НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола,О. В. Вакуленко, Л. М. Вольнова, А. І. Годлевська,Л. М. Завацька, О. Г. Карпенко, Н. О. Мирошніченко,Н. С. Олексюк, Ж. В. Петрочко, І. В. Пєша,Ю. Й. Поліщук, В. М. Тименко

СОЦІАЛЬНАПЕДАГОГІКА

5-те видання, перероблене та доповненеПІДРУЧНИКЗа редакцією професора Капської А. Й.Керівник видавничих проектів - Сладкевич Б. А.

Оригінал-макет підготовленоТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 03.12.2010. Формат 60х84 1/16Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT.Умовн. друк. арк. 27,45. Наклад - 700 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23 м. Київ 04176тел./факс 044-425-01-34тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006

[1] Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (від 21 листопада 1992 р. № 2811-XII).

[2]       Гіперпротекція - тобто підвищена опіка дитини, позбавлення її самостійності, надмір- ний контроль за поведінкою. В результаті дитина зростає безвільною, у всьому залежить від впливу навколишнього мікросередовища або від лідера, більш активного, ніж вона сама.

[3]       Альтернуюче виховання - нестійке емоційне ставлення з боку батьків, особли- во матері. Похвала або докір залежать від настрою батьків.