7.9. вертикальні дисбаланси та їх фінансове вирівнювання

Основна частина міжбюджетних відносин у частині фінансування делегова­них повноважень повинна здійснюватись у вигляді "непрямих трансфертів", тобто закріплених на довготривалій основі часток від загальнодержавного оподаткування. Основні переваги застосування непрямих трансфертів місцевим бюджетам поляга­ють у таких критеріях як економія та ефективність. Так, з точки зору адміністратив­них витрат податкові органи мають змогу збирати їх у повному обсязі і з меншими витратами, ніж органи самоврядування. Ефективність полягає в зменшенні втрат внаслідок ухилення від оподаткування та усунення конкуренції між органами само­врядування у вигляді регулювання ставок та бази оподаткування.

нормативи відрахувань від певних податків та зборів можуть і повинні фіксу­ватись на досить тривалий період. Іноді вони визначаються в Конституції країни, як наприклад у ФРН. Інституційні особливості української системи фінансування місцевих бюджетів, закріплені в законодавстві:

— розподілу підлягають окремі податки, а не загальний контингент доходів;

— нормативи відрахувань є предметом щорічної корекції при визначенні мінімального розміру;

— розподіл надходжень здійснюється за принципом походження.

До міст з особливим статусом — Києва і Севастополя застосовуються спе­цифічні методи державного регулювання.

Існуючі в державі фінансові відносини на чільне місце висувають найбільшого власника — державу, на користь якої розподіляється і перерозподіляється частина ВВП країни. Проте процеси децентралізації політичної та економічної системи дер­жавної влади й управління зумовлюють виділення зі складу державної власності значної частини у власність територіальних громад. При цьому формується кому­нальна власність, а також право громад на частину доходів економічних суб'єктів різних форм власності (у формі податків і відрахувань). Таким чином, створюється фінансова база місцевого самоврядування, формуються фінансові ресурси органів влади та управління різних рівнів для фінансування власних і делегованих держав­них зобов'язань.

Розподіл делегованих державних повноважень між районним бюджетом та бю­джетами міст районного значення, селищ, сіл здійснює районна рада.

Розподіл видатків між бюджетними установами одного типу здійснює районна чи міська рада міста обласного значення пропорційно до узагальнених показників, визначених галузевими нормами та стандартами.

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть на договірних засадах об'єдну­вати кошти своїх бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) організацій і установ, що знаходяться в комунальній власності.

Міські ради міст обласного значення можуть передати частину делегованих дер­жавних повноважень районній раді, і навпаки. Ця передача здійснюється за рішен­ням відповідних міської та районної рад і оформляється договором сторін. У тако­му договорі передбачаються конкретні умови надання стороною, якій передаються повноваження, мешканцям міст обласного значення та районів, повноваження яких передаються, соціальних послуг відповідно до гарантованих державою норм та стан­дартів.

У разі, якщо на території міста обласного значення чи району недостатньо бю­джетних установ, які забезпечують надання послуг по другій групі на належному рівні для всіх мешканців міста/району, на вимогу органу виконавчої влади міста/ району, який є надавачем таких послуг, договір має складатися в обов'язковому по­рядку. Якщо у встановлений термін між районом та містом обласного значення не буде досягнуто домовленості щодо бюджетних взаємовідносин, то обласна держан­ня адміністрація приймає рішення, обов'язкове для виконання обома сторонами на термін одного бюджетного періоду.

Якщо інше договором не обумовлено, розмір переданих коштів на виконання делегованих державних повноважень буде пропорційний кількості користувачів суспільних послуг.

Міські ради міст обласного значення та районні ради можуть передати виконан­ня частини своїх повноважень обласній раді. Передача здійснюється за рішенням відповідних рад на договірних засадах.

Сільські, селищні та міські ради міст районного значення можуть передати всі або частину своїх повноважень районній раді чи іншій територіальній громаді.

Міські ради міст обласного значення та районні ради можуть передати частину делегованих державних повноважень обласній раді, і навпаки. Передача здійсню­ється за рішенням відповідних рад на договірних засадах.

Якщо інше договором не обумовлено, передані бюджетні кошти на виконання делегованих державних повноважень пропорційні кількості користувачів суспіль­них послуг з урахуванням їх частки (відповідно до галузевих норм) у повній вар­тості цих послуг, розрахованих за соціальними нормативами бюджетної забезпече­ності для бюджету, який передає ці повноваження.

При передачі функцій по виконанню власних та делегованих державних по­вноважень відповідні бюджетні ресурси передаються у вигляді трансферту згід­но з договором. При цьому в доходній частині бюджету надавача передбачаються джерела забезпечення виконання функцій, визначені по делегованих державних повноваженнях, а у видатковій частині передбачається трансферт до бюджету от­римувача. У доходній частині бюджету отримувача передбачається відповідний трансферт, а у видатковій частині — видатки на виконання переданих функцій або проектів.

У разі якщо на території міст обласного значення чи району розташовані бюд­жетні установи, що надають соціальні п