основні терміни

Активи — будь-яка одиниця, що має економічну вартість і є власністю організації. Одиниця може бути фізичною за своїм характером (матеріальною) або нема­теріальною, що виступає у формі права чи власності, вираженій через затрати або іншу вартість.

Аналіз затрат та вигод — вид аналізу, який визначає в грошовій формі вартість і (або) вигоди (наприклад, дозвілля або вплив на довкілля), які не обов'язко­во мають ринкову вартість. Аналіз витрат та вигод передбачає застосування трьох логічних кроків: 1) визначення завдань та альтернативних шляхів для виконання цих завдань; 2) аналіз додаткових змін у випадку застосування кожного альтернативного варіанту порівняно з випадком його незастосуван- ня; 3) порівняння витрат та вигод різних альтернативних шляхів.

Аналіз програм — аналіз діяльності органів влади для визначення її наслідків, ефек­тивності та результатів.

Анулювання — скасування бюджетного фінансування впродовж поточного року. Анулювання є законодавчим актом, який може ухвалюватися з ініціативи ви­конавчої або законодавчої гілки влади.

Аудит — перевірка правильності фінансової звітності та аналіз фінансового стану. За формою проведення поділяється на зовнішній та внутрішній. Здійснюєть­ся незалежними аудиторами (фізичними або юридичними особами) або поса­довою особою за рішенням відповідної ради з метою перевірки достовірності річного фінансового звіту, поданого виконавчим органом на затвердження.

Аудит діяльності (результативності) — вид аудиту типу "вартість за гроші", що складається з трьох компонентів: 1) перевірки результатів програми, тобто з'ясування чи організація робить правильні справи; 2) перевірки економності та ефективності, тобто чи правильно діє організація; 3) перевірки дотримання законності, тобто чи організація дотримується законів, інструкцій та процедур у процесі виконання програми.

Бюджет — план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечен­ня виконання завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки крим та органами місцевого самовря­дування протягом бюджетного періоду.

Бюджет розвитку — план видатків, призначених для поліпшення або придбання землі, споруд та інфраструктури, що гарантує довгострокові вигоди. Бюджет розвитку схвалюється радою і містить надходження та видатки, джерела над­ходжень, кожен проект або придбання.

Бюджетна класифікація — систематизоване згрупування доходів, видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету, виходячи з економічної сутності, функціональної діяльності, організаційної структури та інших ознак відповідно до законодавства України та міжнарод­них стандартів.

Бюджетна поправка (зміни до бюджетних призначень) — уточнення до вже схва­леного бюджету, яке, за умови його схвалення відповідною радою, змінює бю­джетне призначення. Поправки до бюджету можуть вноситися впродовж року при зміні видаткових пріоритетів.

Бюджетне призначення — повноваження, надане головному розпорядникові бю­джетних коштів Бюджетним кодексом, законом про Державний бюджет Ук­раїни або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмежен­ня і дозволяє надавати бюджетні асигнування.

Основними формами бюджетного повноваження виступають призначення, право на запозичення та право на укладання угоди. Класифікація бюджетних повноважень здійснюється за такими ознаками:

— за терміном дії (тривалістю один рік, багаторічне та необмежене);

— за часовими рамками законодавчої дії (поточне або постійне);

— за способом подання наявних сум (визначене або невизначене).

Бюджетне асигнування — повноваження, надане розпорядникові бюджетних коштів

відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету.

Бюджетний календар — план заходів, який відображає головні етапи та визначає строки для кожного етапу, а також дати початку й закінчення бюджетного процесу.

Бюджетний цикл — періодичний процес, протягом якого орган влади готує, ухвалює та виконує відповідний бюджет. Бюджетний цикл складається з: 1) підготов­ки пропозиції проекту бюджету; 2) законодавчого схвалення запропоновано­го бюджету; 3) виконання запропонованого бюджету виконавчою гілкою вла­ди; 4) підготовки річного звіту з детальним викладом результатів діяльності та його затвердження.

Бюджетні платежі — платежі відповідно до бюджетних зобов'язань, термін оплати яких настав.

Бюджетні зобов'язання — будь-яке виконане відповідно до бюджетного асигнуван­ня розміщення замовлення, укладання договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій упродовж бюджетного періоду, за яким необхідно здійснити платежі протягом цього самого періоду або ж у май­бутньому.

Бюджетні інструкції — основні напрями, що визначають бюджетне середовище, тобто очікувані надходження та стратегію на наступний рік; управління роблять свої бюджетні запити відповідно до основних напрямів формування бюджету.

Бюджетні резерви — кошти, зарезервовані для наступних видатків, наприклад, на покриття непередбачених потреб.

Взяті зобов'язання — суми розміщених замовлень, ухвалених угод, отриманих по­слуг та подібні операції, здійснені протягом певного періоду, що можуть спла­чувати