7.7. Регіональне вирівнювання в системі міжбюджетних відносин

Міжбюджетні відносини є головним елементом системи міжурядових фінансо­вих відносин. Сучасна система міжбюджетних відносин в Україні поєднує в собі як інструменти, що склалися в бюджетній практиці колишніх СРСР і УРСР, так і ті, що започатковано в 90-ті роки. Розвиток і відновлення інструментів міжбюджетних відносин в Україні почалися лише після того, як у 1990 р. місцеві бюджети було ви­ведено зі складу державного бюджету, а бюджети місцевого самоврядування — зі складу бюджетів регіональних органів влади.

У 1996 р. Україна приєдналася до Європейської Хартії про місцеве самовряду­вання, що зобов'язало її дотримувати визначених вимог і сприяти всебічному роз­виткові місцевого самоврядування, забезпеченню автономії місцевої влади, надан­ню необхідних їм фінансових ресурсів для виконання покладених на них завдань. На проблему забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самовряду­вання звертають увагу О. Кириленко, Л. Василенко, П. Бабич, С.Криниця та інші дослідники, які розглядають можливості розвитку місцевого самоврядування на­самперед через забезпечення економічної незалежності місцевих органів влади.

Вивчення й аналіз різних поглядів на місце міжбюджетних відносин у фінан­совій і бюджетній системах держави, а також напрями їх удосконалення дають підстави для обгрунтування цілей і способів регулювання взаємодії між окремими ланками бюджетної системи держави.

Існуючі в державі фінансові відносини на чільне місце висувають найбільшого власника — державу, на користь якої розподіляється і перерозподіляється частина ВВП країни. Проте процеси децентралізації політичної та економічної системи дер­жавної влади й управління зумовлюють виділення зі складу державної власності значної частини у власність територіальних громад. При цьому формується кому­нальна власність, а також право громад на частину доходів економічних суб'єктів різних форм власності (у формі податків і відрахувань). Таким чином, створюється фінансова база місцевого самоврядування, формуються фінансові ресурси органів влади та управління різних рівнів для фінансування власних і делегованих держав­них зобов'язань.

Для розуміння суті розподілу делегованих державних повноважень між різни­ми рівнями місцевого самоврядування можна виділити такі групи:

1) освіта;

2) охорона здоров'я;

3) соціальний захист та соціальне забезпечення;

4) житлово-комунальне господарство;

5) культура і мистецтво;

6) фізична культура і спорт.

Розподіл делегованих державних повноважень між районним бюджетом та бю­джетами міст районного значення, селищ, сіл здійснює районна рада.

Розподіл видатків між бюджетними установами одного типу здійснює районна чи міська рада міста обласного значення пропорційно до узагальнених показників, визначених галузевими нормами та стандартами.

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть на договірних засадах об'єдну­вати кошти своїх бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) організацій і установ, що знаходяться в комунальній власності.

Міські ради міст обласного значення можуть передати частину делегованих дер­жавних повноважень районній раді, і навпаки. Ця передача здійснюється за рішен­ням відповідних міської та районної рад і оформляється договором сторін. У тако­му договорі передбачаються конкретні умови надання стороною, якій передаються повноваження, мешканцям міст обласного значення та районів, повноваження яких передаються, соціальних послуг відповідно до гарантованих державою норм та стан­дартів.

У разі, якщо на території міста обласного значення чи району недостатньо бю­джетних установ, які забезпечують надання послуг по другій групі на належному рівні для всіх мешканців міста/району, на вимогу органу виконавчої влади міста/ району, який є надавачем таких послуг, договір має складатися в обов'язковому по­рядку. Якщо у встановлений термін між районом та містом обласного значення не буде досягнуто домовленості щодо бюджетних взаємовідносин, то обласна держан­ня адміністрація приймає рішення, обов'язкове для виконання обома сторонами на термін одного бюджетного періоду.

Якщо інше договором не обумовлено, розмір переданих коштів на виконання делегованих державних повноважень є пропорційний кількості користувачів сус­пільних послуг.

Міські ради міст обласного значення та районні ради можуть передати виконан­ня частини своїх повноважень обласній раді. Передача здійснюється за рішенням відповідних рад на договірних засадах.

Сільські, селищні та міські ради міст районного значення можуть передати всі або частину своїх повноважень районній раді чи іншій територіальній громаді.

Міські ради міст обласного значення та районні ради можуть передати частину делегованих державних повноважень обласній раді, і навпаки. Передача здійсню­ється за рішенням відповідних рад на договірних засадах.

Якщо інше договором не обумовлено, передані бюджетні кошти на виконання делегованих державних повноважень є пропорційними кількості користувачів сус­пільних послуг з урахуванням їх частки (відповідно до галузевих норм) у повній вартості цих послуг, розрахованих за соціальними нормативами бюджетної забезпе­ченості для бюджету, який передає ці повноваження.

При передачі функцій по виконанню власних та делегованих державних повно­важень відповідні бюджетні