10.2. Класифікація та групування витрат ЖКГ

магниевый скраб beletage

З метою зіставлення планових та звітних даних про витрати при здійсненні пла­нування, обліку і калькулювання виробничої (операційної) собівартості робіт (по­слуг) у наступних параграфах визначено групи витрат, які класифіковані за різними ознаками.

За місцем виникнення витрати на виробництво робіт (послуг) групуються за окремими структурними підрозділами житлово-комунальних підприємств і ор­ганізацій.

Залежно від характеру та призначення виконуваних процесів виробництво по­діляється на основне, допоміжне і обслуговуюче (невиробниче) господарство і рег­ламентується в наказі про облікову політику підприємства.

До основного виробництва належать відокремлені структурні підрозділи під­приємств, які безпосередньо беруть участь у виконанні житлово-комунальних робіт та виробництві, які належать до основного виду операційної діяльності. Допоміжне виробництво призначене для обслуговування підрозділів основного виробництва: виконання робіт по технічному обслуговуванню, ремонту основних фондів, забезпе­чення інструментом, запасними частинами для ремонту устаткування, різними ви­дами енергії, транспортними та іншими послугами. До нього належать ремонтні це­хи, будівельні дільниці, механічні майстерні, енергетичні, експериментальні та інші підрозділи До невиробничого господарства належать: культурно-побутові заклади, житлово-комунальне господарство, підсобні сільськогосподарські підприємства, науково-дослідні, оздоровчі, спортивні та інші структурні підрозділи, які не беруть участі у здійсненні та забезпечені надання комунальних послуг.

За видами витрати класифікуються за економічними елементами та за статтями витрат.

За способами віднесення на виробничу собівартість — прямі та непрямі вит­рати. Прямі — це витрати, які можуть бути безпосередньо включені до виробничої собівартості окремих видів робіт (послуг). До непрямих витрат належать витрати, безпосередньо не пов'язані із виконанням житлово-комунальних робіт (послуг). До таких витрат належать загальновиробничі витрати, які включають витрати по управлінню та обслуговуванню виробничого процесу.

За ступенем впливу обсягів виконаних робіт та реалізованих послуг на рівень витрат, витрати поділяються на змінні та постійні.

Змінні витрати — це витрати, абсолютна величина яких змінюється (збіль­шується або зменшується) разом із зміною обсягів робіт (послуг). Зокрема, ви­трати на сировину, матеріали, пально-мастильні матеріали, електроенергію, за­пасні частини і комплектуючі тощо. Постійні витрати — це витрати, абсолютна величина яких із збільшенням або зменшенням обсягів робіт (послуг) істотно не змінюється. До них належать витрати, пов'язані з обслуговуванням і уп­равлінням виробничих підрозділів, та витрати на забезпечення загальногоспо­дарських потреб.

За складом витрати поділяються на одноелементні, тобто економічно однорідні, та комплексні, які складаються з кількох елементів.

За звітними періодами витрати поділяються на поточні, витрати минулих та майбутніх періодів.

За доцільністю витрати поділяються на продуктивні, непродуктивні та надзви­чайні.

Непродуктивними витратами вважаються витрати, що виникли в результаті не­достатньої організації виробництва і управління, відхилень від технологічних норм, псування матеріальних цінностей. До витрат від надзвичайних подій (втрати від стихійного лиха, від техногенних катастроф та аварій, інші) відносяться як втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов'язаних з запобіган­ням та ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відновлювальних роботах, вартість вико­ристаних сировини та матеріалів тощо).

Групування витрат за економічними елементами

Групування витрат за економічними елементами здійснюється для організації контролю за рівнем витрат у цілому по підприємству, визначення загального обсягу використаних підприємством матеріальних, трудових і грошових коштів. Витрати операційної діяльності групуються за економічними елементами витрат відповідно до п.21 П(С)БО 16 "Витрати" (г0027-00).

До складу елемента "Матеріальні витрати" включаються витрати згідно з п.22 П(С)БО 16 "Витрати" (20027-00). Вартість матеріальних ресурсів залежно від способу їх придбання (отримання) визначається підприємством відповідно до п.п.9-15, а їх оцінка при використанні у виробництво (вибуття) — п.п. 16-23 П(С) БО 9 "Запаси" (20751-99).

Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з доставкою й транспортуванням запасів, у тому числі вантажно-розвантажувальні роботи, включаються до відповід­них елементів витрат і обліковуються відповідно до п.9 абзац 5 П(С)БО 9 "Запаси" (20751-99).

До елемента "Матеріальні витрати" можуть включатися такі витрати.

Витрати на придбання у сторонніх підприємств чи організацій сировини і ма­теріалів, палива, мастил, енергії, шин, малоцінних і швидкозношуваних предметів, які не належать до основних засобів, молока і продуктів лікувально-профілактично­го харчування та засобів індивідуального захисту у випадках, передбачених законо­давством, інших виробничих запасів або виготовлених власними силами запасних частин і комплектуючих виробів, які використані на:

• виробництво житлово-комунальних послуг (виконання робіт);

• забезпечення технологічного процесу надання послуг (робіт), їх якості та на­дійності;

• проведення всіх видів ремонту, технічного огляду і обслуговування, реконст­рукції, модернізації основних засобів (технологічного обладнання, його агре­гатів і вузлів, будівель, споруд тощо), у тому числі отриманих за договорами лізингу (оренди);

• забезпечення робіт, пов'язаних з дотриманням правил безпеки праці, проти­пожежної і сторожової охорони, санітарно-гігієнічних, природоохоронних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації, нагляду і контролю за процесом виробництва;

• забезпечення роботи апарату управління підприємства та його структур­них підрозділів, включаючи транспортне обслуговування, пов'язане з уп­равлінням виробництвом, а також технічних засобів управління: обчислю­вальної техніки, засобів зв'язку, сигналізації тощо, які знаходяться на балансі підприємства;

• утримання та експлуатацію приміщень і території підприємства;

• утримання за наявності законсервованих основних засобів;

• винахідництво і раціоналізацію, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження;

• забезпечення робіт, пов'язаних з професійною підготовкою, перепідготов­кою та підтриманням професійної майстерності працівників підприємства за профілем його діяльності безпосередньо на підприємстві.

Витрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням нових видів робіт (послуг):

• підвищені витрати на виробництво нових видів робіт (послуг) в період їх ос­воєння;

• витрати на освоєння нового виробництва, цехів та агрегатів (пускові витра­ти), раціоналізацію.

Витрати, пов'язані з використанням природної сировини, плата за воду, що ви­бирається з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, а також пла­тежі за використання інших природних ресурсів, за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище, розміщення відходів та інших видів шкідливого впливу в межах лімітів.

Витрати на обслуговування виробничого процесу:

• на матеріали, паливо, енергію та на її трансформацію і подачу до місця вико­ристання; на роботи і послуги виробничого характеру, які виконуються сто­ронніми організаціями або структурними підрозділами підприємства, що не належать до основного виду його діяльності (виконання лабораторних аналі­зів, ремонт та перевірка приладів обліку, які знаходяться на балансі підпри­ємства, дослідження внутрішнього стану трубопроводів тощо), на придбання інструментів, пристроїв та інших засобів і предметів праці;

• проведення поточного ремонту, проведення технічного огляду та технічного обслуговування основних виробничих фондів, у тому числі взятих в тимча­сове користування за угодами оперативної оренди (лізингу), за винятком їх реконструкції і модернізації;

• контроль за виробничими процесами і якістю продукції (робіт, послуг);

• забезпечення правил техніки безпеки праці, пожежної і сторожової охорони (включаючи оплату послуг сторонніх підприємств за пожежну та сторожову охорону), санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації, нагляду і контролю за діяльністю підпри­ємств у встановленому законодавством порядку;

• забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням, форменим одягом, захисними пристроями та спеціальним харчуванням у ви­падках, передбачених законодавством.

З витрат на матеріальні ресурси, що включаються до собівартості виконаних ро­біт (наданих послуг), вираховується вартість зворотних відходів.

Зворотні відходи — це залишки сировини, матеріалів, теплоносіїв та інших ви­дів матеріальних ресурсів, що утворилися в процесі виробництва робіт (послуг) і втратили повністю або частково споживчі властивості початкового ресурсу (хімічні та фізичні) і через це використовуються з підвищеними витратами (зниженням ви­ходу продукції) або використовуються не за прямим призначенням, а також реалізу­ються на сторону.

Оцінка зворотних відходів здійснюється відповідно до методу, передбаченого в обліковій політиці підприємства. Є такі поточні витрати:

• поточні витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів приро­доохоронного призначення (очисних споруд, уловлювачів, фільтрів тощо), витрати на захоронення екологічно небезпечних відходів, оплата послуг сто­ронніх організацій за приймання, зберігання та знищення екологічно небез­печних відходів, очищення стічних вод, інші види поточних витрат;

• витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технологій та організацією виробництва, поліпшенням якості робіт (послуг), що прово­диться в ході виробничого процесу;

• витрати на проведення інших робіт власними силами, власне виробництво електричної та інших видів енергій, а також на трансформацію та передачу придбаної енергії до місця її споживання включаються до відповідних еле­ментів витрат;

• витрати від нестачі матеріальних цінностей в межах норм природного убутку.

До складу елемента "Витрати на оплату праці" належать витрати, що зазначені в п.23 П(С)БО 16 "Витрати" (г0027-00) згідно з прийнятими підприємством систе­мами оплати праці, включаючи будь-які види грошових і матеріальних доплат, ви­трати на оплату праці фізичних осіб, які знаходяться з підприємством в трудових і договірних відносинах та інших заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок у вигляді премій, заохочень, погашення вартості товарів (робіт, послуг) згідно з до­говорами цивільно-правового характеру, інші виплати в грошовій та натуральній формі, які встановлені Положенням про оплату праці, колективним договором або за домовленістю сторін.

Структура та перелік витрат підприємства, пов'язаних з оплатою праці, фор­мується відповідно до Закону України "Про оплату праці" N° 108/95-ВР (108/95-ВР), Інструкції зі статистики заробітної плати N 323 (20465-95), Мін'юст N 465/1001).

До елемента витрат "Відрахування на соціальні заходи" належать витрати, за­значені в п. 24 П(С)БО 16 "Витрати" (г0027-00), зокрема:

— збір на державне (обов'язкове) соціальне страхування, включаючи збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

— відрахування на державне (обов'язкове) пенсійне страхування (до Пенсійного фонду України), а також відрахування на додаткове пенсійне страхування;

— відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві;

— інші обов'язкові збори і відрахування на соціальні заходи, визначені законо­давством.

Відрахування на обов'язкове соціальне страхування, обов'язкове пенсійне стра­хування здійснюються за встановленими законодавством нормами та порядком. Відрахування на додаткове пенсійне страхування, обов'язкове медичне страхування та інші обов'язкові збори і відрахування на соціальні заходи відносяться до собівар­тості наданих послуг (виконаних робіт) згідно з порядком, визначеним законодав­ством.

До складу елемента "Амортизація основних засобів і нематеріальних активів" належать суми амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно з порядком, нор­мами та умовами, встановленими відповідно до чинного законодавства та облікової політики підприємства. Розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів та віднесення їх на собівартість робіт (послуг) здійснюються згідно з П(С) БО 7 "Основні засоби" (г0288-00) та П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" (г0750-99).

До складу елемента "Інші операційні витрати" належать витрати, які включа­ються у собівартість наданих послуг (виконаних робіт) і не враховані в попередніх елементах витрат, а саме:

— сума сплаченої орендної (лізингової) плати за користування наданими в опе­ративну та фінансову оренду (лізинг) основними фондами;

— витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредит­но-фінансових установ, включаючи плату за розрахункове обслуговування, отримання гарантій, вексельного авалю, факторингових і довірчих операцій, облік боргових вимог і зобов'язань, включаючи цінні папери, поштово-теле­графних послуг та інших витрат, пов'язаних з грошовим обігом;

— будь-які витрати по страхуванню ризиків транспортування тепла, води, ін­шої продукції по трубопроводах, цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією трубопроводів при транспортуванні продукції підприємств, інших транспортних засобів, що перебувають у складі основних фондів підприємства, майна підприємств, страхування кредитних та комерційних ризиків у разі, якщо такі ризики безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю підприємств при виконані ними обов'язків по договорах цивіль­но-правового характеру;

— оплата послуг сторонніх підприємств і організацій, зокрема:

— за протипожежну і сторожову (включаючи воєнізовану) охорону (в частині, що стосується іншої операційної діяльності);

— за використання та (або) обслуговування технічних засобів управління: об­числювальних центрів, вузлів зв'язку, засобів сигналізації;

— щодо управління виробництвом, якщо штатним розписом підприємства не передбачено відповідні функціональні служби;

— консультаційного та інформаційного характеру, пов'язаних із забезпеченням поточної діяльності підприємства, ціноутворенням, реалізацією послуг насе­ленню, бюджетним організаціям та комерційним підприємствам;

— пов'язаних з освоєнням нових робіт, послуг;

— за приймання, зберігання та знищення екологічно небезпечних відходів, очи­щення стічних вод;

— оплата робіт і послуг виробничого характеру, які виконуються сторонніми підприємствами та організаціями або структурними підрозділами даного підприємства, що не належать до основного виду його діяльності;

— суми податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів;

— витрати на виготовлення інструкцій, розрахункових книжок, правил та іншої службової документації;

— витрати на офіційну публікацію звітів (балансів) про фінансовий стан під­приємств у засобах масової інформації, якщо це передбачено законодав­ством;

— витрати за користування автомобільними стоянками;

— витрати на проведення роз'яснювально-рекламних заходів: розробка і видан­ня рекламних виробів (ілюстрованих прейскурантів, каталогів, брошур, про­спектів, плакатів, афіш, рекламних листів, листівок, оформлення виставок то­що); реклама в засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі по радіо і телебаченню); придбання, виготовлення, копіювання, дублювання і де­монстрація рекламних кіно-, відео- і діафільмів, зберігання та експедирування рекламних матеріалів; виготовлення стендів, муляжів, рекламних щитів, по­кажчиків тощо (в сумі амортизації, зносу щодо зазначеного інвентарю); прове­дення інших рекламних заходів, пов'язаних з діяльністю підприємства;

— витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і розповсюд­ження подарунків, включаючи безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями у передбачених законодавством розмірах;

— придбання довідників, технічних паспортів та інших документів експлуа­таційної, технічної та виробничої діяльності;

— витрати на службові відрядження працівників у межах норм, передбачених законодавством;

— витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад у напрямках, що не обслуговуються пасажирським транспортом загального користування або в час, коли він не працює, включаючи додаткові витрати на спеціальні маршрути міського пасажирського транспорту, організовані відповідно до угод, укладених з транспортними підприємствами; витрати на перевезення працівників-інвалідів І і II групи до місця роботи і назад незалежно від наяв­ності маршрутів пасажирського транспорту загального користування;

— витрати на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, а також заподіяної іншим особам;

— надбавки до тарифних ставок і посадових окладів працівникам транспорту, робота яких проходить у дорозі або має роз'їзний характер, за кожну добу з моменту виїзду до моменту повернення на підприємство, в тому числі при здійсненні перевезень за межами України;

— витрати на забезпечення нормальних умов праці та техніки безпеки згідно з вимогами чинного законодавства;

— витрати з підтримки професійних навичок (в тому числі за межами України) працівників, що здійснюють експлуатацію технологічних комплексів;

— витрати, пов'язані з професійною підготовкою та перепідготовкою по про­філю підприємства в українських навчальних закладах фізичних осіб, які знаходяться в трудових відносинах з підприємством. Витрати, пов'язані з набором робочої сили, передбачені законодавством, з урахуванням витрат на оплату випускникам денного відділення середніх спеціальних та середніх професійно-технічних училищ і молодим спеціалістам, які закінчили вищий навчальний заклад, вартості проїзду до місця роботи, а також оплачуваної відпустки, яка надається їм перед початком роботи;

— витрати на утримання приміщень, засобів зв'язку і інших, що надаються бе­зоплатно органам державної служби у встановленому порядку;

— оплата вартості ліцензій, сертифікатів та інших спеціальних дозволів, ви­даних державними органами для ведення господарської діяльності підпри­ємства, включаючи плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації, зокрема в органах місцевого самоврядування, їх виконавчих ор­ганах, витрати на придбання ліцензій, надання державних послуг з медич­ної сертифікації персоналу та інших спеціальних дозволів на право надання будь-яких, пов'язаних зі звичайною діяльністю підприємства, послуг;

— витрати на оприлюднення річного звіту, у випадках, передбачених діючим законодавством;

— витрати на виготовлення і придбання бланків цінних паперів, а також інші витрати, пов'язані з емісією цінних паперів;

— витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення госпо­дарської діяльності підприємства, у тому числі з питань законодавства, і пе­редплату спеціалізованих періодичних видань, а також на проведення аудиту згідно з чинним законодавством, включаючи проведення добровільного ау­диту за рішенням підприємства;

— витрати на утримання та експлуатацію об'єктів соціальної інфраструк­тури: дитячих ясел або садків, дитячих таборів відпочинку; закладів се­редньої та середньої професійно-технічної освіти та закладів підвищен­ня кваліфікації працівників підприємства; закладів охорони здоров'я, пунктів безоплатного медичного обстеження, профілактики та допомоги працівникам підприємства; спортивних залів і площадок, що використо­вуються безоплатно для оздоровлення працівників підприємства, клубів і будинків культури (крім будинків відпочинку, туристичних баз та інших подібних закладів); приміщень, що використовуються підприємством для організації харчування його працівників; житлового фонду, включаючи гуртожитки, та об'єктів житлово-комунального господарства, щодо яких

підприємством прийнято документально оформлене рішення про переда­чу на баланс місцевих рад.

Витрати на утримання та експлуатацію зазначених об'єктів соціальної інфрас­труктури включаються до складу операційної собівартості виконаних робіт, нада­них послуг, якщо ці об'єкти не надають платних послуг та не займаються іншою ко­мерційною діяльністю. Витрати, зазначені у цьому пункті, які мають комплексний характер, розподіляються між відповідними елементами витрат:

— витрати на цивільну оборону та утримання державних матеріальних ре­зервів;

— витрати на обов'язкове страхування життя або здоров я працівників у випад­ках, передбачених законодавством;

— операційні курсові витрати (втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінка активів, суми фінансових санкцій тощо);

— витрати на утримання приміщень, що надаються безоплатно підприємствам громадського харчування або використовуються підприємствами самостійно для обслуговування працівників, що перебувають з підприємствами у тру­дових відносинах, витрати на проведення поточного ремонту приміщень, на освітлення, опалення, водопостачання та каналізацію, електропостачання, а також на паливо для приготування їжі;

— сума нарахованих (сплачених) податків, зборів (обов'язкових платежів), встановлених Законом України "Про систему оподаткування" (1251-12), за винятком податків, зборів, передбачених п.п. 5.3.3, 5.3.4, та пені, штрафів, не­устойок, які передбачені підпунктом 5.3.5 статті 5 Закону України "Про опо­даткування прибутку підприємств" (334/94-ВР), тобто ті, що включаються до валових витрат, податок на землю, що використовується у виробничому обороті, санітарних та охоронних зонах, податок з власників транспортних засобів, а також збори та інші обов'язкові платежі, передбачені законодавст­вом України.

Групування витрат за статтями калькуляції

Групування витрат за статтями калькуляції призначене для організації аналітич­ного обліку витрат і калькулювання собівартості окремих видів житлово-комуналь­них послуг (робіт), обчислення витрат в розрізі структурних підрозділів комуналь­ного підприємства.

Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією робіт (послуг) та управління підприємством (крім підприємств міського електротранспорту) з метою плануван­ня, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) групуються за такими типо­вими статтями:

Прямі матеріальні витрати. 1. Сировина та матеріали. До статті "Сировина та матеріали" включається вартість сировини та матеріалів, потрібних для виконання робіт (послуг) та для забезпечення технологічного процесу (хімічні реагенти: ко­агулянт, хлор, аміак, сіль, сульфовугілля, хімреактиви, тощо). Витрати за статтею "Сировина та матеріали" включаються безпосередньо до собівартості окремих видів робіт (послуг).

2. Паливо на технологічні потреби.

3. Електроенергія на технологічні потреби. До статей "Паливо на технологічні потреби" та "Енергія на технологічні потреби" відносяться витрати на всі види пали­ва та енергії, що безпосередньо витрачаються у технологічному процесі виробництва робіт (послуг), як одержані від сторонніх організацій, так і вироблені самим під­приємством. Витрати на паливо та енергію на технологічні потреби (рух рухомого складу електротранспорту, виробництво теплової енергії, гарячої води, її очищення і доставка, відведення та очищення стоків, робота ліфтів) відносяться безпосередньо до собівартості робіт (послуг).

4. До статті "Покупні ресурси, комплектувальні вироби, напівфабрикати" вклю­чається вартість води (для підприємств водопровідного господарства) та теплової енергії (для підприємств теплового господарства), придбаних у сторонніх підпри­ємств для подальшого транспортування та реалізації споживачам. Витрати на по­купні ресурси, комплектувальні вироби, напівфабрикати відносяться безпосередньо до собівартості робіт (послуг).

5. До статті "Роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій" включається вартість робіт (послуг) виробничого характеру, які вико­нуються сторонніми підприємствами і організаціями або структурними підрозділа­ми підприємства, що не належать до основного виду діяльності. До робіт і послуг виробничого характеру належать: у житловому господарстві — експлуатація ліфтів, прибирання, вивезення та знешкодження сміття; у водопровідному та тепловому господарствах — користування водо-, тепломережами сторонніх підприємств.

6. Витрати інших матеріальних ресурсів. До цієї статті витрат відносяться ма­теріальні витрати, що не знайшли відображення в попередніх статтях витрат.

Витрати на оплату праці:

1) основна заробітна плата виробничих працівників.

2) додаткова заробітна плата виробничих працівників.

3) інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Амортизація основних виробничих засобів та інших необоротних матеріаль­них активів.

Витрати по орендній платі основних засобів.

Загальновиробничі витрати. Загальна величина загальновиробничих витрат підприємства в цілому є сумою відповідних витрат структурних підрозділів ос­новного виробництва. Такі самі витрати допоміжних виробництв включаються до собівартості робіт (послуг), що виконуються (надаються) допоміжними вироб­ництвами підприємства.

До статті "Загальновиробничі витрати" належать:

1. Витрати на управління виробництвом (оплата праці фахівців і працівників апарату управління цехів та дільниць, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені діючим законодавством, інші грошові і матеріальні виплати згід­но з Положенням про оплату праці, колективним договором тощо, відраху­вання на соціальні заходи, оплата службових відряджень персоналу цехів і ділянок, інші витрати на утримання апарату управління).

2. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення.

3. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення.

4. Витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, операційну орен­ду основних засобів і інших необоротних матеріальних активів загальнови- робничого призначення. До цієї статті належать витрати, пов'язані з утри­манням та експлуатацією технологічного обладнання, транспортних засобів, цехових приміщень, будівель, споруд, включаючи витрати на дезинфекцію, дератизацію виробничих приміщень тощо.

Витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання розподіляються між видами робіт (послуг), пропорційно величині цих витрат за годину роботи ма­шин та обладнання і тривалості його роботи при виконанні відповідного виду (по­слуг) або за методом, передбаченим обліковою політикою підприємства.

До пускових витрат відносяться витрати, пов'язані з освоєнням нових по­тужностей виробництва, які включаються до собівартості робіт протягом пе­ріоду, визначеного проектно-технічною документацією, а також витрати для виконання планових перевірок стану обладнання, виконання періодичних рег­ламентних робіт, які передбачені відповідною проектно-технічною докумен­тацією, і розподіляються на період часу між виконанням цих робіт. Ці витрати визначаються кошторисом, а їх погашення починається з місяця, наступного за місяцем підписання акту про закінчення випробувань чи пробної експлуатації об'єкта;

5. Витрати на вдосконалення технологи і організації виробництва.

6. Витрати на дезінфекцію і дератизацію.

7. Витрати на пожежну й сторожову охорону об'єктів виробничого призначен­ня та утримання санітарних зон.

8. Витрати на охорону навколишнього середовища.

9. Витрати на обслуговування виробничого процесу.

10. Витрати по податках і цільових платежах загальновиробничого характеру.

Адміністративні витрати. До статті "Адміністративні витрати" належать загаль­ногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування і управління підприємством, які включають:

1. Витрати на утримання апарату управління підприємством та іншого за­гальногосподарського персоналу (оплата праці персоналу, гарантійні і ком­пенсаційні виплати, передбачені діючим законодавством; інші грошові і матеріальні виплати згідно з Положенням про оплату праці, колективним договором; відрахування на соціальні заходи).

2. Витрати на службові відрядження.

3. Представницькі та організаційні витрати.

4. Витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, операційну орен­ду основних засобів і інших необоротних матеріальних активів загального­сподарського використання (матеріали на утримання будинків, опалення, освітлення, вивезення сміття, профдезінфекція, охорона майна).

5. Витрати на професійні послуги (юридичні, експертні з оцінки майна, ауди­торські та інші послуги).

6. Витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телексні, факс, Інтернет тощо).

7. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів загальногосподарського використання.

8. Витрати по податках і цільових платежах загальногосподарського характеру. До цієї статті включаються: податки, збори й інші, передбачені законодавст­вом обов'язкові платежі, крім тих, що включаються у виробничі витрати, зо­крема: плата за землю, займану адміністративно-управлінськими приміщен­нями; комунальний податок, розрахований відповідно до чисельності адміністративного персоналу; податок із власників транспортних засобів на автомобілі, які використовуються апаратом управління підприємства; інші обов'язкові збори і платежі, передбачені чинним законодавством.

9. Витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банку (крім витрат при прийманні платежів від населення тощо).

10. Витрати на врегулювання спорів у судових органах.

11. Інші витрати загальногосподарського призначення. До цієї статті витрат включаються витрати на підготовку і перепідготовку кадрів; оренду елек­тронно-обчислювальних машин; передплату періодичних професійних ви­дань та інші, що не були включені до вищезазначених статей.

Адміністративні витрати розподіляються між об'єктами калькулювання про­порційно сумі заробітної плати робітників, зайнятих виконанням (наданням) відпо­відних робіт (послуг), або до витрат на утримання та експлуатацію машин та облад­нання. (Номенклатуру витрат наведено в ст.18 П(С)БО 16 "Витрати" (г0027-00).

Витрати на збут. До статті "Витрати на збут" відносяться такі витрати:

1. Витрати на оплату праці та утримання персоналу, що забезпечує збут по­слуг.

2. Відрахування на соціальні заходи.

3. Витрати на дослідження ринку, рекламу, участь у виставках, ярмарках, вар­тість безоплатно переданих зразків і моделей, інформаційні послуги.

4. Витрати на виготовлення розрахункових книжок.

5. Амортизація та ремонт основних засобів, інших необоротних матеріальних активів.

6. Амортизація нематеріальних активів відділу збуту.

7. Відрахування житлово-комунальним організаціям за збір абонентської плати.

8. Обслуговування і перевірки технологічних приладів обліку, витрати на га­рантійне обслуговування.

9. Інші витрати, пов'язані зі збутом послуг.

Інші операційні витрати. До статті "Інші операційні витрати" включаються:

1. Витрати на дослідження і розробки.

2. Резерв сумнівних боргів у сумі безнадійної дебіторської заборгованості.

3. Втрати від операційних курсових різниць.

4. Втрати від знецінення запасів, застосування яких втратило економічну до­цільність.

5. Витрати на утримання сфери соціально-культурного призначення.

6. Інші витрати операційної діяльності.