6.3. Всесвітня туристська організація — ВТО(World Tourism Organization — WTO)

магниевый скраб beletage

Всесвітня туристська організація заснована в 1975 р.; вонастала спадкоємницею утворених ще в 1925 р. "Офіційних ор-ганізацій з пропаганди туризму". Має особливий статус у сис-темі ООН. Включення ВТО до групи організацій соціальноїсфери пояснюється тим, що туризм - форма відпочинку лю-дей. До організації входить 130 дійсних членів, серед них Ук-раїни поки що немає. Штаб-квартира знаходиться в столиціІспанії - Мадриді.

Головна мета ВТО - розвивати міжнародний туризм якзасіб, що сприяє економічному розвитку, зміцненню миру йпорозумінню між народами. Особливої уваги надається роз-витку туризму в країнах, що розвиваються.

Функції ВТО:

надання консультацій країнам-членам в галузі туризму(складання планів і проектів; розроблення техніко-еко-номічних обгрунтувань; передача технологій);

співробітництво між країнами в галузі охоронидовкілля;

сприяння підвищенню якості послуг у сфері туризму;

підготовка кадрів для туристського бізнесу;

інформаційна діяльність (збирання, аналіз і поширен-ня інформацій про розвиток туризму в країнах ірегіонах).

Організаційна структура ВТО:

Генеральна асамблея;

Виконавча рада;

Секретаріат.

Генеральна асамблея - вищий орган ВТО, складається зпредставників дійсних членів організацій. Обговорює найваж-ливіші проблеми розвитку світового туризму, ухвалюєвідповідні резолюції, приймає декларації, в яких містяться ос-новні принципи туристської діяльності.

Виконавча рада складається з 25 членів. Вона аналізує ро-боту ВТО, розробляє пропозиції для Генеральної асамблеї. Вскладі Ради є допоміжні органи: Технічний комітет з програмі координації; Бюджетно-фінансовий комітет; Комітет спри-яння; Статистичний комітет; Комітет експертів з питань без-пеки й охорони туристів.

Секретаріат виконує адміністративні функції. Йогоочолює Генеральний секретар, який керує роботою з вико-нання резолюцій і рішень, прийнятих Асамблеєю й Радою, по-дає Раді доповіді й звіти про діяльність ВТО, проекти програмі бюджету.

ВТО публікує довідник "WTO News and InformationBulletin".

Питання для самоконтролю

Якими є критерії для віднесення міжнародної ор-ганізації до групи регулюючих у сфері соціальнихвідносин?

У чому полягає головна мета МОП?

У чому полягає принцип тристороннього представ-ництва держави-члена МОП?

Які стратегічні цілі має МОП?

У чому полягає суть конвенцій МОП?

Які положення передбачені в конвенціях і рекомен-даціях МОП відносно мігрантів?

Які функції виконує Міжнародна конференція праці?

Які цілі ставить перед собою ЮНЕСКО?

Назвіть найважливіші програми ЮНЕСКО.

10. У чому полягає головна мета Всесвітньої туристськоїорганізації організації?