6.2. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти,науки й культури — ЮНЕСКО (United NationalEducational, Scientific and Cultural Organization — UNESCO)

магниевый скраб beletage

ЮНЕСКО заснована в 1946 р. До неї входять 183 держави-члени, серед них і Україна. В середині 80-х років США і ВеликаБританія вийшли з організації, звинувативши її в "надмірнійполітизації". Штаб-квартира знаходиться в Парижі.

Головна мета ЮНЕСКО - сприяти зміцненню миру йбезпеки через розвиток міжнародного співробітництва в галузіосвіти, науки й культури. Цілі організації: поглиблювати поро-зуміння за допомогою засобів масової інформації; розвиватинародну освіту й поширювати культуру; зберігати,поглиблювати й поширювати знання.

Функції ЮНЕСКО: розробляти й здійсненювати соціаль-ниі програми; організовувати світові конференції з проблемосвіти, науки й культури; охороняти пам'ятки історії й культу-ри; здійснювати публікації з питань освіти й культури.

Розробка й здійснення програм - одна з головних формдіяльності ЮНЕСКО. Найважливіші програми:

програма ліквідації неписемності;

програма технічної допомоги;

програма "Наука, технологія й суспільство";

програма "Людина й біосфера" (Man and Biosphere" -MAB);

загальна програма інформації;

міжнародна програма розвитку комунікацій;

програма "Початкова освіта для всіх";

програма перекладів ЮНЕСКО (переклад найсла-ветніших творів світової літератури) тощо.

Великого значення надає ЮНЕСКО поширенню інфор-мації з питань освіти, науки й культури. В 1978 р. була прий-нята Декларація про вклад засобів масової інформації в спра-ву зміцнення миру, розвиток прав людини. Велика групакраїн, що розвиваються, і соціалістичних країн звинуватилазахідні країни в "інформаційному імперіалізмі й колоніалізмі"й почала кампанію за утворення "нового міжнародного інфор-маційного порядку". Саме це й стало привідом для виходуСША й Великої Британії з ЮНЕСКО; цей акт негативно по-значився на діяльності організації, оскільки вона позбуласячленів, що давали найбільші внески до її бюджету.

Основні сфери діяльності ЮНЕСКО:

виховання;

наука;

культура;

комунікації;

соціальні науки й розвиток;

мир і права людини.

Значна робота здійснюється з охорони пам'яток історії йкультури; ЮНЕСКО взято під охорону понад 300 пам'ятоксвітового значення, серед них і "Софію Київську". Кожні двароки ЮНЕСКО складає перелік пам'ятних дат, присвяченихвидатним особам та історичним подіям у сфері освіти, науки,культури й комунікацій.

Організаційна структура ЮНЕСКО:

Генеральна конференція;

Виконавча рада;

Національні комісії;

Регіональні бюро;

Секретаріат.

Генеральна конференція - вищий орган ЮНЕСКО, скла-дається з представників усіх країн-членів, що мають по одно-му голосу. Конференція визначає цілі й програму діяльностіЮНЕСКО, скликає міжурядові конференції з питань освіти,природничих і гуманітарних наук, поширення загальнихзнань, обирає генерального директора.

Виконавча рада складається з 51 члена, які обираються запринципом географічної справедливості (з них 4 місця - длякраїн Східної Європи). Членами Ради повинні бути особи,компетентні в галузі мистецтва, літератури, науки, освіти й по-ширення знань, авторитетні кожен у своїй галузі. Виконавчарада готує порядок денний Генеральної конференції, розроб-ляє бюджет, реалізує рішення, прийняті Конференцією.

Національні комісії координують роботу ЮНЕСКО звідповідними урядовими органами країн-членів. Вони кон-сультують уряди, інформують громадськість про програмиЮНЕСКО.

Регіональні бюро (їх близько 50) підтримують зв'язокЮНЕСКО з регіонами, на які розгалужені держави-члени.

Секретаріат здійснює адміністративну роботу. Він скла-дається з департаментів: виховання, природничі науки, соціальній гуманітарні науки, культура, комунікація, інформація й інфор-матика. Секретаріат очолює Генеральний директор.

ЮНЕСКО підпорядковані міжнародні комісії з питаньосвіти, науки й культури. Серед них:

Міжнародна комісія з історії наукового й культурногорозвитку людства;

Міжнародна океанографічна комісія;

Комісія з культури й розвитку;

Міжнародна комісія з питань освіти в ХХІ ст.

В м. Гамбурзі функціонує Інститут ЮНЕСКО з питаньвиховання.

Щомісяця виходить журнал "Кур'єр ЮНЕСКО", щомістить, зокрема, багато цікавих даних про культуру народівсвіту.