§ 4. Надання соціальних послуг клієнтам - основне професійнезавдання фахівця

Різні види соціально-педагогічної роботи потребують від спеці-аліста певного набору професійних і особистісних якостей, які свід-чать про його професійну компетентність.

Компетентність найчастіше співвідноситься з конкретним ви-дом діяльності, що дозволяє говорити щодо соціального педагогапро спеціальну компетентність (володіння індивідуальною та гру-повою професійною діяльністю, співробітництвом), про особистіснукомпетентність (володіння прийомами особистісної самореалізації,протистоянням професійним деформаціям). На основі цього визна-чаємо критерії і показники сформованості професійної компетент-ності соціального педагога.

Компетентність, яка дає спеціалісту можливість здійснювати тучи іншу соціально-педагогічну роботу, потрібно розглядати, виходя-чи із суті шести видів соціальних послуг, визначених „Соціальнимистандартами і нормативами здійснення соціальної роботи ЦССМ".При цьому кожен із визначених видів соціальних послуг потребуєвід фахівця специфічних знань і умінь, які дозволяють забезпечу-

Розділ 8. Технологічний аспектсоціально-педагогічної роботивати успішне надання клієнтові конкретної послуги. Нижче пропо-нуємо показники професійної компетентності фахівця, які свідчатьпро його готовність надавати клієнтам різні види послуг.

І. Надання психологічних послуг.

Готовність спеціаліста надавати консультаційні послуги щодополіпшення взаємин клієнта з соціальним середовищем, створенняпсихологічного комфорту у соціумі, проведення діагностики осо-бистості.

Здійснювати психодіагностику клієнтів.

Потрібні уміння:

проводити діагностику особистості (діагностика інтелектуально-пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфери особис-тості; виявлення типу та рис особистості; ставлення індивіда досебе й оточення);

організовувати (або здійснювати) психолого-педагогічну дум-ку;

здійснити соціально-психологічну діагностику;

обирати методики для обстеження відповідно до результатівдіагностики;

володіти технологіями обробки, систематизації та інтеграціїотриманих результатів.

Консультувати клієнтів щодо соціально-психологічних проблем.

Потрібні уміння:

проводити сімейне консультування;

здійснювати консультування з питань інтимно-особистісної сфери;

проводити психолого-педагогічне консультування;

володіти організаційними формами у проведенні індивідуальноїта групової роботи;

володіти техніками, прийомами і методами психоконсультацій-ної роботи.

Психологічна допомога в соціальній реабілітації та адапта-ції клієнтів.

Потрібні уміння:

здійснювати реабілітацію на рівні особистості;

здійснювати реабілітацію на рівні суб'єкта діяльності;

здійснювати реабілітацію на рівні соціального суб'єкта;

застосовувати професійні техніки і методики (індивідуальнеконсультування, тренінг спілкування і рольової поведінки, тре-нінг досягнень, оволодіння соціальними ролями, арттерапія,соціально-психологічна підтримка, ігрова психокорекція пове-дінки, відтворення провідної діяльності та мотивації досягнен-ня).

Проведення психокорекції клієнтів.

Потрібні уміння:

здійснювати корекцію пізнавальної сфери особистості;

здійснювати корекцію емоційно-особистісної сфери та поведін-ки;

коригувати міжособистісні відносини;

володіти техніками і методиками психокорекції (складання пси-хокорекційних програм; залучення найближчого соціальногооточення до участі в корекційній програмі; ігротерапія, арттера-пія, психогімнастика, методи поведінкової корекції, психодрама,методики корекції сімейних і дитячо-родинних відносин).

Проведення прикладних психологічних досліджень.Потрібні уміння:

проводити оглядово-аналітичне вивчення ситуації, особистості,її поведінки;

здійснити оглядово-критичний аналіз і зробити висновки сто-совно проблеми;

дати теоретичне обґрунтування проблеми;

здійснити емпірично-описове та емпірично-пояснювальне до-слідження;

розробити методичне забезпечення психологічного досліджен-ня та шляхи застосування результатів у практиці.

Надання психологічної допомоги батькам (або особам, якіїх заміняють) та педагогам.

Потрібні уміння:

сформувати психологічні установки педагогів і батьків на рольсім'ї в становленні особистості;

провести психологічну діагностику сім'ї, умов сімейного вихо-вання і потреб батьків;

здійснити психологічну профілактику сім'ї і педколективу;

здійснювати психолого-педагогічну допомогу сім'ї;

розвивати практичні педагогічні вміння батьків і вчителів;

формувати навички педагогічного і сімейного спілкування;

володіти і використовувати методики роботи з батьками (сімейнеконсультування і психотерапія, психогігієна спілкування, школи

Розділ 8. Технологічний аспектсоціально-педагогічної роботидля батьків, індивідуальні і сімейні консультації, сімейна психоте-рапія, тренінг культури тілесності та міжособистісних відносин)та методики роботи з вчителями (психологічна гімнастика, ауто-тренінг, сеанси релаксації, тренінги свідомості, рольової поведінкита спілкування, модульні шкільні курси педмайстерності, інди-відуальні консультації з творчого розвитку особистості вчителя,соціально-психологічний тренінг педагогічного спілкування).

ІІ. Соціально-педагогічні послуги.

Соціально-педагогічні послуги спрямовані на виявлення соціаль-ними працівниками інтересів, потреб сім'ї, дітей та молоді у різних

сферах діяльності та сприяння їх взаємодії у наданні цих послуг з різ-ними соціальними інститутами і окремими зацікавленими особами.

Здійснення консультування клієнтів щодо реалізації прав ді-тей, молоді, сім'ї у суспільстві; розв'язання педагогічних про-блем сім'ї та її членів; питань виховання та розвитку дітей.Потрібні уміння:

володіти методами спостереження, біографічного, незакінченихречень, проективних методик, нестандартизованого інтерв'ю.

Проведення просвітницької роботи щодо всебічного і гармоній-ного розвитку дитини; особливостей сім'ї і сімейних стосунків.Потрібні уміння:

володіння методами формування свідомості (переконання, наві-ювання), методами організації діяльності (доручення, змагання), ме-тодами стимулювання діяльності (позитивне підкріплення), мето-дами гри (форми: бесіди, просвітницькі тренінги, гурткова робота).

Виявлення неблагополучних сімей; виявлення дітей, підлітківта молоді, схильних до девіантної поведінки.

Потрібні уміння:

застосовувати у практичній роботі різні методи і методики (опи-тування, спостереження, метод незалежних характеристик, про-ективні методики «Дім - дерево - людина», «Малюнок сім'ї»,метод полярних профілів);

використовувати психодіагностичні методики, що дозволяютьвизначати проблеми клієнтів та розробляти програму превен-тивної роботи (тест на виявлення акцентуації Ліко, стандартизо-вані опитувальники Кеттела, ММРІ, Басса-Даркі, анкетування,проективна методика «Неіснуюча тварина», шкали тривожностіСпелберга, Тейлора; спостереження, опитування).

Організувати соціальний супровід клієнта та соціально-позитивну діяльність дітей і молоді.

Потрібні уміння:

здійснювати спостереження, опитування, ранжування, проводи-ти фокус-групу, експертну оцінку, що сприятиме формуваннюпозитивних установок дітей і сім'ї;

застосувати метод гри, методи психокорекції за допомогою ар-тотерапії, казкотерапії, психодрами; тренінг