мовою закону:

Порядок

казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів

1. Загальні положення.

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 28 постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.2001 № 590 "Про основні засади складання проекту Державного бюджету України на 2002рік" та пункту 6 Плану заходів із запровадження казначейського обслуговування місце­вих бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів до бюджетів усіх рівнів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.10.2001 № 482.

1.2. Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Держав­ного казначейства України, фінансовими органами, платниками податків, зборів (обов'язкових платежів), що належать місцевим бюджетам, у процесі казначейсько­го обслуговування органами Державного казначейства України місцевих бюджетів за доходами при функціонуванні внутрішньої платіжної системи Державного казначей­ства України (далі — ВПС ДКУ).

1.3. При казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів застосовуються по­няття та категорії, які визначені Бюджетним кодексом України.

2. Основні положення про організацію роботи

2.1. У процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів органи Державного казначейства Ук­раїни здійснюють такі функції:

— установлюють механізм відкриття та відкривають аналітичні рахунки в уп­равліннях Державного казначейства України для зарахування податків, зборів (обов'язкових платежів) (далі — платежі) у розрізі видів платежів, що зарахо­вуються до місцевих бюджетів усіх рівнів (бюджет АРК, обласні, районні бюд­жети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування);

— ведуть бухгалтерський облік доходів місцевих бюджетів (крім власних надход­жень) відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання держав­ного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119 зі змінами та доповненнями (далі — План ра­хунків), у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів, типів проведених опе­рацій та рівнів бюджетів;

— здійснюють розподіл платежів між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених Бюджетним кодексом України та рішен­ням ради про бюджет;

— здійснюють розподіл інших платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів, у розмірах, визначених законодавством, та перераховують розподілені кошти за належністю;

— готують платіжні документи і проводять повернення надміру та/або помил­ково сплачених до місцевих бюджетів платежів на підставі відповідних доку­ментів (далі висновки) органів виконавчої влади, яким відповідно до закону на­дано право стягнення до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших надходжень (далі — органи стягнення). Висновки щодо повернення надмі­ру та/або помилково сплачених до місцевих бюджетів платежів подаються ор­ганами стягнення на виконання до відповідних органів Державного казначейст­ва України. Органи Державного казначейства України протягом 5робочих днів виконують отримані висновки. При умові надходження до органів Державного казначейства України рішень органів судової влади про повернення коштів ці рішення виконуються органами Державного казначейства України відповідно до вимог нормативно-правових актів, а копії цих рішень передаються органами Державного казначейства України до органів стягнення з метою інформування цих органів;

— здійснюють розрахунки за міжбюджетними трансфертами та перераховують їх до відповідних бюджетів. Органи Державного казначейства