8.2. Звітність про виконання місцевих бюджетів

Структура, періодичність та терміни подання

Структура, періодичність та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів визначаються Державним казначейством України відповідно до вимог, встановлених для подання звітності про виконання Державного бюджету України в статтях 58-61 Кодексу (пункт 1 статті 80).

Звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти складають тери­торіальні органи Державного казначейства України за правилами та формами, вста­новленими Державним казначейством за погодженням з Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою. Зведені показники звітів про виконання бюджетів одночасно передаються територіальними органами Державного казначейства Ук­раїни відповідно Міністерству фінансів України, фінансовим органам місцевих дер­жавних адміністрацій та виконавчих органів відповідних рад на умовах положень статей 58-61 Кодексу (пункт 2 статті 80).

Стаття 58 містить загальні вимоги до надання звітності:

— зведення, складання та надання звітності про виконання місцевих бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України;

— розпорядники бюджетних коштів відповідно до єдиної методології звітнос­ті складають та подають детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси, дані про виконання кошторисів, результати діяльності та іншу інформацію за формами, встановленими законодавством України;

— єдині форми звітності про виконання місцевого бюджету встановлюються Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінан­сів України;

— звітність про виконання місцевих бюджетів є оперативною, місячною, квар­тальною та річною.

Стаття 59 визначає, що місячна звітність про виконання місцевих бюджетів по­дається Державним казначейством України відповідним місцевим фінансовим ор­ганам у терміни:

— місячна звітність про виконання місцевого бюджету не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним;

— зведені показники звітів про виконання бюджетів, інформація про виконання захищених статей місцевого бюджету, про використання коштів з резервно­го фонду надається Державним казначейством України не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Звіт про бюджетну заборгованість надається не пізніше 15 числа другого місяця, наступного за звітним.

Статею 60 визначаються складові частини квартального звіту про виконання місцевих бюджетів:

— звіт про фінансовий стан (баланс) місцевого бюджету;

— звіт про рух грошових коштів;

— звіт про виконання місцевого бюджету;

— інформація про стан боргу Автономної Республіки Крим та місцевого само­врядування;

— зведені показники звітів про виконання бюджетів;

— звіт про кредити та операції, що стосуються гарантійних зобов'язань.

Органи стягнення відповідно до пункту 3 статті 80 Кодексу надають місцевим

фінансовим органам такі звіти:

— місячний звіт про фактичні надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів до бюджету, місячний звіт про податкову за­боргованість, включаючи суми недоїмки та переплат (у галузевому і тери­торіальному розрізі, а також у розрізі джерел доходів та форм власності), не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним;

— квартальний звіт про втрати доходів внаслідок податкових пільг, а також про суми реструктуризованої та списаної податкової заборгованості (у галузево­му і територіальному розрізі, а також у розрізі джерел доходів та форм влас­ності) і суми відстрочених та розстрочених платежів не пізніше 35 днів після закінчення кварталу.

Стаття 61 Кодексу визначає структуру річного звіту про виконання місцевих бюджетів, зокрема:

• звіт про фінансовий стан (баланс) місцевого бюджету;

• звіт про виконання місцевого бюджету;

• звіт про рух грошових коштів;

• інформація про виконання захищених статей видатків місцевого бюджету;

• звіт про бюджетну заборгованість;

• звіт про використання коштів з резервного фонду бюджету;

• інформація про стан боргу Автономної Республіки Крим, місцевого самовря­дування;

• звіт про кредити та операції, що стосуються місцевих гарантій щодо виконан­ня боргових зобов'язань;

• зведені показники звітів про виконання бюджетів;

• інформація про виконання місцевих бюджетів;

• інша необхідна інформація для пояснення звіту, обсяг і форму якої визначає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада.

Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються до Вер­ховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідної ради Радою міністрів Авто­номної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної ради чи міським, селищним, сільським головою (у