ВСТУП

Україна визначила свій шлях до світової спільноти. Але одногобажання недостатньо, треба всім вчитись, щоб бути надійним парт-нером на міжнародних ринках.

Безпосередню участь у зовнішньоекономічній діяльності берутьдесятки тисяч підприємств, сотні тисяч підприємців та державнихслужбовців.

Призначення навчально-методичного посібника «Зовнішньоеко-номічна діяльність (загальні положення) » - допомогти оволодітипочатковими знаннями зовнішнього ринку вже з підготовки учнівсередніх шкіл, молодших спеціалістів у коледжах (ліцеях), економі-стів, маркетологів і менеджерів - у вищих навчальних закладах.

Короткий конспект лекцій та блоки структурно-логічних схем зекономічних основ зовнішньоекономічної діяльності (поняття, зміс-ту, видів, суб'єктів, об'єктів, ефективності), зовнішньоторговельноїполітики (принципів міжнародних і українських), системи регулю-вання (органів, методів, режимів), ознайомлення з діловим спілку-ванням на міжнародній арені (форми, етапи, тактичні прийоми пе-реговорів), базисних умов «Інкотермс-2000» - все це передумовививчення у вищих навчальних закладах таких дисциплін, як «Осно-ви зовнішньоекономічної діяльності», «Управління зовнішньоеко-номічною діяльністю підприємства», «Менеджмент зовнішньоеко-номічної діяльності», «Кон'юнктура світових товарних ринків».

Предметом посібника є вивчення закономірностей, особливостей,тенденцій і механізму реалізації зовнішньоекономічних зв'язків.

Основні завдання посібника освоєння теоретичних положень, щохарактеризують ЗЕД, практичних функцій суб'єктів світової еконо-міки, здійснення цього виду діяльності в Україні на стадії ринковоїтрансформації.

Об'єктом даного посібника є зовнішньоекономічна діяльністьУкраїни як процес розвитку господарських зв'язків між національ-ними суб'єктами суспільного виробництва та їх зарубіжними парт-нерами.

У навчально-методичному посібнику відображені принципи різ-них економічних теорій міжнародних відносин періоду XVIII-XIXст. та етапи їх розвитку на рівні Концепцій другої половини XX ст.,а також прогнозів трансформаційно-інтеграційних процесів у світіна ХХІ ст., розкриваються суть і особливості зовнішньоекономічноїполітики та показників функціонування її системи в Україні, висві-тлюються основні форми і методи здійснення зовнішньої торгівлі,започатковані поняття регулювання зовнішньоекономічної діяльно-сті (митно-тарифне, валютне, інвестиційне), оподаткування, страху-вання, міжнародні науково-технічні відносини, нормативно-правовезабезпечення, базисні умови «Інкотермс-2000».

В Українській академії бізнесу та підприємництва (УАБП) студе-нти навчаються на денній та на заочній формі навчання. Слід відмі-тити, що в академії мають можливість отримати освіту громадяни зобмеженими фізичними можливостями (інваліди).

З метою надання практичної допомоги студентам заочної форминавчання і людям з частковою або стійкою втратою працездатності,які навчаються в середніх і вищих навчальних закладах чи займа-ються підприємницькою діяльністю, при укладанні блоків структу-рно-логічних схем посібника частково були використані матеріали,опубліковані деякими зарубіжними та вітчизняними авторами (див.розділ ІІ, блоки 1-10 з посиланням на рекомендовану літературу).

Зазначена категорія людей не завжди має можливість придбатинеобхідну навчальну літературу в сільській місцевості, малих та се-редніх містах України, тому академія має наміри задовольнити кож-ного бажаючого в придбанні електронного варіанта цілої серії на-вчально-методичних посібників.

РОЗДІЛ 1.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Тема 1. Економічні теорії зовнішніх зв'язків.

Основні економічні теорії управління ЗЕД (А. Сміт, Д. Рікардо,Д. Міль, Г. Хеберлер, Е. Хекшер, П. Самуельсон, В. Леонтьєв). Пе-редумови розвитку ЗЕД. Сучасні концепції ЗЕД (кейнсіанство, мо-нетаризм). Глобальні світові тенденції в ХХ столітті. Поняття таосновні напрямки економічної глобалізації світу та її наслідки.

Тема 2. Зовнішньоекономічна політика та принципи ЗЕД.

Міжнародні принципи, що регламентують відносини між країна-ми світу. Основні принципи ЗЕД в Україні. Суть та особливості зо-внішньоекономічної політики. Протекціонізм.

Тема 3. Предмет курсу ЗЕД.

Поняття і зміст ЗЕД. Суб'єкти, об'єкти та види ЗЕД. Сутністьміжнародної організації. П'ять значень ЗЕД України.

Тема 4. Регулювання ЗЕД в Україні.

Цілі регулювання ЗЕД. Органи державного регулювання ЗЕД.Систематизація методів регулювання ЗЕД та нормативних актів, щорегулюють зовнішньоекономічні відносини. Міжнародні угоди,правові режими. Адміністративні методи та економічні інструментирегулювання ЗЕД.

Тема 5. Зовнішня торгівля в міжнародних економічних відно-синах.

Зміст та показники зовнішньої торгівлі. Критерії суб'єктів зовні-шньої торгівлі по: зовнішньоекономічних операціях; обсягу зовні-шньої торгівлі; структурі; динаміці; результативності. Показникизовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД.

Умови зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД. Основні форми і мето-ди здійснення зовнішньої торгівлі суб'єктами ЗЕД.

Зустрічна торгівля - одна із форм зовнішньої торгівлі.

Тема 6. Організація та управління ЗЕД на рівні підприємстваі регіону.

Психологія і управління ЗЕД: бізнесу та підприємництва; еконо-мічна психологія; психологія управління; акмеологія.

Методи управління ЗЕД: регламентація; організаційне нормуван-ня; оргпроектування; методи організаційно-технологічного, органі-заційно-розпорядчого та соціально-психологічного впливу, самоуп-равління, самоорганізації, самоменеджменту.

Форми організації зовнішньоекономічної служби на рівні підпри-ємства. Основні функції підрозділів зовнішньоторговельної органі-зації.

Організація управління міжнародною експортно-імпортною дія-льністю в компаніях і регіонах.

Тема 7. Потенційні зарубіжні партнери та міжнародні госпо-дарські контракти.

Методи пошуку потенційних зарубіжних партнерів. Класифікаціяфірм діючих на світовому ринку. Вибір та оцінка зарубіжних парт-нерів. Вивчення фірм та організація роботи по збору та обробці ін-формації іноземних фірм-партнерів.

Організація ділових контактів з іноземними партнерами: основніформи; підготовка і техніка проведення переговорів; психологічнийклімат; організація прийомів; поведінка, імідж та етикет.

Міжнародний господарський контракт: принципи складання; ос-новні типи; основні види; структура.

Тема 8. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД в Україні.

Законодавчі акти стратегічного і тактичного характеру. Підпри-ємницьке право: поняття, види, суб'єкти, організація підприємни-цької діяльності. Правові основи та нормативна база.

Товарна номенклатура ЗЕД та кодування інформації про товари.

Тема 9. Базисні умови поставок та класифікація цін світовогоринку.

Базисні умови поставок. Класифікація цін світового ринку і бази-сні умови постачання.

Тема 10. Ефективність ЗЕД.

Критерії ефективності ЗЕД. Теоретичні основи оцінки ЗЕД. Ви-граш від торгівлі. Головний принцип методики визначення ефекти-вності зовнішньоекономічних зв'язків. Методологія визначення го-ловних показників економічної ефективності зовнішньої торгівлі.Розрахунок економічної ефективності здійснення зовнішньоторго-вельних операцій.

Показники ефективності ЗЕД. Методи оцінки виробничо-господарської діяльності суб'єктів ЗЕД.

РОЗДІЛ 2.

РОЗПОДІЛ ГОДИН ПО СЕМЕСТРАХ І ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬЗГІДНО З РОБОЧИМ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ

Вид за