5.3. Організації з регулювання в галузі транспорту й зв'язку

магниевый скраб beletage

До цієї групи належать: Міжнародна морська організація(ІМО), міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО),Всесвітній поштовий союз (ВПС), Міжнародний союз елект-розв'язку (МСЕ), а також регіональні галузеві організації -Європейська конференція міністрів транспорту (ЄКМТ),Європейська конференція цивільної авіації (ЄКАК), Євро-пейська організація з безпеки повітряної навігації(ЄВРОКОНТРОЛ). Утворення цих організацій зумовленонеобхідністю тісного співробітництва, координації дій, щоб за-безпечити чітке й бездоганне функціонування систем транс-порту й зв'язку, які вже давно набули глобального характеру.

Міжнародна морська Міжнародна морська організація за-

організація - |МО снована в 1958 р. Є спеціалізованим

(|nternational Maritime органом ООН. До її складу входять

Organization - lMO)     Г/

155 держав, у тому числі Україна.

Головна мета ІМО - сприяння міжнародномуспівробітництву в галузі морських перевезень і морськоїторгівлі, а також встановлення режиму безпеки на морі. В роз-виток головної мети Організація накреслила такі цілі:співробітництво й обмін інформацією між урядами зтехнічних питань щодо міжнародного торговельного судно-плавства; сприяння розробці й прийняттю стандартів і нормщодо безпеки на морі й морської навігації; запобігання забруд-нення морів і океанів; скасування дискримінаційних дій та об-межень у міжнародному судноплавстві.

Функції ІМО:

розроблення й прийняття конвенції з питань навігацій-ної безпеки й запобігання забрудненню Світового океану;

розроблення й прийняття рекомендацій з різних пи-тань міжнародного судноплавства (вантажні перевезен-ня; технологія; навколишнє середовище; пошуки й ря-тування на морі; радіозв'язок; підготовка кадрів);

розроблення програм технічного співробітництва міжкраїнами-членами;

обговорення актуальних проблем міжнародного судно-плавства й поширення інформації про новітні досяг-нення в техніці й управлінні навігацією.

Організаційна структура:

Асамблея;

Рада;

Комітети;

Секретаріат.

Асамблея - вищий орган ІМО, складається з представ-ників усіх держав-членів. Вона обговорює актуальні проблемиміжнародного судноплавства, затверджує програму дій і бюд-жет, вирішує питання про надання фінансової допомоги, за-тверджує кандидатуру генерального секретаря.

Рада складається із 40 представників держав-членів. Вонає виконавчим органом і здійснює оперативну роботу (розроб-лення бюджету й програм для розгляду їх на Асамблеї).

Комітети відають окремими питаннями міжнародногосудноплавства, переважно технічного характеру:

з безпеки на морі;

з правових питань;

по захисту морського середовища;

з технічного співробітництва;

із забезпечення морського судноплавства.

Секретаріат складається з шести відділів: безпеки ко-раблів; морського середовища; правових питань і міжнароднихзв'язків; конференцій; технічного співробітництва; уп-равління. Секретаріат очолює генеральний секретар.

Штаб-квартира ІМО знаходиться в Лондоні.

До системи ІМО належать відомі наукові й навчальні цен-три: Світовий морський університет в Мальмьо (Швеція),Морська транспортна академія ІМО в Трієсті (Італія), Морсь-ка транспортна академія ІМО й Міжнародний інститут морсь-кого права ІМО у Ла-Валетті (Мальта).Міжнародна організація ІКАО утворена в 1947 р., єцивільної авіації - ІКАО спеціалізованим закладом системи

(|nternational Civil Aviation ООН. До неї входять 185 держав-Organization - ICAO)            ,, .. ттт ^

членів, а також Україна. Штаб-квар-тира знаходиться в Монреалі (Канада).

Головна мета ІКАО - створити умови безпеки на міжна-родних авіалініях, координувати дії держав-членів для бездо-ганного функціонування глобальної системи авіатранспорту.

Цілями ІКАО є: сприяти будівництву цивільних літаків таїх експлуатація; забезпечувати потреби населення в безпеч-них, регулярних та ефектних перевізках авіатранспортом;підвищувати ефективність користування авіатранспортом зарахунок спрощення процедурних формальностей (митні,імміграційні, санітарні вимоги при перетині кордонів); спри-яти безпеці польотів.

Функції ІКАО:

розроблення міжнародних стандартів, рекомендацій іпрактичних заходів щодо безпеки, регулярності й ефек-тивності повітряних перевезень;

розроблення правил польотів, складання аеро-навігаційних карт;

керівництво системами авіаційного електрозв'язку(радіочастоти);

сприяння країнам, що розвиваються, у створенні й ек-сплуатації власної авіатранспортної системи;

забезпечення системи контролю за польотами, утво-рення мережі метеорологічних станцій і радіомаяків,пошукових й рятувальних організацій і засобів.

Організаційна структура ІКАО:

Асамблея;

Рада;

Спеціальні комітети;

Регіональне бюро;

Секретаріат.

Асамблея є вищим органом ІКАО; вона складається зпредставників країн членів. Асамблея визначає принципидіяльності ІКАО, затверджує бюджет, контролює діяльністьінших органів ІКАО.

Рада - виконавчий орган. Вона складається з представ-ників 33 країн і здійснює оперативну поточну роботу ор-ганізації. Рада виконує рішення Асамблеї, розробляє міжна-родні норми й правила в галузі аеронавігації.До складу ІКАО входять 7 комітетів:

з повітряного транспорту;

із спільної підтримки авіаційних служб;

з фінансів;

з кадрів;

правовий;

з контролю за протиправним втручанням в міжнародніперевезення;

з технічного перевезення.

Секретаріат очолює генеральний секретар, він здійснюєадміністративні функції. Секретаріат поділяється на 5 депар-таментів (бюро): з аеронавігації; з повітряного транспорту; зтехнічного співробітництва; з права; з адміністрації й послуг.

ІКАО має регіональні бюро в містах Бангкок, Дакар, Ліма,Мехіко, Найробі й Париж. Вони сприяють розвитку цивільноїавіації в регіонах, консультують уряди країн-членів зтехнічних, правових і комерційних питань авіатранспорту,співробітничають з національними організаціями цивільноїавіації.

Європейська конференція Утворена в 1953 р. Конференція маєміністрів транспорту - тісні функціональні зв'язки з ОЕСР.

ЄКМТ (European Вона знаходиться в штаб-квартиріConference of Ministers of ОЕСР у Парижі. Її Секретаріат вхо-

Transport - ECMT) дить до складу Секретаріату ОЕСР.Таке підпорядкування визначилося ще тоді, коли ОЕСР булаєвропейською регіональною організацією. Утворення спеціаль-ної організації з регулювання транспорту саме в Європі пояс-нюється надзвичайною густотою транспортної мережі в регіоній великою інтенсивністю руху всіх видів транспорту.

Головна мета ЄКМТ - ефективне використання й розви-ток загальноєвропейської транспортної мережі міжнародногозначення.

Членами ЄКМТ є 31 європейська держава; Україна покище не увійшла до цієї організації.

Організаційна структура ЄКМТ:

Рада міністрів транспорту;

Комітет заступників;

Допоміжні органи;

Секретаріат.

Рада міністрів - вищий орган ЄКМТ. Вона складається зміністрів транспорту всіх країн-членів і вирішує основні на-прями діяльності Конференції.

Комітет заступників - виконавчий орган, складається іззаступників міністрів. Він відає підготовкою сесії Ради, прак-тично реалізує рішення Ради, розробляє проекти постанов.

Допоміжні органи концентрують увагу на конкретнихпроблемах: шляхова безпека, шляховий рух, знаки й сигнали,транспорт і довкілля; залізниці; внутрішні водні шляхи;міський транспорт; статистика; економічні дослідження в га-лузі транспорту; інтеграція нових членів тощо.

Секретаріат виконує адміністративну роботу. Він скла-дається з двох відділів: транспортна політика й економічнідослідження; адміністративний відділ. Секретаріат очолює ге-неральний секретар, який відповідає за роботу всієї ор-ганізації.

Основні напрями діяльності ЄКМТ формуються навколотаких проблем:

транспортна політика й інвестиції в транспортний сек-тор;

розвиток інфраструктури;

проблеми залізничного, автомобільного й річковоготранспорту;

міські перевезення;

шляхова безпека й дорожні правила;

транспорт і охорона довкілля;

застосування нових технологій на транспорті.

З 90-х років ЄКМТ виявляє активну зацікавленість у за-лученні країн Центральної та Східної Європи до загаль-ноєвропейської транспортної мережі, до європейського"транспортного ринку". В 1994 р. на острові Кріт відбулася За-гальноєвропейська транспортна конференція, яка прийняладекларацію про сприяння такій інтеграції. Йшлося про інвес-тиції в транспортну систему країн Центральної та СхідноїЄвропи, створення механізму фінансування розвитку їхтранспортних мереж, розробку загальноєвропейської транс-портної політики. На цій конференції була прийнята важливарезолюція про утворення транс'європейських транспортнихкоридорів, які набули назви "критських коридорів". Таких ко-ридорів дев'ять; чотири з них проходять через Україну. До-кладніше про них - у розділі 8.

Однією з проблем загальноєвропейської транспортноїінтеграції є пристосування транспортних нормативів і правил,що діють у Східній Європі, до західноєвропейських. Ця про-блема знаходиться в центрі уваги Ради міністрів.Європейська конференція ЄКАК утворена в 1954 р. для коорди-цивільної авіації - ЄКАК нації функціонування повітряного(European Civil Aviation транспорту в Європі. Підтримує тісніConference - ECAC) зв'язки з ІКАО і ЄВРОКОНТРОЛ.Налічує в своєму складі 33 країни-члени, поки що без Ук-раїни.

Головна мета ЄКАК - координація, ефективне викорис-тання й безпека авіації в Європі. Існування організації зумов-лено виключно щільністю мережі авіатранспорту в регіоні.Повітряний транспорт у Європі досягає граничної насиче-ності, що утворює проблеми як на повітряних трасах, так і в ае-ропортах, особливо в години пік. Тому контроль і координаціяпри авіаперевезеннях стають дедалі актуальнішими.

Функції ЄКАК мають здебільшого консультативний ха-рактер. Організація вивчає ситуацію з повітряним транспор-том, визначає проблеми й надає рекомендації країнам-членамщодо їх розв'язання.

Організаційна структура ЄКАК:

Пленарна конференція.

Координаційний комітет.

Постійні комітети, робочі групи.

Секретаріат.

Пленарна конференція складається з представників дер-жав-членів; звичайно це генеральні директори з цивільноїавіації в своїх країнах або інші посадові особи в сфері транс-порту. Конференція визначає основні напрями діяльностіЄКАК, розглядає кошторис витрат, ухвалює резолюції з кон-кретних питань.

Координаційний комітет складається з президента, віце-президента й голів постійних комітетів. Це виконавчий орган,він забезпечує роботу організації у проміжках Пленарної кон-ференції.

Постійні комітети здійснюють оперативну роботу. Їхп'ять: економічної політики; безпеки; контролю за аеро-навігацією; оптимізації повітряного сполучення; зі зв'язків зіншими країнами.

Секретаріат очолює секретар; він виконує адміністративніфункції.

У розвиток головної мети ЄКАК розробляє заходи по ство-ренню єдиної загальноєвропейської системи авіанавігації. Цеозначає, зокрема, прийняття єдиних стандартів, уніфікація пра-вил експлуатування авіаліній, єдині технічні норми, а також ут-ворення єдиного органа управління повітряним рухом у Європі.

В 1990 р. була прийнята Програма гармонізації й інтег-рації аеронавігаційного контролю - ЕПГІАП; її реалізація пе-редбачається вже на початку ХХІ ст. Керувати Програмою бу-де ЄВРОКОНТРОЛ.

Європейська організація Ця організація утворена в 1963 р. Доз безпеки повітряної її складу входить 20 європейськихнавігації - ЄВРОКОНТРОЛ держав; Україна поки що не є чле-(European Organization ном цієї організації. Штаб-квартира

for the Safety of знаходиться в Брюсселі (Бельгія).

Air Navigation -            .„ . ,

EUROCONTROL) Підтримує координаційні зв язки з

ЄКАК.

Головна мета ЄВРОКОНТРОЛ - сприяння співробіт-ництву країн-членів у досягненні безпеки в повітряному про-сторі. На відміну від ЄКАК, ЄВРОКОНТРОЛ не тільки коор-динує діяльність національних цивільних авіакомпаній, а й уз-годжує її з функціонуванням військової авіації. До поняття го-ловної мети організації входить поєднання свободи повітряно-го пересування з потребами оборони.

До цілей ЄВРОКОНТРОЛ належать:

реалізація заходів до поліпшення координації системаеронавігаційного контролю по всій Європі;

реалізація Європейської програми гармонізації й інтег-рації аеронавігаційного контролю (ЕПГІАП);

утворення єдиного Центру управління повітряним ру-хом;

здійснення досліджень і розробок щодо удосконаленняаеронавігаційного контролю в Європі.

Організаційна структура:

Постійна комісія з безпеки повітряної навігації;

Агенція з безпеки повітряної навігації;

Комітет керуючих, Генеральний директор.

Постійна комісія складається з міністрів цивільної авіації

держав-членів. Вона визначає загальну політику організації,затверджує постанови й директиви.

Агенція з безпеки є виконавчим органом, вона реалізуєрішення, прийняті Комісією.

Комітет керуючих складається з високих посадових осіб,представників цивільної і військової авіації в країнах-членах.Комітет приймає рішення з організаційно-технічних питань,розробляє інвестиційні програми, кошторис і бюджет ор-ганізацій. Комітет очолює Генеральний директор, якийвідповідає за ефективне функціонування організації. Комітетздійснює керівництво Агенцією з безпеки.

До складу Агенції входять такі служби:

Центр управління повітряним сполученням в Брюс-селі;

Головне оперативне управління;

Правління з розробки й реалізації ЕПГІАП;

Центр аеронавігаційного контролю в Маастрихті;

Експериментальний центр ЕВРОКОНТРОЛ вБретіньї (Франція);

Інститут повітряної навігації в Люксембурзі.

Програма ЕПГІАП передбачає сприяння державам-чле-

нам в освоєнні нового обладнання й прикладів, підготовці тен-дерних оцінок, підготовці проектів розвитку національногоповітряного флоту.

ЕВРОКОНТРОЛ розробив комп'ютерні системи, що за-безпечують бездоганні аеронавігаційні данні, дозволяють роз-межовувати за часом польоти цивільних і військових літаків.

Діяльність ЕВРОКОНТРОЛ фінансується за рахуноквнесків держав-членів і сплати аеронавігаційних послуг. Ор-ганізація підписала угоду з країнами-членами про сплатуспеціальних податків за такі послуги. Двосторонню угоду проаеронавігаційні податки підписала з ЕВРОКОНТРОЛ і Ук-раїна, яка користується європейським повітряним простором.За затримку сплати податків улітку 2000 р. український літакіз спортсменами на борту було затримано в Лондонському ае-ропорту на вимогу ЕВРОКОНТРОЛ (згодом літак булозвільнено).

Всесвітній поштовий Це одна з найстаріших міжнароднихсоюз - ВПС (Universal організацій; заснований у 1874 р.

Postal Union - UPU) Глобалізація міжнародних відносинсупроводжується стрімким розвитком світової інформаційноїсистеми, в тому числі й поштової мережі. Без єдиних стан-дартів, норм, правил її функціонування було б неможливе. За-вдання координації світових поштових відправлень і взяв насебе ВПС.

Головна мета ВПС - забезпечувати високу ефективністьфункціонування світової поштової мережі через поглибленняміжнародного співробітництва в галузі зв'язку. Досягненнямети здійснюється підвищенням якості роботи поштовихслужб, наданням технічної допомоги державам-членам у га-лузі поштового обслуговування.

У своїй діяльності ВПС спирається на систему угод: ста-тут, загальний регламент, Всесвітню поштову Конвенцію, уго-ди ВПС про різні види послуг. Ці угоди обов'язкові для вико-нання державами-членами. Члени ВПС формують єдину по-штову територію під назвою "Всесвітній поштовий союз". Цятериторія характеризується трьома принципам: простороваєдність; свобода транзиту; уніфікований тариф. ВПС розроб-ляє правила міжнародних відправлень на підставі Всесвітньоїпоштової конвенції й багатосторонніх угод.

Членами ВПС є 190 держав, серед них - і Україна. Штаб-квартира знаходиться в Берні (Швейцарія).

Організаційна структура ВПС:

Конгрес;

Виконавча рада;

Консультативна рада з поштових досліджень;

Міжнародне бюро.

Конгрес - вищий орган ВПС, він складається з представ-ників усіх країн-членів. Конгрес затверджує програму дій ор-ганізації та її бюджет.

Виконавча рада нараховує 40 членів, які обираються з до-триманням принципу географічної справедливості. Вона ко-ординує роботу інших органів Союзу, розробляє пропозиції йрекомендації Конгресу. Рада також розробляє правові норми,контролює надання технічної допомоги. В складі Ради єкомісії, що займаються різними проблемами: загальні питан-ня; правила поштової служби; звичайна кореспонденція;авіапошта; посилки; банківські поштові послуги (грошові пе-рекази); технічна допомога.

Консультативна рада з поштових досліджень скла-дається з 35 членів. Вона вивчає технічні, виробничі й еко-номічні проблеми, відає професійною підготовкою кадрів длякраїн, що розвиваються.

Міжнародне бюро виконує функції секретаріату, тобтоадміністративну роботу. його очолює генеральний директор.

Єдина поштова територія ВПС включає понад 670 тис. по-штових відділів. Крім власне поштових відправлень, ВПС на-дає фінансові послуги (поштові перекази, оплата грошовихчеків, послуги ощадкас). Союз деякою мірою контролює ви-пуск поштових марок; він прийняв своєрідний "Філателістич-ний кодекс честі" щодо зображень на марках (вони не повиннібути образливими для інших країн, мають грунтуватись на за-гальнолюдських моральних принципах тощо).

ВПС є спеціалізованим органом ООН. Офіційна мова -французька.

Міжнародний союз МСЕ було засновано в 1865 р. (піделектрозв'язку - МСЕ назвою Міжнародний телеграфний(lnternationa|       союз), коли розвиток телеграфного

Te|ecommunication сполучення поставив нагальне за-Union - lTU)

вдання щодо уніфікації технічнихзасобів і методів функціонування телеграфу в глобальномувимірі. Згодом до телеграфу додалося радіо, а потім і інші за-соби електрозв'язку. Свою теперішню назву МСЕ отримав у1934 р.

До МСЕ входять 184 держави, серед них і Україна. Штаб-квартира організації знаходиться в Женеві.

Головна мета МСЕ - забезпечення ефективногофункціонування світової мережі телекомунікацій. Цілями со-юзу є: розширення міжнародного співробітництва дляраціонального використання електрозв'язку; наданнятехнічної допомоги країнам, що розвиваються; співро-бітництво з іншими організаціями в сфері інформатики йзв'язку.

Організаційна структура МСЕ:

Повноважна конференція;

Адміністративна рада;

Сектори: радіозв'язку, стандартизації, розвитку елект-розв'язку;

Генеральний секретаріат.

Повноважна конференція - вищий орган, складається зпредставників усіх держав-членів. Вона визначає основніпринципи діяльності МСЕ, розробляє й доповнює міжнародніконвенції з електрозв'язку, затверджує бюджет, обираєАдміністративну раду, генерального секретаря й директорівсекторів.

Адміністративна рада функціонує в період між сесіямиКонвенції. До її складу входять 43 представники країн-членів.Рада є, по суті, виконавчим органом. Вона втілює в життярішення, прийняті Конвенцією. Особлива увага приділяєтьсязастосуванню новітньої техніки й сучасних методів елект-розв'язку в країнах-членах.

Сектори організують світові конференції, на яких обгово-рюються актуальні проблеми електрозв'язку. Секторрадіозв'язку розглядає норми радіозв'язку. Сектор стандар-тизації електрозв'язку вивчає технічні й тарифні питання йрозробляє відповідні стандарти систем електрозв'язку, узгод-жує національні системи в єдину міжнародну. Сектор розвит-ку електрозв'язку відає переважно технічними питаннямирозвитку глобальної мережі електрозв'язку. У своїй роботі вінспирається на наукові комісії, що забезпечують йогоновітньою інформацією про науково-технічний прогрес у га-лузі зв'язку.

Генеральний секретаріат готує доповіді про зрушення всфері електрозв'язку, публікує відповідну інформацію, коор-динує діяльність МСЕ з іншими міжнародними організа-ціями. Його очолює генеральний секретар. Секретаріат кожнічотири роки організує світові виставки з електрозв'язку -ТЕЛЕКОМ.

МСЕ публікує інформацію про систему електрозв'язку, втому числі через CD-ROM.

Питання для самоконтролю

Які групи організацій відносяться до галузевого регу-лювання?

Які цілі ставить перед собою ЮНІДО?

У чому полягають пріоритети в діяльності ЮНІДО?

Які організації регулюють розвиток енергетичної сфе-ри?

У чому полягає головна мета МАГАТЕ?

У чому полягає різниця між МЕА і АЯЕ?

Які організації сприяють вирішенню глобальної продо-вольчої проблеми?

Які важливі функції виконує ФАО?

До якої групи країн спрямована Всесвітня продовольчапрограма?

На які категорії розподіляються члени Міжнародногофонду сільськогосподарського розвитку?

Які чинники зумовили утворення міжнародних ор-ганізацій у сфері транспорту й зв'язку?

Що таке "крітські коридори"?

Тести

З організацій енергетичної галузі назвіть таку, що нале-жить до структури ООН:

а) МАГАТЕ;б) МЕА;в) АЯЕ;г) ЦЕРН.

З організацій енергетичної галузі назвіть такі, що належатьдо структури ОЕСР:

а) МАГАТЕ, ЦЕРН;б) МЕА, АЯЕ.

Головним напрямом діяльності ЮНІДО є сприяння про-мислового розвитку:

а)         індустріально розвинутим країнам;

б)         країнам, що розвиваються;

в)         країнам з транзитивною економікою.

Головним джерелом коштів для ЮНІДО є:

а) ЕКОСОР;б) ПРООН;в) ОЕСР;г) МВФ.

Які групи держав не підлягають інспектуванню з боку МА-ГАТЕ?

а)         члени Договору Тлателолко;

б)         члени Договору Раротонга;

в)         постійні члени Ради Безпеки ООН;

г)         учасники Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Яка з організацій у сфері атомної енергетики контролюєвикористання ядерної сировини у військових цілях?

а) МАГАТЕ;б) АЯЕ;в) МЕА.

Яка з організацій сфери сільського господарства й продо-вольства має надзвичайний продовольчий резерв?

а) ФАО;б) ВПП;в) ВПР;г) МФСР.

Яка організація має регіональні відділи для надання прак-тичної допомоги на місцях у сфері продовольства?

а) ФАО;б) ВПП;в) ВПР;г) МФСР.

Чи є Україна членом ФАО?

а) так;б) ні.

Яка з організацій узгоджує діяльність цивільних авіаком-паній з військовими?

а) ІКАО;б) ЄКАК;в) Євроконтрол.