5.2. Організації з регулювання в галузі сільськогогосподарства й продовольства

магниевый скраб beletage

До цієї групи належать: Продовольча й сільськогоспо-дарська організація (ФАО), Всесвітня продовольча програма(ВПП), Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку(МФСР), Всесвітня продовольча рада (ВПР). Всі вони вхо-дять до системи ООН. їх штаб-квартири знаходяться в одно-му місті - Римі, що сприяє координації спільних дій цих ор-ганізацій. Вони мають спільну мету: ліквідувати голод у світі йпідвищити рівень харчування через підйом сільськогоспо-дарського виробництва. В той же час кожна з організацій маєсвої специфічні функції, вони немовби доповнюють одна однув досягненні спільної мети. Розглянемо цю специфіку на при-кладі перших трьох організацій.

Продовольча й Це один з найстаріших спеціалізова-сільськогосподарська них закладів ООН, заснований ще ворганізація ФАО (Food and 1945 р. До її складу входить 169 дер-Agricultural Organizati°n - жав і Європейський Союз. УкраїнаFAO)   не є членом ФАО; із СНД до цієї ор-

ганізації входять лише Вірменія й Киргизстан.

Головна мета ФАО - ліквідація голоду й поліпшення хар-чування. Досягнення мети вбачається через підвищення про-дуктивності сільського господарства, рибальства й лісництвата через справедливий розподіл продовольства. Прямуваннядо цієї мети буде логічно супроводжуватись розвиткомсільських місцевостей й поліпшенням життя сільського насе-лення.

Функції ФАО:

розробка й здійснення програм допомоги сільськомугосподарству;

надання консультацій урядам з питань політики й пла-нування в галузі сільського господарства;

аналіз і розповсюдження інформації про сільське гос-подарство й продовольчу ситуацію в світі;

обговорення на міжурядовому рівні проблем продо-вольства й сільського господарства.

Особлива увага надається раціональному використаннюресурсів - земельних, водних, біологічних. Йдеться про захо-ди проти ерозії, засолення й заболочення грунтів; ефективневикористання зрошувальних систем; збереження генетичногофонду біоресурсів, насамперед лісів і риби. Розробляються йреалізуються програми інвестицій у сільське господарство.

Допомога ФАО спрямована переважно на країни, що роз-виваються; саме їм надається основана маса технологічної до-кументації, консультації з прогресивних методів виробництвав агропромисловому комплексі.

Діяльність ФАО здійснюється в двох напрямах:

регулярні програми, що фінансують ФАО, спрямованіна організацію консультацій та послуг членам ор-ганізації;

програми на місцях, що фінансуються національнимитрастовими фондами, ПРООН і ФАО, забезпечуютьнадання допомоги урядам і сільському населенню.

Джерелами формування коштів для реалізації програм є:внески держав-членів; трастові фонди членів; ПРООН; внескиВсесвітнього банку.

Організаційна структура ФАО складається з таких ор-ганів (схема 5.1):

Конференція.

Рада ФАО.

Секретаріат, Генеральний директор.

Регіональні відділи.

Регіональнівідділи

Субрегіональнівідділи

оон

ЕКОСОР

ФАО

Рада

 

Конференція

 


З програм

Сільгосппродукти

Сільськегосподарство

Головні Спеціалізовані Департамент

Секретаріат

Комітети

ГенеральнийДиректор

Африка

 

ПівнічнаАфрика

АТР

 

ОстровиТихогоокеану

Європа

 

СхіднаЄвропа

ЛатинськаАмерика

 

Карибсь-кийбасейн

БлизькийСхід

 


З фінансів

Рибальство

Сільськегосподарство

Із

Рибальство

Лісництво

законодавствай права

Продовольчабезпека

економічної ісоціальноїполітики

загальнихпитань таінформації

управління іфінансів

Схема 5.1. Організаційно-функціональна структура ФАО

Конференція - вищий орган ФАО. Вона складається зпредставників держав-членів. Конференція визначає програ-му діяльності організацій, затверджує бюджет, розглядає най-актуальніші проблеми в галузі продовольства й сільського гос-подарства.

Рада ФАО є виконавчим органом. Керівництво Радоюздійснюють представники 49 держав-членів. Основна роботаРади виконується через комітети. Серед них: три головні (зпрограм; з фінансів; із законодавства та права) і п'ятьспеціалізованих (сільськогосподарська продукція; сільськегосподарство; рибальство; лісництво; світова продовольча без-пека).

Секретаріат здійснює повсякденну оперативну роботу. Дойого складу входять сім департаментів, що відають основниминапрямами діяльності ФАО: сільського господарства; рибаль-ства; лісництва; розвитку; економічної й соціальної політики;загальних питань й інформації; управління й фінансів. Секре-таріат очолює Генеральний директор, який обирається Кон-ференцією; він є офіційним представником ФАО на міжна-родних форумах.

Регіональні відділи утворені для надання практичної до-помоги на місцях:

для Африки;

для Азіатсько-Тихоокеанського регіону;

для Європи;

для Латинської Америки і Карибського басейну;

для Близького Сходу;

Бюро зв'язку з Південною Америкою;

Бюро зв'язку з ООН.

Крім того, є ще субрегіональні відділи:

для Південної й Східної Африки;

для островів Тихого океану;

для Східної Європи;

для Карибського басейну;

для Північної Африки.

Представники ФАО працюють у більше ніж 100 країнах.

До складу ФАО входить також Інвестиційний центр, якийсприяє розробці інвестиційних програм для країн, що розвива-ються.

ФАО здійснює значну інформаційну програму в галузіпродовольства й сільського господарства. В Римі розташова-ний Світовий центр сільськогосподарської інформації, якийконтролює спектр даних з цієї галузі. Інформаційна системаФАО має два напрями:

глобальна система інформації про продовольство йсільське господарство (відомості про негативні явища вгалузі з метою їх запобігання або знешкодження);

система географічної інформації (дані про земельні,біологічні й водні ресурси).

ФАО організує регулярні конференції з проблем продо-вольства й сільського господарства. Серед них: Всесвітня про-довольча конференція (1974); Міжнародна конференція з хар-чування (1994); Всесвітня зустріч на вищому рівні з продо-вольчого забезпечення (1996).

Всесвітня продовольча ВПП є організаційним елементомпрограма - ВПП (World системи ООН. Вона була заснована

Food Programs - WFP) в 1962 р. як центральна міжнародна

організація по розподілу продоволь-чої допомоги. У своїй діяльності ВПП співробітничає з ФАОта ПРООН.

Головна мета Програми - надання продовольчої допомо-ги країнам, які мають низький економічний рівень розвиткуабо потерпали від стихійного лиха. Цій меті підпорядкованакоординація надзвичайної допомоги продовольством, яказдійснюється органами й організаціями ООН.

Допомога ВПП реалізується через уряди країн, до яких во-на спрямована. Надходження продовольства й грошовихкоштів до ВПП здійснюється через країни-донори.

Організаційно-функціональна структура ВПП скла-дається з двох органів:

Комітет з політики й програм продовольчої допомоги;

Секретаріат.

Комітет - керівний орган ВПП. До нього входять пред-ставники 42 держав-членів ООН, з них 27 - з країн, що розви-ваються, 15 - з розвинутих країн. Половину членів Комітетуобирає ЕКОСОР, другу половину - ФАО. Комітет розробляєзагальні напрями діяльності ВПП, визначає регіони й країни,які потребують продовольчої допомоги, розробляє відповідніпрограми допомоги. Він щороку звітує про діяльність ВПП пе-ред ЕКОСОР і Радою ФАО. Комітет також затверджує бюд-жети ВПП.

Секретаріат здійснює оперативну роботу, він реалізуєпрограми, розроблені Комітетом. Очолює Секретаріат Вико-навчий директор, який є офіційним представником ВПП наміжнародних форумах.

Фінансування СПП здійснюється в основному за рахуноккраїн-донорів, які надають або грошові кошти, або продо-вольчі товари. Третина грошових коштів покриває внутрішнівитрати ВПП (адміністративні, транспортні й інші витрати),решта йде на допомогу країнам. Для того щоб допомога буластабільною й не залежала від несподіванок, при ВПП заснова-но Міжнародний надзвичайний продовольчий резерв, якийконтролює необхідні запаси продовольства; ці запаси зберіга-ються в країнах-донорах і в разі потреби негайно надходять урозпорядження ВПП.

ВПП впливає на формування цін світового ринку. Якщоціни на зерно дуже високі, а зерна невистачає, ВПП із резерв-них запасів викидає його на ринок за низькими цінами. Наодержані кошти закуповується продовольство.

Для здійснення контролю за продовольчою ситуацією усвіті при ВПП діє Міжнародна інформаційна система з продо-вольчої допомоги (INTERFAIS).

Міжнародний фонд Цей фонд є спеціалізованим орга-сільськогосподарського ном системи ООН. Заснований у

розвитку - МФСР 1977 р. Головна мета МФСР - спри-

lnternational Fund for яти розвитку сільського господарст-Agricultural Development -

ifad)     ва в країнах, що розвиваються, для

подолання голоду й злиденності.

Функції МФСР:

♦ надавати позики і кредити на пільгових умовах дляздійснення проектів і програм з удосконалення вироб-ництва продовольства в країнах-членах;

фінансувати розвиток сільських районів і населенихпунктів;

надавати фінансову допомогу дрібним фермерам і без-земельним селянам у країнах, що розвиваються.

Членами МФРС є 158 держав, що поділяються на три ка-тегорії: категорія А - 22 розвинуті країни ОЕСР; категорія В -12 країн - експортерів нафти (члени ОПЕК); категорія С -124 країни, що розвиваються. Країни категорій А і В є донора-ми, країни категорії С - одержувачами допомоги. Україна не єчленом Фонду; з країн СНД до нього входять (до категорії С)Азербайджан, Вірменія, Грузія, Киргизстан, Таджикистан.Внески країн-донорів є основним джерелом фінансуванняФонду.

Фонд фінансує проекти й програми, які розробляютьсядля країн, що розвиваються, й спрямовані на прискорення роз-витку сільського господарства, вирішення продовольчої про-блеми. Проекти охоплюють такі основні напрями:

сільськогосподарський розвиток;

розвиток сільських районів і населених пунктів;

кредитування;

меліорація;

тваринництво;

переробка сільськогосподарської продукції;

підготовка кадрів;

рибальство;

зберігання й збут продукції.

Фонд надає позики на пільгових і звичайних умовах.Пільгові позики безпроцентні, з 50-річним строком погашен-ня, причому початок погашення - через 10 років.

Організаційна структура МФСР:

Рада керуючих;

Виконавча рада;

Президент.

Рада керуючих - вищий орган. Вона складається з пред-ставників усіх країн-учасниць. Рада вирішує кардинальні пи-тання діяльності Фонду, визначає його стратегію.

Виконавча рада - оперативний орган. До її складу вхо-дить 18 членів Фонду, по 6 із кожної категорії. Виконавча ра-да здійснює поточну роботу, затверджує позики й субсидії дляфінансування проектів.

Президент здійснює загальне керівництво Фондом.

Крім головних органів, до структури МФСР входять та-кож шість департаментів:

аналізу й досліджень;

економічної політики й стратегії щодо ресурсів;

управління програмами;

послуг з питань управління й кадрів;

внутрішнього аудиту;

юридичних послуг.

Разом з ФАО для допомоги країнам, що розвиваються,МФСР заснував Інвестиційний центр.

Таким чином, ми вже можемо виявити різницю в аспектахдіяльності між ФАО, ВПП і МФСР. Якщо ФАО займаєтьсякомплексними проблемами продовольства й сільського госпо-дарства, то ВПП надає основної уваги розподілу продовольст-ва, а МФСР - розвитку сільського господарства.