6.2. Аналіз виконання відповідного бюджету за доходами та видатками

магниевый скраб beletage

Аналіз стану надходження доходів до відповідного бюджету

Моніторинг стану надходження доходів до місцевого бюджету відповідним структурним підрозділом місцевого фінансового органу здійснюється щоденно, щомісячно, щоквартально та за рік. Разом з аналізом даних щодо поточного надхо­дження доходів до місцевого бюджету відповідного рівня здійснються розрахунки очікуваного надходження на наступні періоди бюджетного року.

Аналіз проводиться окремо за обсягом доходів та за кожним джерелом доходів, що враховуються та не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, загального та спеціального фондів, до затверджених показників на рік та на відпо­відний звітний період по відповідному місцевому бюджету.

Відповідними структурними підрозділами місцевих фінансових органів аналі­зується відповідність обсягу фактичних надходжень затвердженим, як у абсолют­ному, так і у відсотковому співвідношенні. При цьому обсяг фактичних надходжень за кожним доходним джерелом зіставляється з надходженнями у бюджетні періоди попередніх років і обов'язково — у порівнянних умовах.

Для виявлення резервів додаткового надходження доходів місцеві фінансові ор­гани тісно співпрацюють з органами стягнення (митною та податковою службами) та використовують детальну інформацію щодо фінансового стану значних платників податків (у розрізі підприємств, установ тощо). Щодо кожного доходного джерела з'ясовують динаміку показників за поточний та попередні бюджетні періоди, що є визначальними при розрахунку платежів до відповідного місцевого бюджету. На­приклад, податок з доходів громадян — фонд заробітної плати, податок на прибу­ток підприємств комунальної власності — прибуток комунальних підприємств та організацій, плата за землю — площа та категорія земельних угідь тощо. Щодо зе­мельного податку та орендної плати за землю, то, як правило, необхідно один раз на півроку звіряти бази даних земельного відділу та ДПІ чи ДПА. Особливої уваги по­требує аналіз сплати земельного податку підприємствами-орендарями приміщень неплатників земельного податку (бюджетних установ).

На підставі показників виконання місцевого бюджету за доходами поточного ро­ку складають прогноз надходження на наступний місяць, квартал, та до кінця року. Показники очікуваного надходження доходів до місцевого бюджету даю можливість забезпечувати фінансовими ресурсами бюджетні зобов'язання поточного періоду та проводити ефективну видаткову політику в наступних бюджтетних періодах. В умо­вах стабільного недонадходження доходів до місцевого бюджету показники очіку­ваного обсягу платежів дають можливість заздалегідь провести відповідну роботу з головними розпорядниками коштів щодо тимчасового обмеження асигнувань загаль­ного фонду відповідного місцевого бюджету або скорочення бюджетних призначень.

Підсумки виконання місцевого бюджету за доходами і видатками та пропозиції щодо вирішення проблем, які виникають у цьому процесі за поданням місцевих фінансових органів розглядаються відповідними органами місцевого самоврядуван­ня (виконавчої та представницької влади).

Аналіз виконання місцевого бюджету за видатками

Показники виконання місцевого бюджету за видатками аналізують у порівнян­ні із затвердженими показниками видаткової частини бюджету з обсягом касових видатків за звітом відповідного бюджетного періоду. Аналізу підлягають показни­ки звіту у співвідношенні до річних затверджених обсягів видатків, обсягу видатків відповідного періоду, у порівнянні з попередніми бюджетними періодами та бюд­жетними роками, в абсолютній сумі та відсотковому визначенні, за функціональ­ною та економічною класифікаціями. Порівнюються такі показники звіту місцевого бюджету за видатками:

• обсяг видатків загального фонду;

• обсяг видатків спеціального фонду;

• обсяг видатків за кожним головним розпорядником бюджетних коштів (роз­порядником);

• показники виконання бюджету за економічною класифікацією;

• показники за мережею, штатами та контингентами;

• стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

• стан міжбюджетних розрахунків;

• обсяг здійснених запозичень;

• використання резервного фонду (якщо його створено за рішенням КМУ).

Поряд з аналізом загальних показників виконання місцевого бюджету за ви­датками відповідного бюджетного періоду здійснюють аналіз діяльності головного розпорядника бюджетних коштів щодо використання бюджетних коштів та якості надання населенню соціальних послуг. Аналіз виконання показників зведеного ко­шторису головного розпорядника бюджетних коштів стосується видаткової частини як загального, так і спеціального фондів, загальних показників діяльності і стосовно кожної економічної складової бюджетної класифікації.

Головний розпорядник бюджетних коштів забезпеує проведення видатків що­до захищених статей відповідного місцевого бюджету, визначених рішенням відпо­відної ради про місцевий бюджет та відповідно до помісячного розпису видатків. До першочергових відносяться видатки на проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'яз­ку, які споживаються бюджетними установами у межах відповідного місцевого бю­джету за підпорядкованістю цих розпорядників бюджетних коштів.

Аналіз стану кредиторської та дебіторської заборгованості, що має місце за наслідками діяльності головного розпорядника коштів, здійснюється за зміною її обсягу, термінами виникнення (прострочена) та видами неоплачених одержаних та наданих послуг. Аналізуються показники за мережею, штатами, контингентами (кількість ставок, наповнюваність класів, ліжко-днів тощо), що свідчать про ефек­тивність функціонування бюджетної установи та здійснювану головним розпоряд­ником коштів роботу щодо реформування структури закладів галузі щодо її опти- мальності.

Аналізуються звітні дані про витрачання власних коштів бюджетних установ на предмет відповідності цільовому призначенню цих коштів, їх ефективності та еко­номного використання.