РОЗДІЛ IV.ВИКОРИСТАННЯ ОФІЦІЙНОГО ІНДЕКСУІНФЛЯЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

магниевый скраб beletage

Офіційні індекси інфляції широко використовуються в економіціУкраїни не тільки для визначення приросту споживчих цін.

Так, законодавчо встановлено, що індекси інфляції використову-ються для:

розрахунку коефіцієнта коригування показників річної фінан-сової звітності (П(С)БО 22 «Вплив інфляції») (див. п. 1.7);

розрахунку розміру індексації грошових доходів населення;

визначення приросту до суми боргу підприємства;

визначення збитків від крадіжки, нестачі, знищення матеріаль-них цінностей на підприємстві, які належать до відшкодуваннявинною особою;

індексації балансової вартості груп основних фондів і нематері-альних активів підприємства;

визначення розміру концесійних платежів підприємства;

визначення розміру індексації грошової оцінки сільськогоспо-дарських угідь, земель населених пунктів та інших земель не-сільськогосподарського призначення;

індексації земельного податку та розміру орендної плати заземлю;

визначення розміру шкоди внаслідок самовільного зайняттяземельних ділянок, їх використання не за цільовим призначен-ням, зняття родючого шару ґрунту;

визначення розміру плати за оренду державного і комунально-го майна;

визначення розміру балансової вартості витрат, пов'язаних ізвидобутком корисних копалин;

коригування нормативів збору за геологорозвідувальні роботи;

індексації валових витрат і валових доходів підприємств — ви-робників сільськогосподарської продукції;

визначення розміру індексації нормативів збору за спеціальневикористання водних ресурсів, збору за користування водами

для потреб гідроенергетики і водного транспорту, нормативівплати за користування надрами, нормативів плати за викорис-тання лісових ресурсів;

індексації збору за забруднення навколишнього природного се-редовища;

проведення перерахунку заборгованості із заробітної плати.

Крім того, що Фонд держмайна України (ФДМУ) наказом від

23.07.2008 року № 848 з урахуванням індексу інфляції, який склавсяв першому півріччі 2008 р. (115,5%), затвердив показники звичайноїціни послуг на виконання робіт з оцінювання майна за окремими гру-пами об'єктів. Наказом також передбачено, що в текстах договорів напроведення робіт з оцінювання майна, які укладаються центральнимапаратом ФДМУ та регіональними відділами ФДМУ із суб'єктамиоцінювальної діяльності, обов'язково треба вказувати, що, визнача-ючи вартість виконання робіт з оцінювання ,враховується індекс ін-фляції.

В українському законодавстві існує 10%-ий поріг інфляції. Якщозростання цін перевищує цю величину, то необхідно проводити ін-дексацію (перерахунок). Такий перерахунок обов'язковий.

Розглянемо детальніше використання індексу інфляції в діяль-ності суб'єктів господарювання.

4.1. Визначення розміру індексаціїгрошових доходів населення

«Індексація грошових доходів населення — встановлений закона-ми та іншими нормативно-правовими актами України механізм під-вищення грошових доходів населення, який дає можливість частковоабо повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів і по-слуг» [5].

Отже, механізм індексації потрібен для того, щоб захистити дохо-ди громадян від інфляції. А величина суми індексації прямо пов'язаназ рівнем інфляції в країні.

Індексація означає, що номінальні доходи громадян змінюютьсяпропорційно коливанням цін, тобто вона є механізмом, за допомогоюякого частково або цілком захищаються від інфляції. Номінальнийдохід — це сума грошей, які особа отримує у вигляді заробітної плати,пенсії тощо. Реальний дохід визначається кількістю товарів і послуг,які можна купити за суму номінального доходу. Якщо ціни зростаютьшвидше, ніж номінальний дохід, то реальний дохід падає, і навпаки,якщо номінальний дохід зростає швидшими темпами, ніж ціни, то йреальний дохід зростає. Інакше кажучи, індексація передбачає, щопоточні доходи населення збільшуються відповідно до темпу зрос-тання цін у країні за певний період. У разі повної індексації реальнідоходи захищені від згубного впливу інфляції, а тому життєвий рі-вень населення не знижується.

Однак індексацію не можна розглядати як дієвий метод боротьби зінфляцією. За її допомогою можна лише послабити або уникнути окре-мих негативних наслідків інфляції, але не можна знизити її темпів.

Досвід багатьох країн свідчить: чим більше уряд прагне захисти-ти економіку від інфляції через індексацію, тим нестабільнішою стаєекономіка; чим більше суспільство намагається вберегти своїх грома-дян від інфляції, тим нестабільнішим стає їх становище. Країни, якіповністю все індексували у своїй економіці, не мали великого успіху.Річ у тому, що індексація, по-перше, розкручує інфляційну спіраль.За політики індексації темпи інфляції зростають, і вона з помірноїможе розвинутися в галопуючу, а то й у гіперінфляцію. По-друге, не-можливо повністю вберегти всіх доходів населення від знецінення.Нарешті, індексація потребує значних державних видатків, що збіль-шує дефіцит бюджету.

За рахунок яких коштів проводять індексацію грошових доходівнаселення?

Індексація виплачується з таких самих джерел, з яких виплачу-ються доходи, що підлягають індексації:

індексацію оплати праці робітникам проводять підприємства,установи, організації за рахунок власних коштів. Для підпри-ємств, які фінансуються за рахунок Держбюджету, джереломможуть бути як власні, так і кошти Держбюджету;

індексація пенсій, виплат із загальнообов'язкового державногосоціального страхування та інших видів соціальної допомогиздійснюється за рахунок коштів Пенсійного фонду, фондів со-ціального страхування та Держбюджету;

індексація стипендій здійснюється з тих самих джерел, що йвиплата стипендій (коштів ВНЗ, підприємства, держбюджету).

До доходів, які підлягають індексації, належать: заробітна плата,пенсії, стипендії тощо (п. 2 [49]).

Не підлягають індексації:

доходи від здавання майна в оренду;

оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за ра-хунок коштів роботодавця, допомога з тимчасової непрацездат-ності;

допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, одноразова допо-мога при народженні дитини, допомога на поховання;

цільова одноразова матеріальна допомога;

одноразова допомога при виході на пенсію;

винагорода за підсумками роботи за рік (п. 3 [49]).

Індексація грошових доходів населення проводиться, якщо вели-чина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) — показник, який характеризує ди-наміку загального рівня цін на товари та послуги, що купує населен-ня для невиробничого споживання. Його величина визначається наоснові індексів інфляції, які опубліковує Держкомстат України (роз-діл 1).

Поріг індексації — величина індексу споживчих цін, яка надаєправо для проведення індексації грошових доходів населення. Порігіндексації встановлений на рівні 101%.

У робітників настає право на індексацію, а в підприємства — від-повідно, зобов'язання її проведення в разі перевищенні індексом спо-живчих цін наростаючим підсумком порога індексації.

Індексації підлягає дохід у межах установленого прожитковогомінімуму на працездатну особу.

Підвищення доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюєть-ся з першого числа місяця, який настає за місяцем, у якому офіційнонадрукований індекс споживчих цін. Тобто якщо дохід індексуєтьсяз урахуванням чергового перевищення порога індексації через місяцьпісля такого перевищення. Наприклад, поріг індексації перевищенийу січні, отже, індексувати потрібно дохід, починаючи з березня.

Отже, для порівняння з порогом індексації підприємству необхід-но розрахувати індекс споживчих цін наростаючим підсумком, почи-наючи з базового місця, множенням місячних індексів інфляції (заданими Держкомстату України) за певний період.

Першим базовим місяцем вважається березень 2003 р. (дата опуб-лікування нової редакції [5]). Далі за базовий приймається місяць,що йде за місяцем, у якому був перевищений поріг індексації.

Базовим для розрахунку індексу споживчих цін наростаючимпідсумком може бути місяць:

перевищення індексом споживчих цін наростаючим підсумкомпорога індексації (101%);

створення підприємства;

підвищення мінімальної заробітної плати;

підвищення заробітної плати на підприємстві (не пов'язане зпідвищенням мінімальної заробітної плати).

Визначимо порядок проведення індексації. Сума індексації:

С = Д х П : 100,          (4.1)

де С — сума індексації;

Д — сума доходу, який підлягає індексації;

П — приріст індексу споживчих цін, який використовується прирозрахунку індексації:

П = П(1)хПтх100 — 100,       (4.2)

де П — приріст індексу споживчих цін, на основі якого здійснюва-лася попередня індексація;

Пт — початковий приріст індексу споживчих цін за період, за під-сумками якого в черговий раз було перевищено поріг індексації.

Приріст індексу споживчих цін за підсумками поточного переви-щення порога індексації розраховується за формулою

П = ІхІ. ,х ... хІ х100 — 100,  (4.3)

т і і+1   n          7          v 7

де І. — індекс споживчих цін базового місяця, поділений на 100%;

Іп — індекс споживчих цін місяця, в якому був перевищений порігіндексації, поділений на 100%.

Приклад 4.1. Індекси інфляції, опубліковані Держкомстатом, починаю-чи з березня 2003 р. по вересень 2004 р. наведені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Індекси інфляції

Місяць, рік

Індекс інфляції, %

Місяць, рік

Індекс інфляції, %

Березень 2003

101,1

Січень 2004

101,4

Продовження табл. 4.1

Квітень 2003

100,7

Лютий 2004

100,4

Травень 2003

100,0

Березень 2004

100,4

Червень 203

100,1

Квітень 2004

100,7

Липень 2003

99,9

Травень 2004

100,7

Серпень 2003

98,3

Червень 2004

100,7

Вересень 2003

100,6

Липень 2004

100,0

Жовтень 2003

101,3

Серпень 2004

99,9

Листопад 2003

101,9

Вересень 2004

101,3

Грудень 2003

101,5

 

 

Перше перевищення порога індексації здійснилось у березні 2003 р.(101,1% — індекс березня 2003 р.). Приріст споживчих цін, який використо-вується для розрахунку суми індексації за формулою (4.1), дорівнюватимеприросту споживчих цін за березень Пт:

1,011x100 — 100 = 1,1%.

Для визначення наступного порога індексації за базовий місяць прийма-ється квітень. Використовуючи формулу (4.3), визначимо місяць, у якомубув знову перевищений поріг індексації.

Квітень: 1,007x100 — 100 = 0,7%.

Квітень-травень: 1,007x1,000x100 — 100 = 0,7%.

Квітень-червень: 1,007x1,000x1,001x100 — 100 = 0,8%.

Квітень-липень: 1,007x1,000x1,001x0,999x100 — 100=0,7%.

Квітень-серпень: 1,007x1,0x1,001x0,999x0,983x1,009x100 — 100 = 0,012%.

Квітень-вересень: 1,007x1,0x1,001x0,999x0,983x1,006x1,013x100 — 100 == 0,876%.

Квітень-листопад: 1,007x1,0x1,001x0,999x0,983x1,006x1,013x1,019x100—— 100 = 2,793%.

Отже, індекс, розрахований за квітень-листопад 2003 р. на основі щомі-сячних індексів інфляції, дорівнює:

102,8% = 100,7x1x1,001x0,999x0,983x1,006x1,013x1,019.

Перевищення порога індексації здійснилось у листопаді. Отже, почи-наючи з січня, підприємство зобов'язане здійснити індексацію доходів.

Приклад 4.2. Оклад у працівника становить 600 грн. Сума індексації —за травень-грудень (період до другого перевищення порога індексації). Прицьому необхідно врахувати, що П = 1,1%, Д = 365 грн (для індексації прийма-ємо дохід у межах прожиткового мінімуму на певну дату).

С=365х1,1:100 = 4,02 грн.

Отже, в травні-грудні 2003 р. (період до другого перевищення порога ін-дексації) заробітна плата працівника повинна бути збільшена на суму індек-сації, що в загальному становить 604,02 грн.

Приклад 4.3. З 1.01.2004 р. у робітника збільшено оклад, і тепер він ста-новить 500 грн на місяць. Розрахуйте нараховану заробітну плату за жовтень2004 р.

Розв'язання. Індексують заробітну плату в межах прожиткового мініму-му на певну дату для працездатних осіб (386,73 грн) Для індексації заробітноїплати за жовтень 2004 р. використовують індекс 2,9%. Розрахунок індексу —в табл. 4.2:

386,73х0,029 = 11,22 грн.

Отже, нарахована заробітна плата робітника в жовтні була 511,22 грн.

Таблиця 4.2

Розрахунок індексу для індексації заробітної плати в жовтні,якщо заробітна плата працівника збільшилась у січні 2004 року

Місяць, рік

Індекс інфляції заданими Держком-стату, %

ІСЦ наростаючим підсумком, %

Лютий 2004

100,4

100,4

Березень 2004

100,4

1,004х1,004 — 100 = 100,8

Квітень 2004

100,7

1,004х1,004х1,007х100 = 101,5 > 101

Травень

100,7

100,7

Червень

100,7

1,007х1,007х100 = 101,4 > 101

Липень

100,0

100,0

Серпень

99,9

1,000 > 0,999 > 100 = 99,9

Вересень

101,3

0,99х1х1,013х100 = 101,2 > 101

101,4х 1,015 — 100 = 2,9%

Задача для самостійного розв'язання

Розрахуйте індекс для індексації заробітної плати працівника в жовтні2004 р. за умови, що заробітна плата збільшилась у лютому 2004 р.

Відповідь: індекс жовтня 2004 р. за умови підвищення заробітної плати влютому становить 2,5%.

Отже, основні правила індексації:

її зобов'язані проводити всі роботодавці;

індексують заробітну плату всіх працівників незалежно від їїрозміру в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

у ній бере участь заробітна плата кожного працівника окремо;

провідну роль відіграють місяці, в яких:

фізичній особі підвищували заробітну плату (тарифну ставку,оклад, відрядні розцінки) або ввели (підвищили) постійну над-бавку, премію, доплату чи іншу постійну виплату, у зв'язку зчим зросли його доходи;

співробітника прийняли на роботу;

підвищено розмір мінімальної заробітної плати, у зв'язку з чимзбільшилася заробітна плата працівника.

Такі місяці вважають базовими, та індексації нарахованої за ці мі-сяці зарплати не проводять, а вже з наступного місяця обчислюютьновий індекс. Слід зазначити, що зміна розміру премії за рахунок фі-нансових можливостей підприємства не є підставою вважати місяцьбазовим (лист Мінпраці України від 9.12.2005 р. № 024-06). Крімтого, виплата разових премій, надбавок і доплат на базовість місяцівдля індексації також не впливає.

Отже, проведення індексації — трудомістка робота бухгалтера.Щоб полегшити її, періодичні бухгалтерські видання регулярно дру-кують робочі таблиці, за допомогою яких процес проведення індекса-ції значно спрощується.

4.2. Визначення приросту до суми боргу підприємства

Індекс інфляції застосовується до суми боргу підприємства завесь час прострочення згідно зі ст. 625 ЦКУ [25].

«Боржник не звільняється від відповідальності за неможливістьвиконання ним грошового зобов'язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання,на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуван-ням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а такожтри проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір про-центів не встановлений договором або законом» (ст. 625 Цивільногокодексу України [25]).

Виникає питання, чи потрібно продавцеві товарів (робіт, послуг)нараховувати ПДВ на суми індексу інфляції та 3% річних, що сплачуєпокупець у разі несвоєчасної сплати вартості придбаних товарів (ро-біт, послуг) на підставі ст. 625 ЦКУ.

Об'єктом обкладання ПДВ є операції платників податку з по-ставки товарів (робіт, послуг) із місцем надання на митній територіїУкраїни (п. 3.1.1 Закону про ПДВ [20]). Водночас сплата суми боргуз урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення та 3% річ-них від простроченої суми є штрафною санкцією за невиконання (не-своєчасне виконання) зобов'язань. Тому не можна ці суми вважатикомпенсацією вартості товарів і їх не включають до бази обкладанняПДВ. Якщо ж застосування штрафних санкцій не передбачено, тобудь-які надходження коштів за поставлені товари (виконані роботи,надані послуги) слід розцінювати як компенсацію вартості цих това-рів (робіт, послуг), що збільшує базу обкладання ПДВ.

4.3. Визначення розміру збитків від крадіжки, нестачі,знищення матеріальних цінностей

Офіційний індекс інфляції, який визначає Мінстат України, вра-ховується при визначенні розміру збитків від крадіжки, нестачі, зни-щення (порчі) матеріальних цінностей.

Згідно зі ст. 135 «Кодексу законів про працю» [26] розмір шкоди,завданої працівником, визначається за фактичними втратами підпри-ємства на підставі даних бухгалтерського обліку, виходячи з балансо-вої вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуваннямзносу згідно зі встановленими нормами.

Якщо на підприємстві сталася крадіжка, підприємству необхіднозвернутися до правоохоронних органів, які повинні оглянути місцеподії. Після цього підприємству необхідно провести інвентаризацію,щоб достовірно визначити розміри шкоди.

Стаття 135 «Кодексу законів про працю» передбачає можливістьзастосування окремого порядку визначення розміру шкоди, що під-лягає відшкодуванню, в тому числі в кратному обчисленні.

Загальні правила визначення розміру заподіяної шкоди від роз-крадання, нестачі, знищення (псування) майна викладено в Порядкувизначення розмірів збитків від крадіжки, недостачі (псування) мате-ріальних цінностей № 116 [54], який застосовують в усіх випадках, завинятком розкрадання, нестачі, знищення (псування) дорогоціннихметалів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей. В останньо-му випадку застосовується Закон про визначення розміру збитків,завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищен-ням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, до-рогоцінного каміння та валютних цінностей [10].

Сума шкоди розраховується за формулою

Р = [(Б — А) х ІШФ + ПДВ + Азб] х 2         (4.4)

де Рз — розмір збитків;

Бд — балансова вартість на момент установлення факту крадіжки,нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей;

А — амортизаційні відрахування;

Іінф — загальний індекс інфляції, розрахований на підставі щоміся-ця визначених Мінстатом індексів інфляції;

ПДВ — розмір податку на додану вартість;

Азб — розмір акцизного збору, 2 — коефіцієнт, установлений дляосновних засобів, запасів.

Із сум, які відшкодовуються за цим Порядком, відшкодовуютьсязбитки, які причинені підприємству, залишок коштів перераховуєть-ся до бюджету України.

Відшкодування винною особою нанесеного збитку можливе якшляхом вирахування частини заробітної плати (ст. 128 Кодексу за-конів про працю [25], максимальне вирахування із заробітної платипрацівника не може перевищувати 20%, а в окремих випадках — 50%),так і внесенням коштів на поточний рахунок або до каси підприєм-ства.

Приклад 4.4. 13 листопада 2006 р. на складі підприємства було вкраденовиробничі запаси. Підсумки інвентаризації показали, що прямі збитки під-приємства становили 2546 грн. У результаті проведення розслідування пра-воохоронними органами встановлено винну особу. Індекс інфляції за жов-тень 2006 р., за даними Держкомстату України, становив 102,6%.

Розв'язання: Розмір збитку визначається за формулою (4.4):

Рз = (2546 грн х 1,026 + 509,20 грн) х 2 = 6242,80 грн. Якщо винну особувстановлено, то сума відшкодування, яка підлягає перерахуванню до Держ-бюджету, становить: 6242,80 грн — 2546 грн = 3696,80 грн.

4.4. Індексація балансової вартості груп основних фондіві нематеріальних активів підприємства

Механізм, за яким враховують інфляційні процеси з метою опо-даткування, — це індексація балансової вартості основних виробни-чих фондів.

Механізм індексації був передбачений у Законі «Про оподатку-вання прибутку підприємств» від 22.05.1997 р. № 283, але на практицівін широко не використовувався у зв'язку з тим, що аж до 2001 р. час-тина сум амортизаційних відрахувань централізувалась у держбюдже-ті (або у вигляді 10%-их відрахувань, або за допомогою знижувальнихкоефіцієнтів до норм амортизації). Збільшення амортизаційних відра-хувань унаслідок індексації в таких умовах означало відповідне збіль-шення платежів до держбюджету при незмінних доходах підприємств.Ситуація принципово змінилася з дати введення в дію Закону Украї-ни «Про Державний бюджет України на 2001 рік» (1.01.2001 р.), якимвперше не було передбачено вилучення частини сум амортизації.

п. 8.3.3 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»(витяг) від 1.07.2004 р. № 1957-IV

Платники податку всіх форм власності мають право використовувати що-річну індексацію балансової вартості груп основних фондів і нематеріаль-них активів на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою

К =[Vd -10] : 100 ,

де Iia-1} — індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індек-сація.

У формулі число 10 — поріг індексації (%), який відповідає річно-му індексу інфляції 110%.

Індекс інфляції (індекс споживчих цін) — це статистичний по-казник, який характеризує зміну цін (тарифів) на споживчі товарита послуги в часі. Інакше він відображає зміну вартості фіксованогонабору споживчих товарів та послуг у поточному періоді до його вар-тості в базисному періоді (у періоді, для якого індекс інфляції при-ймається за 100%).

Індексація проводиться за умови, якщо К{ > 1. Отже, для дотри-мання даного правила потрібно, щоб річний індекс інфляції був біль-ший за 110%. Подібний випадок був 2000 року — за підсумками рокуіндекс інфляції становив 125,8%. Після чотирирічної перерви індексінфляції знову досяг тієї межі, коли можна було проводити індексацію.За даними Держкомстату України, за підсумками 2004 р. індекс інфля-ції становив 112,3%, 2005 р. — 110,3, 2006 р. — 111,6, 2007 р. — 116,6%.

«Податкова уцінка» неможлива, бо індексація при К{ < 1 не про-водиться.

Використання в наведеній формулі офіційного індексу інфляціїдещо абстрактне, оскільки він відображає інфляційні процеси на рин-ку споживчих товарів і послуг, але не відповідає індексу зростанняцін на певні основні фонди, тому індексація за такою методикою неможе забезпечити відповідності балансової вартості таких активів їхринковій вартості.

До 1.01.2003 р., якщо платник податку використовував коефіцієнтіндексації, то він повинен був визнати капітальний дохід у сумі, щодорівнює різниці між балансовою вартістю відповідної групи осно-вних фондів, визначеною на початок звітного року з використаннямкоефіцієнта індексації, та балансовою вартістю такої групи основнихфондів до індексації. Цей капітальний дохід належав до валових до-ходів платника податків кожного звітного кварталу в сумі, яка дорів-нює одній четвертій процента річної норми амортизації відповідноїгрупи основних фондів від суми капітального доходу такої групи. З01.01.2003 р. із Закону про «Про оподаткування прибутку підпри-ємств» вилучено поняття «капітальний дохід» (сума збільшеннявартості основних фондів у результаті індексації), який потраплявдо валового доходу. Тому індексація основних фондів збільшує їхнювартість, що збільшує амортизаційні відрахування, а це зменшує опо-датковуваний прибуток.

Тільки один раз на рік можна провести індексацію балансовоївартості груп основних фондів, нематеріальних активів і витрат,пов'язаних з видобуванням корисних копалин. Індексувати чи не ін-дексувати основні фонди — вибирати платнику податку. Цією мож-ливістю варто скористатися.

Процедура проведення індексації:

- необхідно визначити балансову вартість кожної групи основ-них фондів, а також кожного об'єкта групи 1 і кожного об'єктанематеріальних активів станом на 31 грудня попереднього року;

отриманий результат помножити на коефіцієнт індексації.

У результаті буде отримана нова (проіндексована) балансова вар-тість. Це й буде вартість на 1 січня поточного року, тобто на початокнового податкового року. Виходячи з цієї суми, будуть визначатися:

суми амортизації за перший квартал;

10%-ий «ремонтний» ліміт на весь поточний рік.

Отже, проведення індексації приведе до зменшення об'єкта опо-даткування. Крім того, при ліквідації основних фондів групи 1 до ва-лових витрат потрапить проіндексована балансова вартість (п. 8.4.8Закону про оподаткування прибутку підприємств [1]).

Отже, в результаті податкової індексації, на відміну від бухгалтер-ської переоцінки (розділ 3), балансова вартість груп основних фондіві нематеріальних активів тільки збільшується. Це робить індексаціюодночасно вигідною для платників податку на прибуток, оскільки врезультаті її проведення:

збільшиться сума амортизаційних відрахувань;

з'явиться можливість прямо збільшити валові витрати. Ско-ристатися цією можливістю можна буде при ліквідації об'єктаосновних фондів групи 1 (п. 8.4.8 закону про оподаткуванняприбутку підприємств [1]), сума проіндексованої, а отже, збіль-шеної балансової вартості цього об'єкта потрапить до валовихвитрат;

збільшиться сума, яку можна буде включити до валових витрату межах 10% «ремонтного» ліміту. Згідно з п. 8.7.1 Закону «Прооподаткування прибутку підприємств» [1], ця сума розрахову-ється, виходячи із сукупної балансової вартості всіх груп осно-вних фондів на початок року. А внаслідок проведення індекса-ції сукупна балансова вартість груп збільшиться.

Приклад 4.5. За даними Держкомстату України, за підсумками 2006 р.індекс інфляції становить 111,6%. Коефіцієнт індексації в 2007 р. становив:

Кг = (111,6 — 10) : 100 = 1,016.

Отже, якщо платник податку вирішує провести індексацію осно-вних фондів, то необхідно визначити балансову вартість груп 2, 3, 4основних фондів, а також кожного об'єкта групи 1 і кожного об'єктанематеріальних активів станом на 31 грудня 2006 р. і отриманий ре-зультат помножити на коефіцієнт індексації 1,016. У результаті будеотримана нова (проіндексована) балансова вартість на 1 січня 2007року.

Отже, податкова індексація та облікова переоцінка суттєво від-різняються:

індексація може проводитися щороку, водночас як переоцінкаможе бути здійснена на кожну дату балансу (щокварталу);

індексація здійснюється виключно, враховуючи індекс інфля-ції, а на індекс переоцінки впливає зміна справедливої вартос-ті активів, що є наслідком не тільки інфляційних процесів, а йспіввідношення попиту та пропозиції, морального зносу необо-ротних активів, державної політики цін та інших факторів;

індексації підлягає балансова вартість груп основних фондів,причому всі вони індексуються на однаковий коефіцієнт, а ін-декси переоцінки для необоротних активів однієї і тієї самоїгрупи можуть відрізнятися один від одного (за деякими з нихбалансова вартість під час переоцінювання може взагалі не змі-нюватись у випадку незмінності їхньої справедливої вартості);

проведення податкової індексації завжди означає збільшеннябалансової вартості основних фондів. Переоцінювання можездійснюватися як у бік збільшення (дооцінення), так і у бікзменшення (уцінення) балансової вартості кожного об'єкта, на-віть у межах однієї групи;

використання порога індексації при проведенні податкової ін-дексації призводить до того, що темпи зростання балансовоївартості завжди відстають від темпів інфляційних процесів.Під час переоцінювання, якщо воно проводиться, балансовавартість необоротних активів збільшується (зменшується) доїхньої справедливої вартості без використання будь-якого «ко-ефіцієнта гальмування».

Задача для самостійного розв'язання

Станом на 31.12.2007 р. у податковому обліку підприємства відображе-на балансова вартість основних фондів. Групи 1 — об'єкт 1 — 560 000 грн,об'єкт 2 — 900 000 грн; групи 2 — 500 000 грн, групи 3 — 1 000 000 грн, групи4 — 50 000 грн. У підприємства на балансі також перебуває один об'єкт нема-теріальних активів, балансова вартість якого на 31.12.2007 р. становила 3000грн. Індекс інфляції за даними Держкомстату України за підсумками 2007 р.становить 116,6%.

Визначте балансову вартість основних фондів і нематеріальних активівпісля проведення індексації. Чи вигідно платникові податку на прибутокпроводити індексацію? Чому?

4.5. Визначення розміру концесійних платежів

Індекс інфляції застосовується в разі розрахунку розміру конце-сійного платежу.

Концесія (лат. concession — дозвіл, поступлення) — це договір, якийдержава укладає із суб'єктом підприємницької діяльності, як правило,з іноземним інвестором на експлуатацію промислових підприємств,земельних ділянок, природних ресурсів, або підприємство, створенена підставі такого договору.

Поняття та правові принципи регулювання відношень концесіїдержавного та комунального майна, а також умови і порядок її здій-снення з метою підвищення ефективності використання державногота комунального майна та забезпечення потреб громадян України втоварах (роботах, послугах) регулює Закон «Про концесії» [4].

Ст. 1 Закону України «Про концесії» від 16.07.1999 р. № 997-ХІУ

Концесія — надання з метою задоволення суспільних потреб уповноваже-ним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування наоснові концесійного договору на платній і строковій основі юридичній абофізичній особі (суб'єкту підприємницької діяльності) права на створення(будівництво) і (або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії (термі-нове платне володіння), за умови прийняття суб'єктом підприємницькоїдіяльності (концесіонером) на себе зобов'язань із створення (будівництва)і (або) управлінню (експлуатації) об'єктом концесії, майнової відповідаль-ності і можливого підприємницького ризику

Концесійні платежі є платою, яка обумовлена в договорі конце-сій, яку вносить концесіонер за право створення (будівництва) і/або управління (експлуатації) об'єктами, наданими в концесію. Крімтого, у ст. 12 Закону «Про концесії» вказано, що концесійний платіжвноситься незалежно від наслідків господарської діяльності і нале-жить зарахуванню до Держбюджету України або місцевих бюджетів.

Методикою № 639 [53] встановлено порядок розрахунку конце-сійних платежів для кожного виду об'єктів, які можуть передаватисяв концесію.

Розмір концесійного платежу за перший квартал, що настає післяукладання договору концесії чи перегляду розміру концесійного пла-тежу, визначається за формулою

К = К :4хІ хІ ,  (4.5)

пл.кв.  пл        п.о. к ' \ /

де Кпл — розмір річного концесійного платежу;

Іпо — індекс інфляції з дати проведення оцінки об'єкта концесіїдо моменту укладання договору концесії або перегляду розміру кон-цесійного платежу;

Ік — індекс інфляції за перший квартал, що настає після укла-дення концесії або перегляду розміру концесійного платежу.

Розмір концесійного платежу за кожний наступний квартал ви-значається шляхом коригування концесійного платежу за попереднійквартал на індекс інфляції за поточний квартал (п. 4 [4]).

4.6. Визначення розміру індексації грошової оцінкисільськогосподарських угідь, земель населених пунктівта інших земель несільськогосподарського призначення

Згідно зі ст. 23 Закону «Про плату за землю» [8], грошове оціню-вання земельної ділянки проводиться Державним комітетом Українипо земельних ресурсах за методикою, затвердженою Кабінетом Міні-стрів України.

Грошове оцінювання земельної ділянки, порядок проведенняякого затверджується Кабінетом Міністрів України, щорічно станомна 1 січня уточнюється на коефіцієнт індексації.

Порядок проведення індексації грошового оцінювання земельзатверджений Постановою Кабінету Міністрів України «Про прове-дення індексації грошової оцінки земель» № 783 [50]. Згідно зі ст. 3цієї постанови, на Держкомзем України покладені зобов'язання пові-домляти Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Ки-ївській і Севастопольській державним адміністраціям, Республікан-ському комітету Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах,обласним, Київському і Севастопольському міським управліннямземельних ресурсів про необхідність щорічно індексувати грошовуоцінку земель (як сільськогосподарського призначення, так і населе-них пунктів) на 1 січня відповідного року на коефіцієнт індексації,розрахований згідно з постановою № 783.

Індексація сільськогосподарських угідь, земель населених пунк-тів та інших земель несільськогосподарського призначення прово-диться станом на 1 січня поточного року із застосуванням коефіцієн-та, який визначається за формулою

K = [I -10]:100,           (4.6)

де І — середньорічний індекс інфляції року, за результатами якогопро водиться індексація.

Якщо значення коефіцієнта K не перевищує одиниці, тобто се-редньорічний індекс інфляції менше або рівний 110%, то індексаціяне проводиться (п. 1 постанови № 783).

Державний комітет України по земельних ресурсах листом від13 січня 2006 р. № 14-22-7/114 повідомив Раді Міністрів АвтономноїРеспубліки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міськимдержавним адміністраціям, Республіканському комітету АвтономноїРеспубліки Крим по земельних ресурсах, обласним, Київському і Се-вастопольському міським управлінням земельних ресурсів про те, щонормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.2006 р. необхідноіндексувати на коефіцієнт індексації 1,035 за 2005 рік, розрахованийіз середньорічного індексу інфляції за 2005 рік — 113,5% згідно з По-рядком проведення індексації грошової оцінки земель, затвердженимпостановою № 783.

Державний комітет України по земельних ресурсах листом від 10січня 2007 р. № 14-22-6/20 [66] повідомив, що для виконання п. 3 по-станови КМУ № 783, де зобов'язано Державний комітет України поземельних ресурсах, Раду Міністрів Автономної Республіки Крим, об-ласні, Київську і Севастопольську міські державні адміністрації забез-печити інформування власників землі і землекористувачів про щоріч-ну індексацію грошової оцінки земель, Держкомзем повідомляє таке.

Оскільки коефіцієнт індексації, розрахований за середньорічниміндексом інфляції за 2006 р., — 109,1% згідно з Порядком проведенняіндексації грошової оцінки земель, не перевищує одиниці, норматив-на грошова оцінка земель станом на 1.01.2007р. за 2006 р. не індексу-ється.

Середньорічний індекс інфляції за 2007 р. становив 112,8%, томукоефіцієнт індексації, розрахований згідно з Порядком № 783, дорів-нює 1,028. Про це повідомили Держкомзему в листі від 10.01.2008 р.№ 14-22-6/55. Отже, нормативну грошову оцінку земель станом на01.01.2008р. необхідно індексувати на коефіцієнт 1,035 за 2005 р.

4.7. Індексація земельного податку та розміруорендної плати за землю

Використання землі в Україні згідно зі ст. 2 Закону «Про плату заземлю» [8], є платним. Плата за землю утримується у вигляді земель-ного податку або орендної плати.

Сума земельного податку, яку платник податку повинен розра-хувати станом на 1 січня поточного року на рік уперед із розбивкоюза місяцями, повинна бути визначена з урахуванням індексації. Прицьому порядок проведення індексації залежить від того, чи проведененормативне грошове оцінювання земельної ділянки.

Щоб визначити суму земельного податку за земельні ділянки,нормативне грошове оцінювання яких не проведене (така ситуаціяможе бути актуальна для земель населених пунктів), платник подат-ку повинен керуватися таблицею 1 із частини 2 ст. 7 Закону «Проплату за землю» [8]. У ній перелічені ставки земельного податку вгривнях за 1 м2 (раніше було в копійках за 1 м2) залежно від чисель-ності населення (з урахуванням знижувальних і підвищувальних кое-фіцієнтів). Відмітимо, що законом про Держбюджет-2008 [12] ставкиземельного податку на земельні ділянки населених пунктів, норма-тивне грошове оцінювання яких не проведене, збільшені в 5 разів.

Згідно зі ст. 7 Закону про плату за землю [8], вказані ставки під-лягають індексації на коефіцієнт індексації, визначений Законом проДержбюджет на відповідний рік (така індексація приводить до того,що врешті-решт індексується сума земельного податку).

У ст. 64 закону про Держбюджет на 2008 р. [12] встановлено, що в2008 р. «за населеними пунктами, грошова оцінка земель котрих не про-ведена, використовуються ставки земельного податку, встановленогочастиною 2 ст. 7 Закону «Про плату за землю» [8], збільшені в 3,1 разу».

Другий порядок індексації діє для земельного податку за земельніділянки, нормативне грошове оцінювання яких проведене (це можутьбути землі сільськогосподарського призначення, землі населенихпунктів тощо). Щоб визначити суму земельного податку, слід обчис-лити відповідний процент від нормативної грошової оцінки (процентвстановлюється залежно від категорії земель). При цьому згідно зчастиною 23 ст. 7 Закону про плату за землю [8], грошова оцінка зе-мельної ділянки станом на 1 січня уточнюється на коефіцієнт індек-сації, порядок проведення якої затверджується Кабінетом МіністрівУкраїни, а отже, врешті-решт індексується і сума земельного податку.

Грошова оцінка конкретної земельної ділянки визначається вихо-дячи з добутку вартості квадратного метра земель певного функціо-нального використання для економіко-планувальної зони, локальнихкоефіцієнтів його площі і встановленої індексації грошової оцінкиземель за відповідний рік, порядок проведення якої визначений по-становою КМУ від 12.05.2000 р. № 783 [50]. Дані про коефіцієнт ін-дексації обнародує Держкомзем України.

Для забезпечення утримання земельного податку і орендної пла-ти за землю в 2006 р. грошова оцінка земель населених пунктів, про-ведена станом на 01.04.1996 р., і грошова оцінка сільськогосподар-ських угідь станом на 01.07.1995 р., підлягають індексації станом на01.01.2006 р. на коефіцієнт 2,551, визначений виходячи з добутку кое-фіцієнтів індексації за 1996 рік — 1,703, за 1997 р. — 1,059, за 1998 р. —1,006, за 1999 р. — 1,127, за 2000 р. — на 1,182, за 2001 р. — 1,02 і за2005 р. — 1,035 [65].

Відповідно до листа Деркомзему України від 10.01.2007 р. № 14-22-6/20 [64], нормативна грошова оцінка земель станом на 1.01.2007 р.не індексується.

Для забезпечення утримання земельного податку і орендної пла-ти за землю в 2008 р. грошова оцінка земель населених пунктів, про-ведена станом на 01.04.1996 р., і грошова оцінка сільськогосподар-ських угідь станом на 01.07.1995 р., підлягають індексації станом на01.01.2008 р. на коефіцієнт 2,623, визначений виходячи з добутку кое-фіцієнтів індексації за 1996 р. — 1,703, за 1997 р. — 1,059, за 1998 р. —1,006, за 1999 р. — 1,127, за 2000 р. — на 1,182, за 2001 р. — 1,02, за2005 р. — 1,035 і за 2007 р. — 1,028. Нормативна грошова оцінка зе-мель за 2002, 2003, 2004 і 2006 роки не індексувалася [67].

Приклад 4.6. Земельна ділянка розміщена в м. Києві по вул. Фрунзе.Площа земельної ділянки — 305 м2. Функціональне призначення — зем-лі комерційного використання. Земельна ділянка розміщена в економіко-планувальній зоні № 1 «Поділ». Базова вартість 1 м2 дорівнює 892,83 грн/м2.Коефіцієнт функціонального використання землі — 2,50.

Визначте суму земельного податку.

Розв'язання. Локальні коефіцієнти і коефіцієнти індексації на місцезна-ходження земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони:

1,47 — узагальнювальний локальний коефіцієнт (1,07х1,08х1,07х1,07хх 1,11);

1,13 — коефіцієнт індексації (згідно з Постановою № 783 [50];

1,182 — коефіцієнт індексації, встановлений листом Держкомзему Украї-ни від 15.01.2001 р. № 14-22-7/132;

1,02 — коефіцієнт індексації, встановлений листом Держкомзему Украї-ни від 10.01.2002 р. № 14-22-6/186;

1,035 — коефіцієнт індексації, встановлений листом Держкомзему Украї-ни від 13.01.2006 р. № 14-22-7/114.

Нормативна грошова оцінка долі земельної ділянки — 1 411 114,97 грн(305х892,83х2,50х1,47х1,13х1,182х1,02х1,035).

Сума земельного податку, що належить сплаті за рік, 14 111,15 грн (1%від 1 411 114,97 грн).

Сума, що підлягає сплаті щомісяця, становить 1175,93 грн (14 111,15 грн :: 12 міс.).

Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю вста-новлюються згідно зі ст. 21 закону про оренду землі [7] за згодоюсторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати заземельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлю-ються згідно із законом про плату за землю [8]).

Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у дер-жавній або комунальній власності, надходить у відповідні бюджети ірозподіляється та використовується згідно із законом.

Щодо використання індексу інфляції і розрахунку орендної платиза земельні ділянки державної і комунальної власності ДержкомземУкраїни своїм листом від 22.07.2005 р. № 12-22-4/6072 повідомив таке.

Індексація розміру орендної плати за землю з урахуванням кое-фіцієнтів інфляції передбачена ст. 15 і 21 Закону «Про оренду землі»[7] і є однією із суттєвих умов договору оренди.

Розмір орендної плати за землі державної та комунальної власнос-ті, за земельні частки (паї), землі сільськогосподарського призначеннявстановлюється залежно від їх нормативної грошової оцінки, яка що-року індексується згідно з постановою № 783 [50] станом на 1 січняпоточного року на коефіцієнт, визначений залежно від середньоріч-ного індексу інфляції, визначеного за даними Держкомстату України.

Юридичні особи (у тому числі СПД) повинні самостійно розра-хувати суму земельного податку і орендної плати за земельні ділянкидержавної та комунальної власності і щороку індексувати норматив-ну грошову оцінку земель.

Якщо в договорі оренди земельних ділянок не передбачено про-ведення індексації грошової оцінки, яка впливає на розмір орендноїплати, то орендодавець має право вимагати збільшення її розміру,враховуючи діюче законодавство України.

Однак така процедура повинна виконуватися шляхом переукла-дання договору або оформлення додаткової угоди, оскільки, згідно зіст. 30 Закону «Про оренду землі», зміна умов договору оренди земліздійснюється за взаємною згодою сторін.

У випадку недосягнення згоди відносно змін умов договору орен-ди землі спір вирішується в судовому порядку (ст. 30 Закону «Прооренду землі» [7]).

Згідно з Законом «Про Державний бюджет України на 2008 рік»[12], право оренди земельних ділянок державної та комунальної влас-ності буде придбаватися виключно на аукціонах. Єдиний виняток —ділянки, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, що перебуваєповністю у приватній власності громадян і юридичних осіб.

Річна орендна плата за земельні ділянки державної або комуналь-ної власності не може бути менша від розміру земельного податкутільки для земель сільськогосподарського призначення. Для іншихкатегорій земель нижня планка встановлена на рівні трикратного роз-міру земельного податку (ще й з урахуванням зміненого розміру зе-мельного податку). Верхня планка також збільшена: у новій редакціїст. 21 Закону «Про оренду землі» встановлено, що річна орендна пла-та не може перевищувати 12 % їхньої нормативної грошової оцінки.

У Додатках до постанови КМУ № 1724 «Деякі питання орендиземлі» [43] наведено приклади розрахунку розміру орендної платиза земельні ділянки державної або комунальної власності, грошоваоцінка яких не проведена (Додаток 1 постанови [43]) і грошова оцін-ка яких проведена (Додаток 2 постанови [43]).

4.8. Визначення розміру плати за орендудержавного і комунального майна

Індекс інфляції застосовується до розміру орендної плати. Засто-сування індексу інфляції має бути передбачено договором оренди(ст. 10 Закону «Про оренду державного та комунального майна» [3],у якій зазначено, що суттєвими умовами договору оренди є, зокрема,орендна плата з урахуванням її індексації).

4.9. Визначення розміру балансової вартості витрат,пов'язаних з видобутком корисних копалин

Індексація балансової вартості витрат, пов'язаних з видобуткомкорисних копалин, проводиться щорічно із застосуванням коефіці-єнта:

K =К-1 -10]: 100,

де Ia-1 — індекс інфляції, за результатами якої проводиться індексація.

Якщо K не перевищує одиниці, то індексація не проводиться(п. 9.4 ст. 9 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» [1]).

4.10. Коригування нормативів збору загеологорозвідувальні роботи

Індексація проводиться під час розрахунку збору за звітний квар-тал з урахуванням індексу інфляції за останній місяць звітного квар-талу згідно з Інструкцією про порядок справляння збору за геолого-розвідувальні роботи [41].

4.11. Індексація валових витрат і доходів підприємств —виробників сільськогосподарської продукції

Індексація проводиться із застосуванням індексу інфляції за пері-од від місяця, наступного за місяцем, у якому були понесені витрати(отримано доходи), до кінця звітного податкового року (п. 14.1 ст. 14закону про прибуток [1]).

4.12. Визначення розміру індексації нормативів збору

за спеціальне використання водних ресурсів, збору закористування водами для потреб гідроенергетики і водноготранспорту, нормативів плати за користування надрами,нормативів плати за використання лісових ресурсів

У Листі від 25.02.2004 р. № 3144/7/11-1317 [63] ДПАУ повідо-мляє, що, згідно з Постановою КМУ від 06.11.2003 р. № 1735 [42]«Про проведення індексації нормативів плати збору за використанняприродних ресурсів» з 1 січня 2004 р. необхідно щорічно проводитинаростаючим підсумком індексацію нормативів збору за спеціальневикористання водних ресурсів, збору за користування водами дляпотреб гідроенергетики і водного транспорту, нормативів плати закористування надрами, крім затверджених у процентах до вартостікорисних копалин (уранова руда, сировина ювелірна — дорогоціннекаміння, сировина ювелірно-пороблена — напівдорогоцінне каміння,сировина виробна — виробне каміння), сировина для облицювальнихматеріалів) і нормативів плати за видобуток вугілля.

Цю індексацію нормативів необхідно здійснювати при обчислен-ні податкових зобов'язань за періоди, починаючи з першого звітногоподаткового періоду 2004 р. за формулою

Н = Н х І :100 ,            (4.7)

і           п ц       '           v /

де Ні — проіндексований норматив плати (збору) у поточному році,грн за 1 м3 (1 т, 1 кг, 1 г);

Нп — норматив плати (збору) у попередньому році, грн за 1 м3 (1т, 1 кг, 1 г);

Іц — індекс цін виробників промислової продукції за попереднійрік, %.

У разі коли значення Іц не перевищує 100%, індексація в поточ-ному році не проводиться.

Постановою КМУ № 174 «Про плату за використання лісових ре-сурсів» [44] з 1 січня 2007р. наростаючим підсумком введено щоріч-ну індексацію нормативів збору за спеціальне використання лісовихресурсів згідно з формулою, визначеною постановою КМУ № 1735,тобто за формулою (4.7).

Нормативи збору за спеціальне використання лісових ресурсівзатверджені постановою КМУ № 44 [45].

У 2007 р. при обчисленні сум збору за спеціальне використаннялісових ресурсів за І квартал, півріччя, 9 місяців і 2007 рік до нор-мативів збору, затверджених постановою № 44, використовуєтьсяіндекс цін виробників промислової продукції, який, за розрахункамиДержавного комітету статистики України, в 2006 р. становив 114,1%(Лист Держкомстату України від 16.01.2007 р. № 11/1-8/12).

У 2008 р. при обчисленні сум збору за спеціальне використаннялісових ресурсів за І квартал, півріччя, 9 місяців і 2008 рік до норма-тивів збору застосовуються індекси цін виробників промислової про-дукції, які за розрахунками Державного комітету статистики Укра-їни, становили в 2006 р. 114,1% (Лист Держкомстату України від16.01.2007 р. № 11/1-8/12), у 2007 р. — 123,3% (Лист ДержкомстатуУкраїни від 18.01.2008 р. № 11/3-8/9).

У 2007 р. індексація нововведених нормативів збору за спеціаль-не водовикористання не здійснюється [42].

4.13. Індексація збору за забрудненнянавколишнього природного середовища

З 1 січня 2007 р. вводиться механізм індексації нормативів зборуза забруднення навколишнього природного середовища.

Спільним Наказом Міністерства навколишнього природногосередовища України і ДПАУ «Про внесення змін до Інструкції пропорядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишньогосередовища» від 18.04.2007 р. № 194/240, зокрема розділ 4 зазначеноїІнструкції доповнено пунктом 4.5, відповідно до якого платники збо-ру за забруднення навколишнього природного середовища проводятьіндексацію його нормативів за формулою

Н = Нп х 1: 100 ,         (4.8)

де Ні — проіндексований норматив збору в поточному році, грн за1 т (1 о д);

Нп — базовий норматив збору, грн за 1 т (1 од);

І — індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік, %.

У разі коли значення індексу споживчих цін (індекс інфляції) запопередній рік не перевищує 100%, індексація нормативів збору непроводиться.

Під час проведення індексації базовими вважаються значеннянормативів збору на 31.12.2006 р., а для нововведених — на 31 грудняроку їхнього введення.

При обчисленні сум збору за квартал, півріччя, 9 місяців і 2007рікдо нормативів збору, затверджених Додатком 1 до постанови КМУ№ 1423, з урахуванням коефіцієнта 2,373, використовується індексспоживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік [46]. У 2007 р. ви-користовується індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2006 р. —111,6%.

Починаючи з 2008 р., для визначення проіндексованого збору впоточному році застосовується значення проіндексованих нормати-вів збору в попередньому році, а не базових нормативів збору, як цебуло раніше. Тобто у формулі (4.8) Н п — проіндексований норма-тив збору в попередньому році, у гривнях з копійками (з округленнямдо двох десяткових знаків) за 1 т (Лист ДПАУ «Особливості адміні-стрування збору за забруднення навколишнього природного серед-овища у 2008 році» [61]).

4.14. Проведення перерахунку заборгованостііз заробітної плати

Сума компенсації зарплати за 1998-2000 рр. обчислюється мно-женням суми нарахованої, але не виплаченої працівникові заробітноїплати за відповідний місяць на коефіцієнт приросту споживчих цін(п. 3 Постанови КМУ від 20.12.1997 р. № 1427).

Сума компенсації заробітної плати за 2001-2007 рр. обчислюєть-ся як добуток нарахованого, але не виплаченого грошового доходу завідповідний місяць (після утримання податків і обов'язкових плате-жів) і приросту індексу споживчих цін (індексу інфляції) у відсоткахдля визначення суми компенсації, поділений на 100. При цьому дорозрахунку приросту індексу споживчих цін не включається індексспоживчих цін у місяці, за який виплачується дохід (п. 4 ПостановиКМУ від 21.02.2001 р. № 159).

4.15. Система заходів щодо захисту вкладів громадянта юридичних осіб від інфляції при інвестуваннів житлове будівництво

Одним із інструментів захисту вкладів громадян і коштів учасни-ків банківського управління від інфляції, а також мінімізації ризиківуповноважених банків у цій сфері є ОдІн.

ОдІн — індексуюча умовна розрахункова одиниця, яку уповно-важений банк визначає на підставі власної методики з урахуванняміндексу інфляції, індексу цін виробників промислової продукції, індек-су цін на будівельно-монтажні роботи та інших чинників на розсудбанку, які впливають на визначення вартості іпотечного зобов'язання(Закон України «Про проведення експерименту в житловому будів-ництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» від 7.02.2002 р.№ 3044-ІІІ).

Методика визначення та порядок установлення курсу гривні доОдІн, яка використовується в практичній діяльності АКБ «Арк