1.4. Індекси цін та їх використаннядля характеристики інфляції

магниевый скраб beletage

У світі оцінка інфляції здійснюється або за коливанням рівня цін,або за коливанням курсів валют.

Контроль за зміною цін на окремі види товарів, а також на спо-живчі товари в цілому здійснюється за допомогою індексів цін.

Індекс є відносним показником, який характеризує зміну будь-якого показника, і вимірюється або в частках одиниці, або у процен-тах.

Існує два основних індекси цін:

- індивідуальний (ip ), який характеризує відносну зміну цінизвітного періоду стосовно базового періоду:

i = А,

p

p p 0

де p1, p0 — ціна звітного, базового періоду відповідно;

- зведений (агрегатний) індекс цін (Ip ).

Саме зведений індекс використовується для характеристики ін-фляції.

У статистиці розроблено кілька алгоритмів розрахунку агрегат-ного індексу цін, які відрізняються системою вагових коефіцієнтів уформулі розрахунку.

Найбільшу популярність отримали такі зведені індекси:

1) Г. Пааше

I = Z pq

p Z poq1

При побудові цього індексу цін індексованою величиною є ціна, акількість проданих товарів — це вага, яка фіксується на рівні звітногоперіоду. За цієї умови індекс характеризує зміну цін декількох видівтоварів у звітному періоді порівняно з базисним. Різниця між чисель-ником і знаменником цього індексу показує реальну економію, якуотримує населення в разі зниження цін, або додаткові витрати, якщоціни зростуть;

2) Е. Ласпейреса

I = Z pq;

Z p •

p Z Mo '

3) Д. Карлі

Z ip

Ip =

n

4) А. Маршалла (Еджворта)

qo + q12

  • ip=

Ip =

p — qo + q1

Z po

2

5) І. Фішера

Z pq Z pq

\Zpoqo Zpq

де q1, qo — кількість проданого товару або виготовленої продукції внатуральному виразі у звітному, базисному періоді.

Завдання. Дайте самостійно економічну інтерпретацію індексів Е. Лас-пейреса, Д. Карлі, А. Маршалла (Еджворта) та І. Фішера.

В Україні традиційно використовується індекс Пааше, який пе-редбачає зважування цін по вагах звітного періоду, за які виступаютьобсяги реалізованих товарів у натуральних вимірниках. У багатьохрозвинутих країнах використовують індекс Е. Ласпейреса, який пе-редбачає зважування цін по вагах базисного періоду.

Для наочності характеристики та інтерпретації інфляції залежновід її темпів, рекомендується користуватися темпом інфляції, рівним

Ip-1oo%, або Ip-1,

який виражається у процентах при значенні інфляції до 2oo%, та ін-дексом, вираженим у разах — при вищих темпах зміни цін. Напри-клад, індекс інфляції Ip = 13o%, Ip = 1,3 означає, що ціни в середньо-му збільшилися на 3o% або в 1,3 разу.

Індекс цін дає кількісну характеристику знеціненню грошей.

Приклад 1.1. Деякий товар коштував у поточному році 1oo грн. Очіку-ється, що в наступному році ціна на нього збільшиться в середньому на 2o%.На суму 1ooo грн у поточному році можна купити Ю од. товару та лише 8,33од. у наступному році (1ooo : 12o). Отже, в наступному році на таку саму сумуможна купити товару на 2o% менше, тобто сума грошей (1ooo грн) знеціни-лася за рік у 1,2 разу або на 2o%.

Отже, індекс інфляції (індекс споживчих цін — англ. ConsumerPrice Index, CPI) — це статистичний показник, який характеризуєзміну цін (тарифів) на споживчі товари та послуги в часі. Інакше ка-жучи, він відображає зміну вартості фіксованого набору споживчихтоварів та послуг у поточному періоді до його вартості в базисномуперіоді (у періоді, для якого індекс інфляції приймається за 1oo%).Отже, індекс споживчих цін характеризує зміну в часі загального рів-ня цін на товари і послуги, які купує населення для особистого спо-живання. Його ще називають індексом вартості життя.

Індекс цін на споживчі і промислові товари регулярно публікується.

Індекси споживчих цін (ІСЦ) у 1991-2oo8 рр., за даними Держ-комстату України, наведені в табл. 1.1 і 1.2.

Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукціїу 2oo7 та 2oo8 роках за даними Держкомстату України наведені у та-блицях 1.3 і 1.4.

Таблиця 1.3

Індекси споживчих цін та цін виробниківпромислової продукції в 2007 р., %

 

Індекс спо-

Індекс цін

Індекс спо-

Індекс цін

Місяць

живчих цін

виробників

живчих цін

виробників

До попереднього місяця

До грудняпопереднього року

Січень

1oo,5

Ю2,3

1oo,5

Ю2,3

Лютий

1oo,6

Ю1,1

Ю1,1

Ю3,4

Березень

1oo,2

Ю1,6

Ю1,3

1o5,1

Квітень

1oo,o

1o2,1

Ю1,3

1o7,3

Травень

1oo,6

1o2,3

Ю1,9

1o9,8

Червень

Ю2,2

1o1,1

Ю4,2

111,o

Липень

1o1,4

1o1,7

1o5,6

112,9

Серпень

1oo,6

1o1,4

1o6,2

114,5

Вересень

1o2,2

1o1,1

1o8,6

115,8

Жовтень

1o2,9

1o2,2

111,7

118,3

Листопад

1o2,2

1o1,o

114,2

119,5

Грудень

1o2,1

1o3,2

116,6

123,3

Індекс споживчих цін широко використовується в економіціУкраїни. Застосування індексу інфляції в діяльності суб'єктів госпо-дарювання в Україні розглядаються в розділі 4 посібника.

Індекси цін виробників промислової продукції в 2oo8 р. до відпо-відного періоду попереднього року наведено в Додатку 4, до відпо-відного місяця попереднього року — в Додатку 5, до грудня попере-днього року — в Додатку 6.

Індекс споживчих цін визначається за вартістю «споживчого ко-шика». «Споживчий кошик» — це законодавчо встановлений набіртоварів і послуг, який приймається за масштаб для виміру динамікицін.

Таблиця 1.4

Індекси споживчих цін та цін виробниківпромислової продукції в 2008 р., %

Місяць

Індекс спо-живчих цін

Індекс цінвиробників

Індекс спо-живчих цін

Індекс цінвиробників

До попереднього місяця

До грудня попереднього року

Січень

Ю2,9

Ю2,3

Ю2,9

Ю2,3

Лютий

Ю2,7

1o3,o

Ю5,7

Ю5,4

Березень

Ю3,8

1o6,6

Ю9,7

112,4

Квітень

Ю3,1

1o6,6

113,1

119,8

Травень

Ю1,3

1o3,7

114,6

124,2

Червень

1oo,8

1o4,2

115,5

129,4

Липень

99,5

1o3,6

114,9

134,1

Серпень

99,9

1o1,8

114,8

136,5

Вересень

1o1,1

98,2

116,1

134,o

Річний індекс інфляції показує, в скільки разів зростає ціна «спо-живчого кошика» за рік.

Закон України про мінімальний споживчий бюджет [2] визна-чає, що «мінімальний споживчий бюджет — це набір продоволь-чих і непродовольчих товарів та послуг у натуральному і вартісно-му вираженні, що забезпечує задоволення основних фізіологічних ісоціально-культурних потреб людини» (ст. 1 Закону [2]). Згідно зіст. 2 Закону [2], мінімальний споживчий бюджет формується норма-тивним методом на основі системи споживчих кошиків. Принципиформування, структура, величина, порядок розробки та затверджен-ня споживчого кошика регулюються Законом [2].

Споживчий набір товарів (послуг) — представників для розра-хунку ІСЦ, який запроваджено з 1 січня 2oo7 р. в Україні, наведенов Додатку 1.

Вагова структура для розрахунку ІСЦ за Міжнародною класифі-кацією індивідуального споживача за цілями наведена в Додатку 2.

З початку 2oo7 р. Держкомстат України змінив методологію під-рахунку інфляції згідно з Міжнародною класифікацією. Основні змі-ни стосуються зменшення в споживчому кошику частки продуктівхарчування з одночасним збільшенням частки послуг. Більше того,починаючи з 1 січня до споживчого кошика увійшло ряд послуг, роз-цінки на які останніми роками позначили тенденцію до зниження:Інтернет і мобільний зв'язок, кабельне телебачення і т.п. Унаслідокцього, як вважають експерти, загальна величина індексу споживчихцін може бути заниженою на кілька пунктів.

Особливість українського показника інфляції: розраховуєтьсянакопичувальним методом з початку року, а не ланцюговим за остан-ні 12 місяців з урахуванням сезонного фактора, як у більшості євро-пейських країн.

Урахування інфляції за коливанням курсів валют здійснюють та-ким чином. Якщо на початку року долар коштував 5,2, а наприкінціроку — 5,8 грошової одиниці національної валюти, то інфляція за рікстановила:

5,8-5,2 • 1oo = 11,54%%.5,2

Найпоширенішим методом вимірювання інфляції є індекс спо-живчих цін, який розраховується по відношенню до базового року.Крім індексу споживчих цін, існують інші методи, за якими можнарозрахувати інфляцію, а саме:

індекс цін виробників (англ. Producer Price Index), який відобра-жає собівартість виробництва;

індекс витрат на проживання (англ. Cost-of-living Index), якийураховує баланс підвищення доходів із зростання витрат;

індекс ціни активів: акцій, нерухомості, ціни позичкового капі-талу та ін. Ціни на активи зростають набагато швидше, ніж цінина споживчі товари і вартість грошей. Тому власники активівунаслідок інфляції тільки багатіють;

дефлятор ВВП (англ. Deflator), який розраховується, як зміна вціні на групи однакових товарів одного року щодо іншого року;

паритет купівельної здатності національної валюти та змінакурсу валют.