8.2. Звітність про виконання місцевих бюджетів

магниевый скраб beletage

Структура, періодичність та терміни подання

Структура, періодичність та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів визначаються Державним казначейством України відповідно до вимог, встановлених для подання звітності про виконання Державного бюджету України в статтях 58-61 Кодексу (пункт 1 статті 80).

Звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти складають тери­торіальні органи Державного казначейства України за правилами та формами, вста­новленими Державним казначейством за погодженням з Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою. Зведені показники звітів про виконання бюджетів одночасно передаються територіальними органами Державного казначейства Ук­раїни відповідно Міністерству фінансів України, фінансовим органам місцевих дер­жавних адміністрацій та виконавчих органів відповідних рад на умовах положень статей 58-61 Кодексу (пункт 2 статті 80).

Стаття 58 містить загальні вимоги до надання звітності:

— зведення, складання та надання звітності про виконання місцевих бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України;

— розпорядники бюджетних коштів відповідно до єдиної методології звітнос­ті складають та подають детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси, дані про виконання кошторисів, результати діяльності та іншу інформацію за формами, встановленими законодавством України;

— єдині форми звітності про виконання місцевого бюджету встановлюються Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінан­сів України;

— звітність про виконання місцевих бюджетів є оперативною, місячною, квар­тальною та річною.

Стаття 59 визначає, що місячна звітність про виконання місцевих бюджетів по­дається Державним казначейством України відповідним місцевим фінансовим ор­ганам у терміни:

— місячна звітність про виконання місцевого бюджету не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним;

— зведені показники звітів про виконання бюджетів, інформація про виконання захищених статей місцевого бюджету, про використання коштів з резервно­го фонду надається Державним казначейством України не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Звіт про бюджетну заборгованість надається не пізніше 15 числа другого місяця, наступного за звітним.

Статею 60 визначаються складові частини квартального звіту про виконання місцевих бюджетів:

— звіт про фінансовий стан (баланс) місцевого бюджету;

— звіт про рух грошових коштів;

— звіт про виконання місцевого бюджету;

— інформація про стан боргу Автономної Республіки Крим та місцевого само­врядування;

— зведені показники звітів про виконання бюджетів;

— звіт про кредити та операції, що стосуються гарантійних зобов'язань.

Органи стягнення відповідно до пункту 3 статті 80 Кодексу надають місцевим

фінансовим органам такі звіти:

— місячний звіт про фактичні надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів до бюджету, місячний звіт про податкову за­боргованість, включаючи суми недоїмки та переплат (у галузевому і тери­торіальному розрізі, а також у розрізі джерел доходів та форм власності), не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним;

— квартальний звіт про втрати доходів внаслідок податкових пільг, а також про суми реструктуризованої та списаної податкової заборгованості (у галузево­му і територіальному розрізі, а також у розрізі джерел доходів та форм влас­ності) і суми відстрочених та розстрочених платежів не пізніше 35 днів після закінчення кварталу.

Стаття 61 Кодексу визначає структуру річного звіту про виконання місцевих бюджетів, зокрема:

• звіт про фінансовий стан (баланс) місцевого бюджету;

• звіт про виконання місцевого бюджету;

• звіт про рух грошових коштів;

• інформація про виконання захищених статей видатків місцевого бюджету;

• звіт про бюджетну заборгованість;

• звіт про використання коштів з резервного фонду бюджету;

• інформація про стан боргу Автономної Республіки Крим, місцевого самовря­дування;

• звіт про кредити та операції, що стосуються місцевих гарантій щодо виконан­ня боргових зобов'язань;

• зведені показники звітів про виконання бюджетів;

• інформація про виконання місцевих бюджетів;

• інша необхідна інформація для пояснення звіту, обсяг і форму якої визначає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада.

Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються до Вер­ховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідної ради Радою міністрів Авто­номної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної ради чи міським, селищним, сільським головою (у разі якщо відповідні виконавчі органи не створені) у двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка звіту здійснюється Рахунковою палатою Верховною Радою Автономної Республіки Крим (щодо використання органами виконавчої влади коштів бюджету Автономної Республіки Крим) чи комісією з питань бюджету відпо­відної ради, після чого відповідні ради затверджують звіт про виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу (пункт 4 статті 80 Кодексу).

Місячна звітність

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про бухгал­терський облік та фінансову звітність в Україні" та "Про Державний бюджет Ук­раїни на 2002 рік", інших нормативно-правових актів форми місячної фінансової звітності, порядок їх заповнення та подання встановлені Інструкцією, затвердже­ною наказом Державного казначейства № 18 від 31 січня 2002 року.

Відповідно до Інструкції Державного казночейства № 18 від 31. 01.2002 р. го­ловні розпорядники бюджетних коштів, установи, організації, які отримують кошти місцевого бюджету, місячний звіт про виконання кошторисів подають у такому об­сязі за формами:

• №2мм "Звіт про виконання кошторису установи";

• №4-1мм "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами";

• №4-2мм "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за інши­ми джерелами власних надходжень бюджетних установ";

• №4-3мм "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціаль­ного фонду";

• №7мм "Звіт про заборгованість бюджетних установ";

• №8мм "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ".

Госпрозрахункові підприємства та організації (одержувачі бюджетних коштів),

що отримують кошти загального фонду місцевих бюджетів, складають місячну фінансову звітність про використання отриманих бюджетних коштів за формою №2мм, а про використання коштів спеціального фонду — за формою №4-3міст. При цьому підприємства та організації, що не мають статусу бюджетної установи за от­римані бюджетні кошти загального фонду, подають до органів Державного казна­чейства України звіт за формою №8мм.

Форма №2мм "Звіт про виконання кошторису установи" складається установа­ми, що отримують кошти загального фонду місцевих бюджетів. Звіт складається за кожним кодом тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

План асигнувань відображається за скороченою економічною класифікацією видатків: 1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ", 1120 "Нарахування на заробітну плату", 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 1340 "По­точні трансферти населенню", 5000 "Інші видатки".

У разі прийняття скорочення (обмеження) видатків загального фонду запов­нюється відповідна графа.

Касові видатки за звітний період відображаються у розрізі кодів економічної класифікації як сальдо видатків загального фонду бюджету, що проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних (поточних) рахунків, зменшених на суми, що надійшли на реєстраційні рахунки на відновлення касових видатків.

Залишок коштів на кінець звітного періоду відображається в розрізі кодів еко­номічної класифікації видатків.

Звіти про надходження і використання коштів спеціального фонду складають­ся установами, які отримують кошти місцевих бюджетів у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів за формами:

• №4-1мм "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами";

• №4-2мм "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за інши­ми джерелами власних надходжень бюджетних установ";

• №4-3мм "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціаль­ного фонду".

Форма №4-1мм "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" складається установами, що отримують плату за послуги, які надаються бюджетними установами відповідно до чинного законодавства України. Вони мають постійний характер і обов'язково плануються у кошторисі та використовуються за цільовим призначенням. Форма №4-1мм включає плату за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи; кошти, що отримуються бюджетними уста­новами від господарської та/або виробничої діяльності; плату за оренду майна бю­джетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна.

Форма №4-2мм "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" складається устано­вами, що отримують гранти та дарунки (благодійні внески), а також кошти на ви­конання окремих доручень (суми за дорученнями). Ці кошти не мають постійного характеру та плануються лише у випадках попереднього укладення угод або за ка­лендарними планами проведення централізованих заходів.

Форма №4-3мм "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" складається установами, які за розподілами головних розпо­рядників коштів отримують кошти, що відносяться до інших надходжень спеціаль­ного фонду бюджету.

Форма №4-3мм складається у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Форми №4-1мм та №4-2мм складаються за кодами економічної класифікації видатків тільки за касовими видатками.

Надходження коштів до спеціального фонду відображається за кожним джере­лом надходжень.

Бюджетні установи складають та подають звіти за формою №4мм відповідно до джерел надходжень спеціального фонду, які є в даній установі.

Зведені місячні звіти за формами №2мм, №4мм, №7мм головними розпорядни­ками коштів до Державного казначейства України не подаються.

Форма №7мм "Звіт про заборгованість бюджетних установ" складається уста­новами, що отримують кошти місцевих бюджетів на підставі даних бухгалтерсько­го обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, що виникла у зв'язку з виконанням кошторису за поточний та минулі роки. Звіт складається в розрізі кодів економічної та тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів і містить інформацію про заборгованість бюджетних установ як за видатками, так і за нарахованими доходами.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відображає суму дебіторської за­боргованості установи, що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання звіту. При цьому, прострочена кредиторська заборгованість на звітну дату із загальної суми кредиторської заборгованості установи виділяється окремо.

Заборгованість із простроченим терміном оплати — це заборгованість, яка за­лишилась на обліку після строку, встановленого для оплати. Якщо строк оплати не встановлено, то заборгованість вважається простроченою після 30 днів з дня випи- сання рахунка на оплату.

Звіти за формою №7мм складаються окремо за загальним і спеціальним фон­дами.

Форма №8мм "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ" скла­дається всіма установами, що отримують кошти загального фонду місцевих бюд­жетів. Звіт складається за кожним кодом тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків. Звіт складається уста­новами, які обслуговуються в органах Державного казначейства України.

У звіті відображається сума фінансових зобов'язань, які зареєстровані протягом поточного року в органі Державного казначейства України.

Операції за звітний період, проведені в натуральній формі, відображаються за окремими формами фінансової звітності. Відповідальність за правильність відобра­ження в звітах зазначених операцій несуть розпорядники бюджетних коштів.

Форми фінансової звітності про операції в натуральній формі повинні бути складені в національній валюті. При цьому звіти повинні містити дані як про надхо­дження, так і касові видатки в рівному обсязі.

Форми фінансової звітності про операції, проведені в іноземній валюті, повинні бути складені в національній валюті за курсом Національного банку України за за­гальним порядком.

Кошти, які надходять на ім'я установ і, згідно з чинним законодавством України, відносяться на відновлення касових видатків (за телефонні переговори, помилково перераховані), відображаються у відповідних формах фінансової звітності як змен­шення касових видатків за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким вони були проведені.

Звіти складаються в гривнях, а зведені звіти — у тисячах гривень з одним десят­ковим знаком.

При казначейській формі виконання кошторисів місячні фінансові звіти пе­ревіряються і візуються органами Державного казначейства України (в яких від­криті реєстраційні рахунки установи) на відповідність даних казначейського обліку з проставленням підпису, печатки або штампа.

Органи Державного казначейства України та розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за достовірність даних у формах фінансової звітності та їх відповідність даним органів Державного казначейства України.

Термін подання місячної фінансової звітності встановлюється органами, до яких ці звіти подаються, у межах, визначених постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни №419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності", із змінами та доповненнями.

Ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів

Ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів здійснюється відповідно до положень статті 56 Бюджетного кодексу, зокрема:

• Єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій, активів і фінансових зобов'язань місцевих органів влади визначаються Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України.

• Бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання місцевих бюджетів здійснюють органи Державного казначейства України. Цей облік повинен відображати всі активи та зобов'язання місцевих органів влади.

• Розпорядники бюджетних коштів ведуть бухгалтерський облік відповідно до правил, встановлених Державним казначейством України.

• Усі надходження до бюджету та витрати бюджету обліковуються у валових показниках незалежно від того, передбачається чи не передбачається у бюд­жетних призначеннях взаємозарахування цих показників.

• Усі надходження до бюджету та витрати бюджету повинні заноситися на ра­хунки в хронологічному порядку відповідно до встановленої законодавством процедури. Всі бухгалтерські записи повинні підтверджуватися докумен­тально.

Стаття 57 регламентує порядок закриття рахунків після закінчення бюджетно­го періоду.

Не пізніше 31 грудня або на останній день іншого бюджетного періоду Держав­не казначейство України закриває всі рахунки, відкриті в поточному бюджетному періоді. За виняткових обставин міністр фінансів України може визначити інший термін закриття рахунків, але не пізніше як через п'ять робочих днів після закінчен­ня бюджетного періоду.

На кінець бюджетного періоду Державне казначейство України зберігає залиш­ки коштів на рахунках спеціального фонду місцевого бюджету для покриття відпо­відних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призна­чення. Рахунки спеціального фонду Державного бюджету України відкриваються в наступному бюджетному періоді із записом про всі не витрачені в попередньому бюджетному періоді кошти, які були одержані на виконання відповідних завдань.

Усі надходження і витрати записуються в тому бюджетному періоді, в якому вони були здійснені.

Згідно із пунктом 10 статті 78 Кодексу, після введення в дію закону про Дер­жавний бюджет України органам державної влади та їх посадовим особам заборо­няється приймати рішення, що призводять до виникнення нових бюджетних зо­бов'язань місцевих бюджетів, які не забезпечені бюджетними асигнуваннями, без визначення джерел коштів, виділених державою для виконання цих зобов'язань.

Оцінка фінансового стану

Одним із найважливіших чинників успішного управління бюджетними ре­сурсами є здійснення загальної оцінки фінансового стану місцевого бюджету, що за своїм змістом відображає підсумки фінансової діяльності виконавчих органів влади. Оцінка фінансового стану бюджету є неодмінним елементом бюджетного процесу на його завершальній стадії при підведенні підсумків процесу виконання бюджету.

Результати діяльності по управлінню бюджетними ресурсами цікавлять не тіль­ки представників органів влади, а й місцеве населення, платників податків та інвес­торів, тому що така оцінка є індикатором розвитку місцевого бюджету.

У ході оцінки фінансового стану бюджету здійснюється аналіз бюджетних зо­бов'язань та вивчається структура його активів і пасивів на поточну дату. Знання показників поточного та попереднього стану бюджету дозволятиме здійснити за­гальну оцінку перспектив розвитку території, виявити його потенціальну фінансову спроможність та можливі фінансові ризики.