У чому полягає важливе значення капітального бюджетування?

Капітальне бюджетування має надзвичайно важливе значення для матеріаль­ного забезпечення на майбутнє (через інвестиції) навіть в умовах фіскальних обме­жень, оскільки капітальне бюджетування сприяє тому, щоб:

• Створити середовище та забезпечити необхідні фізичні ресурси/рамки, в яких здійснюється програмна діяльність (у тому числі надання послуг іншим державним установам або громадянам):

— Вперше, у випадку введення нових видів діяльності

— Більш ефективно та оперативно, у випадку вже існуючих видів діяльності

• Закласти підвалини для залучення або підтримки процесу приватних інвести­цій та/або технологічних досліджень, створення нових робочих місць та інших видів діяльності, спрямованих на посилення регіональної та місцевої економіки

• Уникнути навіть вищих, ніж на даний момент видатків у майбутньому шля­хом придбання основних фондів зараз (або найближчим періодом), а не в майбутньому, коли їх вартість підвищиться, або коли вже буде втрачено сприятливі умови для придбання та ведення в експлуатацію.

Використання фондів на тривалі інвестиції є одним із засобів забезпечення ефективного майбутнього.

• На даний момент інвестиції необхідні для того, щоб компенсувати руйнуван­ня фізичної інфраструктури комунальної власності.

• Необхідність і надалі покладатися на існуючу неадекватну інфраструкту­ру вимагає великих витрат на технічне обслуговування та ремонт; ці кошти можна використати більш ефективно; зрештою така ситуація спонукає по­стійну неефективність.

• Ефективність використання бюджетних коштів стала заручником капіталь­них видатків.

• Міжнародний досвід свідчить, що здійснення видатків на розбудову осно­вних фондів у відповідності до стратегічних цілей та завдань державних установ, якщо це є складовою процесу капітального програмування, в пер­спективі прискорює економічне зростання та сприяє заощадженню суспіль­них ресурсів.

Капітальне бюджетування передбачає спочатку визначення пріоритетів, а вже потім придбання основних фондів, які є надто витратними, щоб їх придбати упро­довж одного року.

• За визначенням майже більшість основних фондів неможливо розбудувати упродовж одного року, а відтак і сплатити за них теж не можливо упродовж лише одного року.

• Розподіл фактичних видатків на основні фонди на кілька років:

• Зменшує вплив таких видатків на річний бюджет;

• Не зв'язує кошти, які не буде витрачено через рік;

• "Вчить" державну установу закладати видатки на цю діяльність у бюджет кожного року. Навіть після того, як цикл капітального бюджетування за­вершено, основні фонди потребують технічного обслуговування, (а відтак певних ресурсів), таким чином державна установа має бути готова виділяти певну суму поточних коштів для їх обов'язкового щорічного обслуговування та функціонування;

• За умови належного здійснення капітальне бюджетування пов'язано із за­гальним щорічним процесом бюджетування, таким чином загальні щорічні видатки на підтримку основних фондів можна також відстежувати в річних бюджетах.

Капітальне бюджетування, з одного боку, є складовою більшого бюджетного процесу, а з іншого, є самостійним процесом, який складається з:

• серії кроків, які слід здійснити для того, щоб забезпечити його успішність;

• річного циклу, якого слід дотримуватися, і який, власне, визначає види ді­яльності капітального бюджетування;

• стратегічних рамок функціонування (для забезпечення максимальної успіш­ності використання фондів);

• певної кількості контрольних вимог, яких слід дотримуватися для того, щоб забезпечити його утримання в рамках обов'язкових обмежень.

Капітальне бюджетування — це процес, який може і повинен відбуватися як на державному так і на місцевому рівнях.

• Існують основні фонди, які мають важливе значення для держави в цілому, а відтак мають включатися до державного бюджету

• Деякі основні фонди особливо важливі для місцевого рівня, а відтак їх слід включати до обласних, міських та районних бюджетів

• Водночас деякі регіональні, районні та міські основні фонди мають важливе значення для держави, оскільки вони репрезентують участь регіону, району та міста у важливих загальнодержавних програмах, та/або тому, що їх зусил­ля (наприклад, економічний розвиток) сприяють удосконаленню економіки в цілому. Такі основні фонди являють собою важливий та суттєвий зв'язок між державним та місцевими рівнями влади.

Основні фонди є важливим інструментом для досягнення стратегічних цілей та завдань державних установ та уряду.

• Досягнення стратегічних цілей та виконання завдань багатьох державних установ залежать від наявності основних фондів або фізичної інфраструкту­ри, в тому числі: шкіл, лікарень, доріг, дослідницьких лабораторій, основних комп'ютерних систем, офісних споруд і т. д.

• За відсутності основних фондів або інфраструктури: