3.2. Організаційно-функціональна структура ООН

ООН має дуже розгалужену організаційну структуру, якаскладається з великої кількості керівних органів, комісій,комітетів, організацій, програм, конференцій, центрів тощо.Але провідна роль у керівництві Організацією належить голо-вним органам. їх шість (табл. 3.1):

Генеральна Асамблея.

Рада Безпеки.

Економічна й соціальна рада (ЕКОСОР).

Міжнародний суд.

Секретаріат.

Організаційна структура ООН

Рада з Опіки.

Таблиця 3.1

Головніоргани

Допоміжні органи

ГенеральнаАсамблея

Головнікомітети

Постійнікомітети

Близько-східнеагентство

Автоно-мніорганіза-ції

Програ-ми,фонди,центри

РадаБезпеки

Військо-во-штабнийкомітет

Постійнікомітети

 

 

 

ЕКОСОР

функціо-нальнікомісії

Регіона-льнікомісії

Постійнікомісії

Спеціалі-зованізаклади

Програ-ми,фонди,центри

Секретаріат,Генеральнийсекретар

Верхов-нийкомісар зправ лю-дини

 

 

 

 

Міжнародний

суд

 

 

 

 

 

Рада з опіки

 

 

 

 

 

Генеральній Асамблеї й ЕКОСОР організаційно підпо-рядковано більшість другорядних органів, а також практичновсі спеціалізовані заклади ООН, про що йтиметься нижче. Всіоргани, крім Суду, містяться в Нью-Йорку, Міжнародний судмає штаб-квартиру в місті Гаага (Нідерланди).

Розглянемо основні функції головних органів.

1. Генеральна Асамблея (ГА) - вищий орган ООН. Вонаявляє собою своєрідний світовий парламент, в якому є пред-ставники всіх членів ООН, тобто майже всіх країн світу. ГА -найдемократичніший орган ООН, оскільки кожний представ-ник має однин голос, незважаючи на розмір країни, її еко-номічну могутність та політичний вплив. Важливі рішенняприймаються в ГА кваліфікованою більшістю в дві третини го-лосів, звичайні рішення - простою більшістю. В цілому резо-люції Генеральної Асамблеї мають рекомендаційний характер,але практично їх сприймають до виконання всі члени ООН.Навіть у Статуті Організації передбачено позитивне ставлен-ня членів до резолюції ГА. Крім того, в компетенції Асамблеї єрішення обов'язкового характеру: прийняття нових членів абовиключення з ООН, обрання Генерального секретаря, затвер-дження бюджету ООН, вибори непостійних членів Ради Без-пеки, вибори членів ЕКОСОР, Ради з опіки, а також рішеннядеяких адміністративно-технічних питань. Останнім часом всебільше резолюцій ГА приймається на основі консенсусу. Ценайбільш ефективний метод прийняття рішень, оскільки ви-ключає протиріччя між інтересами окремих представників.

Найважливіші функції Генеральної Асамблеї:

зміцнення міжнародного миру;

пом'якшення міжнародного напруження;

скорочення озброєнь і роззброєння;

створення умов для дружніх відносин між державами.

До компетенції Генеральної Асамблеї відносяться о