4.4. Затвердження і виконання місцевого бюджету

магниевый скраб beletage

Терміном розгляд бюджету часто описують серію заходів, які здійснює місце­вий фінансовий орган для того, щоб визначити бюджетні питання і надати загальні рекомендації депутатам стосовно бюджету. Експерт з бюджетних питань — це пра­цівник бюджетного управління, який відповідає за аналіз бюджетних запитів.

Процес розгляду бюджету офіційно починається після отримання бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів. Цей процес завершується, коли місцевий фінансовий орган закінчує розробку остаточних рекомендацій місцевій державній адміністрації, виконавчому органу відповідної ради стосовно бюджету. У дійсності експерти з бюджетних питань готуються до виконання своєї ролі задовго до видання вказівок до бюджету. Зазвичай вони відповідають за документування бюджетних пропозицій і відповіді на запитання стосовно бюджету до того, як буде прийнято рішення про місцевий бюджет на відповідний рік.

Першим підготовчим кроком бюджетного управління є консолідація даних бю­джетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, і пере­вірка їх точності та повноти.

Цифрові дані повинні існувати у формі баз даних, які можна було б з мінімаль­ними зусиллями змінювати та аналізувати. (В ідеальному варіанті база даних видає остаточні таблиці пропозицій стосовно проекту бюджету).

Структура фінансового органу визначає, хто і за які види діяльності відповідає під час процесу розгляду бюджету. Найефективніша організація має такі характеристики:

1. Всі експерти з бюджетних питань знаходяться в бюджетному управлінні.

2. Розгляд бюджетів управлінь і відділів проводиться окремо.

3. Аналіз проводиться по кожному розпоряднику.

Як правило, у бюджетних управліннях (відділах) є кілька працівників, кожен з яких відповідальний за певні функції (освіта, охорона здоров'я, соціальне забез­печення, культура, органи управління, тощо). Оскільки програми капіталовкладень часто оцінюються в масштабі всієї територіальної громади згідно з встановленими критеріями, їх оцінка може проходити під керівництвом управління економіки. Але місцевий фінансовий орган завжди бере у цьому участь і, щонайменше, дає рекомен­дації щодо пропозицій.

Розгляд бюджету

• Бюджетні рішення, з одного боку, вимагають пильної уваги до деталей, а з іншого боку, — синтезу дрібних питань у великі з метою їх вирішення полі­тиками вищого рівня.

• Ніколи не буває вдосталь коштів для того, щоб профінансувати всі варті фі­нансування види діяльності, тому в процесі складання бюджету неминуче доводиться приймати важкі та часто непопулярні рішення.

• Найбільш якісний розгляд бюджету та найкращі рекомендації не забезпечать того, що не буде прийнято жодного неоптимального бюджетного рішення. Але вони неминуче приведуть до прийняття деяких вдалих рішень і знизять вірогідність прийняття дуже поганих і невиправданих рішень.

що робить експерт з бюджетних питань?

— Вивчає бюджетну пропозицію головного розпорядника коштів.

— Обговорює бюджетну пропозицію з працівниками управління.

— Відвідує установи, щоб побачити, як насправді працює програма.

— Зустрічається з бенефіціаріями та прибічниками програми.

— Слідкує за правовими та законодавчими подіями.

— Слідкує за новинами та статтями стосовно програми у засобах масової ін­формації.

— У разі необхідності отримує вказівки вищих інстанцій.

— Готує письмові огляди (розрахунки) та робить усні презентації.

Для здійснення цих функцій експерт з бюджетних питань повинен мати аналі­тичні навички, уяву, хороші навички усного і письмового спілкування та бути уваж­ним до деталей.

Насправді, розгляд бюджету — це підхід до питання чи проблеми, в якому бю­джетні витрати становлять лише один аспект аналізу.

Кінцевим результатом розгляду бюджету є серія рекомендацій начальнику го­ловного бюджетного управління стосовно фінансування галузевого міністерства. Рекомендації часто бувають у формі таблиці, стислого огляду рекомендованих об­сягів фінансування та стислого викладу нерозв'язаних завдань.

Часто у той самий час, коли експерти з бюджетних питань аналізують окремі бюджетні запити, керівник і працівники бюджетного управління здійснюють більш широкий аналіз сукупних даних бюджетних запитів. Цей аналіз зосереджується на потенційному дефіциті бюджету, актуалізованих оцінках надходжень, поточних ре­зультатах виконання бюджету, середньострокових бюджетних прогнозах і на важ­ливих фінансових питаннях, таких як фінансування заборгованості по заробітній платі та вплив інфляції на бюджет.

типове бюджетне середовище

Розгляд бюджету часто зосереджується на частині бюджету, присвяченій дис­креційним витратам. Але повний розгляд також повинен включати сфери так зва­них недискреційних витрат.

Витрати по програмах, затверджених на державному рівні (освіта, охорона здоров'я, соціальна допомога), дотації та субвенції часто становлять найбільшу час­тину бюджету і потребують особливої уваги.

РОЗГЛЯД БЮДЖЕТУ

 

проблема

...У чому полягає проблема чи питання?

...Як ця проблема проявляється?

...Наскільки надійні дані, що визначають проблему?

 

політика

 

 

 

...Чи відображає бюджетний запит політику органу влади? ...Які зміни необхідно внести для того, щоб він відображав цю

політику?

 

 

 

цілі та завдання

 

 

 

.. .Чи піддаються цілі та завдання вимірюванню?

.. .Як ми знатимемо, що проблему розв'язано?

 

 

належна роль

 

 

 

.. .Чи повинні над цією проблемою працювати органи влади?

 

...Якими повинні бути ролі обласних і місцевих органів самоврядування (прибуткових і неприбуткових організацій), приватного сектора, фізичних осіб?

 

 

ефективність

результати?

...Чи була ця програма ефективною в минулому? ...Наскільки добре вимірюється ефективність діяльності чи

...Які перспективи поліпшення або погіршення програми? ...Яким очікується результат?

 

 

альтернативи і продуктивність

 

 

 

...Чи існують інші шляхи досягнення цілей та завдань?

...Що це за шляхи і які є аргументи за та проти них? ...Які порівняні витрати на ці альтернативи?

 

 

керівництво програми

 

 

 

...Чи кадрова структура не занадто роздута або неадекватна?

...Чи мають працівники належну кваліфікацію, щоб керувати даною програмою?

 

 

бюджетна і фінансова інформація

 

 

 

...Чи інформація повна?

...Чи знаходиться запит у межах граничного обсягу або інших засобів контролю?

...Чи існує належна рівновага між економічними категоріями? ...Чи було здійснено коригування з метою фінансування більш пріоритетних потреб у межах граничного обсягу?

...Якою є минула історія виконання бюджету? ...Чи точними є оцінки надходжень?

...Які включено інвестиційні чи інші зобов'язання на майбутні

роки?

Схема розгляду бюджету

 

Варто звернути увагу на кілька моментів:

Під час процесу розгляду бюджету експерти з бюджетних питань і галузеві управління (працівники, що відповідають за складання бюджетних запитів; пра­цівники, що працюють по програмах) часто підтримують тісний контакт з метою прояснення інформації та розв'язання проблем. Іноді в цьому також бере участь на­чальник бюджетного управління.

Процес розгляду бюджету може проходити з адекватною віддачею, лише якщо у розкладі складання бюджету для нього відведено належний час.

Розгляд бюджету завжди важче проводити під час важких періодів у економіці, тому що необхідно приділяти особливу увагу тому, фінансування яких статей бю­джету слід скоротити або припинити.

Висновки

• Розгляд бюджету є важливою частиною процесу складання бюджету, всі учасники якого розуміють, які види діяльності уряду слід продовжувати, які нові програми пропонуються, фінансування яких видів діяльності слід ско­ротити або припинити.

• Розгляд бюджету проходить з найбільшою віддачею, якщо є відкрите спілку­вання між галузевими управліннями (відділами) і працівниками бюджетно­го управління (відділу).

• Експерти з бюджетних питань повинні бути особами, зі здібностями до ана­літичної роботи і спілкування. Лише у такому випадку їхня діяльність буде продуктивною.

оформлення бюджету

Зовнішній вигляд бюджету суттєво впливає на те, чи будуть громадяни його читати, та що вони з нього винесуть, тому конструкція та вигляд бюджету є важливим фактором його загальної якості. Фактично погане оформлення бю­джету — незрозумілі схеми, сторінка за сторінкою списані дрібним текстом без жодних білих плям — може врешті-решт заважати бюджету виконати свою роль у забезпеченні ефективної та чіткої звітності органу місцевого самоврядування. Інформація, що подається про бюджет, має бути представлена чітко, в доступній формі.

Кілька простих рекомендацій можуть допомогти скласти бюджет, що буде лег­ше читати, а саме:

• Чергуйте схеми, графіки та малюнки з текстом.

• Залишайте широкі поля та достатньо білого простору навколо тексту; якщо все місце буде щільно заповнено, це може ускладнити сприйняття.

• Малюнки мають бути простими для сприйняття, але водночас з належним рівнем деталізації.

• Використовуйте малюнки для того, щоб підкреслити важливі моменти та основну думку.

• Текст та графіки мають бути пов'язані між собою.

Існує кілька способів використання творчих методів подання бюджету в друко­ваній формі або під час громадських слухань, які покращують його сприйняття.

 

Дотація з обласного бюджету 37,0%

Єдиний податок 2,8%

Плата за землю 15,8%

Інші доходи 5,1%

Місцеві податки та збори 4,6%

Плата за торговий патент 1,9%

Прибутки й податок з громадян 29,5%

 

Рис. 4. Структура доходів

КАПІТАЛЬНІ

 

поточні

трансферти

27%

Оплата праці 33%

 

Рис. 5. Розподіл видатків по КЕКВ

 

Розподіл видатків між бюджетами різнихрівнів

 

Районний 17%

Державний 70%

 

Рис. 6. Розподіл видатків бюджетів різних рівнів

Хоча графіка та інша наочність є цінними засобами, за допомогою яких можна зробити бюджет цікавим та зрозумілим, органи місцевого самоврядування інколи не дуже активно використовують цей важливий ресурс. У деяких територіальних громадах є така думка, що графіка надасть легковажного тону тому, що має бути результатом серйозної роботи. Інші просто не мають достатніх навичок, щоб пред­ставити доступну та вірно оформлену наочність. Хоча бюджет і є офіційним доку­ментом, наочність може зробити його більш доступним та привабливим.

Насправді найважче завдання у створенні графіків для бюджету — це не те, як примусити комп'ютер це робити, а те, як забезпечити корисність графіків та їх від­повідність до контексту, а також як візуально виділити найважливіші моменти.

Графіка (схеми та сегментні діаграми) можуть відігравати в бюджеті кілька різ­них ролей, і повне розуміння того, як та коли їх треба використовувати, може значно поліпшити ясність та зрозумілість документу.

По-перше, деяка графіка створена, щоб притягувати око читачів до важливих частин сторінки; така графіка має бути декоративною, але не надто різнобарвною. Якщо якась частина інформації береться в рамочку, на неї звертають більшу ува­гу. З цією ж метою може також використовуватися розміщення інформації у формі якоїсь фігури, наприклад, опис заходів з підвищення ефективності служби швидкої допомоги можна помістити в поле, що відповідає формі машини швидкої допомоги. Деякі органи місцевого самоврядування беруть кожну сторінку в рамочку; для того, щоб розрізняти різні функції (програми), відділи чи типи інформації їх можна брати в різні рамки.

Графіка також може використовуватися для того, щоб швидко та наочно відо­бразити суть питання. Наприклад, таблиця з порівнянням доходів від місцевих по­датків і зборів та загальних надходжень за якийсь період дозволяє читачам з одного погляду зрозуміти відношення один до одного.

третя функція графіки полягає у тому, щоб допомогти читачам орієнтуватися у великих, іноді незрозумілих, документах. Різний колір сторінок може вживатися для розрізнення розділів бюджету; малюнки на розділювальних сторінках можуть вказувати на зміст кожного розділу.

Перехід до програмно-цільового методу бюджетування потребує виділення різ­них рівнів об'єднання інформаціїї: хоча багато таблиць у бюджеті програми вигля­дають однаково, їх зміст може бути зовсім різним: від узагальнених даних по всьому органу місцевого самоврядування до інформації стосовно певних відділів, інформа­ції про програму та звітів про діяльність.

Четверта функція графіки полягає в підвищенні візуальної різноманітності, що спрощує сприйняття бюджету. Вибір ілюстрацій також може підкреслювати основну думку, на яку треба звернути увагу читачів: надання органами місцевого самовряду­вання конкретної послуги населенню. Малюнок, на якому зображено снігоочисну машину, може більш ілюстративно представити роботу адміністрації; малюнок ме­дичної сестри, що проводить щеплення проти грипу, може підкреслити думку про істотний зв'язок послуг з охорони здоров'я з повсякденним життям. Така графіка не обов'язково повинна бути складною та детальною, просто необхідно, щоб малюнки були візуально привабливі та доречні.

Єдиний найважливіший принцип створення графіків можна підсумувати кіль­кома словами: "форма відповідає функції", тобто думка, яку треба проілюструвати, має диктувати тип малюнку. Коли складачі бюджету відкрили для себе існування графічних пакетів, кількість "сегментних" схем та "стовпчикових" графіків в бюдже­ті значно збільшилась: так легко зробити сегментну схему щодо джерел надходжень. Проте, додавання схеми — чи будь-якого іншого типу графічних ілюстрацій — зо­всім не обов'язково підвищує якість чи ясність бюджету. Головне — підібрати від­повідну ілюстрацію. Наприклад, якщо ви хочете підкреслити, що надходження від місцевих податків і зборів нижчі від сусідніх територіальних громад, то найбільш вдалим вибором ілюстрації буде стовпчикова діаграма (на якій кожна територіаль­на громада представлена стовпчиком). Якщо суть в тому, що дохід від фіксованого податку знижується порівняно з доходом від єдиного податку, то підійде лінійний графік, в якому одна лінія відображає дохід від фіксованого податку за певний пері­од, а друга лінія показує дохід від єдиного податку за той самий період. В обох цих прикладах графічна презентація робить головну думку очевидною.

Крім відповідності цілі таблиці, схеми та графіки мають також задовольняти такій вимозі, як простота — підкреслювати один чи два головні моменти, які є ви­разними та повторюють думку, викладену в тексті. Для більшої зрозумілості та на­очності, кількість стовпчиків у таблицях має бути обмеженою. Лінії на графіках ма­ють бути товстими та темного кольору, пояснення і цифри мають бути чіткими.

Бюджет можна зробити більш цікавим, якщо використовувати графіку різних ти­пів, включаючи організаційні схеми, стовпчикові діаграми, гістограми і мапи. На по­чатку бюджету часто приводяться організаційні схеми органів самоврядування; потім використовуються більш детальні схеми для ознайомлення читачів з кожним відділом. Гістограми часто використовують в оглядових розділах, щоб краще проілюструвати джерела надходжень та типи видатків. Стовпчикові діаграми можуть бути використа­ні у вступній частині, щоб порівняти доход чи обсяг оподаткування за певний час, чи порівняти певний орган місцевого самоврядування з іншими територіальними грома­дами в плані їх штату чи позик. Стовпчикові діаграми широко використовують для ілюстрації досягнутих результатів. До розділу статистичного огляду, який звичайно міститься наприкінці бюджету, можна додати карти, на яких показане зростання те­риторії за певний час та розташування проектів з економічного розвитку чи розвитку інфраструктури. Структури, що надають соціальні послуги, можуть використовувати карти, щоб показати, де знаходяться їхні клієнти, або збільшення зони обслуговуван­ня. В розділі, що містить довгострокові прогнози щодо доходів та видатків, для по­рівняння альтернатив доцільно використовувати лінійні графіки: одна лінія може по­казувати, де буде громада, якщо продовжуватиметься поточна політика, а друга лінія може відображати вплив прийняття іншої політики.

повноваження виконавчого та представницького органів влади в галузі бюджету

 

повноваження виконавчих органів сільських, селищ­них, міських рад

повноваження обласних та район­них державних адміністрацій

 

Складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження відповідної ради, забезпечення ви­конання бюджету.

Щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету.

Підготовка і подання відповідно до районних, облас­них рад необхідних фінансових показників і пропо­зицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів.

Встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад.

Здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету. Залучення на договірних засадах коштів підпри­ємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інф­раструктури та на заходи з охорони навколишнього природного середовища.

Об'єднання на договірних засадах коштів відповід­ного місцевого бюд-жету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад. Здійснення відповідно до закону контролю за до­триманням зобов'язань щодо платежів до міс-цевого бюджету на підприємствах в організаціях незалежно від форм власності.

Підготовка і внесення на роз­гляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповід­но районів і областей, цільових програм з інших питань, а в місцях компактного проживання національних меншин — та­кож програм їх національно- культурного розвитку, проектів рішень, інших матеріалів з пи­тань, передбачених цією статею. Забезпечення виконання рішень ради.

Підготовка і подання до відпо­відних органів виконавчої влади фінансових показників і пропо­зицій до проекту Державного бюджету України, об'єднання на договірних заса­дах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населен­ня, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайо­вих засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони навколиш­нього природного середовища.

Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад

Виключна компетенція обласних та районних рад

 

Затвердження місцевого бюджету, внесен­ня змін до нього.

Затвердження звіту про виконання відпо­відного бюджету.

Встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом.

Прийняття рішень щодо випуску місцевих позик.

Прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету.

Прийняття рішень щодо надання відпо­відно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах. Прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими влас­ними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення. Затвердження програм соціально- економічного та культурного розвитку від­повідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування. Встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних гро­мад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.

Затвердження програм соціально- економічного та культурного розвитку від­повідно району, області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання.

Затвердження відповідно районних, об­ласних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання. Розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відпо­відно між районними бюджетами, місце­вими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення. Вирішення в установленому законом по­рядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що пере­бувають в управлінні районних і обласних рад.

Прийняття рішень щодо делегування міс­цевим державним адміністраціям окремих повноважень районних, обласних рад. Прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місце­вих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх органів. Встановлення відповідно до закону місцевого збору за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, визначення порядку його сплати.