2.3. Загальна організація та управління виконанням відповідного місцевого бюджету

Відповідно до положень Бюджетного кодексу фінансові органи здійснюють за­гальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, ко­ординують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Оптимальний розподіл функцій, встановлення основних вимог, запроваджен­ня нових технологічних підходів, ефективна співпраця та відповідальність кожного учасника бюджетного процесу є передумовами успішного використання бюджетних коштів. Тому краще розуміння основних аспектів процесу виконання бюджетів до­зволить учасникам використовувати спеціальні дані, документи та процедури в про­цесі виконання бюджету, а також застосовувати ці знання в практичній роботі як індивідуально, так і в своїх підрозділах.

Ефективне управління видатками набуває особливої актуальності в умовах об­меженості бюджетних ресурсів. Поставлені завдання та цілі будуть досягнуті тільки за умови їх фінансового забезпечення, але не повинні виходити за межі наявних фі­нансових ресурсів. Взяті зобов'язання повинні відповідати визначеним призначен­ням. Від цього залежить ефективність політичних рішень.

Бюджети повинні мати збалансовані поточні доходи та поточні видатки. Рівень витрат і особливо їх структура в будь-якому році визначається відповідно до обсягу надходжень. Щодо того, на які суспільні послуги чекають громадяни, то вони за­звичай змінюються.

Важливим завданням виконання бюджету має стати реалізація визначених бю­джетних завдань та функцій, виходячи з необхідності досягнення конкретних ре­зультатів шляхом найменших витрат.

Місцеві бюджети мають формуватися на основі очікуваних надходжень. Впро­вадження нового механізму міжбюджетних трансфертів не передбачає фундамен­тальних змін щодо цього підходу — навпаки, надходження стануть стабільнішими.

Указ Президента України "Про зміцнення фінансової дисципліни та запобіган­ня правопорушенням у бюджетній сфері" направлений на підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Указом передбачено проведення за участю Ра­хункової палати поглибленого аналізу стану державного фінансового контролю та на його підставі внесення в установленому порядку до 1 квітня року до Верховної Ради України пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань формування цілісної системи фінансового контролю в державі.

Задля створення дієвої системи виконання місцевих бюджетів необхідно:

—  розробити ряд нормативно-правових актів,

—  внести зміни до законів, які регулюють громадські закупівлі,

—        формувати тарифи на послуги підприємств житлово-комунального госпо­дарства,

надавати пільги, компенсацій та державні гарантії. Розбалансованість між об­сягом пільг, що надаються, та обсягом джерел їх покриття вимагає запровадження грошової адресної компенсації на основі державних гарантій.

Інструкції Міністерства фінансів та Державного казначейства, що регламенту­ють процес виконання місцевих бюджетів, наведено у відповідних розділах цього посібника. Ряд питань, зокрема, казначейське обслуговування місцевих бюджетів, потребує розробки уніфікованих підходів.

Основне завдання організації та управління виконанням відповідного місцевого бюджету полягає в забезпеченні відповідності діяльності розпорядників бюджетних коштів визначеній меті та завданням. Система стимулювання кращих результатів є важливою складовою організації виконання відповідного місцевого бюджету. Кошти, зекономлені за рахунок підвищення ефективності використання відповідною устано­вою сум затверджених асигнувань, мали б залишатися у розпорядника коштів і спрямо­вуватися на поліпшення виконання завдань. Система контрактів, що передбачає низку стимулів за досягнення окреслених результатів, вже має практичне використання.

Більшість проблем, які виникають на стадії виконання відповідного місцевого бюджету, — це питання, яким не було приділено достатньо уваги на стадії форму­вання. Тому своєчасне виявлення передумов, що призводять до проблем, дозволить скоординувати зусилля на передбаченні, виправленні можливих та наявних поми­лок та недопущенні негативних наслідків.

Отже, основним завданням організації та управління виконанням бюджету є:

—   Дотримання принципів економності,.

—   Ефективності,

—   Дієвості.

Фінансування громадських послуг здійснюється на основі таких принципів:

—   плановості;

—   цільового спрямування;

—   ефективного та результативного використання коштів;

—         оптимального поєднання власних надходжень бюджетних установ, запози­чень та бюджетних коштів;

—         додержання режиму економії та здійснення постійного контролю за їх вико­ристанням.

Плановість фінансування громадських послуг означає, що бюджетні призначен­ня головним розпорядникам коштів визначаються рішенням про місцевий бюджет та виділяються відповідно до нього, встановлені рішенням повноваження мають кількісні та часові обмеження.

Цільове спрямування полягає у тому, що кошти виділяються головним розпо­рядн