Навчальний посібник

магниевый скраб beletage

Олеся Олександрівна СУНЦОВА

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

2-ге видання, перероблене та доповнене НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів - Б. А. Сладкевич Дизайн обкладинки - Б. В. Борисов Редактор — Л. І. Єросова Коректор — С. С. Савченко

Підписано до друку 06.11.2008. Формат 70x100 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 27,45. Наклад 1500 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006