10.3. планування та калькулювання собівартості житлово-комунальних послуг

магниевый скраб beletage

Планування собівартості житлово-комунальних робіт (послуг) здійснюється підприємствами галузі та їх структурними підрозділами одночасно з розробкою їх загальних річних, квартальних, а при необхідності — місячних планів.

Планові витрати на виконання робіт (послуг) у вартісному вираженні форму­ють їх планову собівартість.

Розрахунку планових витрат передує оцінка та аналіз виконання планових по­казників попереднього періоду, результатів діяльності структурних підрозділів та підприємства в цілому, фактичної ефективності окремих організаційно-технічних заходів та виробництва в цілому.

На підставі результатів оцінки та аналізу в процесі планування виявляють внутрішньовиробничі резерви та розроблюють організаційно-технічні заходи, спря­мовані на оптимізацію структури й вимог виробництва, оптимізацію процесу вироб­ництва та удосконалення технологій виробництва робіт (послуг), транспортування послуг до споживачів; удосконалення його організації та управління, підвищення технічного рівня, раціональний вибір матеріальних ресурсів, що використовуються, підвищення економічної ефективності виробництва, оптимізації рівня використан­ня виробничих потужностей, матеріальних та грошових ресурсів, удосконалення си­стеми організації праці. Серед заходів особлива увага приділяється впровадженню систем обліку використання матеріальних ресурсів та обсягів споживання послуг.

Процес планування включає виконання таких завдань:

• визначення потреб в ресурсах для виконання робіт (надання послуг) у нату­ральному виразі;

• розрахунок індивідуальних складових витрат у грошовому виразі;

• визначення загальної величини витрат у грошовому виразі, яка визначає со­бівартість робіт (послуг) і є основою для формування цін (тарифів) на робо­ти (послуги);

• створення основи для визначення внутрішньовиробничих економічних від­носин на підприємстві.

Розрахунки витрат проводяться з урахуванням суспільних умов виробництва, що визначають умови праці, правила використання природних ресурсів, безпечного ведення робіт, охорони навколишнього середовища, а також ураховують техніко-еко- номічні особливості умов господарювання підприємств, що надають комунальні по­слуги.

Визначення планових витрат здійснюється шляхом техніко-економі-чних роз­рахунків, проведених з використанням технічних норм, нормативів та інших пара­метрів виробничого процесу, що фіксується технічною документацією, статистич­них даних з урахуванням економічних умов виробничої діяльності: форм і систем оплати праці, цін на продукцію і ресурси, що передбачаються в плановому році, нор­мативів платежів, що визначаються законами та нормативними актами.

Для розрахунку планових витрат використовуються такі дані:

— планові обсяги виконання робіт (послуг) у натуральному та вартісному ви­разі;

— норми витрат матеріальних ресурсів для виконання робіт (послуг) і розра­хунки потреби в ресурсах у натуральному виразі;

— договори на постачання матеріальних ресурсів, на обслуговування і уп­равління виробництвом;

— офіційні дані про ціни виробників промислової продукції на плановий період;

— норми витрат праці, розрахунки чисельності і кваліфікаційного окладу ро­бітників, умови оплати праці, визначені колективним договором і чинним законодавством України, ставки і розцінки, які застосовуються на підприєм­стві при оплаті праці;

— економічні нормативи і норми: амортизаційних відрахувань, відрахувань на соціальні заходи, податків, зборів та інших обов'язкових платежів, передба­чених обліковою політикою підприємства та діючим законодавством тощо;

— плани організаційно-технічних заходів щодо технічного переоснащення та удосконалення організації виробництва, ресурсозбереження, планово-попере­джувальних робіт, що приводять до економії матеріальних ресурсів, поліпшен­ня використання трудових ресурсів, до усунення зайвих витрат і втрат. Ціни на продукцію і ресурси, що передбачаються в плановому періоді;

— плани, кошториси підприємства, інші дані, необхідні для планування.

Перелік типових видів кошторисів, які можуть складатися комунальними

підприємствами:

• кошторис загальновиробничих витрат;

• кошторис витрат на виробництво допоміжних цехів;

• кошторис витрат на утримання та експлуатацію обладнання;

• кошторис адміністративних витрат;

• кошторис витрат на збут;

• кошторис витрат на підготовку виробництва та освоєння нових потужно­стей;

• кошторис транспортно-заготівельних витрат;

• кошторис витрат на обслуговування виробничого процесу;

• кошторис інших виробничих витрат;

• кошторис витрат на всі види ремонтів основних фондів;

• кошторис витрат на охорону праці та техніку безпеки;

• кошторис витрат на утримання пожежної і сторожової охорони;

• кошторис витрат на винахідництво і раціоналізацію;

• кошторис витрат на утримання об'єктів соціальної інфраструктури;

• кошторис витрат на виробничу практику і підготовку кадрів;

• кошторис витрат на представницькі цілі та рекламні заходи.

Розрахунок планової операційної собівартості робіт (послуг) складається з роз­рахунків реалізованої (виробничої) собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. Планова виробнича собівартість розраховується за типовими статтями калькуляції.

Сировина і матеріали, паливо, електроенергія. Витрати на сировину, ма­теріали, паливо, енергію та інші матеріальні ресурси формуються, виходячи з оцінки їх вибуття на виробництво, яка визначається підприємством у наказі про облікову політику, згідно з вимогами п.п.16-23 П(С)БО 9 "Запаси" (20751-99).

Розрахунок планових витрат на сировину, матеріали, технологічне паливо та енергію в основному виробництві складається на рік у натуральному та вартісному виразі на підставі даних про обсяги виробництва в плановому періоді, показів кон­трольно-вимірювальних приладів, технічно обгрунтованих норм витрат матеріаль­них та енергетичних ресурсів на одиницю робіт (послуг) у розрахунку на рік з ура­хуванням змін у плановому періоді.

Сума витрат на матеріальні ресурси зменшується на вартість зворотних відходів.

Розрахунок витрат на покупні ресурси (вода і тепло, придбане у сторонніх ор­ганізацій для підприємств і організацій водопровідного та теплового господарств) здійснюється на підставі планових обсягів реалізації послуг, існуючих потужностей власного виробництва, показів контрольно-вимірювальних приладів, цін і тарифів на зазначені види матеріальних ресурсів та умов укладених договорів на їх поставку. Витрати на технологічне оброблення покупних ресурсів враховуються у відповід­них статтях калькуляції.

Планування витрат на роботи (послуги) виробничого характеру сторонніх під­приємств і організацій здійснюється на підставі запланованих обсягів їх проведення (надання), цін і тарифів на них, а також умов укладених договорів на їх проведення. На підприємствах, де обсяг витрат на роботи та послуги виробничого характеру сто­ронніх підприємств незначний, ця стаття може не використовуватись, витрати на них враховуються залежно від характеру робіт за статтями "Сировина та матеріали", "Паливо", "Енергія" тощо.

Витрати на оплату праці. За основу для планування витрат на оплату праці бе­руться норми витрат праці, розрахунки чисельності і кваліфікаційного складу робіт­ників, тарифні сітки, ставки і розцінки, умови оплати праці, визначені колективним договором з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством України, генеральною та галузевими (регіональними) угодами, які застосовуються на підприємстві при оплаті праці.

Структуру фонду оплати праці наведено в пункті 1.2. Інструкції зі стати­стики заробітної плати, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 N 323 (г0465-95).

Відрахування на соціальні заходи. Розрахунок планових витрат здійснюється відповідно до норм чинного законодавства.

Амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів розраховується, виходячи зі складу і терміну служ­би основних засобів, необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів ви­робничого призначення згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" (г0288-00) та наказом підприємства про облікову політику. Для розрахунку планової амортизації основ­них засобів, нематеріальних активів слід враховувати плани капітальних інвестицій, графіки уведення (вибуття) в експлуатацію придбаних, виготовлених основних за­собів, очікуваний строк експлуатації, ліквідаційну вартість основних засобів, нема­теріальних активів в плановому періоді тощо.

Загальновиробничі витрати. Витрати на управління виробництвом плануються, виходячи з розрахунків чисельності, умов оплати праці, визначених колективним дого­вором з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством України, генеральною та галузевими (регіональними) угодами, які застосовуються на підприєм­стві при оплаті праці, а також передбачуваних у плановому періоді змін. Розрахунок планових витрат по відрахуваннях на соціальні заходи здійснюється відповідно до норм чинного законодавства. Планування витрат на оплату службових відряджень персона­лу цехів і ділянок здійснюється на підставі фактичних витрат за попередній рік, з ура­хуванням передбачуваних змін у плановому періоді, відповідно до норм відшкодування витрат по відрядженнях, передбачених чинним законодавством.

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та не­матеріальних активів загальновиробничого призначення (цехового, дільничного, лінійного). Розрахунок планових відрахувань здійснюється аналогічно розрахунку амортизації основних виробничих засобів та інших необоротних матеріальних ак­тивів та амортизації нематеріальних активів виробничого призначення.

Витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів та інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого призначення.

Планування витрат на утримання (опалення, освітлення, охорона, профдезін- фекція, вивезення сміття та інші комунальні послуги), експлуатацію, ремонт, утри­мання санітарних зон здійснюється на підставі планів (кошторисів) підприємства і укладених та запланованих договорів.

Опалення, освітлення, вивезення сміття та інші комунальні витрати розрахо­вуються, виходячи з електроенергії на освітлення виробничих приміщень, теплової енергії для опалення площі, твердих побутових відходів і діючих тарифів на елект­роенергію і комунальні послуги.

Витрати на дезінфекцію, дератизацію виробничих приміщень, санітар­но-епідеміологічне забезпечення розраховуються, виходячи з їхнього фактичного рівня, передбачуваних змін та укладених договорів.

Витрати на страхування, операційну оренду основних засобів та інших необо­ротних матеріальних активів визначаються відповідно до укладених та передбачу­ваних договорів або фактичного та прогнозного рівня таких витрат.

Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва, упровадження заходів з ресурсозбереження визначаються відповідно до планів підприємства.

Витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого призначення, службові роз'їзди, інші витрати загальновиробничого призначення (усунення на­мерзлої криги, аналізи води, метрологічне обслуговування, зберігання матеріалів тощо) визначаються відповідно до укладених та передбачуваних договорів або фак­тичного та прогнозного рівня таких витрат.

Витрати на охорону навколишнього середовища. Витрати приймаються, вихо­дячи з її фактичного рівня і планових змін.

Витрати на придбання матеріалів, купівельних комплектних виробів, напівфаб­рикатів для виробничих комплексів, послуги ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, а також сума зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, послу­ги зв'язку (телефонні, телеграфні, факсові, Інтернет, поштові тощо), послуги сто­ронніх організацій загальновиробничого призначення розраховуються, виходячи з їхнього фактичного рівня і передбачуваних змін.

Витрати на підготовку і перепідготовку кадрів, техніку безпеки (вартість спецо­дягу, спецвзуття, миючих засобів, забезпечення санітарно-технічних вимог і правил техніки безпеки, заходів щодо техніки безпеки й охорони праці некапітального харак­теру тощо) розраховуються, виходячи з планової чисельності працівників, на яких розповсюджуються норми колективного договору з охорони праці та техніки безпеки, відповідно до вимог чинного законодавства з охорони праці, техніки безпеки.

Витрати по податках і цільових платежах (зборах) включають збір за забруд­нення навколишнього середовища, збір за спеціальне використання прісних вод­них ресурсів, плату (податок) на землю, займану виробничими приміщеннями і допоміжними цехами, комунальний податок, інші обов'язкові платежі, передбачені чинним законодавством. Розраховуються згідно з чинним законодавством.

Адміністративні витрати. Витрати на оплату праці персоналу апарату управління плануються, виходячи з розрахунків чисельності, умов оплати праці, визначених ко­лективним договором з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законо­давством України, генеральною та галузевими (регіональними) угодами, які засто­совуються на підприємстві при оплаті праці, а також і передбачуваних у плановому періоді змін. Відрахування на соціальні заходи плануються відповідно до норм чинно­го законодавства. Витрати на службові відрядження плануються аналогічно до витрат на службові відрядження персоналу цехів і ділянок. Представницькі, організаційні та інші витрати розраховуються відповідно до складеного кошторису згідно з діючим законодавством. Витрати на утримання (опалення, освітлення, охорона, профдезін- фекція, вивезення сміття та інші комунальні послуги), експлуатацію, ремонт, стра­хування, послуги ремонтних цехів, інших допоміжних виробництв та сторонніх під­приємств, операційну оренду основних засобів та інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання плануються аналогічно плановим роз­рахункам на відповідні загальновиробничі витрати. Витрати на професійні послуги (юридичні, аудиторські, послуги з оцінки майна та інші) приймаються виходячи з укладених і запланованих угод. Витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні витрати, телекс, факс, Інтернет тощо) визначаються виходячи з їхнього фактичного рівня і змін, які передбачаються у плановому періоді. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів загальногоспо­дарського використання визначається аналогічно розрахункам планової амортизації на відповідні загальновиробничі витрати. Витрати по податках і цільових платежах (зборах) та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі, крім тих, що вклю­чаються у виробничу собівартість, плануються на підставі норм, визначених чинним законодавством. Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги бан­ків, обчислювальних центрів приймаються згідно з укладеними та запланованими договорами. Інші витрати загальногосподарського призначення. Витрати на підго­товку та перепідготовку кадрів приймаються згідно з планом підприємства. Витрати на обов'язкове страхування водіїв автомобілів, які обслуговують апарат управління підприємства, плануються на підставі фактичних витрат з урахуванням передбачених змін в плановому році. Витрати на підписку періодичних видань плануються на під­ставі прейскурантів на підписку періодичних видань. Витрати на охорону праці пла­нуються на підставі кошторису по охороні праці.

Витрати на збут. Витрати на оплату праці персоналу служби збуту планують­ся, виходячи з розрахунків чисельності і кваліфікаційного складу робітників, норм витрат праці, тарифних сіток, ставок і розцінок, умов оплати праці, визначених колективним договором з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним за­конодавством України, генеральною та галузевими (регіональними) угодами, які застосовуються на підприємстві при оплаті праці, а також передбачуваних у пла­новому періоді змін. Витрати на службові відрядження плануються аналогічно до витрат на службові відрядження персоналу цехів і ділянок. Відрахування на соці­альні заходи плануються відповідно до норм чинного законодавства. Витрати на рекламу та інформаційні послуги визначаються на підставі кошторису або угод на рекламно-інформаційні послуги. Витрати на виготовлення розрахункових книжок плануються на підставі розрахунків, що враховують дані про кількість абонентів та інші дані. Планові відрахування на амортизацію основних засобів, необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, пов'язаних зі збутом робіт (послуг), визначаються аналогічно плановим розрахункам амортизації основних засобів, ін­ших необоротних матеріальних активів, амортизації нематеріальних активів вироб­ничого призначення. Відрахування організаціям (підприємствам) за збір абонентсь­кої плати і за надання в користування бази даних житлового фонду плануються на підставі укладених та передбачуваних договорів. Витрати на ремонт розраховують­ся на підставі планів (кошторисів) підприємства і укладених договорів. Інші вит­рати, пов'язані з реалізацією робіт (послуг), плануються на підставі фактичних та прогнозних даних.

Інші операційні витрати. По цій статті витрати плануються на підставі розра­хунків, що базуються на планах науково-дослідницьких робіт, методі оцінки без­надійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів відповідно до облікової політики підприємства, кошторисах витрат на утримання соціально-побутової сфери підприємства та інших даних.

Облік і калькулювання собівартості робіт (послуг) підприємств в основних підгалузях житлово-комунального господарства

Бухгалтерський облік витрат (собівартості) на виконання робіт (надання послуг) та подання облікової інформації у фінансовій звітності здійснюється підприємства­ми згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні"№ 996-ХІУ (996-14), Положення (стандарту) бухгалтерського облі­ку (16 "Витрати" (20027-00), 9 "Запаси" (г0751-99), інших П(С)БО, Інструкції щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій № 291 (20893-99), наказу "Про облікову політику підприємства", інших нормативно-правових актів.

Облік витрат (собівартості) на виконання робіт (надання послуг) у первинно­му, поточному та зведеному обліку здійснюється з дотриманням принципу відпо­відності.

Визнання в обліку витрат базується на використанні методу нарахування всіх витрат, які можуть бути достовірно оцінені, в тому числі всіх процентних витрат.

Відображення в обліку витрат (собівартості) на виконання робіт (надання по­слуг) здійснюється згідно з робочим планом рахунків по вибору підприємства з ви­користанням рахунків та субрахунків витрат першого, другого та третього порядку восьмого та дев'ятого класу або тільки восьмого "Витрати за елементами", чи тільки рахунки дев'ятого класу "Витрати діяльності".

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості на виконання робіт (надання послуг), собівартості реалізованих робіт (послуг), операційної та ін­ших видів собівартості, а також змінних і постійних витрат та методів їх обліку і розподілу визначається підприємством самостійно з урахуванням доцільності і на­водиться в додатках до облікової політики.

На підставі даних зведеного обліку витрат на виробництво складаються кальку­ляції фактичної собівартості, які використовуються для контролю за дотриманням планових калькуляцій як окремих робіт (послуг), так і всього обсягу виробництва чи діяльності. Звітні калькуляції складаються на всі виконані підприємством робо­ти та надані послуги.

Управлінський облік витрат (собівартості) на виконання робіт (надання по­слуг) та подання облікової інформації для планування, калькулювання, оцінки, контролю та інших управлінських цілей внутрішнім користувачам здійснюється підприємствами самостійно на основі внутрішніх регламентів (наприклад, Поло­ження про систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю господарських операцій).

Управлінський облік в основних підгалузях житлово-комунального господар­ства не регламентується і не регулюється державними органами, а організовується підприємством самостійно на основі загальних принципів і методів обліку, виходя­чи з потреб діяльності.

Собівартість об'єктів витрат може визначатися залежно від особливостей ор­ганізації діяльності підприємства, методів калькулювання з застосуванням різних си­стем виробничого обліку та відповідних субрахунків бухгалтерського обліку. Впрова­дження системи виробничого обліку здійснюється підприємством самостійно.

особливості розрахунку собівартості робіт підприємств в основних підгалузях житлово-комунального господарства

Витрати на обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання, в тому числі приладів обліку та регулювання споживання води та теплової енергії, включаються до складу квартирної плати.

Власники приватних будинків та бюджетні організації внутрішньобудинкове обслуговування здійснюють самостійно або за окремими договорамиза додаткові кошти.

Житлове господарство. Крім типових статей, калькуляції в житловому госпо­дарстві застосовуються додаткові статті, а саме:

• підготовка житлового фонду до експлуатації в зимовий період;

• поточний ремонт житлового фонду.

До статті "Сировина та матеріали" підприємства житлового господарства вклю­чають, крім типових, витрати на:

• використання піску та інших матеріалів для посипання території в зимовий період;

• використання води для поливання та миття території і зелених насаджень;

• посадку зелених насаджень;

• використання землі, добрив, засобів захисту рослин тощо;

• використання води для системи холодного і гарячого водопостачання.

До статті "Паливо і енергія на технологічні цілі" підприємства житлового госпо­дарства включають, крім типових, витрати на:

• освітлення місць загального користування в житлових будинках та прибу- динкової території;

• теплову енергію для опалення та підігрівання води для системи гарячого во­допостачання;

• електроенергію для забезпечення у внутрішньобудинкових системах про­цесів опалення і гарячого водопостачання;

• електроенергію для ліфтів.

До статті "Роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і ор­ганізацій", крім типових витрат, відноситься вартість послуг сторонніх підприємств за:

• вивезення снігу;

• прибирання, вивезення та знешкодження сміття і очищення неканалізаційних люків;

• очищення димоходів та вентиляційних каналів;

• дезінфекцію та дератизацію місць загального користування житлового фон­ду (підвалів, сміттєзбірників тощо);

• експлуатацію, технічне обслуговування устаткування диспетчерських сис­тем по обслуговуванню житлового фонду за заявками населення.

До статті "Підготовка житлового фонду до експлуатації в зимовий період" відносяться витрати на випробування під тиском систем опалення, водопостачання та водовідведення.

До статті "Поточний ремонт житлового фонду включаються витрати на ма­теріали, енергію, оплату праці ремонтних працівників, відрахування на соціальні за­ходи, транспортні витрати тощо.

До статті "Загальновиробничі витрати", крім витрат типової номенклатури, включаються також:

• вартість житла та комунальних послуг, безкоштовно або пільгово наданих працівникам житлових організацій, відповідно до діючого законодавства;

• витрати на технічну інвентаризацію (реєстрацію усіх змін у складі житлово­го фонду, що експлуатується, і його стану).

До статті "Витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання", крім витрат типової номенклатури, підприємства житлового господарства включають витрати на обслуговування інформаційно-обчислювального комплексу з програм­ним забезпеченням.

До статті "Адміністративні витрати", крім витрат типової номенклатури, вклю­чаються також:

• витрати на оплату послуг банківських установ по прийому платежів від насе­лення;

• витрати по централізованому збору платежів від населення.

До статті "Витрати на збут", крім витрат типової номенклатури, включаються також витрати на виготовлення бланків договорів, рахунків, розрахункових книжок та довідок.

калькуляційною одиницею в житловому господарстві є один квадратний метр загальної площі житлових будинків.

Водопровідно-каналізаційне господарство. До собівартості робіт (послуг) під­приємств водопровідно-каналізаційного господарства включаються усі витрати по добуванню, виробництву і транспортуванню споживачам питної води, а також по прийманню, відведенню і очищенню води для її подальшого використання чи випу­ску у водойми (в тому числі гарячої води, а також води, яка проходить процес очи­щення на загальноміських спорудах).

Собівартість обчислюється за видами технологічних процесів (піднімання во­ди, подача її в мережу, очищення та подача споживачам) та за видами послуг — во­допостачання та водовідведення.

Підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства, крім типових статей калькуляції, застосовується стаття "Вода для використання з технологічною метою". Витрати по статті включаються в собівартість робіт (послуг) по виробничій собівартості води.

Витрати на воду для власних потреб водопровідно-каналізаційних підприємств (по собівартості її виробництва), необхідні для технології очищення питної води (промивання фільтрів, відстійників, резервуарів питної води, реагентного господар­ства та дезінфекції водопровідних мереж), згідно з Правилами технічної експлуа­тації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, які затвер­джено наказом Держжитлокомунгоспу України № 30 (20231-95), та відповідно до методики розроблення технологічних нормативів використання води на підприєм­ствах водопровідно-каналізаційного господарства України, затвердженої наказом Держбуду України № 161.

Норми втрат води (готової продукції) в системах подачі і розподілу води після розрахунку затверджуються органами виконавчої влади на місцях.

Витрати на очищення, оброблення та транспортування купованої води, її ре­алізацію абонентам відносяться до відповідних статей собівартості ("Сировина та матеріали", "Паливо та електроенергія для використання з технологічною метою", "Витрати на оплату праці" тощо).

До статті "Витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання", крім витрат Типової номенклатури, підприємства водопровідно-каналізаційного госпо­дарства включать:

— витрати на обслуговування інформаційно-обчислювального комплексу з програмним забезпеченням;

— витрати на аварійно-відновлювальні роботи (матеріали, запасні частини, за­робітна плата робітників аварійних бригад з відрахуваннями на соціальні заходи, витрати на оплату проїзду обхідників, енергоресурси тощо) в тій частині, яка не відноситься до капітальних витрат, за винятком аварій, що відносяться до надзвичайних ситуацій.

Згідно з тимчасовим класифікатором надзвичайних ситуацій до них відносяться:

— аварії на каналізаційних системах, теплових мережах, у системах водопоста­чання населенню питної води, що призвели до збільшення об'єму стічних вод і концентрації забруднених речовин більше ніж у 10 разів;

— аварії на очисних спорудах стічних вод промислових підприємств з масо­вим викидом забруднюючих речовин в обсязі перевищення ГДК в 10 разів і більше.

До статей "Загальновиробничі витрати" та "Адміністративні витрати" на під­приємствах водопровідно-каналізаційного господарства, крім витрат типової но­менклатури, також відносяться:

— витрати на оплату послуг банківських установ та розрахункових центрів по прийманню та розробленню платежів від населення при прийманні платежів Водоканалом;

— будь-які витрати платника податків, що пов'язані з утриманням та експлуа­тацією основних фондів природоохоронного призначення, включаючи сані­тарні та охоронні зони, які знаходяться в його власності або на балансі;

— витрати на утримання територій санітарних зон охорони (охорона, озеленен­ня, освітлення, утримання в належному санітарному стані тощо).

До статті "Інші операційні витрати", крім витрат типової номенклатури, відно­сяться відрахування за геологорозвідувальні роботи відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 645 (645-95-п).

калькуляційними одиницями для підприємств водопровідно-каналізаційного господарства є один кубометр води та один кубометр стічних вод.

Теплове господарство. До собівартості послуг підприємств теплового госпо­дарства включаються витрати на виробництво теплової енергії і гарячої води та по­дачу їх споживачам.

Облік і калькулювання собівартості робіт та послуг підприємств теплового гос­подарства здійснюється за видами продукції та за стадіями технологічного процесу (виробництво, подача) на одиницю відпущеної продукції, якими є 1 гігакалорія теп­лової енергії та 1 м3 гарячої води (тільки за наявності відкритої системи гарячого водопостачання).

При калькулюванні витрат у собівартості теплової енергії виділяються умов­но-змінні витрати: "Паливо, електроенергія та покупне тепло", які залежать від об­сягів споживання теплової енергії (зима, літо). Умовно-постійні витрати: усі інші, які не залежать від обсягів споживання теплової енергії.

До статей "Сировина та матеріали" підприємства теплового господарства вклю­чають:

• витрати на воду, що використовується для заповнення теплових мереж, підживлення котлоагрегатів, промивання фільтрів при хімічному очищенні води, а також на господарські потреби в межах діючих нормативів;

• вартість холодної води, що використовується для подачі в систему гарячого водопостачання (тільки за наявності відкритої системи підігріву води для га­рячого водопостачання);

• межі витрат тепла в системах подачі і розподілу регламентовані "Галузевою методикою нормування питомих витрат паливно-енергетичних";

• ресурси при виробленні теплової енергії в комунальній теплоенергетиці", за­тверджені наказом Держбуду України № 290.

До статей "Витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання", крім типових витрат, підприємства теплового господарства включають:

• витрати на ремонт, промивання, гідравлічну перевірку, щорічну наладку кот­лоагрегатів, теплових мереж, електричного обладнання, коефіцієнт вироб­ничої потужності та амортизації, проведення паспортизації будівель, облад­нання, теплових мереж, що знаходяться на балансі підприємств теплового господарства;

• витрати на обстеження технічного стану теплових мереж, обладнання при­ладів обліку теплової енергії, паспортизацію теплового навантаження спо­живачів теплової енергії та приладів обліку;

• витрати на обслуговування інформаційно-обчислювального комплексу з програмним забезпеченням.

До загальновиробничих та адміністративних витрат на підприємствах теплово­го господарства залежно від їх структури управління також відносяться:

• витрати на оплату послуг банківських установ та розрахункових центрів за приймання та розробку платежів від населення, якщо приймає плату теплове господарство або за його дорученням виконавець послуг чи розрахунковий центр;

• витрати на утримання територій санітарних зон охорони (охорона, озеленен­ня, освітлення, утримання в належному санітарному стані тощо).

Калькуляційними одиницями для підприємств теплового господарства є одна гігакалорія тепла.

Міський електротранспорт. Собівартість послуг міськелектротранспорту яв­ляє собою виражену у вартісній формі сукупність витрат, пов'язаних із забезпечен­ням технологічного процесу перевезення пасажирів.

Облік і калькулювання собівартості послуг проводиться за видами перевезень (трамвай, тролейбус) та за стадіями технологічного процесу.

Групування витрат, пов'язаних з експлуатацією міського електротранспорту, здійснюється за такою номенклатурою статей калькуляції:

До статті "Енергія для використання з технологічною метою" включається вар­тість електроенергії, що одержується зі сторони і використовується для забезпечен­ня роботи рухомого складу, а також витрати на перетворення змінного електрично­го струму.

До статті "Витрати на оплату праці" відносяться витрати на оплату праці водіїв, кондукторів пасажирських вагонів (трамваїв, тролейбусів) за період їх роботи на лінії.

До статті "Відрахування на соціальні заходи" відносяться відрахування на со­ціальні заходи від заробітної плати водіїв, кондукторів пасажирських вагонів (трам­ваїв, тролейбусів) відповідно до встановлених законодавством норм (соціальне страхування, до Пенсійного фонду, до Фонду сприяння зайнятості населення).

До статті "Амортизація рухомого пасажирського складу" відносяться витрати на повне відновлення основних виробничих фондів у вигляді амортизаційних відра­хувань від балансової вартості трамваїв та тролейбусів за встановленими нормами і порядком.

До статті "Утримання та поточний ремонт енергогосподарства" відносяться ви­трати на:

• амортизаційні відрахування на повне відновлення об'єктів енергогосподар­ства (кабельні мережі, тягові електропідстанції);

• технічне обслуговування та поточний ремонт об'єктів енергогосподарства;

• оплату праці робітників, які обслуговують енергогосподарство;

• відрахування на соціальні заходи та обов'язкові платежі до фондів відповід­но до та у межах норм, передбачених законодавством.

До статті "Утримання служби автоматики та зв'язку" включаються витрати на автоматизацію процесу управління рухом трамваїв і тролейбусів. До них відносять­ся витрати:

• на оплату праці робітників службі автоматики та зв'язку;

• відрахування на соціальні заходи та обов'язкові платежі до фондів відповід­но до та у межах норм, передбачених законодавством;

• амортизаційні відрахування від вартості засобів автоматики та зв'язку;

• на технічне обслуговування і поточний ремонт засобів автоматики та зв'яз­ку.

До статті "Утримання та поточний ремонт трамвайної колії та контактних ме­реж" включаються витрати на:

• амортизаційні відрахування на повне відновлення трамвайних колій та кон­тактних мереж у межах норм, встановлених законодавством;

• проведення технічного обслуговування та ремонт трамвайної колії;

• оплату праці робітників, які обслуговують і ремонтують трамвайні колії та контактні мережі;

• відрахування на соціальні заходи та обов'язкові платежі до фондів відповід­но до та у межах норм, передбачених законодавством.

До статті "Утримання служби (відділу) руху" відносяться витрати на ор­ганізацію пасажирського руху та утримання диспетчерської служби (заробітна пла­та диспетчерів, відрахування на соціальні заходи, експлуатаційні витрати по утри­манню диспетчерських пунктів тощо).

Загальна сума витрат на утримання служби руху розподіляється між трамвай­ними і тролейбусними господарствами пропорційно вагонодням у русі та відносить­ся на собівартість трамвайних і тролейбусних перевезень.

До статті "Експлуатаційні витрати" відносяться витрати:

• на поточний ремонт пасажирського рухомого складу, його технічне обслугову­вання, поточний ремонт устаткування (касових апаратів, компостерів, радіооб­ладнання, акумуляторів тощо), а також заміну та відновлення автошин;

• вартість використаних мастильних, обтиральних та інших матеріалів, обслу­говування рухомого складу та підтримання його в робочому стані;

• на оплату праці робітників, які проводять технічне обслуговування та ремонт рухомого складу;

• вартість використаного палива, електроенергії, води, пари та інших видів енергії на технічне обслуговування та ремонт рухомого складу.

До статті "Загальновиробничі витрати", крім витрат типової номенклатури, відносяться витрати на придбання (друкування) всіх видів проїзних квитків, оп­лату організаціям комісійних за продаж квитків, утримання пунктів (кіосків) по продажу квитків, оплату праці та відрахування на соціальні заходи від оплати праці продавців квитків, контролерів, транспортні та інші витрати по збиранню контролю виторгу від продажу квитків.

До статті "Загальногосподарські витрати" відносяться витрати, які наведено в типовій номенклатурі.

Калькуляційною одиницею на підприємствах міського електротранспорту є од­не пасажироперевезення. При цьому враховується вся кількість пасажирів, включа­ючи тих, які мають пільги по оплаті за проїзд.