4.1. Принципи формування і розподілу місцевих бюджетів

Достатнє фінансове забезпечення місцевих бюджетів є необхідною передумо­вою економічного зростання.

В сучасних умовах місцеві бюджети в Україні формуються за рахунок надхо­джень з наступних джерел:

— закріплених доходів;

— регульованих доходів;

— дотацій, субсидій, субвенцій;

— інших джерел.

Під закріпленими доходами слід розуміти доходи, що закріплені за певним міс­цевим бюджетом. Дані доходи не є для місцевого самоврядування власними, але за рахунок їх прогнозованості та стабільності, можна сказати, що вони покликані за­безпечити основу самостійності місцевих бюджетів.

Функція фінансування за рахунок закріплених доходів сьогодні практично не діє, так як передбачені в Законі України "Про бюджетну систему України" частки відрахувань від загальнодержавних податків і зборів в повному обсязі не викону­ються. Це стосується насамперед відрахувань 20% надходжень по податку на додану вартість до бюджету Автономної республіки Крим, обласних, Київського і Севасто­польського міських бюджетів. Фактично в Україні склалась практика щорічного ре­гулювання нормативів відрахувань до місцевих бюджетів Законом "Про державний бюджет України". Законодавці користуючись юридичною нормою переваги доку­менту прийнятого останнім, постійно змінюють принципи фінансування місцевих бюджетів.

Під регульованими доходами розуміємо кошти, що надходять до місцевих бю­джетів за рахунок встановлених Законом України "Про державний бюджет Украї­ни" щорічних нормативів відрахувань.

Частка основних джерел у доходній частині місцевих бюджетів станом на 1 січ­ня 2000 р. складала по податку на прибуток підприємств — 43,1%, прибуткового по­датку з громадян — 27,3%, плати за землю — 8,5%, місцевих податків і зборів — 3,0%, податок з власників транспортних засобів — 1,5%, інших доходів — 17,3%.

Сьогодні основними джерелами формування місцевих бюджетів в Україні є:

Таблиця 5

основні джерела формування місцевих бюджетів

джерело

Відсоток, що надходить до місцевих бюджетів

1998 р.

1999 р.

Податок на прибуток підприємств

72,0

75,0

Прибутковий податок з громадян

70,3

70,2

Акцизний збір

30,5

31,9