мовою закону:

магниевый скраб beletage

Порядок

казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів

1. Загальні положення.

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 28 постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.2001 № 590 "Про основні засади складання проекту Державного бюджету України на 2002рік" та пункту 6 Плану заходів із запровадження казначейського обслуговування місце­вих бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів до бюджетів усіх рівнів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.10.2001 № 482.

1.2. Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Держав­ного казначейства України, фінансовими органами, платниками податків, зборів (обов'язкових платежів), що належать місцевим бюджетам, у процесі казначейсько­го обслуговування органами Державного казначейства України місцевих бюджетів за доходами при функціонуванні внутрішньої платіжної системи Державного казначей­ства України (далі — ВПС ДКУ).

1.3. При казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів застосовуються по­няття та категорії, які визначені Бюджетним кодексом України.

2. Основні положення про організацію роботи

2.1. У процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів органи Державного казначейства Ук­раїни здійснюють такі функції:

— установлюють механізм відкриття та відкривають аналітичні рахунки в уп­равліннях Державного казначейства України для зарахування податків, зборів (обов'язкових платежів) (далі — платежі) у розрізі видів платежів, що зарахо­вуються до місцевих бюджетів усіх рівнів (бюджет АРК, обласні, районні бюд­жети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування);

— ведуть бухгалтерський облік доходів місцевих бюджетів (крім власних надход­жень) відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання держав­ного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119 зі змінами та доповненнями (далі — План ра­хунків), у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів, типів проведених опе­рацій та рівнів бюджетів;

— здійснюють розподіл платежів між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених Бюджетним кодексом України та рішен­ням ради про бюджет;

— здійснюють розподіл інших платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів, у розмірах, визначених законодавством, та перераховують розподілені кошти за належністю;

— готують платіжні документи і проводять повернення надміру та/або помил­ково сплачених до місцевих бюджетів платежів на підставі відповідних доку­ментів (далі висновки) органів виконавчої влади, яким відповідно до закону на­дано право стягнення до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших надходжень (далі — органи стягнення). Висновки щодо повернення надмі­ру та/або помилково сплачених до місцевих бюджетів платежів подаються ор­ганами стягнення на виконання до відповідних органів Державного казначейст­ва України. Органи Державного казначейства України протягом 5робочих днів виконують отримані висновки. При умові надходження до органів Державного казначейства України рішень органів судової влади про повернення коштів ці рішення виконуються органами Державного казначейства України відповідно до вимог нормативно-правових актів, а копії цих рішень передаються органами Державного казначейства України до органів стягнення з метою інформування цих органів;

— здійснюють розрахунки за міжбюджетними трансфертами та перераховують їх до відповідних бюджетів. Органи Державного казначейства України несуть відповідальність за повноту і своєчасність проведення розрахунків за міжбюд­жетними трансфертами бюджетів;

— щоденно перераховують залишки надходжень на рахунки із здійснення видатків для кожного місцевого бюджету.

2.2. Аналітичні рахунки для зарахування платежів, що належать місцевим бю­джетам, відкриваються на балансі управлінь Державного казначейства в Авто­номній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Зазначені аналі­тичні рахунки відкриваються за балансовими рахунками Плану рахунків відповідно до Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконан­ню бюджетів в системі Державного казначейства України, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000року № 119 зі змінами та доповненнями.

2.3. Платники податків сплачують платежі до місцевих бюджетів через устано­ви банків, у яких вони обслуговуються. Банк платника перераховує кошти через Сис­тему електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ) на аналітичні рахунки, відкриті на балансі управлінь Державного казначейства в Автономній Рес­публіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у розрізі місцевих бюджетів та кодів бюджетної класифікації доходів.

2.4. Операції з обробки платежів, що надійшли до місцевих бюджетів, здійсню­ються у такій послідовності:

— повернення надміру та/або помилково сплачених коштів;

— розподіл платежів до бюджетів за нормативами, визначеними Бюджетним ко­дексом України та рішенням відповідної ради про місцевий бюджет;

— перерахування до державного бюджету та місцевих бюджетів коштів, що пере­даються з місцевих бюджетів згідно з законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням відповідної ради про місцеві бюджети;

— проведення розрахунків за міжбюджетними трансфертами бюджету;

— перерахування залишків надходжень на рахунки для здійснення видатків для кожного місцевого бюджету.

2.5. Платники податків (юридичні та фізичні особи) сплачують платежі у без­готівковій або готівковій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на балансі управлінь Державного казначейства України. Платежі здійснюються платниками через установи банків, у яких вони обслуговуються, установи Державного комітету зв'язку та інформатизації України та установи Ощадного банку за місцезнаходжен­ням платника (місцем проживання платника).

2.6. При безготівковій формі оплати розрахункові документи, які подаються платниками до установ банків, оформляються відповідно до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 N135 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25.04.2001 за № 368/5559, зі змінами та доповнен­нями.

2.7. Підставою для зарахування платежів, сплачених до місцевого бюджету готів­кою, є такі документи:

— копії платіжних доручень відділень Ощадбанку або банку та корінці прибут­кових документів (повідомлення) про приймання установою банку платежів місцевих бюджетів готівкою;

— копії квитанцій за формою 24 та формою 10, видані органами місцевого само­врядування платникам податків разом з описом до них;

— платіжні доручення установ Державного комітету зв'язку та інформатизації України на перекази з додатком до них талонів поштових переказів (при сплаті платежів через установи зв'язку).

2.8. Розрахункові документи про сплату платежів до бюджету, отримані ус­тановами банків або органами Державного казначейства України, виконують­ся у порядку, встановленому Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного бан­ку України від 29.03.2001 № 135 та зареєстрованою у Міністерстві юстиції Ук­раїни 25.04.2001 за N368/5559, зі змінами та доповненнями.

2.9. Зарахування всіх надходжень до місцевих бюджетів, у тому числі позичок місцевих бюджетів та запозичень, повинно здійснюватись виключно через рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України.

3. Операції за платежами до загального фонду місцевих бюджетів.

3.1. Платежі до місцевих бюджетів, які згідно з рішенням ради є доходами загаль­ного фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, зараховуються на аналітичні ра­хунки, відкриті в управліннях Державного казначейства України за балансовим ра­хунком 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів" Плану рахунків. Інформація щодо надходження та повернення надміру та/або помилково сплачених платежів до місцевих бюджетів одночасно відображається на відповідних аналітич­них рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету".

Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" відображає інформацію щодо надходжень, з урахуванням повернень платежів загального фонду місцевих бюджетів, наростаючим підсумком з початку року.

Кредитовий залишок за кожним аналітичним рахунком, відкритим на даному балансовому рахунку, відповідно відображає інформацію про надходження з ураху­ванням повернень кожного виду доходів. За окремими аналітичними рахунками до­пускається від'ємний залишок, який свідчить, що повернень платежів у поточному бюджетному періоді з цього рахунку (за рахунок надходжень до загального фонду) відбулося більше, ніж надходжень. Від'ємний залишок за рахунком бюджетного об­ліку 6121 "Доходи загального фонду місцевого бюджету" у цілому не допускається.

3.2. Повернення надміру та/або помилково сплачених до місцевого бюджету пла­тежів здійснюється управліннями Державного казначейства України у порядку, виз­наченому абзацом шостим підпункту 2.1.

Відділення Державного казначейства за місцем реєстрації платника готує пла­тіжне доручення про повернення надміру та/або помилково сплачених платежів до місцевого бюджету (додаток 1) та щоденно засобами телекомунікаційного зв'язку передає його до відповідного управління Державного казначейства України.

Управління Державного казначейства України здійснює перерахування за на­лежністю коштів з відповідних аналітичних рахунків, відкритих за балансовим ра­хунком 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів", на поточні ра­хунки платників податків, відкриті в установах банку, де обслуговуються зазначені платники.

3.3. Повернення платежів здійснюється з відповідного аналітичного рахунку в ме­жах поточних надходжень за день.

У разі недостатності або відсутності коштів на відповідному аналітичному ра­хунку проводиться підкріплення з відповідного рахунку 3142 "Кошти загального фон­ду місцевих бюджетів" на підставі меморіальних документів на перерахування ко­штів на відповідний аналітичний рахунок 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів".

Порядок повернення надміру та/або помилково сплачених платежів до бюджету у готівковій формі викладено в розділі 11.

3.4. Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до загального фонду місцевих бюджетів, в управлінні Державного казначейства України відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" (на один із відкритих аналітичних рахунків зараховуються доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів згідно зі стат­тею 66 Бюджетного кодексу України, а кількість інших рахунків для акумулювання платежів залежить від рішення ради про відповідний бюджет і має забезпечити про­цес його виконання) для кожного місцевого бюджету.

3.5. Залишки коштів, що склалися на відповідних аналітичних рахунках, відкри­тих за балансовим рахунком 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюд­жетів", на кінець операційного дня у регламентований час засобами програмного за­безпечення на підставі меморіальних документів перераховуються (списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів", окремо для кожного місцевого бюджету.

3.6. Суми коштів, зараховані на рахунки, відкриті за балансовим рахун­ком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів", направляються на здійснен­ня видатків, передбачених місцевими бюджетами, шляхом перерахування цих коштів у такій послідовності:

1) на рахунки для зарахування міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівню­вання; субвенцій; коштів, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів, інших дотацій), передбачених у відповідному бюджеті.

Перерахування коштів до Державного бюджету України з бюджету АРК, облас­них, районних бюджетів, бюджетів районів у містах та бюджетів місцевого самовря­дування здійснюється органами Держаного казначейства України за рахунок надход­жень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, з окремого аналітичного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів";

2) залишок коштів після перерахування міжбюджетних трансфертів на рахунки, відкриті відповідним місцевим бюджетам в установах банків за групою балан­сових рахунків 254 "Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з місцевих бюджетів" Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України. За згодою сторін кошти з аналітичних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів", можуть бути перераховані на рахунки, відкриті за балансовим ра­хунком 3922 "Інші рахунки фінансових органів" Плану рахунків в органах Дер­жавного казначейства України, як в установах банків, без надання підтверд- жувальних документів.

4. Операції за платежами спеціального фонду місцевих бюджетів.

4.1. Платежі до місцевих бюджетів, які згідно із законом України про Держав­ний бюджет України на відповідний рік та рішенням відповідної ради є доходами спеціального фонду місцевого бюджету на відповідний рік, крім власних надходжень розпорядників коштів бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства України за балансовим рахунком 3151 "Над­ходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" Плану рахунків. Інформація щодо надходження та повернення платежів одночасно відображається на відповідних аналітичних рахунках, відкри­тих за рахунком бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюд­жету, які направляються на спеціальні видатки". Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6122 "Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направ­ляються на спеціальні видатки" відображає інформацію про надходження з ураху­ванням повернень доходів до спеціального фонду місцевих бюджетів наростаючим підсумком з початку року. Кредитовий залишок відповідно за кожним аналітичним рахунком, відкритим на даному балансовому рахунку, відображає інформацію про надходження з урахуванням повернень кожного виду доходів.

4.2.Повернення надміру та/або помилково сплачених платежів, які надійшли до спеціального фонду місцевого бюджету, здійснюється управлінням Державного каз­начейства України в порядку, визначеному абзацом шостим підпункту 2.1.

Відділення Державного казначейства України за місцем реєстрації платника го­тує платіжне доручення про повернення надміру та/або помилково сплачених пла­тежів до місцевого бюджету (додаток 1) та щоденно засобами телекомунікаційного зв'язку передає його до відповідного управління Державного казначейства.

Управління Державного казначейства України здійснює перерахування за на­лежністю коштів з відповідних аналітичних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", на поточні рахунки платників податків, від­криті в установах банку, де обслуговуються зазначені платники.

У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних аналітичних ра­хунках, відкритих за балансовим рахунком 3151, повернення може здійснюватись за рахунок підкріплення з відповідного рахунку, відкритого за балансовим рахун­ком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спе­ціальні видатки".

4.3.Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до спеціального фонду місцевого бюджету, управління Державного казначейства України відкривають ра­хунки за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки" (кількістьрахунків для акумулювання за­лежить від рішення ради про відповідний бюджет і має забезпечити процес його ви­конання) для кожного місцевого бюджету.

4.4. Залишки коштів, що склалися на відповідних аналітичних рахунках, відкри­тих за балансовим рахунком 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місце­вих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", на кінець операційного дня у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які на­правляються на спеціальні видатки" для подальшого направлення їх на здійснення відповідних видатків шляхом перерахування цих коштів:

1) на рахунки для зарахування міжбюджетних трансфертів (субвенцій на ут­римання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування; субвенцій на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань; суб­венцій на виконання інвестиційних проектів; інших субвенцій), передбачених у відповідному бюджеті;

2) залишок коштів після перерахування міжбюджетних трансфертів на рахунки, відкриті відповідним місцевим бюджетам в установах банків за групою балан­сових рахунків 254 "Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з місцевих бюджетів" Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України. За згодою сторін кошти з аналітичного рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", можуть бути перерахо­вані на рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3922 "Інші рахунки фінан­сових органів" Плану рахунків в органах Державного казначейства України, як в установах банків, без подання підтверджувальних документів.

5. Операції за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів.

5.1. Платежі, які відповідно до рішення місцевої ради в поточному році розподіля­ються між загальним та спеціальним фондами даного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3161 "Кошти, які розподіля­ються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів" Плану рахунків. Інформація про надходження з урахуванням повернень одночасно відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6123 "Доходи місцевого бюджету, які підлягають розподілу між загальним та спеціальним фон­дами".

Кредитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6123 "Доходи місцевого бю­джету, які підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами" відобра­жає інформацію про надходження платежів, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету наростаючим підсумком з початку року.

5.2. Повернення надміру та/або помилково сплачених платежів, які розподіля­ються між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів, здійснюється уп­равліннями Державного казначейства України у порядку, визначеному абзацом шос­тим підпункту 2.1.

Відділення Державного казначейства України за місцем реєстрації платника го­тує платіжне доручення про повернення надміру та/або помилково сплачених пла­тежів до місцевого бюджету (додаток 1) та щоденно засобами телекомунікаційного зв'язку передає його до відповідного управління Державного казначейства України.

Управління Державного казначейства України здійснює перерахування за на­лежністю коштів з відповідних аналітичних рахунків, відкритих за балансовим ра­хунком 3161 "Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів", на поточні рахунки платників податків, відкриті в установах банку, де обслуговуються зазначені платники.

5.3. Залишки коштів за день з аналітичних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3161 "Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів", розподіляються управліннями Державного казначейства Ук­раїни між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів за встановленими нормативами відповідного бюджету.

Кошти, які належать загальному фонду місцевих бюджетів, перераховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141 "Надходження до загаль­ного фонду місцевих бюджетів".

Кошти, які належать спеціальному фонду місцевих бюджетів, перераховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3151 "Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".

5.4. За результатами розподілу платежів між загальним та спеціальним фон­дами місцевих бюджетів формується Відомість розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахун­ки 3161 "Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів" (додаток 2), та засобами програмного забезпечення у регламентованому режимі проводиться перерахування розподілених коштів на відповідні аналітичні ра­хунки.

6. Операції за платежами, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів

6.1. Платежі, які згідно із законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням місцевої ради у поточному році розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за ба­лансовим рахунком 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету" Плану рахунків. Інформація про надходження з урахуванням повернень одночасно відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного об­ліку 6221 "Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету". Кредитовий за­лишок за рахунком бюджетного обліку 6221 "Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету" відображає інформацію про надходження платежів, які підляга­ють розподілу між рівнями місцевих бюджетів.

6.2. Повернення надміру та/або помилково сплачених платежів, які розподіля­ються між рівнями місцевих бюджетів, здійснюється управліннями Державного каз­начейства України у порядку, визначеному абзацом шостим підпункту 2.1.

Відділення Державного казначейства за місцем реєстрації платника готує пла­тіжне доручення про повернення надміру та/або помилково сплачених платежів до місцевого бюджету (додаток 1) та щоденно засобами телекомунікаційного зв'язку передає його до відповідного управління Державного казначейства України.

Управління Державного казначейства України здійснює перерахування за на­лежністю коштів з відповідних аналітичних рахунків, відкритих за балансовим ра­хунком 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету", на поточні рахунки платників податків, відкриті в установах банку, де обслуговуються зазна­чені платники.

6.3. Залишки коштів на аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахун­ком 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету", у кінці дня за встановленими нормативами розподіляються між рівнями місцевих бюджетів.

6.4. За результатами розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету фор­мується Відомість розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надій­шли на аналітичні рахунки 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бю­джету" (додаток 3).

7. Операції за коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу.

7.1. Платежі, які тимчасово відносяться на доходи місцевого бюджету і підляга­ють розподілу, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахун­ком 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу" Плану рахунків.

Інформація про надходження з урахуванням повернень одночасно відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу". Кре­дитовий залишок за рахунком бюджетного обліку 6421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу" дає інформацію про надход­ження платежів, які тимчасово відносяться на доходи місцевого бюджету і підляга­ють розподілу, наростаючим підсумком з початку року.

7.2. Повернення надміру та/або помилково сплачених платежів, які тимчасо­во віднесені на доходи місцевого бюджету і підлягають розподілу, здійснюється з відповідних аналітичних рахунків до їх розподілу в межах поточних надходжень за день.

7.3. Залишки коштів на аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахун­ком 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу", у кінці дня розподіляються за нормативами, установленими відповідними законодавчими актами України.

Після розподілу кошти, що відносяться на доходи місцевого бюджету, засобами програмного забезпечення зараховуються:

— на відповідні аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141 "Над­ходження до загального фонду місцевих бюджетів";

— на відповідні аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3151 "Над­ходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки".

Частина коштів, яка належить іншим одержувачам (фондам), перераховується на рахунки власників.

7.4. За результатами розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, формується Відомість розподілу коштів, тимчасово віднесених на дохо­ди місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу" (додаток 4).

8. Операції за іншими платежами, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бю­джету.

8.1.Інші платежі, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, зарахо­вуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3422 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету" Плану рахунків.

Інформація про надходження з урахуванням повернень інших платежів, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, одночасно відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 6422 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету". Кредитовий залишок за рахун­ком бюджетного обліку 6422 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету" відображає інформацію про надходження інших платежів, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, наростаючим підсумком з початку року.

8.2. Повернення надміру та/або помилково сплачених інших платежів, які тимча­сово віднесені на доходи місцевого бюджету, здійснюється з відповідних аналітичних рахунків у межах залишку коштів на цих рахунках.

8.3. Залишки коштів на аналітичних рахунках, відкритих за балансовим рахун­ком 3422 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету", у кінці дня розподіляються за нормативами, установленими відповідними законодавчими акта­ми України, та/або перераховуються за призначенням.

9. Операції за власними надходженнями розпорядників коштів місцевих бюд­жетів.

9.1. Власні надходження розпорядників, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, зараховуються на рахунки, відкриті в установах банків на ім'я розпорядників коштів.

9.2.Розпорядники коштів місцевих бюджетів подають до фінансових органів зві­ти про виконання спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень.

9.3. Фінансові органи на підставі даних звітів, отриманих від розпорядників, відо­бражають у бухгалтерському обліку з виконання місцевих бюджетів операції щодо зарахування власних надходжень розпорядників до доходів спеціального фонду місце­вих бюджетів.

10.Операції з повернення у готівковій формі надміру та/або помилково сплачених до місцевого бюджету платежів.

10.1. Повернення у готівковій формі надміру та/або помилково сплачених пла­тежів до місцевих бюджетів здійснюється органами Державного казначейства Ук­раїни на підставі висновків органів стягнення.

Кошти з відповідного аналітичного рахунку, з якого необхідно зробити повер­нення, можуть перераховуватися платіжними дорученнями на вкладні рахунки платників податків, відкриті в установах банків, або відправлятися поштовими переказами.

При поверненні платежів фізичним особам у готівковій формі з рахунків, відкри­тих на ім'я органів Державного казначейства України за групою 257 "Кошти до ви­плати" Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, органи Державного казначейства на підставі висновків органів стягнення виписують чеки на отримання готівки особами, указаними у висновках.

10.2. На підставі належно оформлених чеків на отримання готівки фізичні особи, на ім'я яких виписано чеки, отримують готівку з рахунків, відкритих на ім'я органів Державного казначейства України в установах банків за балансовими рахунками групи 257. Чеки на отримання готівки вважаються дійсними протягом 10 днів.

10.3.На підставі виписки з рахунку групи 257 "Кошти до виплати" проводиться списання коштів з відповідних аналітичних рахунків.

11. Оформлення змін, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів за доходами.

11.1. Облік планових показників за доходами місцевого бюджету здійснюється на підставі розпису місцевого бюджету на аналітичних рахунках, відкритих за рахун­ками позабалансового обліку групи 932 "Планові показники за доходами місцевого бю­джету".

11.2. Унесення змін до розпису місцевого бюджету можливе у випадках та поряд­ку, встановлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, рішенням місцевої ради про бюджет та іншими нормативно-правовими актами.

11.3.Фінансові органи надають управлінню (відділенню) Державного казначейст­ва України рішення місцевої ради щодо внесення змін у розпис доходів загального та/ або спеціального фонду відповідного місцевого бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду місцевого бюджету і повідомляють про внесені зміни за формою до­відок (додатки 5, 6).

11.4. Управління (відділення) Державного казначейства України здійснюють ре­єстрацію довідок, про що на оригіналі довідки ставиться відбиток печатки (дода­ток 7), та відображають унесені зміни в обліку виконання місцевого бюджету на від­повідних аналітичних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку.

12.Облік та складання звітності про виконання місцевих бюджетів

12.1. Для ведення аналітичного обліку операцій за доходами та перерахуванням трансфертів до інших рівнів місцевих бюджетів відкриваються особові картки за формами, наведеними в додатках 8, 9. Зазначені картки відкриваються до кожного аналітичного рахунку.

Відображені в зазначених вище особових картках облікові дані повинні відповіда­ти аналогічним даним оборотно-сальдової відомості (додаток 10) і сальдової відо­мості (додаток 11), що є підставою для складання щоденної форми звіту "Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами" (додаток 12) (далі — звіт), яка складається органами Державного казначейства України за кожним місцевим бю­джетом. Зазначений звіт передається фінансовим та податковим органам у вста­новленому порядку. Дані звіту за останній робочий день місяця є підставою для складання звітності про виконання відповідних місцевих бюджетів (у частині до­ходів). Звіт про виконання місцевих бюджетів (у частині доходів) на відповідну

звітну дату фінансові органи звіряють з бухгалтерським обліком органів Держав­ного казначейства України.

12.2. До повного запровадження казначейського обслуговування місцевих бюд­жетів звітність про виконання місцевих бюджетів складається фінансовими органа­ми за формами та порядком, установленими Державним казначейством України.

Для кращого розуміння інструктивного матеріалу на рис. 8 наведено загальну схему зарахування коштів місцевих бюджетів на рахунки органів Державного каз­начейства.

Основні положення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками

Донедавна місцевим бюджетам були притаманні хронічне перефінансування одних статей видатків та недофінансування інших, постійне накопичення креди­торської заборгованості, значні зловживання при проведенні фінансових операцій з коштами бюджетів та їх нецільове використання. У зв'язку з цим виникла потреба прийняти рішення щодо необхідності переведення на казначейське обслуговування касових операцій місцевих бюджетів.

Відповідно до положень Бюджетного кодексу, повноваження органів Держав­ного казначейства в частині обслуговування операцій місцевих бюджетів за видат­ками зосереджуються на посиленні контролю за рухом коштів місцевих бюджетів, своєчасному запобіганні їх нецільового використання та впровадженні нових засад управління бюджетними зобов'язаннями.