5.3. Організації з регулювання в галузі транспорту й зв'язку

До цієї групи належать: Міжнародна морська організація(ІМО), міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО),Всесвітній поштовий союз (ВПС), Міжнародний союз елект-розв'язку (МСЕ), а також регіональні галузеві організації -Європейська конференція міністрів транспорту (ЄКМТ),Європейська конференція цивільної авіації (ЄКАК), Євро-пейська організація з безпеки повітряної навігації(ЄВРОКОНТРОЛ). Утворення цих організацій зумовленонеобхідністю тісного співробітництва, координації дій, щоб за-безпечити чітке й бездоганне функціонування систем транс-порту й зв'язку, які вже давно набули глобального характеру.

Міжнародна морська Міжнародна морська організація за-

організація - |МО снована в 1958 р. Є спеціалізованим

(|nternational Maritime органом ООН. До її складу входять

Organization - lMO)     Г/

155 держав, у тому числі Україна.

Головна мета ІМО - сприяння міжнародномуспівробітництву в галузі морських перевезень і морськоїторгівлі, а також встановлення режиму безпеки на морі. В роз-виток головної мети Організація накреслила такі цілі:співробітництво й обмін інформацією між урядами зтехнічних питань щодо міжнародного торговельного судно-плавства; сприяння розробці й прийняттю стандартів і нормщодо безпеки на морі й морської навігації; запобігання забруд-нення морів і океанів; скасування дискримінаційних дій та об-межень у міжнародному судноплавстві.

Функції ІМО:

розроблення й прийняття конвенції з питань навігацій-ної безпеки й запобігання забрудненню Світового океану;

розроблення й прийняття рекомендацій з різних пи-тань міжнародного судноплавства (вантажні перевезен-ня; технологія; навколишнє середовище; пошуки й ря-тування на морі; радіозв'язок; підготовка кадрів);

розроблення програм технічного співробітництва міжкраїнами-членами;

обговорення актуальних проблем міжнародного судно-плавства й поширення інформації про новітні досяг-нення в техніці й управлінні навігацією.

Організаційна структура:

Асамблея;

Рада;

Комітети;

Секретаріат.

Асамблея - вищий орган ІМО, складається з представ-ників усіх держав-членів. Вона обговорює актуальні проблемиміжнародного судноплавства, затверджує програму дій і бюд-жет, вирішує питання про надання фінансової допомоги, за-тверджує кандидатуру генерального секретаря.

Рада складається із 40 представників держав-членів. Вонає виконавчим органом і здійснює оперативну роботу (розроб-лення бюджету й програм для розгляду їх на Асамблеї).

Комітети відають окремими питаннями міжнародногосудноплавства, переважно технічного характеру:

з безпеки на морі;

з правових питань;

по захисту морського середовища;

з технічного співробітництва;

із забезпечення морського судноплавства.

Секретаріат складається з шести відділів: безпеки ко-раблів; морського середовища; правових питань і міжнароднихзв'язків; конференцій; технічного співробітництва; уп-равління. Секретаріат очолює генеральний секретар.

Штаб-квартира ІМО знаходиться в Лондоні.

До системи ІМО належать відомі наукові й навчальні цен-три: Світовий морський університет в Мальмьо (Швеція),Морська транспортна академія ІМО в Трієсті (Італія), Морсь-ка транспортна академія ІМО й Міжнародний інститут морсь-кого права ІМО у Ла-Валетті (Мальта).Міжнародна організація ІКАО утворена в 1947 р., єцивільної авіації - ІКАО спеціалізованим закладом системи

(|nternational Civil Aviation ООН. До неї входять 185 держав-Organization - ICAO)            ,, .. ттт ^

членів, а також Україна. Штаб-квар-тира знаходиться в Монреалі (Канада).

Головна мета ІКАО - створити умови безпеки на міжна-родних авіалініях, координувати дії держав-членів для бездо-ганного функціонування глобальної системи авіатранспорту.

Цілями ІКАО є: сприяти будівництву цивільних літаків таїх експлуатація; забезпечувати потреби населення в безпеч-них, регулярних та ефектних перевізках авіатранспортом;підвищувати ефективність користування авіатранспортом зарахунок спрощення процедурних формальностей (митні,імміграційні, санітарні вимоги при перетині кордонів); спри-яти безпеці польотів.

Функції ІКАО:

розроблення міжнародних стандартів, рекомендацій іпрактичних заходів щодо безпеки, регулярності й ефек-тивності повітряних перевезень;

розроблення правил польотів, складання аеро-навігаційних карт;

керівництво системами авіаційного електрозв'язку(радіочастоти);

сприяння країнам, що розвиваються, у створенні й ек-сплуатації власної авіатранспортної системи;

забезпечення системи контролю за польотами, утво-рення мережі метеорологічних станцій і радіомаяків,пошукових й рятувальних організацій і засобів.

Організаційна структура ІКАО:

Асамблея;

Рада;

Спеціальні комітети;

Регіональне бюро;

Секретаріат.

Асамблея є вищим органом ІКАО; вона складається зпредставників країн членів. Асамблея визначає принципидіяльності ІКАО, затверджує бюджет, контролює діяльністьінших органів ІКАО.

Рада - виконавчий орган. Вона складається з представ-ників 33 країн і здійснює оперативну поточну роботу ор-ганізації. Рада виконує рішення Асамблеї, розробляє міжна-родні норми й правила в галузі аеронавігації.До складу ІКАО входять 7 комітетів:

з повітряного транспорту;

із спільної підтримки авіаційних служб;

з фінансів;

з кадрів;

правовий;

з контролю за протиправним втручанням в міжнародніперевезення;

з технічного перевезення.

Секретаріат очолює генеральний секретар, він здійснюєадміністративні функції. Секретаріат поділяється на 5 депар-таментів (бюро): з аеронавігації; з повітряного транспорту; зтехнічного співробітництва; з права; з адміністрації й послуг.

ІКАО має регіональні бюро в містах Бангкок, Дакар, Ліма,Мехіко, Найробі й Париж. Вони сприяють розвитку цивільноїавіації в регіонах, консультують уряди країн-членів зтехнічних, правових і комерційних питань авіатранспорту,співробітничають з національними організаціями цивільноїавіації.

Європейська конференція Утворена в 1953 р. Конференція маєміністрів транспорту - тісні функціональні зв'язки з ОЕСР.

ЄКМТ (European Вона знаходитьс