8.3. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства

Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні ради у сфері контро­лю за дотриманням бюджетного законодавства здійснюють:

• контроль за виконанням рішення відповідної ради про бюджет;

• контроль за використанням коштів резервного фонду;

• інші повноваження, передбачені Бюджетним кодексом та законом про Дер­жавний бюджет України.

Контроль за відповідністю бюджетному законодавству України показників за­тверджених бюджетів, бюджетного розпису та кошторисів бюджетних установ здій­снюють (табл. 32):

— Рада Міністрів Автономної Республіки Крим — стосовно бюджетів міст ре­спубліканського значення та районних бюджетів Автономної Республіки Крим;

• обласні державні адміністрації — стосовно районних та міських (міст об­ласного значення) бюджетів;

• міські державні адміністрації в містах Києві та Севастополі — стосовно районних у цих містах бюджетів;

• районні державні адміністрації — стосовно міських (міст районного зна­чення), сільських, селищних та їх об'єднань бюджетів;

• виконавчі органи міських рад — стосовно бюджетів районів у місті, сіль­ських, селищних чи міст районного значення, що входять до складу цих міст.

Засоби контролю

Відповідно до статті 26 Бюджетного кодексу, на всіх стадіях бюджетного проце­су здійснюється внутрішній фінансовий контроль, який повинен забезпечувати:

• постійну оцінку достатності та відповідності діяльності бюджетної установи вимогам внутрішнього фінансового контролю;

• оцінку діяльності на відповідність результатів встановленим завданням та планам;

• інформування безпосередньо керівника бюджетної установи про результа­ти кожної перевірки (оцінки, розслідування, вивчення чи ревізії), проведеної підрозділом внутрішнього фінансового контролю.

Розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за організацію і стан внутрішнього контролю та аудиту як у своїх закладах, так і в підвідомчих уста­новах. Організація ефективної системи внутрішнього контролю за фінансово-госпо­дарською діяльністю установи покладається на її керівника.

Зовнішній контроль та аудит фінансової та господарської діяльності бюджет­них установ здійснюються Рахунковою палатою — в частині контролю за викори­станням коштів Державного бюджету України, Головним контрольно-ревізійним управлінням України — відповідно до його повноважень, визначених законом.

Протягом фіскального року та в його кінці принаймні п'ять груп значних ус­танов здійснюють моніторинг відповідності місцевих надходжень і видатків по за­тверджених призначеннях і платежах або видатках. По-перше, Бюджетний кодекс

Таблиця 32

Розподіл функцій контролю за дотриманням бюджетного законодавства між міністерствами та відомствами України

Рахункова палата