Щоб процес складання бюджету проходив належним чином, слід запланувати адекватний час для здійснення кожного етапу.

магниевый скраб beletage

Більшість національних процесів складання бюджету складається з окремих ета­пів. Особливо це стосується систем, у яких спочатку визначається національний на­прямок, а потім уряд реагує на пропозиції міністерств і управлінь стосовно витрат.

Для унітарних систем з чітким розмежуванням між виконавчою і законодавчою владами спільними є такі основні етапи:

Встановлення граничних обсягів загальних видатків. На основі структури та пріоритетів, у більшості країн фінансові органи встановлюють граничні обсяги, яких повинні додержуватись розпорядники при розробці своїх бюджетних запитів. Ці ліміти можуть встановлюватись для окремих розпорядників за програмами чи функціями або для їх комбінації. В деяких випадках не вся сума прогнозних над­ходжень асигнується в межах лімітів: частину коштів залишають для фінансування нових пропозицій. Це пояснюється необхідністю забезпечити отримання органом влади одного комплекту пропозицій щодо виділення асигнувань, які можуть фі­нансуватись у межах прогнозних надходжень незалежно від того, які зміни можуть бути внесені перед поданням проекту бюджету на розгляд представницького органу. Як правило, цей етап завершується перед видання інструкцій до бюджету.

Видання інструкцій до бюджету. Розробка інструкцій до бюджету часто вимагає прийняття складних рішень. Але у більшості країн вважають, що процес складання бюджету формально починається з виданням інструкцій до бюджету, хоча насправді він починається раніше.

Підготовка бюджетних запитів. Головні розпорядники, як правило, мають свої власні детальні процедури розробки бюджетних запитів з урахуванням потреб окремих управлінь і програм. Скільки часу витрачається на цей етап великою мі­рою залежить від виду та обсягів інформації, включення якої до бюджетних запитів вимагає фінансовий орган. Аналіз бюджету, прийняття рішень і документування є частинами цього процесу.

Консолідація даних і аналіз бюджету. Консолідацію цифрових даних здійснює бюджетне управління (відділ). Пояснення суті програм і примітки кожного розпо­рядника використовуються при аналізі бюджету разом з фінансовими даними. Бю­джетні управління (відділи) аналізують точність і повноту поданих даних з метою формування основних бюджетних проблем, що потребують вирішення. Аналіз цьо­го виду може здійснюватись під проводом окремих відділів фінансових органів, що відають основними функціональними сферами бюджету. Але бюджетне управління (відділ) у будь-якому разі здійснює консолідацію результатів аналізу з метою при­йняття бюджетних рішень. На цьому етапі складання бюджету часто проводяться засідання за участю різних розпорядників з метою прояснення пропозицій.

Пропозиції стосовно капіталовкладень оцінюються і розподіляються за пріори­тетами, як правило, протягом одного і того ж періоду. Головною причиною цього є необхідність збалансувати видатки і доходи.

Визначення і вирішення проблем. Цей етап передбачає документування осно­вних бюджетних проблем, що випливли на поверхню завдяки аналізу бюджетних пропозицій і пропозицій стосовно капіталовкладень. Начальник бюджетного управ­ління може зробити резюме проблем для представлення начальнику фінансового управління, який часто приймає попередні рішення і обговорює їх з ключовими управліннями перед прийняттям рішень.

Бюджетні рішення. Начальник фінансового управління приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту бюджету.

Підготовка бюджету та відповідних документів. Цей етап передбачає складання бюджетного документу, підготовку підтверджуючих документів, зазвичай проекту рі­шення про бюджет на відповідний рік і пакету пропозицій. Розпорядники бюджетних коштів представляють окремі обґрунтування своїх пропозицій бюджетним комісіям.

Подання бюджету на розгляд часто супроводжується пояснювальною запискою стосовно змісту бюджету, аргументацією основних показників.

Календар складання бюджету

Формування бюджету має розглядатися як технічний процес, а також як продо­вження процесу здійснення політики. Це спосіб виконання державних рішень сто­совно ресурсів і пріоритетів.

Фахівці, залучені в бюджетному процесі, виконують подвійну роль — тому вони повинні розглядати свої функції з двох точок зору: вони виконують технічні функ­ції, але й здійснюють політичні рішення.

Таке поєднання з політичним процесом не може бути перебільшено — те, чому ми робимо це — так само важливо, як і те, що ми робимо.

Головна мета формування бюджету полягає в зборі та організації ресурсів, необ­хідних для здійснення завдань. Формування бюджету — це більше ніж просто про­цес обчислення.

Виконавча та законодавча гілки влади мають свої сфери відповідальності у про­цесі формування бюджету. Кожна з них має окрему місію і розглядатиме бюджет­ний процес зі своєї точки зору.

Згідно міжнародних моделей одним з важливих засобів успішного формування бюджету є можливість одночасного охоплення трирічного періоду: формування бю­джету потребує аналізу попереднього року, управління процесом поточного року і підготовки до наступного року.

календарний документ, який містить помісячний виклад одночасного здійснен­ня діяльності з огляду на трирічний термін, допоможе керівникам, адміністраторам і фахівцям на всіх рівнях уряду завжди мати змогу бачити своє місце в бюджетному процесі і розуміти, що вони повинні робити зараз і до чого готуватися.

Застосування методик планування робочого навантаження може допомогти підвищити ефективність різних етапів бюджетного процесу і рівень ефективності роботи персоналу.

Нижче наведено приклад можливого календарного плану заходів формування проекту місцевого бюджету (див. таблицю).

Приклад:

Таблиця 7

план заходів з підготовки проекту місцевого бюджету

№ п/п

заходи

Відповідальні

термін ви­конання

1

2

3

4

1

Розрахунок втрат доходів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок нада­них державою податкових пільг

Начальник відділу доходів

15.07

2

Аналіз доцільності надання пільг місцевими радами та визначення втрат у результаті їх надання

Начальник відділу доходів

15.08

3

Показники видатків, необхідні на наступні бюджет­ні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті і реалізація яких передбачена більше одного бюджетного періоду

Заступник началь­ника фінансового управління

15.08

4

Перелік інвестиційних програм на наступний бюджет­ний період та на наступні три бюджетні періоди

Начальник уп­равління економіки

15.08

5

Аналіз виконання бюджету поточного року

Начальники галузе­вих відділів

15.08

6

Попередній прогноз доходів та видатків місцевого бю­джету на наступний рік

Начальники галузе­вих відділів

01.09

7

розгляд та перевірка прогнозних обсягів міжбюджет- них трансфертів доведених Міністерством фінансів України

Заступник началь­ника фінансового управління

01.09

Продовження табл.7

1

2

3

4

8

Прогноз показників місцевого бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди

Начальник відділу

доходів начальник бюджет­ного відділу

01.09

9

Розробка інструкцій з підготовки бюджетних запитів та граничних обсягів видатків. За головних розпо­рядниках коштів місцевого бюджету. За видатках бюджетів районів у містах

Заступник началь­ника фінансового

управління начальники галузе­вих відділів

01.10 05.10

10

Доведення інструкцій з підготовки бюджетних за­питів та граничних обсягів видатків на 2003 р.

Узагальнення бю­джетним відділом фінансового уп­равління

10.10

11

Отримання бюджетних запитів на 2003 р.

Головні розпоряд­ники коштів Заступник началь­ника

26.10

12

Аналіз бюджетних запитів

Фахівці галузевих відділів фінансово­го управління

26.10,- 12.11

13

Включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету

Керівник фінансо­вого органу

25.11

14

Узгодження пропозицій проекту місцевого бюджету

Заступник началь­ника абоначальник бюджетного відділу

25.11-30.11

 

а) 3 розпорядниками бюджетних коштів

Начальники від­ділів фінансового управління

19.11- 20.11

 

б) 3 головами районних виконавчих комітетів

начальник бюджет­ного управління/ відділу

21.11- 22.11

15

Формування контингентів надходжень місцевого бю­джету за бюджетною класифікацією

Начальник відділу доходів бюджету та аналізу

22.11.

16

Формування бюджетних призначень головним роз­порядникам коштів місцевого бюджету за бюджетною класифікацією

Начальники галу­зевих відділів по­дають бюджетному відділу

25.11.

17

Формування бюджетних призначень міжбюджетних трансфертів

Начальник бюджет­ного відділу

25.11

18

Додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету, пропозиції до проекту розпоря­дження голови місцевої державної адміністрації та проекту рішення виконавчого органу (план заходів збільшення надходжень та ефективності використан­ня бюджетних коштів; заходи по приведенню потреби у видатках до граничного обсягу)

Начальники відді­лів/ Головні розпо­рядники бюджетних коштів

25.11

Продовження табл.7

1

2

3

4

19

Підготовка інформації про хід виконання відповідно­го бюджету у поточному бюджетному періоді

Начальники га­лузевих відділів Начальник бюджет­ного відділу

25.11

20

Узагальнення всіх поданих матеріалів, формування всіх необхідних документів та підготовка їх до розгля­ду місцевою державною адміні-страцією чи виконав­чим органом відповідної ради

Начальник бюд­жетного відділу Начальник відділу комп'ютеризації

01.12

21

Підготовка проекту рішення про відповідні місцеві бюджети

Керівник місцевого фінансового органу

05.12

22

Пояснення до основних положень проекту рішення "Про проект місцевого бюджету на 2003 рік" , включа­ючи аналіз пропонованих обсягів доходів та видатків щодо функцій та програм. Обґрунтування включа­ють бюджетні показники за попередній, поточний та наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків бюджету. Обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин (для районних, місь­ких з районним поділом)

Заступник началь­ника фінансового управління

05.12

23

Підготовка інформації про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку на наступний бюджет­ний період, які покладено в основу проекту місцевого бюджету

Начальник уп­равління економіки Начальник фінансо­вого управління

05.12

24

Підготовка інформації щодо погашення боргу місце­вого самоврядування, обсягів та умов запозичень

Начальник бюджет­ного відділу

05.12

25

Підготовка проекту показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом

Начальники га­лузевих відділів Начальник бюджет­ного відділу

05.12

26

Перелік неузгоджених питань щодо обсягів видатків місцевого бюджету

Начальники від­ділів

05.12

27

Пояснення головних розпорядників бюджетних ко­штів до проекту відповідного бюджету

Головні розпоряд­ники бюджетних коштів

05.12

28

Громадські слухання "Бюджет- р."

Заступник началь­ника фінансового управління

06.12

29

розгляд та схвалення проекту рішення про місцевий бюджет місцевою державною адміністрацією чи ви­конкомом відповідної ради

Начальник фінансо­вого управління

10.12

30

Підготовка пояснювальної записки до проекту рішен­ня відповідної ради "Про місцевий бюджет на 2003 рік"

Начальник бюджет­ного відділу

10.12

31

Подання проекту рішення на розгляд відповідної ради

Начальник фінансо­вого управління

12.12

Продовження табл.7

1

2

3

4

32

розгляд у депутатських комісіях місцевої ради

Заступник началь­ника управління/ начальник бюджет­ного відділу

12.12-20.12

33

Підготовка доповіді начальника фінансового управ­ління

Заступник началь­ника управління

20.12

32

Оприлюднення проекту рішення міськради "Про бюджет міста на 2002 рік"

Перший заступник начальника уп­равління

25.12

35

Доведення лімітів головним розпорядникам бюджет­них коштів

Начальник бюджет­ного відділу

27.12

Аналіз і оцінка надходжень та видатків

Аналіз фінансових даних є основою управління органів місцевого самовряду­вання. Ефективне управління фінансами, що включає розуміння поточної фінан­сової ситуації і вміння прогнозувати доходи та видатки бюджету, є найважливішим елементом оцінки фінансового стану. Існує три основних категорії аналізу:

• Контроль за видатками — витрати на надання послуг та фактори, що вплива­ють на зростання рівня витрат;

• Забезпечення бюджетних надходжень — можливості мобілізації органом місцевого самоврядування наявних джерел доходів;

• Фінансовий баланс — планований та поточний баланс між видатками та до­ходами нині та тенденції на майбутнє.

Напрямки аналізу видатків на утримання органів місцевого самоврядування

• Аналіз численності органів місцевого самоврядування в розрізі юридичних осіб, завантаженості (особливо відділів субсидій та нарахування допомог), порівняти з іншими містами та районами;

• Аналіз видатків на утримання органів місцевого самоврядування (звернути увагу на утримання, енергоносії);

• Аналіз правильності використання коштів на мобільні телефони та утриман­ня і придбання легкового транспорту, утримання охорони;

• Аналіз повноти зарахування до бюджету спеціальних коштів органів місце­вого самоврядування;

• Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості та дотримання бюджет­ної дисципліни в органах місцевого самоврядування особливу увагу необхідно звернути на уточнення бюджетних призначень після фактичних перевитрат;

• Аналіз правильності використання коштів:

— на заробітну плату, преміювання, доплати за інтенсивність праці;

— на санаторно-курортні путівки та лікування;

— на відрядження (особливо за кордон), на організацію прийомів та дотри­мання лімітів видатків.

• Аналіз використання основних засобів.

Напрямки аналізу видатків на освіту, охорону здоров'я, культуру

Проаналізувати:

• численність працівників, в тому числі в розрахунку на одного жителя (одно­го учня і т.д.), порівняти з іншими містами/ районами;

• навчальне навантаження вчителів, введення додаткових посад та штатних одиниць, фактично зайняті посади, питому вагу обслуговуючого персоналу;

• наповнюваність в класах в порівнянні з іншими містами/районами;

• контингенти учнів і вихованців для розрахунків видатків;

• кількість груп у дитячих дошкільних закладах, відвідування дітьми дошкіль­них закладів;

• дотримання лімітів водо-, теплопостачання, використання електроенергії, інших енергоносіїв, вивозу твердих побутових відходів (порівняльний аналіз по закладах, установах і організаціях);

• дотримання типових штатів;

• дотримання норм харчування;

• дотримання норм видатків на прийоми;

• дотримання чинного порядку придбання і утримання мобільних телефонів та легкового транспорту;

• кошторис видатків щодо пріоритетності соціальних виплат, наявності розра­хунків та обґрунтувань (врахування підвищення заробітної плати, повноти врахування);

• дотримання чинного законодавства з питань оплати праці;

• надходження коштів від оренди приміщень, платних послуг, спеціальних ко­штів, коштів за дорученнями (правильність нарахування оренди та відшко­дування комунальних послуг);

• здійснення видатків на утримання санаторіїв, будинків відпочинку;

• стан дебіторської та кредиторської заборгованості та дотримання бюджетної дисципліни в бюджетних установах (наявність дебіторської заборгованості).

Напрямки аналізу використання коштів на соціальний захист.

• Обґрунтованість надання фінансової допомоги громадським організаціям (ветеранів, інвалідів, УТОГ, УТОС);

• Правильність призначення субвенцій, допомог).

Напрямки аналізу використання коштів на благоустрій і будівництво.

• Перевірити наявність кошторисної документації, правильність розрахунків та складання;

• Виконання депутатських запитів;

• Пріоритетність у добудові незавершених об'єктів;

• Заходи, що вживаються щодо реалізації недобудованих об'єктів;

• Витрати на обслуговування незавершеного будівництва.

Напрямки аналізу використання коштів бюджету на дотацію житлово-комунальному господарству, міському пасажирському транспорту:

• Обґрунтованість надання дотацій;

• Заходи, які вживаються щодо зменшення дотацій;

• Які заходи вживаються для погашення населенням заборгованості за надані послуги (порівняти рівень платежів, рівень заборгованості більше 6 місяців);

• Ефективність прийнятих рішень з цих питань.

На ілюстрації показано ключові фактори контролю за видатками, залучення до­ходів та забезпечення фінансового балансу.

Відповідно до Бюджетного кодексу, місцевий бюджет містить в собі надходжен­ня і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надхо­дження і витрати складають єдиний баланс відповідного бюджету. Частину схеми " Доходи", представлену у лівій половині ілюстрації, розподілено на власні джерела та зовнішні. Основними власними джерелами доходів є закріплені за місцевими бю­джетами податки і збори, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, а також доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. Зовнішні джерела включають дотації, субвенції та запозичення.

Загальноприйнятим джерелом місцевих надходжень є податки та збори, ставки яких встановлює та має право стягувати орган місцевого самоврядування. "Адмі­ністрування збору доходів" — другий основний елемент схеми в частині "Доходи". Як правило, адміністрування ніколи не буває стовідсотково ефективними, оскільки, навіть при найкращій організації збору податків можлива недоїмка. Рівень недоїм­ки — основний критерій ефективності процедур збирання.

Короткострокові кредити для погашення касових розривів свідчать про пев­ні проблеми у плануванні доходів та видатків, у той час як довгострокові кредити під інвестиційні проекти, як правило, є ознакою належного управління фінансами і довіри до керівництва з боку позичальників. Цільове фінансування капіталовкла­день та кредити на інвестиційні проекти створюють потребу своєчасного плануван­ня витрат на утримання цих об'єктів у майбутньому та інших операційних витрат, пов'язаних з їх експлуатацією.

Друга частина схеми стосується відповідальності за послуги. В першу чергу необхідно аналізувати обсяг фактично наданих послуг. Важливим фактором є за­боргованість бюджету та її динаміка.

Фінансовий баланс є порівнянням доходів та видатків. Якщо доходи перевищу­ють видатки, існує профіцит; якщо видатки є більшими за доходи, то наявний дефі­цит. Відповідно до Кодексу бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети можуть прийматися з дефіцитом виключно у частині бюджету розвитку. Джерелом покриття цього дефіциту є запозичення. Затвердження обласних, районних, район­них у містах, сільських та селищних бюджетів з дефіцитом не допускається.