4.2. Бюджетний розпис

Бюджетний розпис — документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджет­них коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації.

Статті Кодексу, що визначають порядок складання та затвердження бюджетно­го розпису:

• Пункт 3 статті 78 Кодексу визначає, що місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником місцевого фінансового орга­ну. До затвердження розпису керівником місцевого фінансового органу за­тверджується тимчасовий розпис на відповідний період. Керівник місцевого фінансового органу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.

• Статтею 49 Кодексу встановлено місячний термін затвердження бюджетно­го розпису Державного бюджету України.

Порядок складання та виконання розпису державного бюджету визначено інструкцією, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28 січ­ня 2002 року №57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі ви­конання бюджету". Згідно із зазначеним наказом, Міністерство фінансів Автоном­ної Республіки Крим, місцеві фінансові органи мають розробити відповідно до цієї Інструкції порядок складання і виконання розпису відповідного бюджету.

Нижче наводимо проект інструкції для місцевих бюджетів, розроблений робо­чою групою:

мовою закону:

Проект

типової інструкції "Про складання і виконання розпису місцевого бюджету" 1. Загальні положення

1.1. Інструкція про складання і виконання розпису місцевого бюджету (далі — Ін­струкція) визначає процедури складання і виконання розпису місцевого бюджету.

1.2. Розпис місцевого бюджету на відповідний рік (далі — розпис) включає:

- розпис доходів місцевого бюджету (далі — розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів місцевого бюджету та по­місячний розпис доходів загального фонду місцевого бюджету (Додаток №1);

- розпис фінансування місцевого бюджету (далі — розпис фінансування), що по­діляється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів міс­цевого бюджету та помісячний розпис фінансування загального фонду місце­вого бюджету (Додаток № 2); - розпис асигнувань місцевого бюджету (далі — розпис асигнувань), що поділя­ється на річний розпис асигнувань місцевого бюджету загального і спеціального фондів місцевого бюджету та помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету (Додаток №3).

1.3. Річний розпис асигнувань місцевого бюджету (далі — річний розпис асигну­вань) — це розпис асигнувань загального і спеціального фондів місцевого бюджету на рік у розрізі головних розпорядників коштів (далі — головних розпорядників) за повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

1.4.Помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету (далі — помісячний розпис асигнувань) — це розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за скороченою економіч­ною класифікацією видатків бюджету.

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату пра­ці працівників бюджетних установ (код 1110), нарахування на заробітну плату (код 1120), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160), поточні транс­ферти населенню (код 1340). Всі інші економічні категорії видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 — "Інші видатки".

1.5.Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рі­шенні про місцевий бюджет, та затверджується керівником місцевого фінансового органу в місячний термін після набрання чинності цим рішенням.

Якщо розпис не затверджено у визначений термін, то в обов'язковому порядку складається тимчасовий розпис на відповідний період.

2. Складання розпису

2.1.Складання розпису починається із складання розпису доходів і розпису фінан­сування.

2.2. Розпис доходів складається управлінням/відділом доходів бюджету місцевого фінансового органу за участю податкової інспекції.

2.3.Розпис фінансування складається бюджетним управлінням/відділом за учас­тю інших відповідних структурних підрозділів місцевого фінансового органу з ура­хуванням необхідності забезпечення своєчасності і повноти платежів з погашення основної суми боргу місцевого бюджету та можливостей щодо обсягів і термінів за­лучення короткострокових запозичень для покриття помісячних касових розривів загального фонду.

Для складання розпису місцевого бюджету головні розпорядники бюджетних ко­штів в установленому порядку подають фінансовому органу зведені проекти кошто­рисів та зведені проекти помісячних планів асигнувань.

Головний розпорядник коштів несе відповідальність за зведення показників, своє­часність подання та достовірність інформації.

2.4. На основі складених розписів доходів і фінансування структурний підрозділ місцевого фінансового органу з питань бюджету розраховує граничні помісячні об­сяги асигнувань загального фонду місцевого бюджету за відповідними структурними підрозділами фінансового органу і подає їм разом з роз'ясненнями.

Керуючись роз'ясненнями, відповідні с