6.8. порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету

магниевый скраб beletage

розглянувши міжнародний досвід у різних сферах виконання капітальних бю­джетів, перейдемо до процедур, які застосовуються в Україні. Постановою Кабінету Міністрів України 2003 р. за №256 затверджено "Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціаль­ного захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету". Постановою також передбачено запровадження головними розпорядниками бюджетних коштів місцевих бюджетів персоніфікованого обліку отримувачів за видами пільг ветера­нам війни і праці, допомоги сім'ям з дітьми, додаткових виплат населенню на по­криття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Зазначеним Порядком визначено механізм фінансування видатків місцевих бюджетів на виконання державних програм соціального захисту населення. Пункт 4 статті 89 Бюджетного кодексу визначає програми, які фінансуються за рахунок суб­венції з державного бюджету, зокрема:

• пільги ветеранам війни і праці;

• допомогу сім'ям з дітьми;

• додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-кому­нальних послуг;

• компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Фінансування зазначених видатків здійснюється в межах обсягів, передба­чених у місцевих бюджетах. При цьому фінансування додаткових соціальних га­рантій місцевих органів влади за рахунок субвенції забороняється. Місцеві програ­ми соціального захисту окремих категорій населення в розрахунок міжбюджетних трансфертів не включаються і фінансуються за рахунок доходів, що не враховують­ся при визначенні міжбюджетних трансфертів.

Відповідно до розпису асигнувань державного бюджету, державне казначейст­во перераховує суми субвенції два рази на місяць (5-го та 25-го числа). Щомісячні суми субвенції перераховуються на рахунки місцевих бюджетів пропорційно до об­сягів субвенції, передбачених у Державному бюджеті.

Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів до 15-го числа місяця, що на­стає за звітним, звіряють розрахунки з підприємствами-постачальниками та переда­ють відповідні акти місцевим фінансовим органам. Останні на підставі отриманих актів готують реєстри нарахованих сум та направляють їх Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим управлінням до 20-го числа цього ж місяця.

Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансові органи облдер­жадміністрацій після отримання коштів субвенції розподіляють їх пропорційно до нарахованих сум і протягом трьох операційних днів надають органам Державного казначейства платіжні доручення на перерахування субвенції бюджетам нижчих рівнів. Протягом операційного дня органи Державного казначейства зараховують визначені суми на рахунки місцевих бюджетів, які, в свою чергу, перераховують їх протягом одного операційного дня головним розпорядникам коштів для здійснення відповідних платежів.

Головні розпорядники бюджетних коштів у п'ятиденний термін здійснюють розрахунки з постачальниками відповідних послуг. При цьому погашення креди­торської заборгованості, яка утворилася на початок року, проводиться першочер­гово.

Головні фінансові управління відстежують фактичну кредиторську заборго­ваність міських та районних бюджетів по відшкодуванню субвенції з урахуванням її обсягу, передбаченого у відповідних бюджетах. В разі необхідності (виникнення дисбалансу) здійснюють перерозподіл обсягів субвенції між міськими та районними бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів пільг, субсидій та допомоги населенню. Узагальнені матеріали про фактично нараховані та відшкодовані пільги ветеранам війни та праці, допомоги сім'ям з дітьми, додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян подають Міністерству фінансів Ук­раїни до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Міністерство фінансів здійснює моніторинг відповідності передбачених обсягів субвенції фактичному обсягу нарахованих та відшкодованих сум. У разі потреби вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо перерозподілу обсягів суб­венції між бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Се­вастополя, виходячи з фактично нарахованих обсягів. Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснює, відповідно до статті 34 Закону України, зазначений перерозподіл.

Відповідно до проведеного перерозподілу, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансові органи обласних, Київської та Севастопольської місь­ких державних адміністрацій вносять до відповідних рад пропозиції щодо уточнен­ня обсягів субвенції для міст та районів.