ВСТУП

магниевый скраб beletage

Україна визначила свій шлях до світової спільноти. Але одногобажання недостатньо, треба всім вчитись, щоб бути надійним парт-нером на міжнародних ринках.

Безпосередню участь у зовнішньоекономічній діяльності берутьдесятки тисяч підприємств, сотні тисяч підприємців та державнихслужбовців.

Призначення навчально-методичного посібника «Зовнішньоеко-номічна діяльність (загальні положення) » - допомогти оволодітипочатковими знаннями зовнішнього ринку вже з підготовки учнівсередніх шкіл, молодших спеціалістів у коледжах (ліцеях), економі-стів, маркетологів і менеджерів - у вищих навчальних закладах.

Короткий конспект лекцій та блоки структурно-логічних схем зекономічних основ зовнішньоекономічної діяльності (поняття, зміс-ту, видів, суб'єктів, об'єктів, ефективності), зовнішньоторговельноїполітики (принципів міжнародних і українських), системи регулю-вання (органів, методів, режимів), ознайомлення з діловим спілку-ванням на міжнародній арені (форми, етапи, тактичні прийоми пе-реговорів), базисних умов «Інкотермс-2000» - все це передумовививчення у вищих навчальних закладах таких дисциплін, як «Осно-ви зовнішньоекономічної діяльності», «Управління зовнішньоеко-номічною діяльністю підприємства», «Менеджмент зовнішньоеко-номічної діяльності», «Кон'юнктура світових товарних ринків».

Предметом посібника є вивчення закономірностей, особливостей,тенденцій і механізму реалізації зовнішньоекономічних зв'язків.

Основні завдання посібника освоєння теоретичних положень, щохарактеризують ЗЕД, практичних функцій суб'єктів світової еконо-міки, здійснення цього виду діяльності в Україні на стадії ринковоїтрансформації.

Об'єктом даного посібника є зовнішньоекономічна діяльністьУкраїни як процес розвитку господарських зв'язків між національ-ними суб'єктами суспільного виробництва та їх зарубіжними парт-нерами.

У навчально-методичному посібнику відображені принципи різ-них економічних теорій міжнародних відносин періоду XVIII-XIXст. та етапи їх розвитку на рівні Концепцій другої половини XX ст.,а також прогнозів трансформаційно-інтеграційних процесів у світіна ХХІ ст., розкриваються суть і особливості зовнішньоекономічноїполітики та показників функціонування її системи в Україні, висві-тлюються основні форми і методи здійснення зовнішньої торгівлі,започатковані поняття регулювання зовнішньоекономічної діяльно-сті (митно-тарифне, валютне, інвестиційне), оподаткування, страху-вання, міжнародні науково-технічні відносини, нормативно-правовезабезпечення, базисні умови «Інкотермс-2000».

В Українській академії бізнесу та підприємництва (УАБП) студе-нти навчаються на денній та на заочній формі навчання. Слід відмі-тити, що в академії мають можливість отримати освіту громадяни зобмеженими фізичними можливостями (інваліди).

З метою надання практичної допомоги студентам заочної форминавчання і людям з частковою або стійкою втратою працездатності,які навчаються в середніх і вищих навчальних закладах чи займа-ються підприємницькою діяльністю, при укладанні блоків структу-рно-логічних схем посібника частково були використані матеріали,опубліковані деякими зарубіжними та вітчизняними авторами (див.розділ ІІ, блоки 1-10 з посиланням на рекомендовану літературу).

Зазначена категорія людей не завжди має можливість придбатинеобхідну навчальну літературу в сільській місцевості, малих та се-редніх містах України, тому академія має наміри задовольнити кож-ного бажаючого в придбанні електронного варіанта цілої серії на-вчально-методичних посібників.

РОЗДІЛ 1.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Тема 1. Економічні теорії зовнішніх зв'язків.

Основні економічні теорії управління ЗЕД (А. Сміт, Д. Рікардо,Д. Міль, Г. Хеберлер, Е. Хекшер, П. Самуельсон, В. Леонтьєв). Пе-редумови розвитку ЗЕД. Сучасні концепції ЗЕД (кейнсіанство, мо-нетаризм). Глобальні світові тенденції в ХХ столітті. Поняття таосновні напрямки економічної глобалізації світу та її наслідки.

Тема 2. Зовнішньоекономічна політика та принципи ЗЕД.

Міжнародні принципи, що регламентують відносини між країна-ми світу. Основні принципи ЗЕД в Україні. Суть та особливості зо-внішньоекономічної політики. Протекціонізм.

Тема 3. Предмет курсу ЗЕД.

Поняття і зміст ЗЕД. Суб'єкти, об'єкти та види ЗЕД. Сутністьміжнародної організації. П'ять значень ЗЕД України.

Тема 4. Регулювання ЗЕД в Україні.

Цілі регулювання ЗЕД. Органи державного регулювання ЗЕД.Систематизація методів регулювання ЗЕД та нормативних актів, щорегулюють зовнішньоекономічні відносини. Міжнародні угоди,правові режими. Адміністративні методи та економічні інструментирегулювання ЗЕД.

Тема 5. Зовнішня торгівля в міжнародних економічних відно-синах.

Зміст та показники зовнішньої торгівлі. Критерії суб'єктів зовні-шньої торгівлі по: зовнішньоекономічних операціях; обсягу зовні-шньої торгівлі; структурі; динаміці; результативності. Показникизовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД.

Умови зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД. Основні форми і мето-ди здійснення зовнішньої торгівлі суб'єктами ЗЕД.

Зустрічна торгівля - одна із форм зовнішньої торгівлі.

Тема 6. Організація та управління ЗЕД на рівні підприємстваі регіону.

Психологія і управління ЗЕД: бізнесу та підприємництва; еконо-мічна психологія; психологія управління; акмеологія.

Методи управління ЗЕД: регламентація; організаційне нормуван-ня; оргпроектування; методи організаційно-технологічного, органі-заційно-розпорядчого та соціально-психологічного впливу, самоуп-равління, самоорганізації, самоменеджменту.

Форми організації зовнішньоекономічної служби на рівні підпри-ємства. Основні функції підрозділів зовнішньоторговельної органі-зації.

Організація управління міжнародною експортно-імпортною дія-льністю в компаніях і регіонах.

Тема 7. Потенційні зарубіжні партнери та міжнародні госпо-дарські контракти.

Методи пошуку потенційних зарубіжних партнерів. Класифікаціяфірм діючих на світовому ринку. Вибір та оцінка зарубіжних парт-нерів. Вивчення фірм та організація роботи по збору та обробці ін-формації іноземних фірм-партнерів.

Організація ділових контактів з іноземними партнерами: основніформи; підготовка і техніка проведення переговорів; психологічнийклімат; організація прийомів; поведінка, імідж та етикет.

Міжнародний господарський контракт: принципи складання; ос-новні типи; основні види; структура.

Тема 8. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД в Україні.

Законодавчі акти стратегічного і тактичного характеру. Підпри-ємницьке право: поняття, види, суб'єкти, організація підприємни-цької діяльності. Правові основи та нормативна база.

Товарна номенклатура ЗЕД та кодування інформації про товари.

Тема 9. Базисні умови поставок та класифікація цін світовогоринку.

Базисні умови поставок. Класифікація цін світового ринку і бази-сні умови постачання.

Тема 10. Ефективність ЗЕД.

Критерії ефективності ЗЕД. Теоретичні основи оцінки ЗЕД. Ви-граш від торгівлі. Головний принцип методики визначення ефекти-вності зовнішньоекономічних зв'язків. Методологія визначення го-ловних показників економічної ефективності зовнішньої торгівлі.Розрахунок економічної ефективності здійснення зовнішньоторго-вельних операцій.

Показники ефективності ЗЕД. Методи оцінки виробничо-господарської діяльності суб'єктів ЗЕД.

РОЗДІЛ 2.

РОЗПОДІЛ ГОДИН ПО СЕМЕСТРАХ І ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬЗГІДНО З РОБОЧИМ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ

Вид заняття

 

аудиторні

позааудиторні

 

 

 

 

 

самостійна

Всього

лекція

практичне

семінарське

разом

роботастудента

 

1

2

3

4

5

6

18

18

18

54

27

81

РОЗДІЛ 3.РОБОЧИЙ ГРАФІК З ДИСЦИПЛІНИ

Вид на-

Тиждень

вчально-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

го занят-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

тя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Аудито-

4

2

4

4

4

4

4

4

6

4

2

4

4

2

4

4

4

2

рне 54 год.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• лекція -

4

 

4

 

4

 

4

 

2

2

 

2

2

 

2

 

 

 

18 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• семі-

 

 

 

2

 

2

 

2

2

 

2

 

 

2

 

2

2

2

нарське -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• практич-

 

2

 

2

 

2

 

2

2

2

 

2

2

 

2

2

2

 

не - 1 8 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Само-

 

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

1

 

 

стійна ро-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бота сту-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дента 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

год.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Форма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контролю:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

5. Консу-

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

льтація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перед тес-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

туванням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 4.МОДУЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН(денна форма навчання)

 

 

Кількість годин

Назва теми

всьо-го

аудиторні

само-

з/п

лекції

прак-тичні

семі-нарські

стійнаробота

1

Тема 1. Економічні

 

 

 

 

 

 

теорії зовнішніх

7

2

-

2

3

 

зв'язків

 

 

 

 

 

2

Тема 2. Зовнішньо-

 

 

 

 

 

 

економічна політика

9

2

2

2

3

 

та принципи ЗЕД

 

 

 

 

 

3

Тема 3. Предмет кур-су ЗЕД

6

2

2

2

-

4

Тема 4. РегулюванняЗЕД в Україні

9

2

2

2

3

5

Тема 5. Зовнішня торгі-

 

 

 

 

 

 

вля в міжнародних еко-

9

2

2

2

3

 

номічних відносинах

 

 

 

 

 

6

Тема 6. Організація

 

 

 

 

 

 

та управління ЗЕД на

9

2

2

2

3

 

рівні підприємства і

 

регіону

 

 

 

 

 

7

Тема 7. Потенційні

 

 

 

 

 

 

зарубіжні партнери та

9

2

2

2

3

 

міжнародні господар-

 

ські контракти

 

 

 

 

 

8

Тема 8. Нормативно-правове забезпеченняЗЕД в Україні

9

2

2

2

3

9

Тема 9. Базисні умови

 

 

 

 

 

 

поставок та класифі-

5

 

2

 

3

 

кація цін світового

 

 

 

ринку

 

 

 

 

 

10

Тема 10. Ефектив-ність ЗЕД

9

2

2

2

3

 

РАЗОМ

81

18

18

18

27

РОЗДІЛ 5.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття 1Економічні теорії зовнішніх зв'язків

Основні положення теорій управління ЗЕД.

Тенденції глобалізації світу в XXI столітті.

Семінарське заняття 2Зовнішньоекономічна політика та принципи ЗЕД в Україні

Суть і особливості зовнішньоекономічної політики України.

Протекціоністські заходи та приховані методи протекціоніз-му.

Семінарське заняття 3Предмет курсу ЗЕД

Суб'єкти підприємницької діяльності України.

П'ять значень ЗЕД України.

Семінарське заняття 4Регулювання ЗЕД в Україні

Система регулювання ЗЕД.

Адміністративні і економічні методи регулювання ЗЕД.

Семінарське заняття 5Зовнішня торгівля в міжнародних економічних відносинах

Критерії суб'єктів, що здійснюють зовнішньоторговельніоперації.

Зустрічна торгівля - одна із форм зовнішньої торгівлі.

Семінарське заняття 6Організація та управління ЗЕД на рівні підприємства і регіону

Методи управління ЗЕД.

Організація управління міжнародною діяльністю (експорт-імпорт).

Семінарське заняття 7Потенційні зарубіжні партнери та міжнародні господарські ко-нтракти

Вибір і оцінка партнерів на світовому ринку.

Міжнародні господарські контракти.

Семінарське заняття 8Нормативно-правове забезпечення ЗЕД в Україні

Нормативна база ЗЕД України.

Товарна номенклатура ЗЕД та кодування інформації про то-вари.

Семінарське заняття 9Базисні умови поставок та класифікація цін світового ринку

1. Базисні умови постачання в ЗЕД «Інкотермс».

Семінарське заняття 10Ефективність ЗЕД

1. Методи оцінки виробничо-господарської діяльності суб'єктівЗЕД.

РОЗДІЛ 6.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА МОДУЛЬНО-ТЕМАТИЧНОГО

ПЛАНУ

Назва теми,що розгля-дається налекції

Обсяг,год.

Назва розділу те-ми для проведен-ня семінарського(практичного)заняття

Обсяг,год.

Засоби прове-дення поточ-ного та підсу-мкового конт-ролю знань

Тема 1.Економічнітеорії зовні-шніх зв'язків

2

Основні положен-ня теорій і тенден-ції глобалізаціїсвіту

2

перевірка до-машніх завдань

Тема 2. Зов-нішньоеко-номічна полі-тика та прин-ципи ЗЕД вУкраїні

2

Суть і особливостізовнішньоеконо-мічної політикиУкраїни. Протек-ціонізм

4

розв'язаннятипових та си-туаційних за-дач

Тема 3.Предмет кур-су ЗЕД

2

Суб'єкти підпри-ємницької діяль-ності і п'ять зна-чень ЗЕД України

4

бліцопитування

Тема 4.РегулюванняЗЕД в Україні

2

Система, адмініст-ративні та еконо-мічні методи регу-лювання ЗЕД

4

розв'язок сис-теми тестовихзавдань

Тема 5.Зовнішня то-ргівля в між-народнихекономічнихвідносинах

2

Критерії суб'єктів,

що здійснюютьзовнішньоторгове-льні операції

4

понятійний ди-ктант, круглийстіл

Тема 6.Організаціята управлінняЗЕД на рівніпідприємстваі регіону

2

Методи і організа-ція управлінняміжнародною дія-льністю(експорт-імпорт)

4

перевірка до-машніх завдань

Тема 7.

Потенційні

зарубіжні

партнери та

міжнародні

господарські

контракти

2

Вибір і оцінкапартнерів на сві-товому ринку

4

виконанняпроміжних ко-нтрольних ро-біт

Тема 8.Нормативно-правове за-безпеченняЗЕД в Україні

2

Нормативна базаЗЕД в Україні тана міжнародномурівні

4

надання розго-рнутої консуль-тації по окре-мих норматив-них актах

Тема 9. Бази-сні умови по-ставок такласифікаціяцін світовогоринку

 

Базисні умови по-стачання в ЗЕД«Інкотермс-2000»

2

самостійна ро-бота

Тема 10.

Ефективність

ЗЕД

2

Методи оцінки ви-робничо-господарської дія-льності суб'єктівЗЕД

4

тренінг та са-моперевірказнань за допо-могою ПК

Технічний засіб навчання до кожної теми (розділу) - мультиме-дійний проектор.

РОЗДІЛ 7.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ(питання для самоперевірки)

Тема 1. Економічні теорії зовнішніх зв'язків.

Дайте характеристику основних передумов розвитку зовніш-ньоекономічних зв'язків країни.

Охарактеризуйте основні економічні теорії та концепції зов-нішньої діяльності.

Назвіть сучасні концепції ЗЕД.

У чому суть економічної глобалізації і які її причини?

Охарактеризуйте основні риси економічної глобалізації.

Поясніть роль ТНК у глобалізаційних процесах.

Які показники функціонування ЗЕД країни?

Тема 2. Зовнішньоекономічна політика і принципи ЗЕД в Україні.

Назвіть основні складові зовнішньоекономічної політикидержави.

Якими основними напрямами здійснюється експортна та ім-портна політика.

У чому полягає суть валютної, інвестиційної та митної політики?

Що відноситься до протекціоністських заходів?

Назвіть основні форми протекціонізму.

Тема 3. Предмет курсу ЗЕД.

Дайте визначення предмета курсу ЗЕД.

Охарактеризуйте і зобразіть схематично п'ять значень ЗЕДУкраїни.

Поясніть різницю (схожість) суб'єкта і об'єкта ЗЕД.

Назвіть основну вимогу до суб'єктів: «Об'єднання фізичних іюридичних осіб» та «Структурні одиниці іноземнихсуб'єктів господарської діяльності».

У чому полягає суть розширеного підходу щодо визначенняпоняття «міжнародна організація»? На якій основі поєдну-ються рівні й суб'єкти міжнародних економічних відносин?

Тема 4. Регулювання ЗЕД в Україні.

Назвіть основні цілі регулювання ЗЕД.

Охарактеризуйте основні функції органів державного регу-лювання ЗЕД.

Обґрунтуйте роль кожної групи державних органів регулюван-ня ЗЕД в систематизації нормативно-правових актів України.

Чим відрізняються багатосторонні і двосторонні міжнародніугоди?

Назвіть причини застосування державою правових, адмініст-ративних та економічних методів регулювання ЗЕД.

Якими економічними інструментами регулюється ЗЕД?

Тема 5. Зовнішня торгівля в міжнародних економічних відно-синах.

Виділіть основні критерії обсягу зовнішньої торгівлісуб'єктів ЗЕД.

Якими заходами обмежується зовнішня торгівля?

Назвіть причини і поясніть сутність зустрічної торгівлі.

У чому полягає специфіка проведення бартерних угод?

Чи існує різниця між операціями з давальницькою сировиною:«Замовник - іноземний суб'єкт, виконавець - український» і«замовник - український суб'єкт, виконавець - іноземний»?

Тема 6. Організація та управління ЗЕД на рівні підприємстваі регіону.

Які основні функції відділів, служб, що займаються ЗЕД під-приємства?

Назвіть основні напрямки маркетингових досліджень ринкудля здійснення ЗЕД.

Які спеціалізовані органи можуть бути в компаніях з децент-ралізованою структурою управління?

Що є основою вибору організаційних форм експортно-імпортних операцій промислових компаній?

Поясніть основні напрямки організації імпортних операцій вміжнародній діяльності фірми.

Тема 7. Потенційні зарубіжні партнери і міжнародні госпо-дарські контракти.

Назвіть основні форми ділових контрактів.

Які моменти необхідно врахувати в загальному вигляді про-грами прийому делегацій зарубіжних країн?

У чому полягає психологічний клімат на комерційних пере-говорах відповідно до національних традицій, звичаїв та ме-нталітету зарубіжних партнерів?

Яка структура міжнародного контракту купівлі-продажу?

Назвіть найбільш типові помилки управлінських підприємцівпри укладанні контрактів (угод) на міжнародному комерцій-ному рівні.

Тема 8. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД в Україні.

Які нормативно-правові акти ЗЕД в Україні відносяться дозаконодавчих актів стратегічного спрямування?

Які нормативні документи мають тактичний (поточний) ха-рактер?

Назвіть основні положення Генеральної угоди з Тарифів і то-ргівлі (ГАТТ).

Яка основна мета світової організації торгівлі (СОТ)?

Охарактеризуйте основні форми недержавного регулюванняЗЕД України.

Тема 9. Базові умови поставок та класифікація цін на світо-вому ринку.

Назвіть основні умови поставок при морських перевезенняхвантажів.

Назвіть особливості умов поставок при перевезеннях ванта-жів наземними видами транспорту.

Що закладено в основу умов поставок у повітряному видіперевезення вантажів?

Чи потрібні спеціальні умови для змішаних способів переве-зення вантажів?

Тема 10. Ефективність ЗЕД.

Проаналізуйте основні показники ефективності ЗЕД.

Які існують методи оцінки виробничо-господарської діяль-ності суб'єктів ЗЕД?

Як зробити розрахунок економічної ефективності зовнішньоїторгівлі?

Які способи і методи можна застосувати для аналізу ефекти-вності зовнішньоекономічних операцій?

САМОСТІЙНА РОБОТА(рекомендації по організації самостійної роботи студентів підкерівництвом викладача)

Лист МОН України №1/9-304 від 17. 06. 2002 р. «Про організа-цію навчального процесу у вищих навчальних закладах у 2002/2003навчальному році» при переході вузів на новий зміст навчання, ви-значений освітньо-професійними програмами підготовки фахівців,рекомендує зменшити аудиторне навантаження до 30 годин на тиж-день. Водночас пропонується планувати проведення самостійноїроботи студентів під керівництвом викладача. Цей вид роботи зара-ховується до навчального навантаження викладача обсягом не бі-льше як шість годин на тиждень.

Самостійна робота студентів під керівництвом викладача в умо-вах скорочення обсягу аудиторного навантаження спрямована напідвищення якості підготовки фахівців, створення умов для систе-матичного самостійного навчання студентів, розширення можливо-стей застосування дидактичних матеріалів нового покоління (елект-ронні підручники, конспекти лекцій, методичні розробки,комп'ютерні технології тощо) і водночас підвищення оперативностіуправління навчальним процесом кожного студента.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, ви-значається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчаль-ної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізаціїосвітньо-професійної програми (не менше 1/3 і не більше 2/3 зага-льного обсягу навчального часу дисципліни).

Виконання самостійної роботи студентами під керівництвом ви-кладача повинно забезпечуватись відповідними методичними мате-ріалами, аудиторним фондом, технічними засобами і регламентува-тися розкладом. Зміст, формулювання завдання, обсяги, форми ви-конання та методи контролю результативності цього виду роботимають бути конкретизованими і відповідати як можливостям студе-нтів, так і виділеному для виконання завдання часу. Вони розроб-ляються кафедрами для кожної дисципліни і повинні мати відобра-ження у вигляді окремого розділу в робочій навчальній програмі(навчально-методичного комплексу). Основною вимогою до завданьсамостійної роботи є їх відповідність навчальній програмі дисцип-ліни. Форми організації виконання самостійної роботи студентів підкерівництвом викладача досить різноманітні. До них можна віднес-ти:

семінари по окремій темі;

надання розгорнутої консультації по окремих модулях дис-ципліни;

надання індивідуальних консультацій при виконанні курсо-вих чи розрахункових робіт;

перевірка та захист студентами рефератів і доповідей по за-здалегідь визначених питаннях;

розв'язування типових та ситуаційних задач;

круглий стіл, диспут, обговорення певної проблеми;

розв'язання системи тестових завдань;

засідання гуртка, сформованого на базі академічної групи, втому числі за участю відомих фахівців;

ділова гра;

тренінг та самоперевірка знань студентів за допомогою ПК;

перевірка результатів виконання індивідуальних завдань;

тестування з метою перевірки результатів виконання домаш-ніх завдань;

виконання проміжних контрольних робіт за окремими моду-лями дисципліни;

відвідування тематичних і спеціалізованих виставок;

проведення тематичних вечорів, вікторин, конкурсів.

Вибір організаційної форми виконання самостійної роботи необмежується наведеним списком. Але пропозиції кафедри щодоцього в кожному випадку повинні бути обґрунтованими. Контрольвиконання самостійної роботи студентів під керівництвом виклада-ча здійснюється деканатом.

САМОСТІЙНА РОБОТА(індивідуальні завдання)

Індивідуальні завдання (тести, рисунки-схеми та ін. ) пропону-ються кафедрою з урахуванням кількості годин, відведених для їхвиконання студентами, і узгоджуються з деканом факультету. Вонивказуються за формою:

Вид індивідуального за-вдання

Семестр

Кількість ін-дивідуаль-них завдань

Обсяг за-вдання (го-дин)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, якщо студент не з'явився на лекцію або семінар, ви-кладач зобов'язаний по конкретній темі дати йому індивідуальне(письмове) завдання і проконтролювати його виконання:

Прізвище,ім'я, побатькові

Курс,група

Індивідуальнезавдання, те-ма лекції (се-мінару), тести

Рекомен-дована лі-тература

Формаконтролю

Відміткавикладачапро вико-нання

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА(графік поточного контролю знань)

Тиждень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Формаконтро-лю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форми контролю: УО - усне опитування;ПКР - письмова контрольна робота;ІЗ - індивідуальне завдання.

Поточний контроль здійснюється під час читання лекційного ку-рсу, проведення практичних, семінарських занять, виконання інди-відуальних завдань і має на меті перевірку знань студента на пев-ному етапі вивчення дисципліни.

Форми і терміни проведення поточного контролю визначаютьсявідповідною кафедрою з урахуванням тривалості навчального тиж-ня.

У графіку поточного контролю знань студентів вказується тиж-день і форма проведення контролю. Цей графік повинен погоджува-тись з термінами рубіжних контролів знань студентів.

На початку вивчення дисципліни проводиться вхідний контрользалишкових знань з попередніх базових дисциплін.

РОЗДІЛ 8.

ПАКЕТ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (ККР)З ДИСЦИПЛІНИ «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬ-НІСТЬ»

ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

8.1. Варіанти ККРВаріант перший (1)

Поняття і зміст зовнішньоекономічної діяльності.

Дати правильну відповідь на тести.

Ціна на умовах постачання FAS враховує:

а)         витрати на оплату експортного мита;

б)         витрати на транспортування до місця призначення;

в)         витрати на розвантаження у порту призначення;

г)         витрати на оплату перевезення вантажу від пункту відправ-лення до головних транспортних засобів.

Хто з названих може бути суб'єктами підприємництва вУкраїні?

а)         громадяни України, права яких не обмежені законом;

б)         юридичні особи, що зареєстровані в Україні;

в)         уряд України;

г)         уряд США;

д)         громадяни інших держав відповідно до законів України;

е)         уряд автономної республіки Крим.

Хто зацікавлений у зниженні курсу національної грошовоїодиниці?

а)         імпортери;

б)         іноземні інвестори;

в)         експортери.

Задача.

Варіант другий (2)

Суб'єкти, об'єкти та види зовнішньоекономічної діяльності.

Дати правильну відповідь на тести.

1. До якого моменту продавець несе всі ризики загибелі абопошкодження товару згідно з умовою CIF „Інкотермс-2000"?

а)         до моменту переходу товару через поручні судна у портувідвантаження;

б)         до моменту доставки товару в порт відвантаження;

в)         до моменту отримання товару покупцем;

г)         до моменту отримання товару перевізником.

Обов'язковій реєстрації при здійсненні зовнішньоекономіч-ної діяльності підлягають:

а)         експортні контракти по українських товарах;

б)         контракти в рамках міжнародної кооперації;

в)         бартерні контракти.

Який із названих видів діяльності не дозволяється здійсню-вати в Україні підприємцям?

а)         виготовлення наркотиків;

б)         реалізація наркотиків;

в)         надання послуг з охорони приватної власності;

г)         виготовлення зброї;

д)         виготовлення вибухових речовин.ІІІ. Задача.

Варіант третій (3)

Сутність міжнародної організації. П'ять значень зовнішньо-економічної діяльності України.

Дати правильну відповідь на тести.

Хто укладає договір страхування і сплачує страхову преміюзгідно з умовою CIF „Інкотермс-2000"?

а)         покупець або продавець за домовленістю;

б)         продавець;

в)         покупець.

До економічних регуляторів зовнішньоекономічної діяльнос-ті належить:

а)         розробка і встановлення податків у сфері зовнішньоекономі-чних зв'язків;

б)         система митного регулювання;

в)         система нетарифного регулювання.

Спільне підприємство в Україні - це підприємство, заснова-не на...

а)         базі об'єднання майна різних власників;

б)         загальнодержавній (республіканській) власності;

в)         власності праці громадян - членів однієї сім'ї.

Задача.

Варіант четвертий (4)

Основні економічні теорії зовнішніх зв'язків.

Дати правильну відповідь на тести.

У випадку суперечностей між правовими нормами міжнаро-дного законодавства і національними правовими нормамидомінує:

а)         норма національного права;

б)         норма міжнародного права;

в)         правова норма законодавства третьої країни.

Умова CFR „Інкотермс-2000" потребує від продавця:

а)         отримання за свій рахунок експортної ліцензії або іншого до-зволу державних органів;

б)         отримання за свій рахунок експортної та імпортної ліцензіїабо іншого дозволу державних органів;

в)         отримання за свій рахунок імпортної ліцензії та дозволу натранзитні перевезення;

г)         отримання за свій рахунок покупця експортної та імпортноїліцензії.

Приватне підприємництво в Україні - це підприємство, за-сноване на...

а)         особистій праці фізичної особи та виключно його праці;

б)         власності праці громадян - членів однієї сім'ї;

в)         власності окремого громадянина з правом найму робочої си-ли.

Задача.

Варіант п'ятий (5)

Поняття та основні напрямки економічної глобалізації світу.

Дати правильну відповідь на тести.

З якою метою здійснюється регулювання зовнішньоекономі-чної діяльності підприємства?

а)         забезпечення збалансованості економіки та рівноваги на вну-трішньому ринку;

б)         захист економічних інтересів України;

в)         митний контроль за товарами, що ввозяться або вивозяться зУкраїни.

Умова CFR „Інкотермс-2000" здійснюється тільки для:

а)         будь-якого транспорту;

б)         залізничного транспорту;

в)         морського та річкового транспорту;

г)         повітряного транспорту.

3. Якщо в назві підприємства є абревіатура „ЛТД", то це...

а)         командитне товариство;

б)         повне товариство;

в)         товариство з додатковою відповідальністю;

г)         товариство з обмеженою відповідальністю.

ІІІ. Задача.

Варіант шостий (6)

Міжнародні принципи, що регламентують відносини міжкраїнами світу.

Дати правильну відповідь на тести.

Завдання системи державного регулювання зовнішньоеко-номічної діяльності:

а)         нетарифне регулювання експорту та імпорту окремих това-рів;

б)         розвиток конкуренції та ліквідація монополій у сфері зовні-шньоекономічної діяльності;

в)         створення привабливих умови до залучення іноземного капі-талу.

Хто і за який рахунок отримує імпортну ліцензію або іншийдозвіл державних органів при здійсненні контракту за умо-вою FOB „Інкотермс-2000"?

а)         покупець або продавець за домовленістю;

б)         продавець за свій рахунок;

в)         продавець за рахунок покупця;

г)         покупець на свій ризик і за свій рахунок.

Підприємство, акції якого розповсюджуються за відкритоюпідпискою, а також продаються і купуються на біржі, є:

а)         кооперативом;

б)         закритим акціонерним товариством;

в)         відкритим акціонерним товариством;

г)         командитним товариством;

д)         консорціумом.

Задача.

Варіант сьомий (7)

Основні принципи зовнішньоекономічної діяльності в Укра-їні.

Дати правильну відповідь на тести.

Який правовий режим створює іноземним інвесторам одна-кові умови діяльності з національними підприємствами?

а)         режим найбільшого сприяння;

б)         національний режим;

в)         спеціальний режим.

Згідно з умовою FOB „Інкотермс-2000" очистку товару відмита на експорт здійснює:

а)         продавець;

б)         покупець;

в)         за домовленістю;

г)         згідно з умовами контракту.

Підприємство, акції якого розділяються між учасниками, за-сновниками і не можуть розповсюджуватись через вільнийпродаж, є...

а)         закритим акціонерним товариством;

б)         відкритим акціонерним товариством;

в)         повним товариством;

г)         командитним товариством;

д)         асоціацією.

Задача.

Варіант восьмий (8)

Органи державного регулювання зовнішньоекономічної дія-льності. Міжнародні угоди, правові режими.

Дати правильну відповідь на тести.

Хто є найвищим органом державного управління зовнішньо-економічної діяльності в Україні?

а)         Міністерство економіки України;

б)         Кабінет Міністрів України;

в)         Верховна Рада України.

Який вид транспорту використовується при здійсненні конт-рактів на умовах FOB „Інкотермс-2000"?

а)         морський та річковий;

б)         будь-який;

в)         повітряний;

г)         залізничний.

3. До міжнародних класифікацій товарів не належить:

а)         гармонізована система опису і кодування товарів;

б)         стандартна міжнародна торговельна класифікація;

в)         класифікатор товарів за широкими економічними категоріями;

г)         міжнародний універсальний класифікатор товарів.ІІІ. Задача.

Варіант дев'ятий (9)

Зміст та показники зовнішньої торгівлі. Зустрічна торгівля якодна із форм зовнішньої торгівлі.

Дати правильну відповідь на тести.

Квотами не є:

а)         вартісні обмеження, що запроваджуються на імпорт товару;

б)         обмеження на фізичний обсяг експортованого товару;

в)         вартісні обмеження, що запроваджуються на експорт товару;

г)         кількісні обмеження на виготовлену у країні продукцію.

З якого моменту всі витрати і ризики загибелі товару або йо-го пошкодження несе покупець, якщо контракт виконуєтьсяна умові FAS „Інкотермс-2000"?

а)         коли товар розміщено на борту судна;

б)         коли покупець отримує товар;

в)         коли товар розміщено вздовж борту судна на причалі в обу-мовленому порту;

г)         коли товар доставлено в порт.

Що належить до адміністративних органів регулювання зов-нішньоекономічної діяльності?

а)         затвердження порядку нагромадження і використання валют-них коштів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

б)         оперативне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

в)         система розрахунків при здійсненні експортно-імпортнихоперацій.

Задача.

Варіант десятий (10)

Технологія управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Дати правильну відповідь на тести.

1. Яка із економічних теорій вперше систематизовано проаналі-зувала зовнішньоекономічну політику держави?

а)         теорія абсолютних переваг;

б)         меркантилізм;

в) теорія порівняльних переваг.

Умови „Інкотермс-2000" розподіляють між продавцем і по-купцем:

а)         порядок та умови страхування ризиків;

б)         відповідальність при здійсненні контрактів;

в)         відповідальність, витрати, ризики при здійсненні контракту;

г)         порядок, витрати та умови фрахту.

Який правовий режим встановлюється на території вільнихекономічних зон для іноземного інвестора?

а)         національний режим;

б)         режим найбільшого сприяння;

в)         спеціальний режим.

ІІІ. Задача.

Варіант одинадцятий (11)

Систематизація методів регулювання зовнішньоекономічноїдіяльності та нормативних актів, що регулюють зовнішньо-економічні відносини.

Дати правильну відповідь на тести.

На підставі чого здійснюється регулювання суб'єктів зовні-шньоекономічної діяльності:

а)         угод між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності;

б)         рішень недержавних органів управління, у межах статутнихдокументів;

в)         економічних заходів оперативного державного регулювання.

Який вид транспорту може бути використаним при здійснен-ні контракту на умові щодо поставки товару вважаються ви-кон