2.5. Бюджетний процес

магниевый скраб beletage

Бюджетний процес являє собою підготовку юридичного документу, що асигнує фонди коштів по групах статей, і грунтується на загально визначених процесах, що має політичний, управлінський, плановий, комунікаційний та фінансовий характер. Бюджетний процес включає в себе:

—        розробку,

—        виконання

—        оцінку плану з надання послуг та основних фондів. Бюджетний кодекс визначає чотири стадії бюджетного процесу:

1)         складання проектів бюджету;

2)         розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;

3)         виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до закону про державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети;

4)         підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

Бюджетному процесу притаманні кілька важливих рис. Він:

—        включає довгострокову перспективу,

—        встановлює зв'язок із загальними організаційними цілями,

—  зосереджує бюджетні рішення на результатах і наслідках,

—  включає і заохочує ефективне спілкування із зацікавленими особами,

—  надає стимули керівництву.

Вказані основні риси належного складання бюджету говорять про те, що бю­джетний процес є не просто вправою на збалансуванням доходів і видатків одно­го року, а й стратегічним за змістом, який охоплює багаторічний та оперативний фінансовий план з розподілу ресурсів відповідно до визначених цілей. Бюджетний процес виходить за межі традиційної концепції постатейного контролю видатків, даючи стимули і гнучкість головним розпорядникам коштів вдосконалити ефектив­ність і продуктивність програми.

Принципи бюджетного процесу:

1.   Встановити загальні цілі для ухвалення рішень.

2.   Розробити підходи до досягнення цілей.

3.         Розробити бюджет, що узгоджується з підходами до досягнення цілей .Під­готувати і затвердити фінансовий план і бюджет, враховуючи на обмеження наявних ресурсів.

4.   Оцінювати ефективність бюджетного процесу

5.         Корегування бюджетного процесу. Програму і фінансову ефективність необ­хідно постійно оцінювати і корегувати.

Частинами бюджетного процесу можна виділити наступне:

—   Оцінка потреб, пріоритетів громади.

—         Визначення можливості і ускладнення щодо послуг, основних фондів та управління.

—         Загальні цілі грамади щодо бюджетного процесу на певний термін та опри­люднення у засобах масової інформації фінансування громадських потреб.

—   Затвердити фінансову політику.

—   Розробити програмні, оперативні та інвестиційні політику і плани.

—   Розробити кошториси і послуги, що узгоджуються з політикою і планами.

—   Розробити управлінські стратегії відносно поставлених пріоритетів.

—   Розробити бюджет, що узгоджується з підходами до досягнення цілей.

—   Розробити процес підготовки і затвердження бюджету.

—   Розробити та дати належну оцінку фінансовим варіантам.

—   Ухвалити фінансові варіанти, необхідні для затвердження бюджету.

—   Оцінити реальну ефективність та робити поправки у випадку браку коштів.

—   Наглядати, виміряти та оцінювати ефективність.

—   Вносити відповідні зміни, коригувати.

Бюджетний цикл

Підготовка бюджетних запитів, затвердження бюджетних запитів представ­ницьким органом, виконання бюджету і звітування про фактичні бюджетні операції (нормативні документи)

Бюджетний кодекс запроваджує процедуру парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період ґрунтується на основних ма- кропоказниках економічного та соціального розвитку України на наступний бю­джетний період, аналізу виконання бюджету у поточному періоді, пріоритетів та програми уряду. Верховна Рада України або схвалює, або бере до відома зазначений документ.

Бюджетні запити розробляються на підставі інструкції з підготовки бюджетних запитів та типовою формою, яких зобов'язані дотримуватися головні розпорядники коштів. Місцеві фінансові органи на основі результатів аналізу приймають рішення про включення цих запитів до проекту бюджету.

Бюджетний кодекс чітко встановлює граничні терміни прийняття відповідних рішень.

Таблиця 2

Бюджетний календар

Місяць

завдання

термін виконання

1

2

3

січень

 

Затвердження розпису Державного бюджету України

лютий

 

Визначення переліку статистичних показників необхідних для обрахунку між бюджетних трансфертів

Березень

 

• Збір статистичної інформації для визначення коригуючих коефіцієнтів та розрахунку міжбюджетних трансфертів

Квітень

Розроблення пропозицій про­екту Держав­ного бюджету України

• До 1-го Національний банк України подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів країни проект основ­них засад грошово-кредитної політики та проект кошто­рису

травень

• Не пізніше 1-го - подання річного звіту про виконання закону про Державний бюджет країни. Розгляд Верхов­ною Радою звіту про виконання закону про Державний бюджет України. Розгляд основних макропоказників економічного і соціального розвитку України. Аналіз виконання бюджету в поточному бюджетному періоді. Оцінка обсягу фінансування бюджету. Складання пропо­зицій проекту державного бюджету України. Не пізніше, ніж за чотири дні до початку проведення парламентських слухань з питань бюджетної політики, Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України роект Основ­них напрямів бюджетної політики на наступний бюджет­ний період

Червень

Визначення сновних на­прямів джетної політики

• Не пізніше 1-го - парламентські слухання з питань бю­джетної політики ( з доповіддю про основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період ви­ступає Прем'єр-Міністр країни або, за його дорученням, Міністр фінансів країни). Схвалення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період

1

2

3

липень

Складання про­екту Державного бюджету України

• Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів. Роз­роблення бюджетних запитів. Аналіз юджетних запитів. Включення бюджетного запиту. Пропозиції проекту Дер­жавного бюджету країни

серпень

• Подання проекту закону про Державний бюджет країни Кабінету Міністрів України. Обґрунтування собливостей міжбюджетних взаємовідносин. Не пізніше 15-го - опри­люднення законів, які пливають на формування доходної та видаткової частин бюджетів

Вересень

Розгляд проекту ержавного бю­джету Кабіне­том Міністрів Ураїни

• Схвалення проекту закону Кабінетом Міністрів країни. Не пізніше 15-го - подання проекту закону з відповідни­ми матеріалами Верховній Раді України. Не пізніше 22-го - опублікування проекту акону в газеті "Урядовий кур'єр". Не пізніше 20-го -представлення проекту закону на пленарному засіданні Верховної Ради України

Жовтень

Розгляд та при­йняття Держав­ного бюджету України Верхо­вною Радою України

• Не пізніше 1-го - розгляд проекту закону в Комітетах, де­путатських фракціях та групах Верховної Ради країни та подання пропозицій до Комітету з итань бюджету. Не піз­ніше 15-го - розгляд Комітетом з питань бюджету спільно з уповноваженими представниками Кабінету Міністрів пропозицій до проекту закону та підготовка висновків та пропозицій до нього. Розгляд проекту закону про держав­ний бюджет України в першому читанні. Не пізніше 20-го - прийняття проекту закону в першому читанні. Підго­товка проекту закону до другого читання

Листопад

 

• Не пізніше 3-го - Кабінет Міністрів подає доопрацьова­ний проект закону відповідно до Бюджетних висновків і порівняльну таблицю. 3-6-го Комітет з питань бюджету готує висновки щодо розгляду проекту закону в другому читанні. Не пізніше 20-го - прийняття проекту закону в другому читанні. Не пізніше 25-го - внесення проекту закону на розгляд у третьому читанні. Прийняття проекту закону в третьому читанні

Грудень

 

• До 1-го - прийняття закону про Державний бюджетУк- раїни. Формування місцевих бюджетів

Важливим елементом бюждетного циклу є те, що головні розпорядники бю­джетних коштів можуть брати зобов'язання та витрачати бюджетні кошти лише в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Касове виконання бюджету

У сфері муніципального управління касове виконання бюджету здійснюється ,як правило, двома шляхами:

1) "система єдиного казначейства" — тобто коли держава керує муніципальни­ми коштами (Франція);

2) "система автономного управління" — коли на муніципалітет покладено цю функцію (Германія, Австрія).Крім вказаних шляхів виконання бюджету є приклади змішаної системи (Італія).

Переваги:

—        Держава збирає всі доходи і згідно розпису перераховує кошти незалежно від надходжень

—        Держава перераховує субсидії, залишки коштів інвестує.

—         Управління грошовою масою, гнучкість і чіткий розподіл функцій належить державі.

—         Спрощується процедура контролю, зменшуються ризики, немає касових роз­ривів.

—         Попередній контроль.

—         Наступний контроль.

Кожен муніципалітет розглядається як незалежна одиниця у режимі автоно­мії фінансового управління. У разі негативного балансу потрібно залучення коштів банку, а це відповідно, сплата відсотків.

Деякі країни з метою управління місцевими коштами органи місцевого само­врядування можуть створювати місцеве казначейство за рахунок коштів місцевих бюджетів, або заключати угоди з федеральним органом на обслуговування (напри­клад, Росія).

Казначейське обслуговування має ряд переваг:

—        ефективність використання бюджетних коштів,

—        попередній контроль,

—        єдиний методологічного підхід.

Необхідно розробити концепцію казначейського обслуговування, визначивши права і повноваження кожного із учасників. При цьому необхідно не допустити не­цільове використання, неефективне розміщення замовлень, тобто забезпечити всю повноту контролю.