3.3. Соціально-економічні органи ООН

магниевый скраб beletage

Організація Об'єднаних Націй має в своїй структурі цілунизку програм, фондів і центрів різної спрямованості.Більшість із них утворено для надання соціально-економічноїдопомоги країнам, міжнародним організаціям та окремим вер-ствам населення, що знаходяться в скрутному становищі. Ціоргани підпорядковані Генеральній Асамблеї та Економічній ісоціальній раді, які здійснюють, здебільшого, спільнекерівництво ними. Ось основні програми, фонди й центриООН у соціально-економічній сфері.

Програми

Програма розвитку ООН (ПРОООН).

Всесвітня продовольча програма (СПП).

Програма з довкілля (ЮНЕП).

Міжнародна програма з контролю за наркотиками.

Фонди

Фонд з галузі народонаселення (ЮНФПА).

Фонд розвитку для жінок (ЮНІФЕМ).

Дитячий фонд (ЮНІСЕФ).

Фонд розвитку інвестицій (ЮНКДФ).

Центри

Центр з населених пунктів (ХАБІТАТ).

Бюро Координатора ООН з допомоги в разі стихійноголиха.

Управління Верховного комісара ООН в справахбіженців.

Навчальний і науково-дослідний інститут ООН.

Університет ООН.

Всесвітня продовольча рада (ВПР).

Міжнародний торговельний центр ЮНКТАД / СОТ.

До цієї ж групи допоміжних органів належить також Кон-ференція з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД); про неї буде йтимова в розділі про міжнародні торговельні організації.

Розглянемо найважливіші програми й фонди ООН.

Програма розвитку ООН (ПРООН) - United NationsDevelopment Programme (UNDP). Утворена в 1965 р. Голо-вна мета ПРООН - надання допомоги країнам, що розвива-ються, для прискорення їх економічного зростання. Програмафінансується за рахунок добровільних внесків; найбільші до-нори - розвинуті країни (США, Японія, Нідерланди, Данія,Швеція, Німеччина, Норвегія).

До основних функцій ПРООН належать:

розроблення проектів і програм розвитку;

розподіл коштів на втілення проектів;

технічна допомога;

консультативні й експертні послуги;

організація семінарів і навчання фахівців за кордоном;

підготовка національних управлінських кадрів;

сприяння здійсненню реформ;

надання допомоги в надзвичайних ситуаціях.

Головні сфери діяльності ПРООН: боротьба із зли-денністю; розвиток управлінської діяльності; технічнеспівробітництво між країнами, що розвиваються; навколишнєсередовище; раціональне використання природних ресурсів;участь жінок у соціальному управлінні.

Структурно до ПРООН входять такі блоки:

програма "Добровольці ООН";

Глобальний екологічний фонд;

Фонд ООН для розвитку в інтересах жіноцтва;

Фонд капітального розвитку ООН.

Фонд капітального розвитку фінансує перспективні про-екти розвитку, пов'язані з інфраструктурою життєзабезпечен-ня населення, поліпшення життя людей у найменш розви-нутих країнах. Глобальний екологічний фонд спрямований назапобігання екологічних криз і відшкодування наслідків за-бруднення навколишнього середовища. Програма "Добро-вольці ООН" виявляється у надсиланні фахівців до найменшрозвинутих країн для надання технічної допомоги. Фонд дляінтересів жіноцтва спрямований на підтримку й підвищеннястатусу жінок у суспільстві, особливо їх ролі в управліннісоціально-економічними й політичним процесами.

Допомога ПРООН надається тільки урядам або через їхпосередництво. Останнім часом серед цілей Програми з'яви-лося сприяння в проведенні економічних реформ країнам з пе-рехідною економкою; особлива увага при цьому приділяєтьсярозвитку приватного сектора.

Керівництво Програмою здійснює Виконавча рада, якаскладається з 36 членів, що обираються на сесії ЕКОСОР.Очолює ПРООН Адміністратор, який призначається Гене-ральним секретарем ООН після консультації з Виконавчоюрадою. Штаб-квартира ПРООН знаходиться в Нью-Йорку.

Програма з довкілля (ЮНЕП) - United NationsEnvironment Programme (UNEP) заснована в 1972 р. Вонастала наслідком роботи Стокгольмської Конференції ООН зпроблем навколишнього середовища. Конференція виробилазбалансований і комплексний підхід до рішень екологічнихпроблем на глобальному рівні. У Стокгольмі було прийнятодва важливі документи - Декларацію про навколишнє середо-вище й План заходів щодо захисту довкілля. Декларація наго-лошувала, що навколишнє середовище обумовлює інтелекту-альне, соціальне й духовне зростання людини. Охорона івідтворення природного середовища є необхідною умовою длялюдського добробуту; відповідальність за це лягає не тільки науряди, а й на кожну людину. План заходів визначив ор-ганізаційні форми охорони довкілля. На підставі рекомен-дацій, що містились у Плані заходів, і було утворено ЮНЕП.

Основна мета Програми - співробітництво країн для захи-сту й поліпшення навколишнього середовища.

Функції ЮНЕП:

розробка рекомендацій щодо політики захистудовкілля;

загальне керівництво діяльністю й координація про-грам у галузі збереження природного середовища;

підготовка доповідей про стан навколишнього середо-вища в світі та за регіонами;

спостереження за станом навколишнього середовища(екологічний моніторинг);

сприяння міжнародним науковим організаціям уздійсненні екологічних досліджень;

технічні заходи з ліквідації шкоди, заподіяної навко-лишньому середовищу.

Керівний орган ЮНЕП - Рада керуючих, що складаєтьсяз представників 58 держав. Раду обирає Генеральна Асамблея.Оперативні функції виконує Секретаріат ЮНЕП і Рада з ко-ординації діяльності в галузі навколишнього середовища;обидва органи очолює директор-виконавець. ФінансуванняПрограми здійснюється з Добровільного фонду ЮНЕП.Штаб-квартира знаходиться в Найробі (Кенія).

За участю ЮНЕП було розроблено низку конвенцій щодозахисту довкілля (з біологічної різноманітності, про змінуклімату тощо). Серед основних напрямів діяльності ЮНЕП -збереження генетичних ресурсів біосфери, запобігання заги-белі екосистеми. Світова хартія природи, прийнята ООН у1982 р., є важливим кроком на шляху досягнення цієї мети.

ЮНЕП координує свою діяльність з ЮНЕСКО йПРООН, оскільки останні дві організації частково мають спра-ву з різними екологічними аспектами міжнародних відносин.

Фонд розвитку інвестицій (ФРІ) - UN Capital Develop-ment Fund (UNCDF) утворено в 1966 р. Головна мета - спри-яння країнам, що розвиваються, в надходженні інвестицій, на-данні допомоги й позик. Фонд обслуговує насамперед най-менш розвинуті країни. Ресурси Фонду формуються переваж-но за рахунок добровільних внесків.

Деякі інші програми й фонди будуть розглянуті врозділах, присвячених галузевим блокам міжнародних ор-ганізацій.

Таким чином, ООН є організацією, що охоплює практич-но всі сфери життєдіяльності людини на рівні міжнароднихвідносин. Це зумовлює дуже розгалужену організаційно-функціональну структуру Організації. Ця структура, як і на-прями діяльності ООН, характеризується динамічністю в часі.Якщо в світі відбуваються важливі зрушення в політичній,економічній, соціальній та в інших сферах, ООН реагує на нихутворенням відповідно нових органів, організацій, комісій, щоберуть під контроль вирішення нових проблем.

Велика роль ООН в координації світових економічнихпроцесів. Усі міждержавні економічні організації, які є в світі,прямо входять до структури ООН (спеціалізовані заклади)або підтримують з нею постійні робочі стосунки (регіональніорганізації). З неурядовими економічними організаціямиООН також здійснює координаційні зв'язки (через ЕКО-СОР). Отже, ООН являє собою глобальну систему міжнарод-них економічних зв'язків, упорядкованих у розгалуженій ме-режі міжнародних організацій.

Питання для самоконтролю

З якою метою була утворена Організація Об'єднанихНацій?

До якого типу організацій належить ООН?

Які мови застосовуються в ООН як офіційні і які - якробочі?

Які цілі діяльності має ООН?

Як узгоджуються цілі та сфери діяльності ООН?

У чому полягають принципи діяльності ООН?

Назвіть головні органи ООН.

У чому полягають функції ЕКОСОР?

Назвіть спеціалізовані заклади ООН.

10. Які допоміжні органи входять до структури ООН?

Тести

Визначте тип організації, до якої належить ООН:

а)         галузева;

б)         універсальна;

в)         регіональна;

г)         закрита.

ООН була заснована:

а)         в 1919 р.;

б)         в 1945 р.;

в)         в 1949 р.;

г)         в 1958 р.

Чи можуть міжнародні організації мати статус спостерігачапри ООН?

а)         так;

б)         ні.

Визначте головну мету утворення ООН:

а)         розвиток дружніх відносин між націями на грунті поважанняпринципу рівності і самовизначення народів;

б)         міжнародне співробітництво з вирішення проблем еко-номічного, соціального, культурного й гуманітарного плану;

в)         пітримка міжнародного миру й безпеки;

г)         формування центру узгодження зусиль націй для досягненняспільних цілей.

У переліку найважливіших принципів ООН є одне поло-ження, яке належить не до принципів, а до цілей; назвіть його.

а)         суверенна рівність усіх членів організації;

б)         сумлінне виконання взятих на себе зобов'язаннь;

в)         вирішення міжнародних суперечок мирними засобами;

г) сприяння економічному співробітництву держав з неоднако-вими рівнями соціально-економічного розвитку;

ґ) готовність держав надати ООН усіляку допомогу в її діяхзгідно зі Статутом.

Головними органами ООН є (визначте цілком правильнудобірку):

а)         Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, ЮНКТАД, ЮНЕСКО,Міжнародний суд, Рада з опіки;

б)         Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, ЮНЕСКО, ЕКОСОР,МВФ, Секретаріат;

в)         Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, ЮНКТАД, ЮНІДО,Міжнародний суд, Секретаріат;

г)         Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, ЕКОСОР, Міжнарод-ний суд, Секретаріат, Рада з опіки;

ґ) Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, ЮНКТАД, ЕКОСОР,Міжнародний суд, Секретаріат.

Більшість рішень Генеральної Асамблеї:

а)         обов'язкові;

б)         рекомендаційні.

Генеральна Асамблея ООН складається з:

а)         представників усіх членів організації;

б)         обраних представників.

При голосуванні в Генеральній Асамблеї:

а)         кожна країна має один голос;

б)         кількість голосів країни залежить від її економічної потуж-ності.

Скільки голосів членів Ради Безпеки достатньо, щобрішення було прийнятим, якщо не застосовується "вето":

а)         15;

б)         12;

в)         9;

г)         5?

Рішення Ради Безпеки:

а)         обов'язкові;

б)         рекомендаційні.

Рішення Міжнародного суду:

а)         обов'язкові;

б)         рекомендаційні.

Серед наведених груп організацій системи ООН визначтетакі, що відають промисловістю і торгівлею:

а)         ЮНІДО, ЮНКТАД, МАГАТЕ, СОТ;

б)         МБРР, МАР, МФК, БАГІ;

в)         ІКАО, ІМО, МСЕ, ВПС;

г)         ФАО, МФСР, ВПП.

Серед наведених груп організацій системи ООН визначтетакі, що відають транспортом і зв'язком:

а)         ЮНІДО, ЮНКТАД, МАГАТЕ, СОТ;

б)         МБРР, МАР, МФК, БАГІ;

в)         ІКАО, ІМО, МСЕ, ВПС;

г)         ФАО, МФСР, ВПП.

У якої з наведених організацій системи ООН головною ме-тою є охорона довкілля?

а)         ЮНКТАД;

б)         ЮНЕСКО;

в)         ЮНЕП;

г)         ЮНІСЕФ?