4.3. Складання місцевих бюджетів

Пильна увага до економічних тенденцій і вчасне реагування на них є важливою основою складання бюджету. Побудова процесу складання бюджету та управління ним не знаходяться у статичному стані. Кожного року цей процес повинен врахо­вувати вплив економічних чинників на надходження до бюджету та політичні цілі уряду. Складання бюджету непросто реагує на зміну економічних умов. Воно може допомогти уряду сформувати його політичні цілі відповідно до економічного серед­овища і перетворити їх на практичні дії.

Необхідно мати уявлення про вірогідний рівень доходів держави, що допоможе корегувати попередні рішення стосовно видатків і податкової політики.

Демографічні тенденції безпосередньо впливають на видатки та політику уряду.

Важко розробити змістовні бюджетні пропозиції без належного розуміння по­літики уряду та вимог чинного законодавства.

Макроекономічний прогноз є основою для визначення суттєвих аспектів, необ­хідних для початку бюджетного процесу. Кожен з цих аспектів, у свою чергу, потре­бує подальшого аналізу та спеціальних знань:

• Аналіз основних показників економіки.

• Демографічні тенденції, пов'язані з зайнятістю, та інші чинники.

• Грошова маса та інші монетарні аспекти.

• Інфляція взагалі та в окремих галузях.

• Тенденції заощаджень та інвестицій.

• Державний борг.

• Основні події, що впливають на економіку.

• Прогноз надходжень.

• Потенційний дефіцит бюджету при різних варіантах бюджету.

• Структура планування державного боргу та управління ним.

• Розуміння основних фінансових ризиків.

особливі міркування до визначення бюджетної політики

Середньостроковий прогноз: У багатьох країнах вже існує практика проголо­шення урядом основних заяв щодо фінансової та економічної політики. Зазвичай це робиться у вигляді середньострокових фінансових і економічних прогнозів. Тому макроекономічний прогноз повинен складатись принаймні на кілька років.

Хто це робить: Більшість міністерств фінансів мають підрозділи, які здатні ана­лізують макроекономічну структуру і прогнозують надходження і видатки. Деякі роблять також і економічні прогнози. В деяких країнах міністерства економіки скла­дають офіційний прогноз уряду. Часто в цьому беруть участь незалежні установи — інститути, університети, приватні підприємства.

Прогнози консенсусу. Кращі державні системи створюють механізми досягнен­ня консенсусу між законодавчою владою та урядом стосовно економічних припу­щень та оцінок надходжень. Це дозволяє починати обговорення бюджету з одних і тих самих позицій. Іншим підходом є створення незалежних дорадчих підрозділів, які займаються складанням прогнозів.

Хто користується. Міністерство фінансів — при розробці прогнозу доходів дер­жавного та місцевих бюджетів, пропозицій щодо змін податкового законодавства та їх впливу на показники бюджету, інструкцій до бюджету; уряд — при розробці еко­номічної та бюджетної політики і політики у сфері оподаткування; управління, на­ціональний Банк і міністерства — для оцінки діючих програм і майбутніх потреб.

Прозорість. Оприлюднення макроекономічних прогнозів — це перший важ­ливий крок на шляху до розуміння громадськістю фінансових питань, які має розв'язувати уряд.

Прогнози надходжень і видатків є фактичним початком процесу складання бю­джету.

Оскільки прогнози надходжень ґрунтуються на багатьох змінних і невизначе- них величинах, вони завжди будуть деякою мірою неточними. Чим більше учасни­ків залучається до процесу складання прогнозів і чим відкритішим є цей процес, тим більшою є вірогідність отримання кращих результатів.

необхідність мати точні прогнози надходжень стосується всіх джерел надхо­джень, включаючи загальний фонд, спеціальні фонди, власні та інші надходження, що використовуються для фінансування видатків бюджету.

Важливими економічними змінними величинами є: 1) ВВП номінальний; 2)темп економічного росту (ВНП і ВВП); 3) рівень цін (індекс споживчих цін, ін­декс цін виробників); 4) обмінний курс гривні до долара США; 5)рівень безробіт­тя; 6) відсоткові ставки; 7) грошові доходи населення; 8) індекс реальної зарплати робітників і службовців .

Відповідно до Бюджетного кодексу України до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" вперше додано матеріали, які визнача­ють пріоритети бюджетної політики уряду на середньострокову перспективу та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України до 2005 року (дивись таблицю нижче).

Отже, у прогнозі, який припускає економічне зростання, високу зайнятість, низький рівень інфляції та низькі ставки відсотків, будуть зазначені більші суми надходжень і менші суми видатків.

У протилежному прогнозі буде показано збільшення видатків, зменшення над­ходжень і зростання дефіциту бюджету.

Оцінки надходжень здійснюються на кілька років відповідно до структури се- редньострокового бюджету.

Координ