Напрямки політики і програм, викладені у інструкціях до бюджету, як правило, поділяються принаймні на три категорії:

Загальна політика та пріоритети. Дана категорія включає великі нові програми або суттєві зміни існуючих програм. Вона також включає сфери особливої уваги, які головні розпорядники повинні вважати пріоритетними.

Адміністративна і фінансова політика. Ця категорія включає такі питання, як зміни заробітної плати та додаткових виплат працівникам, обмеження працевла­штування, обмеження щодо капіталовкладень, розпорядження певними невикорис­таними коштами, тощо.

Особливі напрямки програм. Ці напрямки належать до функцій і діяльності лише одного чи кількох розпорядників, що є важливою частиною інструкцій до бю­джету. У зв'язку з його спеціальним характером він часто визначається у спеціально­му листі до кожного розпорядника. Такий напрямок, наприклад, може передбачати визначення сфер, яким слід приділяти особливу увагу в рамках певної програми, або визначати нормативні припущення для обчислення потреб у капіталовкладеннях.

основні вимоги до інформації, що надається у бюджетних запитах

Процес розробки бюджетних запитів дає головним розпорядникам бюджетних коштів можливість поліпшити планування своєї роботи. Крім того, що цей процес зосереджується на фінансових питаннях, він дає можливість обговорити з органом влади основні питання стосовно подальшої діяльності.

• Якщо між наданою фінансовою інформацією та конкретними видами діяль­ності, які планується здійснювати, не існує чіткого зв'язку, тоді процес за­знав невдачі в одному з суттєвих аспектів складання бюджету.

• Надто багато інформації може зашкодити процесу розробки бюджетних за­питів так само, як і недостатня кількість інформації.

Основні моменти, на які звертають увагу головних розпорядників бюджетних коштів під час розробки бюджетних запитів:

• Визначення граничних обсягів для галузевих управлінь і програм

• Фінансування нових програм

• Перерозподіл коштів між існуючими програмами згідно з пріоритетами

• Збільшення чи зменшення фінансування існуючих функцій чи програм

• Скорочення чи припинення програм або видів діяльності

• Коригування потреб у фінансування залежно від змін нормативних критеріїв

• Оцінка впливу інфляції

• Визначення засобів вимірювання результатів (системи складання бюджету з огляду на результати)

• Визначення основних питань, на які не виділено фінансування

• Заходи з задоволення вимог щодо економності

• Фінансування послуг громадянам

• Бюджет розвитку

□ Інформація та форми бюджетних запитів на рівні головних розпорядників бюджетних коштів (галузевих управлінь і відділів), як правило, узагальню­ють фінансові дані та передбачають співставлення інформації різних про­грам і галузевих управлінь.

□ Галузеві управління можуть складати доволі детальні буклети з пояснення своєї діяльності та програм на наступний бюджетний період, які називають­ся оцінками або обґрунтуваннями. Після прийняття рішень до цих оцінок або обґрунтувань вносяться відповідні зміни, і потім вони використовуються протягом усього бюджетного процесу.

• Фінансова інформація, що надається всіма структурами виконавчої