НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Микола Дмитрович ПАЗУХА

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНАДІЯЛЬНІСТЬ

(загальні положення)

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - БА.СладкевичДрукується в авторській редакціїДизайн обкладинки - О.С. Молчанова

Підписано до друку 29.12.2007. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 14,5.Наклад 1000 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури"вул. Електриків, 23м. Київ, 04176тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

* Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчаль-ний посібник. - К.: ЦУЛ, 2004.- 377 с.

* Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчаль-ний посібник. - К.: ЦУЛ, 2004.-377 с.

[1]) Козловський В.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Практикум. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2003. - 208 с.