9.2. Об'єкти права комунальної власності

магниевый скраб beletage

Об'єктами права комунальної власності визначалося майно, що забезпечує ді­яльність відповідних рад і утворюваних ними органів, кошти місцевих бюджетів, державний житловий фонд, об'єкти житлово-комунального господарства, майно за­кладів народної освіти, культури, охорони здоров'я, торгівлі, побутового обслугову­вання, майно підприємств, місцеві енергетичні системи, транспорт, системи зв'язку та інформації, враховуючи націоналізоване майно, передане відповідним міністерст­вам, установам, організаціям, а також інше майно, необхідне для забезпечення еко­номічного й соціального розвитку відповідної території.

Встановлено, що в комунальній власності також перебуває майно, передане у власність області, району чи іншої адміністративно-територіальної одиниці іншими суб'єктами права власності. Визначено: держава та її адміністративно-територіальні одиниці не відповідають за зобов'язаннями одне одного в процесі реалізації права державної власності.

Передача майна здійснювалася міністерствами та відомствами України, орга­нами, уповноваженими управляти державним майном. Встановлювалася процедура передачі майна до комунальної власності по вертикалі місцевих рад та їхніх викон­комів. Розмежування майна між власністю областей, міст Києва та Севастополя і власністю районів, міст обласного підпорядкування, районів у містах Києві та Се­вастополі здійснювали облвиконкоми, Київський та Севастопольський міськвикон­коми.

Розмежування майна між власністю районів, міст обласного підпорядкування і власністю районів у містах, містах районного підпорядкування, сіл і селищ здійсню­вали відповідно міські та районні виконавчі комітети.

Передача майна здійснювалась безоплатно. У процесі формування комунальної власності визначено право обласної комунальної власності, право районної кому­нальної власності, право міської комунальної власності, право районної в місті ко­мунальної власності, право сільської та селищної комунальної власності.

Перелік об'єктів права комунальної власності територіальної громади визначає відповідна сільська, селищна, міська рада.

Рухоме і нерухоме майно, інші об'єкти права комунальної власності громадсько­го користування, які мають важливе значення для життєзабезпечення села, селища, міста, задоволення потреб територіальної громади та для збереження історико-куль- турних об'єктів визначаються територіальною громадою як об'єкти виключного права комунальної власності.

До об'єктів виключного права комунальної власності, зокрема, можуть бути віднесені:

• землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, пасовища, сінокоси, набережні, парки, міські ліси, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів), а також землі, на­дані для розміщення будинків органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

• землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культур- ного призначення;

• річки, водойми та їх береги;

• кладовища;

• пам'ятки історії та архітектури;

• природні ландшафти та заповідники;

• інші об'єкти, перелік яких встановлює територіальна громада або відповідна рада.

Об'єкти виключного права комунальної власності не можуть бути відчужені в будь-який спосіб, а їх перелік встановлюється статутом територіальної громади.

Територіальні громади можуть мати спільну власність — об'єкти, що задоволь­няють спільні потреби територіальних громад, об'єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів, які за рішенням двох або кількох територіальних громад, відповідних органів місцевого самоврядування об'єднуються на договірних засадах для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утри­мання) комунальних підприємств, установ та організацій.

Територіальна громада безпосередньо або через органи місцевого самоврядуван­ня володіє, користується і розпоряджається належним їй на основі права комуналь­ної власності рухомим і нерухомим майном, коштами та іншими об'єктами з метою забезпечення надання необхідних громадських послуг. Так, відповідно до закону, територіальна громада — власник комунального майна, може здійснювати з об'єкта­ми комунальної власності будь-які господарські операції, передавати їх у постійне або тимчасове користування фізичним та юридичним особам, здавати в оренду, вно­сити як частку до статутного фонду підприємств та акціонерних товариств, прода­вати, купувати, використовувати як заставу, приватизувати, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів комунальної власності, що приватизуються або передаються в користування та оренду тощо.

З метою забезпечення умов для надання громадських послуг на належному рів­ні органи місцевого самоврядування можуть:

— продавати,

— купувати,

— резервувати земельні ділянки,

— здавати їх в оренду,

— використовувати в якості застави,

— передавати їх як внески до статутних фондів (капіталів) акціонерних то­вариств, товариств з обмеженою відповідальністю, кооперативів, фінансо­во-кредитних установ та інших підприємств і організацій.

У встановленому законом порядкувиконавчі органи місцевого самоврядування

— створюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства, установи та заклади, визначають цілі їх діяльності та організаційні форми,

— затверджують статути створюваних ними підприємств, організацій та установ.

— вони регулюють ціни та тарифи на продукцію та послуги створених підпри­ємств, взаємовідносини цих підприємств із відповідним бюджетом,

— встановлюють порядок використання прибутку,

— контролю за ефективністю використання належного підприємствам майна,

— веденням фінансово-господарської діяльності,

— призначають та звільняють керівників таких підприємств,

— заслуховують звіти про їх діяльність,

— делегують своїх представників до спостережних рад господарських това­риств, частка капіталу яких належить органам місцевого самоврядування.

Управління об'єктами права комунальної власності здійснюють виконавчі органи місцевого самоврядування або інші уповноважені ними юридичні та фізичні особи.

Управління об'єктами права спільної власності територіальних громад здійсню­ють за рішенням районних, обласних рад районні, обласні державні адміністрації.

Для управління об'єктами права спільної власності сільськими, селищними, міськими радами можуть бути створені відповідні органи управління.

Відповідно до статті 13 Конституції України право комунальної власності те­риторіальної захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені в тери­торіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосеред­ньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.

Матеріальні та фінансові ресурси, які перебувають у комунальній власності, є надбанням територіальної громади. Правовий режим майна комунальної власності визначається законодавством України. Комунальна власність на рівних правах із державною, приватною та іншими формами власності визначається і захищається законом. Суб'єктом права комунальної власності є територіальна громада, а від її імені — представницький орган місцевого самоврядування, який володіє, корис­тується і розпоряджається комунальним майном на основі законодавства України та статуту поселення.

Представницькі органи місцевого самоврядування можуть самостійно визнача­ти перелік об'єктів, майна, яке входить до складу комунальної власності. При цьому їхні рішення може бути оскаржено в судовому порядку. Порядок вилучення об'єктів та майна в комунальну власність здійснюється на основі викупу. Органи місцевого самоврядування мають переважне право на викуп майна в комунальну власність.

Управління майном комунальної власності здійснюють виконавчі органи місце­вого самоврядування, а також інші уповноважені юридичні та фізичні особи. Вико­навчі органи місцевого самоврядування, відповідно до закону, можуть здійснювати з об'єктами комунальної власності всі майнові операції, передавати їх у постійне або тимчасове користування фізичним та юридичним особам, здавати в оренду, вносити як частку до статутних фондів підприємств (господарських товариств), продавати і купувати, використовувати як заставу, приватизувати, визначати в угодах та дого­ворах умови використання і фінансування об'єктів комунальної власності, що при­ватизуються та передаються в користування й оренду.

Органи місцевого самоврядування можуть продавати, купувати і резервувати земельні ділянки, здавати їх в оренду, використовувати як заставу, передавати їх як внески до статутних фондів (капіталів) акціонерних товариств, товариств із обме­женою відповідальністю, кооперативів, фінансово-кредитних установ та інших під­приємств і організацій.

Виконавчі органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства, організації та установи відповідно до зако­нодавства, а також визначають мету, порядок діяльності та організаційні форми, затверджують статути створюваних ними підприємств, організацій та установ. Во­ни регулюють ціни й тарифи на відповідну продукцію та послуги створених ними підприємств, їхні взаємовідносини з бюджетом місцевого самоврядування, вста­новлюють порядок використання прибутку, контролю за ефективністю викорис­тання їхнього майна та ведення фінансово-господарської діяльності, призначають і звільняють керівників таких підприємств, заслуховують звіти про їхню діяльність.

Особливості правового режиму майна, що передається виконавчим органом місцевого самоврядування в управління юридичним і фізичним особам, визнача­ються представницьким органом місцевого самоврядування на підставі закону про правовий режим коштів і майна комунальної власності. Володіння майном і фінан­совими ресурсами комунальної власності може здійснюватися на правах власності, на правах господарського відання, на правах оперативного управління. Створені ор­ганами місцевого самоврядування комунальні підприємства, фірми, фонди й асоці­ації, акціонерні товариства наділяються правом господарського відання майном, яке закріплюється за цими суб'єктами господарювання.

Володіння комунальним майном на підставі права господарського відання пе­редбачає певні обмеження. Суб'єкт господарювання, котрий володіє комунальним майном на основі права господарського відання, не має права продавати, здавати в оренду, використовувати його як заставу, передавати таке майно як внесок до ста­тутного капіталу господарських акціонерних товариств чи приймати інші акти щодо розпорядження закріпленим за ним майном без згоди власника в особі територіаль­ної громади чи ради (представницького органу). Суб'єкти, які володіють комуналь­ним майном на підставі права господарського відання, відповідають за своїми зо­бов'язаннями коштами та майном, що є в їхньому володінні.

Володіння комунальним майном на основі права оперативного управління належить організаціям та установам (заклади охорони здоров'я, освіти, культури, соціального захисту та ін.), які утримуються за рахунок коштів бюджету органів місцевого самоврядування. Установи та організації, які здійснюють володіння кому­нальним майном на підставі права оперативного управління, не можуть розпоряджа­тися закріпленим за ними майном і мають право на здійснення господарської діяль­ності в межах, визначених законодавством і статутами, а також право самостійно розпоряджатися доходами від такої діяльності і майном, придбаним за рахунок цих доходів. Комунальна установа чи організація відповідає за своїми зобов'язаннями коштами, що є в її розпорядженні. Коли немає або недостатньо таких коштів, за її зобов'язаннями відповідає власник (орган місцевого самоврядування).

Правом оперативного управління наділяється міський, сільський та селищний голова, який є розпорядником коштів місцевого бюджету, позабюджетних, цільових та валютних фондів.

Визначено правовий режим коштів та майна, що перебуває в спільній власності органів місцевого самоврядування.

Територіальні громади різних поселень можуть приймати рішення про створен­ня спільних комунальних підприємств та організацій, про об'єднання коштів для реалізації спільних соціально-економічних програм. Порядок використання коштів і майна, що перебуває у спільній власності органів місцевого самоврядування, виз­начається відповідними договорами.