4.2. Консультативні групи держав

магниевый скраб beletage

Це об'єднання держав для вирішення нагальних проблемекономічного плану. Як уже йшлося, консультативні групи -це не організації в повному розумінні цього слова (відсутністьстатуту, постійних керівних органів), але їх функції, по суті,збігаються з функціями міждержавних економічних ор-ганізацій, тому доречно ознайомитися хоча у в загальних ри-сах з їх діяльністю.

Консультативні групи держав мають назву або клубів (Па-ризький клуб), або груп. Функції клубів будуть розглянуті врозділі про міжнародні валютно-кредитні організації. Групидержав формуються для вирішення проблем міжнародної еко-номіки, які постають у процесі розвитку міжнародних відно-син. Країни групуються залежно від спільності інтересів усфері світової економіки. Назва груп відповідає їх чисель-ності.

Найвідоміші консультативні групи країн з проблемміжнародної економіки: Група Семи; Група Дев'яти; Група Де-сяти; Група Одинадцяти; Група П'ятнадцяти; Група Двадцятичотирьох; Група Сімдесяти семи.

Група Семи (Г-7) - найвпливовіша у вирішенні еко-номічних проблем. її склад: США, Японія, Німеччина,Франція, Велика Британія, Італія, Канада. Це країни з найпо-тужнішим економічним потенціалом, тому від позиції Г-7 ба-гато в чому залежить напрям розвитку світової економіки.Група семи ("Велика сімка") була утворена в 1975 р. для обго-ворення глобальних економічних проблем, переважно валют-ного й фінансового плану. Засідання групи проводяться одинраз на рік на рівні голів країн або урядів і постійно - на рівніміністрів фінансів, керівників центральних банків. На нарадахГ-7 обговорюються кардинальні проблеми світової економіки,ситуація з курсами валют, питання збалансованостінаціональних економік. Підсумком нарад є розробка спільно-го економічного курсу держав "Сімки", визначення їх позиціїдо найважливіших проблем.

Група Семи обговорює не тільки економічні, а й політичніпроблеми в тих аспектах, які мають відношення до економіки.Останнім часом у роботі Г-7 бере участь і Росія, тому інколи"Сімку" називають "Вісімкою". Проте участь Росії обме-жується, здебільшого, обговоренням саме політичних про-блем. Втім, Росія за часів президентства В. Путіна намагаєтьсявідігравати у "Вісімці" більшу роль, зокрема в питанняхвирішення енергетичних проблем. У 2006 р. Росія в порядкуротації стала головуючою в Групі Восьми.

Група Дев'яти (Г-9) включає Австрію, Бельгію, Болгарію,Данію, Фінляндію, Угорщину, Румунію, Швецію, Сербію. Во-на призначена для вирішення проблем економіки Європи з на-голошенням на Центральну Європу.

Група Десяти (Г-10) об'єднує Бельгію, Канаду, Францію,Італію, Німеччину, Японію, Нідерланди, Швейцарію, ВеликуБританію і США. Спостерігачами в групі є: Банк міжнароднихрозрахунків (БМР), Європейська Комісія, МВФ і ОЕСР. Цепотужна і впливова група, що акцентує свою увагу навирішенні валютно-кредитних проблем як у глобальномувимірі, так і особливо в Європі.

Група Одинадцяти (Г-11) включає латиноамериканськідержави й призначена для обговорення економічної ситуації врегіоні та прийняття узгодженої економічної політики.

Група П'ятнадцяти (Г-15) охоплює досить різноманітнугрупу держав, об'єднаних не за географічною ознакою, а черезспільність економічних проблем, що постають перед ними. Цекраїни, що розвиваються, в Азії (Індія, Індонезія, Сінґапур,Малайзія), Африці (Єгипет, Алжир, Ніґерія, Сенеґал, Зімбаб-ве), Латинській Америці (Аргентина, Бразилія, Мексика, Пе-ру, Венесуела); від Європи в групі присутня Сербія. Склад Г-15 показує, що вона поєднує країни переважно "новііндустріальні".

Група Двадцяти чотирьох (Г-24) складається майже зусіх тих, що входять до Г-15, а також деяких інших країн, щорозвиваються (Ефіопія, Ґабон, Ґана, Ґватемала, Пакистан,Шрі-Ланка та ін.). Функції практично такі самі, як і в Г-15.

Група Сімдесяти семи (Г-77) об'єднує майже всі країни,що розвиваються, а також соціалістичні країни (Китай, КНДР,Куба), деякі країни з перехідною економікою (Монголія, Ру-мунія, Сербія). Метою Г-77 є сприяння реформуванню еко-номіки, підняття економічного рівня країн, які мають суттєвіпроблеми в розвитку соціально-економічної сфери.

Деякі інші функції консультативних груп держав, а такожфункції Паризького і Лондонського клубів буде розглянуто врозділі 7.

Питання для самоконтролю

Якими рисами характеризуються економічні ор-ганізації загальної компетенції?

За якими принципами утворюється склад членівОЕСР?

У чому полягають цілі ОЕСР?

Схарактеризуйте організаційно-функціональну струк-туру ОЕСР.

У чому полягають особливості регулюючих функційконсультативних груп держав?

Яку роль у регулюванні міжнародних економічнихвідносин відіграє Група Семи (Восьми)?