10.3. планування та калькулювання собівартості житлово-комунальних послуг

Планування собівартості житлово-комунальних робіт (послуг) здійснюється підприємствами галузі та їх структурними підрозділами одночасно з розробкою їх загальних річних, квартальних, а при необхідності — місячних планів.

Планові витрати на виконання робіт (послуг) у вартісному вираженні форму­ють їх планову собівартість.

Розрахунку планових витрат передує оцінка та аналіз виконання планових по­казників попереднього періоду, результатів діяльності структурних підрозділів та підприємства в цілому, фактичної ефективності окремих організаційно-технічних заходів та виробництва в цілому.

На підставі результатів оцінки та аналізу в процесі планування виявляють внутрішньовиробничі резерви та розроблюють організаційно-технічні заходи, спря­мовані на оптимізацію структури й вимог виробництва, оптимізацію процесу вироб­ництва та удосконалення технологій виробництва робіт (послуг), транспортування послуг до споживачів; удосконалення його організації та управління, підвищення технічного рівня, раціональний вибір матеріальних ресурсів, що використовуються, підвищення економічної ефективності виробництва, оптимізації рівня використан­ня виробничих потужностей, матеріальних та грошових ресурсів, удосконалення си­стеми організації праці. Серед заходів особлива увага приділяється впровадженню систем обліку використання матеріальних ресурсів та обсягів споживання послуг.

Процес планування включає виконання таких завдань:

• визначення потреб в ресурсах для виконання робіт (надання послуг) у нату­ральному виразі;

• розрахунок індивідуальних складових витрат у грошовому виразі;

• визначення загальної величини витрат у грошовому виразі, яка визначає со­бівартість робіт (послуг) і є основою для формування цін (тарифів) на робо­ти (послуги);

• створення основи для визначення внутрішньовиробничих економічних від­носин на підприємстві.

Розрахунки витрат проводяться з урахуванням суспільних умов виробництва, що визначають умови праці, правила використання природних ресурсів, безпечного ведення робіт, охорони навколишнього середовища, а також ураховують техніко-еко- номічні особливості умов господарювання підприємств, що надають комунальні по­слуги.

Визначення планових витрат здійснюється шляхом техніко-економі-чних роз­рахунків, проведених з використанням технічних норм, нормативів та інших пара­метрів виробничого процесу, що фіксується технічною документацією, статистич­них даних з урахуванням економічних умов виробничої діяльності: форм і систем оплати праці, цін на продукцію і ресурси, що передбачаються в плановому році, нор­мативів платежів, що визначаються законами та нормативними актами.

Для розрахунку планових витрат використовуються такі дані:

— планові обсяги виконання робіт (послуг) у натуральному та вартісному ви­разі;

— норми витрат матеріальних ресурсів для виконання робіт (послуг) і розра­хунки потреби в ресурсах у натуральному виразі;

— договори на постачання матеріальних ресурсів, на обслуговування і уп­равління виробництвом;

— офіційні дані про ціни виробників промислової продукції на плановий період;

— норми витрат праці, розрахунки чисельності і кваліфікаційного окладу ро­бітників, умови оплати праці, визначені колективним договором і чинним законодавством України, ставки і розцінки, які застосовуються на підприєм­стві при оплаті праці;

— економічні нормативи і норми: амортизаційних відрахувань, відрахувань на соціальні заходи, податків, зборів та інших обов'язкових платежів, передба­чених обліковою політикою підприємства та діючим законодавством тощо;

— плани організаційно-технічних заходів щодо технічного переоснащення та удосконалення організації виробництва, ресурсозбереження, планово-попере­джувальних робіт, що приводять до економії матеріальних ресурсів, поліпшен­ня використання трудових ресурсів, до усунення зайвих витрат і втрат. Ціни на продукцію і ресурси, що передбачаються в плановому періоді;

— плани, кошториси підприємства, інші дані, необхідні для планування.

Перелік типових видів кошторисів, які можуть складатися комунальними

підприємствами:

• кошторис загальновиробничих витрат;

• кошторис витрат на виробництво допоміжних цехів;

• кошторис витрат на утримання та експлуатацію обладнання;

• кошторис адміністративних витрат;

• кошторис витрат на збут;

• кошторис витрат на підготовку виробництва та освоєння нових потужно­стей;

• кошторис транспортно-заготівельних витрат;

• кошторис витрат на обслуговування виробничого процесу;

• кошторис інших виробничих витрат;

• кошторис витрат на всі види ремонтів основних фондів;

• кошторис витрат на охорону праці та техніку безпеки;