4.2. Бюджетний розпис

магниевый скраб beletage

Бюджетний розпис — документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджет­них коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації.

Статті Кодексу, що визначають порядок складання та затвердження бюджетно­го розпису:

• Пункт 3 статті 78 Кодексу визначає, що місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником місцевого фінансового орга­ну. До затвердження розпису керівником місцевого фінансового органу за­тверджується тимчасовий розпис на відповідний період. Керівник місцевого фінансового органу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.

• Статтею 49 Кодексу встановлено місячний термін затвердження бюджетно­го розпису Державного бюджету України.

Порядок складання та виконання розпису державного бюджету визначено інструкцією, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28 січ­ня 2002 року №57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі ви­конання бюджету". Згідно із зазначеним наказом, Міністерство фінансів Автоном­ної Республіки Крим, місцеві фінансові органи мають розробити відповідно до цієї Інструкції порядок складання і виконання розпису відповідного бюджету.

Нижче наводимо проект інструкції для місцевих бюджетів, розроблений робо­чою групою:

мовою закону:

Проект

типової інструкції "Про складання і виконання розпису місцевого бюджету" 1. Загальні положення

1.1. Інструкція про складання і виконання розпису місцевого бюджету (далі — Ін­струкція) визначає процедури складання і виконання розпису місцевого бюджету.

1.2. Розпис місцевого бюджету на відповідний рік (далі — розпис) включає:

- розпис доходів місцевого бюджету (далі — розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів місцевого бюджету та по­місячний розпис доходів загального фонду місцевого бюджету (Додаток №1);

- розпис фінансування місцевого бюджету (далі — розпис фінансування), що по­діляється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів міс­цевого бюджету та помісячний розпис фінансування загального фонду місце­вого бюджету (Додаток № 2); - розпис асигнувань місцевого бюджету (далі — розпис асигнувань), що поділя­ється на річний розпис асигнувань місцевого бюджету загального і спеціального фондів місцевого бюджету та помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету (Додаток №3).

1.3. Річний розпис асигнувань місцевого бюджету (далі — річний розпис асигну­вань) — це розпис асигнувань загального і спеціального фондів місцевого бюджету на рік у розрізі головних розпорядників коштів (далі — головних розпорядників) за повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

1.4.Помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету (далі — помісячний розпис асигнувань) — це розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за скороченою економіч­ною класифікацією видатків бюджету.

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату пра­ці працівників бюджетних установ (код 1110), нарахування на заробітну плату (код 1120), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160), поточні транс­ферти населенню (код 1340). Всі інші економічні категорії видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 — "Інші видатки".

1.5.Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рі­шенні про місцевий бюджет, та затверджується керівником місцевого фінансового органу в місячний термін після набрання чинності цим рішенням.

Якщо розпис не затверджено у визначений термін, то в обов'язковому порядку складається тимчасовий розпис на відповідний період.

2. Складання розпису

2.1.Складання розпису починається із складання розпису доходів і розпису фінан­сування.

2.2. Розпис доходів складається управлінням/відділом доходів бюджету місцевого фінансового органу за участю податкової інспекції.

2.3.Розпис фінансування складається бюджетним управлінням/відділом за учас­тю інших відповідних структурних підрозділів місцевого фінансового органу з ура­хуванням необхідності забезпечення своєчасності і повноти платежів з погашення основної суми боргу місцевого бюджету та можливостей щодо обсягів і термінів за­лучення короткострокових запозичень для покриття помісячних касових розривів загального фонду.

Для складання розпису місцевого бюджету головні розпорядники бюджетних ко­штів в установленому порядку подають фінансовому органу зведені проекти кошто­рисів та зведені проекти помісячних планів асигнувань.

Головний розпорядник коштів несе відповідальність за зведення показників, своє­часність подання та достовірність інформації.

2.4. На основі складених розписів доходів і фінансування структурний підрозділ місцевого фінансового органу з питань бюджету розраховує граничні помісячні об­сяги асигнувань загального фонду місцевого бюджету за відповідними структурними підрозділами фінансового органу і подає їм разом з роз'ясненнями.

Керуючись роз'ясненнями, відповідні структурні підрозділи фінансового органу визначають головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду та разом з лімітними довідками про бюджетні асигнування надають їх бюджетному відділу, який зводить отримані помісячні обсяги асигнувань загального фонду, скла­дає узагальнену лімітну довідку за кожним головним розпорядником з визначенням помісячних обсягів асигнувань головному розпоряднику в цілому та доводить лімітні довідки кожному головному розпоряднику. При необхідності структурні підрозділи фінансового органу надають головним розпорядникам додаткові матеріали разом з необхідними роз'ясненнями.

У процесі складання розпису фінансовим органом головні розпорядники коштів ма­ють право брати участь в обговоренні та узгодженні помісячних обсягів.

Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отрима­ними лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань та подають відповідним структурним підрозділам фінансового органу зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лі­мітних довідок. З метою дотримання структури видатків, що забезпечує мінімально необхідний рівень функціонування головного розпорядника коштів, фінансовий орган перевіряє показники на відповідність бюджетному запиту. Структурні підрозділи фінансового органу відстежують підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне подання головними розпорядниками цих матері­алів фінансовому органу, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності до них корективи і подають структурному підрозділу фінансового органу з питань бюджету свої пропозиції щодо включення їх до розпису.

Бюджетний відділ фінансового органу зводить отримані від структурних підроз­ділів фінансового органу матеріали, вносить при необхідності корективи і подає роз­пис на затвердження керівнику фінансового органу.

2.5.Копія затвердженого розпису подається в друкованому і електронному вигля­ді місцевим відділенням Державного казначейства для казначейського обслуговування доходів і міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів, а оригінали залишаються в бюджетному/фінансовому управлінні.

2.6. Місцевий фінансовий орган протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для за­твердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань.

3. Внесення змін до розпису

3.1. Внесення змін до розпису здійснюється у разі:

- необхідності перерозподілу видатків за економічною класифікацією (приклад у Додатку № 5);

- прийняття рішення про передачу повноважень на виконання функцій або на­дання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, від одного головного розпорядника іншому;

— прийняття рішення про розподіл нерозподілених бюджетних асигнувань між головними розпорядниками;

— необхідності збільшення асигнувань спеціального фонду місцевого бюджету відповідно до положень пункту 3.8 цієї Інструкції;

— внесення змін до рішення про місцевий бюджет.

3.2. Внесення змін до розпису за загальним фондом місцевого бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань у поряд­ку, встановленому для затвердження цих документів (Додаток №6).

3.3. Відповідні структурні підрозділи фінансового органу за обґрунтованим подан­ням головних розпорядників або на підставі прийнятих розпорядчих рішень не пізніше ніж 20 числа поточного місяця подають структурному підрозділу фінансового орга­ну з питань бюджету в одному примірнику пропозиції про внесення змін до розпису для перевірки та візування. При цьому до довідки необхідно подати обґрунтовані про­позиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін, а також інформацію про виділені кошти.

3.4. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

- бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати сукупний обсяг асиг­нувань загального фонду місцевого бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;

- не змінювати сукупний обсяг асигнувань загального фонду місцевого бюджету на рік, за винятком внесення змін до рішення про місцевий бюджет;

— враховувати фактично виділені кошти за попередній період;

відповідати вимогам рішення про місцевий бюджет та інших розпорядчих рі­шень;

— вноситися на поточний та наступні періоди.

3.5. Після затвердження довідки про внесення змін до розпису відповідні струк­турні підрозділи фінансового органу подають оригінал та дві його копії бюджетному відділу для реєстрації за номером та датою, яка закінчується за годину до кінця ро­бочого дня. За п'ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки про внесення змін не реєструються.

Після реєстрації вони заносяться до реєстру, який складається в двох примірниках.

3.6. Зміни до розпису оформляються таким чином:

- підписуються начальником бюджетного відділу і начальником відповідного структурного підрозділу фінансового органу або особами, що виконують їхні обов'язки;

- затверджуються керівником або заступником начальника фінансового органу;

- реєструються за номером та датою.

Якщо з об'єктивних обставин виникає необхідність анулювання довідки про внесен­ня змін до розпису, то бюджетний відділ у дводенний термін після отримання копії до­відки готує доповідну записку на ім'я керівника або заступника керівника фінансового органу, який затверджував довідку, і візує її в бюджетному відділі. Після погодження із керівником або заступником керівника фінансового органу доповідна записка переда­ється до бюджетного відділу для проведення зазначеного анулювання.

У разі виникнення необхідності внесення змін (при казначейському обслуговувані місцевих бюджетів за видатками) до вже затверджених та взятих на облік регіо­нальним управлінням Державного казначейства України довідок у зв'язку з допуще­ними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.

3.7. Відповідні структурні підрозділи фінансового органу надсилають копії довідок щодо змін до розпису головному розпоряднику, що є підставою для затвердження до­відок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань.

3.8.Головні розпорядники в триденний термін подають регіональному управлінню Державного казначейства України довідки про внесені зміни до зведених коштори­сів та планів асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня. Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань.

3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України ви­трати спеціального фонду місцевого бюджету мають постійне бюджетне призна­чення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок відповідних надхо­джень до спеціального фонду згідно із законодавством, якщо рішенням про місцевий бюджет не встановлено інше.

Протягом року розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідок установленої форми, які затверджу­ються керівниками установ, що затвердили кошторис, без внесення відповідних змін до розпису за спеціальним фондом. Органи Державного казначейства України (фі­нансові органи, якщо це буде передбачено порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками) ведуть окремий облік таких змін, проводять ви­датки на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін без внесення змін до розпису та відображають у звітності про виконання місцевого бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням внесених змін до кошторисів.

Внесення змін до розпису за спеціальним фондом щодо інших надходжень здій­снюється у загальному порядку, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису. Якщо інші надходження спе­ціального фонду місцевого бюджету фактично перевищили обсяги, враховані при за­твердженні місцевого бюджету, то місцевий фінансовий орган за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису. Для цього головний розпорядник повинен надати фінансовому органу детальні обґрунтовані розрахунки та належні пояснення необхідності внесення змін до розпису.

4. Тимчасове обмеження асигнувань загального фонду місцевого бюджету

4.1.Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду міс­цевого бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням гранич­ного рівня дефіциту, затвердженого рішенням про місцевий бюджет, то керівник фі­нансового органу приймає рішення про обмеження асигнувань загального фонду міс­цевого бюджету.

4.2. Управління доходів фінансового органу разом з іншими структурними підроз­ділами фінансового органу розраховують уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду, запозичень та подають структурному підрозділу фінансо­вого органу з питань бюджету не пізніше ніж 15 числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів, запозичень.

4.3.Бюджетний відділ за участю відповідних структурних підрозділів на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів загального фонду, місцевих за­позичень розробляє пропозиції щодо тимчасового обмеження помісячних обсягів асиг­нувань загального фонду місцевого бюджету та подає на розгляд керівнику фінан­сового органу, який видає наказ, що встановлює тимчасове обмеження бюджетних асигнувань загального фонду місцевого бюджету.

4.4.Відповідний структурний підрозділ фінансового органу керуючись наказом ке­рівника фінансового органу про тимчасове обмеження асигнувань загального фонду місцевого бюджету, у триденний термін повідомляє головних розпорядників про таке

тимчасове обмеження асигнувань і проводить видатки з урахуванням тимчасового обмеження асигнувань.

4.5. Розпорядники беруть зобов'язання та приводять їх у відповідність до бю­джетних асигнувань, встановлених кошторисами, з урахуванням тимчасового обме­ження асигнувань загального фонду місцевого бюджету.

5. Виконання та звітність

5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

5.2. Зведення, складання та подання звітності про виконання місцевого бюджету здійснюється фінансовими органами на основі звітів регіональних органів Державного казначейства України щодо надходження доходів та розрахунків за трансфертами з 1 липня поточного року за умови переведення місцевих бюджетів на казначейське обслуговування за видатками регіональними органами Державного казначейства України:

- щодо доходів — ураховуючи розпис доходів, наростаючим підсумком із зазна­ченням відсотків виконання за рік та додатково по загальному фонду за відпо­відний період;

- щодо фінансування — враховуючи розпис фінансування, наростаючим під­сумком із зазначенням відсотків виконання за рік та додатково по загальному фонду за відповідний період;

- щодо видатків — ураховуючи розпис асигнувань, наростаючим підсумком із зазначенням відсотків виконання за рік (за кожним кодом економічної класи­фікації) та додатково по загальному фонду за відповідний період (за кодами скороченої форми економічної класифікації).

5.3. У звіті про виконання місцевого бюджету за спеціальним фондом відобража­ються планові показники, враховані при затвердженні рішення про місцевий бюджет, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.

Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом місцевого бюджету складаєть­ся за бюджетними програмами головних розпорядників у розрізі джерел надходжень (плата за послуги, що надаються бюджетними установами; інші джерела власних надходжень бюджетних установ; інші надходження спеціального фонду). При цьому у квартальній та річній звітності власні надходження бюджетних установ розшиф­ровуються за групами та типами згідно з класифікацією доходів бюджету на під­ставі звітів розпорядників.