Збалансування бюджету є найбільш відповідальним етапом формування бюджету.

Сфери застосування аналізу:

• Визначення резервів надходження коштів.

• Прогнозування тенденцій на майбутнє.

• Оцінка фінансового стану.

• Оцінка впливу змін у ставках місцевих податків і зборів.

• Поліпшення економічної ефективності комунальних послуг.

• Покращення планування та виконання бюджету.

прогнозування доходів та видатків місцевих бюджетів

Фінансове прогнозування — це процес складання органами місцевого самовря­дування прогнозу доходів і видатків майбутніх років, що базується на економічних припущеннях і специфічних припущеннях по фінансовій політиці. Прогнози є ін­струментами фінансового управління, що можуть припустити майбутній фінансо­вий вплив поточної політики, економічних тенденцій і припущень. Застосовані поза річним бюджетом прогнози пов'язують річний дохід з іншою, більш довгостроковою роботою по місцевому плануванню і розвитку. Фінансові прогнози доходів і видат­ків пов'язують річний дохід з капітальним бюджетуванням, борговим плануванням та соціально-економічним розвитком.

Існує безліч можливих підходів до прогнозування, але не існує єдино вірних рішень. Проте, деякі узагальнення можна зробити щодо процесу і результатів, очі­куваних від багаторічних фінансових прогнозів:

• На відміну від збалансованого річного бюджету, прогнози зазвичай незба- лансовані і витрати перевищують доходи. Причиною цього є методологія прогнозування, що базується на поточній політиці, програмах і економічних припущеннях. Ця політика і припущення впливають на доходи і витрати по- різному, тому вони ростуть з різною швидкістю, дисбалансуючи в майбут­ньому річний бюджет.

• Прогнози витрат — це, в першу чергу, розширення поточних або запланова­них програм, а також програм інвестування.

Прогнозування служить двом цілям, а саме:

1. розраховує майбутній вплив поточних рішень, програм і політики (аналіз впливу);

2. визначає і аналізує можливості збалансування доходів та видатків (аналіз дефіциту).

Фінансове планування (й особливо прогнозування) є важливим інструментом управління і дає реальні переваги органам місцевого самоврядування і громадянам, а саме:

• пов'язує політику і бюджет для досягнення довгострокових планів;

• окреслює фінансове майбутнє і залишає час для запобігання несприятливим подіям;

• поліпшує якість прийняття фінансових рішень;

• дозволяє визначити альтернативні шляхи вирішення зазначених проблем;

• удосконалює процес формування бюджету;

• дозволяє краще оцінити бюджетні пропозиції та приймати відповідні рішення;

• сприяє відкритості управління і прозорості прийняття рішень.

Правильний підхід до прогнозування залежить від періоду часу, який розгляда­ється. Для того щоб бути ефективними, прогнози не обов'язково повинні бути точ­ними. Фактично в прогнозуванні точність менш важлива, ніж процес. Процес сам по собі може підняти ефективність діяльності органів місцевого самоврядування. Наприклад, якщо органи місцевого самоврядування прогнозують недостачу доходів через два роки, розмір дефіциту менш важливий, ніж факт, що він буде присутній. Якщо органи місцевого самоврядування своєчасно займуться вирішенням пробле­ми майбутнього дефіциту — це значить, що процес прогнозування змусив відпові­дальних осіб за прийняття рішень почати діяти раніше, ніж вони б це зробили, по­ліпшуючи в такий спосіб майбутню фінансову ситуацію.

Для прогнозування доходів необхідно:

• визначити джерела доходів, з яких будуть складатися прогнози;

• зібрати фактичні дані по кожному джерелу доходів принаймні за 3 останніх роки;

• визначити основу для прогнозу (почистити дані, виключивши негрошові надходження чи відшкодування та переплати);

• прогнозувати дані і характеристики кожного джерела доходів для визначен­ня найбільш придатної методики прогнозування;

• вибрати та застосувати необхідний метод прогнозування;

• визначити, чи прийнятний даний прогноз доходів та відрегулювати його від­повідно до змін, що можуть вплинути на доход.

Таблиця 8

Методи прогнозування доходів та видатків

Метод прогнозування

опис