4.4. Затвердження і виконання місцевого бюджету

Терміном розгляд бюджету часто описують серію заходів, які здійснює місце­вий фінансовий орган для того, щоб визначити бюджетні питання і надати загальні рекомендації депутатам стосовно бюджету. Експерт з бюджетних питань — це пра­цівник бюджетного управління, який відповідає за аналіз бюджетних запитів.

Процес розгляду бюджету офіційно починається після отримання бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів. Цей процес завершується, коли місцевий фінансовий орган закінчує розробку остаточних рекомендацій місцевій державній адміністрації, виконавчому органу відповідної ради стосовно бюджету. У дійсності експерти з бюджетних питань готуються до виконання своєї ролі задовго до видання вказівок до бюджету. Зазвичай вони відповідають за документування бюджетних пропозицій і відповіді на запитання стосовно бюджету до того, як буде прийнято рішення про місцевий бюджет на відповідний рік.

Першим підготовчим кроком бюджетного управління є консолідація даних бю­джетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, і пере­вірка їх точності та повноти.

Цифрові дані повинні існувати у формі баз даних, які можна було б з мінімаль­ними зусиллями змінювати та аналізувати. (В ідеальному варіанті база даних видає остаточні таблиці пропозицій стосовно проекту бюджету).

Структура фінансового органу визначає, хто і за які види діяльності відповідає під час процесу розгляду бюджету. Найефективніша організація має такі характеристики:

1. Всі експерти з бюджетних питань знаходяться в бюджетному управлінні.

2. Розгляд бюджетів управлінь і відділів проводиться окремо.

3. Аналіз проводиться по кожному розпоряднику.

Як правило, у бюджетних управліннях (відділах) є кілька працівників, кожен з яких відповідальний за певні функції (освіта, охорона здоров'я, соціальне забез­печення, культура, органи управління, тощо). Оскільки програми капіталовкладень часто оцінюються в масштабі всієї територіальної громади згідно з встановленими критеріями, їх оцінка може проходити під керівництвом управління економіки. Але місцевий фінансовий орган завжди бере у цьому участь і, щонайменше, дає рекомен­дації щодо пропозицій.

Розгляд бюджету

• Бюджетні рішення, з одного боку, вимагають пильної уваги до деталей, а з іншого боку, — синтезу дрібних питань у великі з метою їх вирішення полі­тиками вищого рівня.

• Ніколи не буває вдосталь коштів для того, щоб профінансувати всі варті фі­нансування види діяльності, тому в процесі складання бюджету неминуче доводиться приймати важкі та часто непопулярні рішення.

• Найбільш якісний розгляд бюджету та найкращі рекомендації не забезпечать того, що не буде прийнято жодного неоптимального бюджетного рішення. Але вони неминуче приведуть до прийняття деяких вдалих рішень і знизять вірогідність прийняття дуже поганих і невиправданих рішень.

що робить експерт з бюджетних питань?

— Вивчає бюджетну пропозицію головного розпорядника коштів.

— Обговорює бюджетну пропозицію з працівниками управління.

— Відвідує установи, щоб побачити, як насправді працює програма.

— Зустрічається з бенефіціаріями та прибічниками програми.

— Слідкує за правовими та законодавчими подіями.

— Слідкує за новинами та статтями стосовно програми у засобах масової ін­формації.

— У разі необхідності отримує вказівки вищих інстанцій.

— Готує письмові огляди (розрахунки) та робить усні презентації.

Для здійснення цих функцій експерт з бюджетних питань повинен мати аналі­тичні навички, уяву, хороші навички усного і письмового спілкування та бути уваж­ним до деталей.

Насправді, розгляд бюджету — це підхід до питання чи проблеми, в якому бю­джетні витрати становлять лише один аспект аналізу.

Кінцевим результатом розгляду бюджету є серія рекомендацій начальнику го­ловного бюджетного управління стосовно фінансування галузевого міністерства. Рекомендації часто бувають у формі таблиці, стислого огляду рекомендованих об­сягів фінансування та стислого викладу нерозв'язаних завдань.

Часто у той самий час, коли експерти з бюджетних питань аналізують окремі бюджетні запити, керівник і працівники бюджетного управління здійснюють більш широкий аналіз сукупних даних бюджетних запитів. Цей аналіз зосереджується на потенційному дефіциті бюджету, актуалізованих оцінках надходжень, поточних ре­зультатах виконання бюджету, середньострокових бюджетних прогнозах і на важ­ливих фінансових питаннях, таких як фінансування заборгованості по заробітній платі та вплив інфляції на бюджет.

типове бюджетне середовище

Розгляд бюджету часто зосереджується на частині бюджету, присвяченій дис­креційним витратам. Але повний розгляд також повинен включати сфери так зва­них недискреційних витрат.

Витрати по програмах, затверджених на державному рівні (освіта, охорона здоров'я, соціальна допомога), дотації та субвенції часто становлять найбільшу час­тину бюджету і потребують особливої уваги.