5.1. Організації з регулювання в галузі промисловості

й енергетики

До цієї групи належать організації системи ООН(ЮНІДО й МАГАТЕ), системи ОЕСР (МЕА й АЯЕ), а такожсамостійний науково-дослідний центр - ЦЕРН.

ОрГаНі3аціЯ 3 ЮНІДО була заснована рішеннямпромислового розвитку - Генеральної Асамблеї ООН в 1967 р.;ЮШД° (United Nations з 1985 р. має статус спеціального за-IndustrialDevelopment кладу ООН. ПідпорядкованаOrganization - UNIDO) ^ту^глг,      ^f^

ЕКОСОР, свою діяльність узгоджує

з ПРООН. Утворення ЮНІДО пов'язано з необхідністю спри-яння країнам, що розвиваються, подолати труднощі на шляху їхіндустріалізації. Отже, дійсно є зв'язок між метою ЮНІДО йПРООН; але цілі ЮНІДО вужчі й конкретніші: вони охоплю-ють сферу промисловості й спрямовані на індустріалізаціюкраїн.

Головна мета ЮНІДО - координувати зусилля ООН усприянні промислового розвитку й співробітництва в цій га-лузі на глобальному, регіональному й національному рівнях.Організація об'єднує 166 членів, серед яких є й Україна.

Основні цілі ЮНІДО:

індустріалізація країн, що розвиваються, подолання їхтруднощів з ресурсами й інфраструктурою;

сприяння в проведенні реформ країнам з перехідноюекономікою, зокрема в приватизації промисловихпідприємств;

надання технічної допомоги країнам, що розвиваються.

У 90-х роках увага ЮНІДО поширилась і на країни з пе-рехідною економікою, що виявилось у формуванні цілей, алеосновним об'єктом діяльності організації все ж таки залиша-ються країни, що розвиваються, особливо африканські. Середпріоритетів у діяльності ЮНІДО слід назвати:

пріоритетну індустріалізацію країн Африки;

допомогу малим і середнім підприємствам;

надання технічної допомоги країнам, що розвиваються;

промисловий розвиток сільських районів;

поширення промислової інформації, сприяння інвес-тиціям і технічному прогресу;

підвищення конкурентоспроможності промислових то-варів країн, що розвиваються;

сприяння в ефективному використанні національнихприродних ресурсів;

довкілля й енергетика.

Особливої уваги ЮНІДО надає поширенню в країнах, щорозвиваються, сучасних методів виробництва, програмуванняй управління, поширенню інформації. Значні кошти виділя-ються для підготовки національних кадрів у галузі промисло-вості: ЮНІДО надає консультативну допомогу шляхом прове-дення конференцій, нарад; організує зустрічі представниківпромислового бізнесу, профспілок і споживачів. Крім того,консультації здійснюються групами фахівців з окремих галу-зей і конкретних проблем. У рамках ЮНІДО створено Банкпромислової і технічної інформації, який систематизуєтехнічну документацію, особливо з новітніх технологій.

Технічна допомога також полягає в наданні країнам, щорозвиваються, матеріальних і фінансових ресурсів, промисло-вого устаткування, інженерно-консультативних послуг. У ме-жах технічного співробітництва виокремлюються такі блоки:переробна промисловість агропромислового комплексу (хар-чова, шкіряна, текстильна, деревообробна); хімічна промис-ловість (біотехнологія, фармацевтична, органічний синтез);машинобудування (електроніка, металообробка, сільськогос-подарське машинобудування).

Структура ЮНІДО складається з таких органів:

Головні органи:

Генеральна конференція.

Рада з промислового розвитку (РПР).

Секретаріат, Генеральний директор.

Представництва ЮНІДО на місцях.

Допоміжні органи:

Комітет з програм і бюджету.

Технічні комітети.

Генеральна конференція є вищим органом ЮНІДО. Вонаскладається з представників усіх держав-членів і проводитьсвої сесії один раз на два роки. Конференція виробляє стра-тегію ЮНІДО, її політику в найважливіших питаннях, затвер-джує бюджети, здійснює контроль за ефективним використан-ням фінансових ресурсів. Рішення затверджуються більшістюв дві третини голосів, причому кожен представник має одинголос.

Рада з промислового розвитку (РПР) виконує опера-тивні функції: слідкує за виконанням затверджених програмроботи, виконанням бюджетів, рішень Конференції. Радаскладається з 53 членів, які розподіляються за таким принци-пом: 33 від країн, що розвиваються; 15 - від розвинутих країн;5 - від країн з перехідною економікою. Рада має досить вели-ку вагу в системі ЮНІДО; по суті, вона, разом з Комітетом зпрограм і бюджету, визначає основні програми допомоги йрозробляє бюджети, які потім лише затверджуються Конфе-ренцією. РПР готує й надає на розгляд Генеральній Асамблеї

ООН (через ЕКОСОР) щорічну доповідь про діяльність усієїЮНІДО.

Секретаріат здійснює організаційну роботу. Він скла-дається з шести департаментів (програми по країнах й з фінан-сування; досліджень і публікацій; людських ресурсів іпідприємництва; промисловості й охорони довкілля; інвес-тицій і технологічного розвитку; адміністративний. Кожнийдепартамент здійснює оперативні функції в певній вузькій га-лузі. Секретаріат очолює Генеральний директор, який є голо-вним адміністративним керівником ЮНІДО. Він представляєОрганізацію на офіційних форумах.

Комітет з програм і бюджету надає Раді рекомендації зрозробки бюджету, квотам внесків, по програмам роботиЮНІДО. Комітет складається з 27 членів, які обираються запринципом географічної справедливості. Хоч комітет є до-поміжним органом, його роль у вирішенні фінансових питаньдосить велика. Жодна фінансова програма або бюджет не бу-дуть затверджені Конференцією, якщо вони попередньо не бу-ли погоджені Комітетом та Радою.

Технічні комітети утворюються Конференцією або Радоюв разі необхідності вирішення тих або інших проблем щодо на-дання технічної допомоги.

Важливе значення в діяльності ЮНІДО має розробленняй реалізація програм індустріалізації й соціально-економічно-го розвитку країн, що розвиваються. Серед них необхідно на-звати:

Друге десятиліття промислового розвитку Африки(1993-2002 р.);

Спеціальні програми промислового розвитку в арабсь-ких країнах і країнах Азіатсько-Тихоокеанськогорегіону;

Регіональна програма співробітництва для промисло-вого розвитку країн Латинської Америки й Карибсько-го басейну;

Програма індустріалізації 47 найменш розвинутихкраїн;

Програма інтеграції жінок у процеси промисловогорозвитку.

Як уже згадувалось, у своїй діяльності ЮНІДО активноспівробітничає з ПРООН. У країнах, що розвиваються, пред-ставники - резиденти ПРООН виконують водночас функціїпредставників ЮНІДО. їх заступниками є директориЮНІДО з програм по країнах. Ці директори також є старши-ми радниками урядів країн, що розвиваються, з питань про-мислового розвитку.

Діяльність ЮНІДО супроводжується значними фінансо-вими витратами на цілі розвитку. Кошти для фінансуванняскладаються з декількох джерел. Головним є кошти ПРООН.Іншими джерелами є обов'язкові внески членів ЮНІДО та до-бровільні внески членів ЮНІДО. Витрати, що здійснюютьсяза рахунок обов'язкових внесків, називаються регулярнимибюджетами. Витрати з добров