5.2. Конституційні гарантії з надання громадських послуг органами місцевого самоврядування в Україні

магниевый скраб beletage

Основним Законом України — Конституцією України передбачено певні гаран­тії з надання громадських (публічних) послуг органами місцевого самоврядування. Так, за вимогами Консттуції, держава створює умови для здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяль­ності, реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки й перепідго­товки кадрів відповідно до суспільних потреб. Також гарантується щотижневий відпочинок, а також оплачувана щорічна відпустка, соціальний захист, що включає право на забезпечення громадян у разі повної, часткової або тимчасової втрати пра­цездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а та­кож у старості та в інших випадках.

Крім того, Конституція гарантує надання державою та органами місцево­го самоврядування певним категоріям населення (які потребують соціального за­хисту) житла на безоплатній основі або за доступну плату. Гарантується також і умовно-безкоштовна охорона здоров'я, яка забезпечується державним або місцевим (у вигляді делегованих повноважень) фінансуванням відповідних соціально-еко­номічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Державою та­кож має забезпечуватись ефективне й доступне для всіх громадян медичне обслуго­вування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога має надаватися безоплатно, але рівень надаваємих безоплатних послуг обмежується рівнем відповідного фінансування з певного щабля влади. Держава також має дбати і про санітарно-епідемічне благополуччя.

Згідно з Конституцією, утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавле­них батьківського піклування також здіснюється за рахунок бюджетних видатків. За Конституцією, в нашій країні повна загальна середня освіта є обов'язковою і її доступність також забезпечується за допомогою бюджтного фінансування з відпо­відного рівня бюждету. Так забезпечується безоплатність та доступність дошкіль­ної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Крім того, саме за рахунок бюджетного фінансу­вання гарантується розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої й післядипломної освіти, різноманітних форм навчан­ня, надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Право громадяни бе­зоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі також забезпечується шляхом бюджетного фінансування.

Розвиток науки, збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, які станов­лять культурну цінність, тощо також забезпечується за допомогою здійснення фі­нансування із відповідного бюджету.

Право громадян на передбачену в певних випадках безоплатну правову допомо­гу та й інші гарантії соціальних, економічних і політичних прав громадян України так само забезпечуються із відповідних бюджетів.

Наразі відмітимо, що перелік конституційних гарантій громадян України є до­сить широкий. Він засвідчує необхідність збереження в державі досить високого рівня державних витрат, що є надзвичайно складним завданням. Так, за розрахун­ками західних науковців, єфективним використанням видаткової частини бюджету будь-якого рівня вважається таке, коли на фінансування конституційних гарантій громадян із відповідного бюджету виділяється не більше 1/3 загальної видаткової частини такого бюджету. У нашій державі ми можемо спостерігати картину, коли майже вся видаткова частина відповідного бюджету іде на фінансування конститу­ційних гарантій громадян, і практично відсутнє фінансування інестиційної складо­вої місцевої економіки органанми місцевого самоврядування.