5.3. Фінансування делегованих повноважень органами місцевого самоврядування

магниевый скраб beletage

На сьогодні органам місцевого самоврядування держава застосовує практику делегування вагомої частини повноважень, а саме із виконання зобов"язань за кон- ситуційними гарантіями, органам місцевого самоврядування. Наразі складається ситуція, коли органи місцевого самоврядування недоотримують необхідного обсягу фінансових ресурсів із Державного бюджету на виконання делегованих повноважень і має місце значне недофінансування чи взагалі нефінансування чатини делегованих повноважень. Центральні органи влади, декларуючи певні політичні обіцянки не проводять дійсних фінансових розрахунків можливості практичного запроваджен­ня тієї чи іншої соціальної програми, а в результаті деякі з них так і залишаються на папері. Тому проблема фінансування делегованих повноважень органів державної влади органам місцевого самоврядування і досі потребує практичного розв'язання .

Делеговані повноваження, якими передбачаються безпосередні фінансові вит­рати місцевої влади, це:

— забезпечення надання державних субсидій сім'ям, які мають дітей,

— ведення державного земельного кадастру,

— проведення експертизи новозбудованих об'єктів,

— організація охорони, реставрації і використання пам'ятників архітектури й містобудування, природних ландшафтів,

— організація прикордонної (прибережної) торгівлі,

— вирішення у встановленому порядку питань соціального захисту населення, охорони й опіки,

— організація територіального планування,

— проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як без­робітних,

— вирішення питань створення особовому складові Міністерства внутрішніх справ України належних умов для служби та відпочинку,

— створення на власній матеріально-технічній і фінансовій базі місцевих дру­жин охорони громадського порядку та ін.

Так, останнім часом (2000-2007 р.р.) обсяг фінансових витрат органів місцевого самоврядування на здійснення делегованих повноважень різко зріс. Разом з тим, у багатьох випадках бюджетним законодавством чітко не визначено за рахунок яких фінансових джерел має здійснюватися фінансування делегованих державою орга­нам місцевого самоврядування повноважень.

Проблему делегування повноважень органів державної влади намагались і ви­рішити в Конституції України, у якій у ст. 143 встановлено: органам місцевого са­моврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконав­чої влади. Таким чином, Консттиуцією України визначено порядок, що делеговані повноваження надаються лише законом. Також встановлено: держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів державного бю­джету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету в регламентованому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.

Таким чином, Конституція України визначила два способи фінансування де­легованих державою органам місцевого самоврядування повноважень: за рахунок коштів Державного бюджету України або за рахунок передачі місцевому органу міс­цевого самоврядування доходів від загальнодержавних податків та об'єктів загаль­нодержавної власності на певні делеговані повноваження.