10.9. Базисні умови поставокта класифікація цін світового ринку

План

Базисні умови поставок.

Класифікація цін світового ринку.

Базисні умови постачання товарів «Інкотермс» і ціни.

Рекомендована література

Румянцев А. П., Румянцева Н. С. Зовнішньоекономічна діяль-ність: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літерату-ри, 2004.- 377 с.

Попов С. Г. Внешнезкономическая деятельность фирмьі.Особенности менеджмента и маркетинга: Учебное пособие.-М., 1997.- 176 с.

Гребельник С. Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності.Опорний конспект лекцій. Навчально-методичне видання.-К.: Видавничий центр КНТЕУ.- 300 с.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальнийпосібник: 2-е вид., доп. / За ред. А. І. Кредісова.- К.: ВІРА-Р,2002.- 552 с.

Міні-лексикон: базисні умови, поставка, ціна світового ринку,«Інкотермс», класифікаційна ознака, міжнарод-на торгова палата.