6.10. система контролю за видатками та запобігання заборгованості з них

Під бюджетно-фінансовим контролем розуміється система органів і заходів з перевірки законності та доцільності діяльності у сфері створення, розподілу та ви­користання державних грошових фондів та фондів місцевого самоврядування. Го­ловне завдання організації бюджетно-фінансового контролю Бюджетний кодекс вбачає в сприянні досягненню цілей бюджетної політики та ефективності викорис­тання фінансових ресурсів держави (табл. 25).

Ухвалений Бюджетний кодекс є першим законодавчим актом України, який встановлює засади для існування гармонійної системи державного контролю в бю­джетній сфері. На відміну від нормативних документів, що регулюють окремі пи­тання, Бюджетний кодекс є всеохоплюючим бюджетним законом, який поєднує і функціонально пов'язує між собою всі стадії бюджетного процесу. Системність цього документа, за означенням, передбачає завдання скласти загальну картину функціонування бюджетної системи, на основі якої — через прийняття суміжних за­конодавчих актів — з часом має бути створена оптимальна для України бюджетна модель.

запобігання заборгованості з бюджетних видатків

У цьому розділі наводимо серію рекомендацій Міжнародного валютного фонду стосовно заходів, що спроможні продемонструвати готовність країн задовольнити вимогу щодо відсутності "нових боргів з внутрішніх видатків".

Питання заборгованості з бюджетних видатків постало перед цілою низкою країн, які прагнуть економічної стабільності та сталого розвитку. Дії, запропоно­вані в цьому розділі, розглядаються як необхідні умови управління заборгованістю по видатках, які можуть бути використані в практичній роботі. Однією з умов за­побігання заборгованості з видатків є дотримання суворих бюджетних обмежень із застосуванням засобів політичної та фінансової дисципліни.

Практичне втілення пропозицій потребуватиме їх певної адаптації до конкрет­них умов, але наміром є забезпечення рамок для діяльності по запобіганню забор­гованості. Дотримання таких рамок буде свідченням того, чи докладено справжніх зусиль у сфері адміністрування видатками.

 

Таблиця 25

 

загальна схема організації бюджетного контролю

 

попередній

поточний

остаточний

стадії контролю

 

Сприяти:

• досягненню узгодженості в бюджетному процесі річних і стратегічних (середньострокових) завдань державної по­літики економічного розвитку;

• визначенню пріоритет­них бюджетних програм та напрямів діяльності уряду у відповідності до обмеженого рівня бюджетних ресурсів;

• встановленню ефектив­ного та раціонального способу надання суспіль­них послуг та споживан­ня державних ресурсів

Регулювати:

• економічність:

• на базі первинних доку­ментів, оперативно попе­реджати збитки та втрати за рахунок державних коштів;

• ефективність: на базі даних бухгалтерського обліку та періодичної звітності реагувати на ефективність господар­ської діяльності;

• відповідність: на базі інформації про стан виконання бюджету, до­тримуватися встановле­них норм та пріоритетів політики;

• додержання фінансової дисципліни

Встановлювати:

• порушення бюджет­ного законодавства та дотримання встановле­них пріоритетів;

• законність проведених операцій;

• достовірність звітності;

• зловживання та заходи щодо усунення пору­шень;

• необхідність притяг­нення винних до відпо- відальност.

 

Здійснюється на стадії скла­дання, розгляду та затвер­дження бюджету. Зокрема:

• контроль за відповідніс­тю бюджетної політики національним інтересам, а не інтересам політичної кон'юнктури;

• реальність цілей бюджет­ної політики та створен­ня умов для їх досягнен­ня;

• економічна оцінка до­цільності та ефективнос­ті показників бюджетних програм, їх відповідність державним пріоритетам;

• аналіз попередніх пе­ріодів, рекомендації та виявлення резервів;

а к т

а д

и в а з

ю л

о р

т н о к

а в о н в о

Е

• контроль встановлених но