7.1. Світова організація торгівлі — СОТ(World Trade Organization — WTO)

Світова організація торгівлі - головний міжнародний ре-гулятор світової торгівлі. Вона перетворена з Генеральної уго-ди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) в 1995 р. Оскільки основні по-ложення й принципи ГАТТ увійшли до СОТ, іноді ор-ганізацію означають спільною абревіатурою: ГАТТ/СОТ.

Ідея утворення міжнародної організації з регулюваннясвітової торгівлі, яка б була дійовою, спромоглась, нарешті, по-долати перешкоди, які створюються протекціоністськоюполітикою держав, сягає середини 40-х років. Ініціатором вис-тупили США, які особливо були в цьому зацікавлені. Позакінченню Другої світової війни Сполучені Штати стали най-могутнішою державою світу, обсяг їх промисловості становив51% усього виробництва несоціалістичних країн. Але амери-канські товари не так вже й легко просувалися на закордонніринки, оскільки скрізь наштовхувалися на тарифні й нета-рифні бар'єри. Справа ускладнювалася ще й тим, що ко-лоніальні держави (Велика Британія, Франція, Португалія таін.) в торгівлі зі своїми колоніями застосовували префе-ренційну систему, тобто мали необмежені пільги, вільний до-ступ до ринків великої кількості країн, чого були позбавленіСША. Тому ще в листопаді 1945 р. американці розробили"Пропозиції щодо розширення торгівлі й зайнятості", які пе-редбачали скасування деяких обмежень у світовій торгівлі йзабезпечення рівних для всіх країн можливостей щодо досту-пу до світових джерел сировини. На грунті цих пропозицій бу-ло розроблено статут Міжнародної торговельної організації,головною метою якої була б лібералізація світової торгівлі.

Прийняття статуту планувалося на конференції ООН уГавані, яка відбулася в 1947-1948 рр. Але статут так і не бувратифікований через суперечливість у його тексті й через не-однаковість підходів до вирішення проблеми серед країн, щозібрались у Гавані (їх тоді було 23). Отож, утворення МТО невідбулося. Проте залишився в силі один документ - протоколпро тимчасову угоду, що регулює міжнародні торговельнівідносини до ратифікації статуту. Цей документ мав назву Ге-неральної угоди з тарифів і торгівлі - ГАТТ (GeneralAgreement on Tariffs and Trade - GATT). Таким чином, тим-часова угода стала основою організації, що діяла майжепівсторіччя.

Головною метою ГАТТ було забезпечення умов для роз-витку міжнародної торгівлі, послаблення торговельнихбар'єрів та регулювання торговельних спорів. Текст Генераль-ної угоди містив такі основні положення:

визначення сфери застосування режиму найбільшогосприяння в міжнародній торгівлі;

порядок митного оподаткування;

правила торговельної політики в міжнародній торгівлі(національний режим щодо внутрішнього оподатку-вання, застосування податків, субсидії в торгівлі тощо).

сприяння розвиткові зовнішньої торгівлі країн, що роз-виваються.

Основною формою діяльності ГАТТ було проведенняміжнародних багатосторонніх торговельних переговорів - ра-ундів, на яких обговорювались актуальні проблеми торговель-ної політики і визначались юридичні норми, правила й прин-ципи світової торгівлі. Таких раундів (а кожний з них тривавпо декілька років) до 1995 р. відбулося вісім. Восьмий, Уруг-вайський, раунд (1986-1993) і прийняв рішення про претво-рення ГАТТ у Світову організацію торгівлі (СОТ).

СОТ налічує вже півтори сотні членів (147 - на середину2004 р.). Україна, як і більшість інших країн СНД, поки ще неприйнята до цієї організації, хоча заявку до вступу подала ще30 листопада 1993 р. Понад 30 держав мають статус спос-терігача в СОТ, серед яких - і Україна. Штаб-квартира СОТзнаходиться в Женеві.

Головною метою СОТ є лібералізація міжнародноїторгівлі, усунення дискримінаційних перешкод на шляху по-токів товарів та послуг, вільний доступ до національнихринків і джерел сировини. Досягнення цієї мети забезпечитьзміцнення світової економіки, зростання інвестицій, розши-рення торговельних зв'язків, підвищення рівня зайнятості йдоходів в усьому світі.

Функції СОТ1:

нагляд за станом світової торгівлі й надання консуль-тацій з питань управління в галузі міжнародноїторгівлі;

забезпечення механізмів улаштування міжнароднихторговельних спорів;

розроблення й прийняття світових стандартів торгівлі;

нагляд за торговельною політикою країн;

обговорення нагальних проблем міжнародної торгівлі.

Основні функції СОТ зафіксовані Марракеською угодою

про заснування цієї організації. Так, функції в галузі торгівлітоварами сформульовані у Додатку 1А угоди "Багатосторонніугоди з торгівлі товарами" (табл. 7.2).

Багатосторонні торговельні угоди1

Таблиця 7.2

Назва угоди

Основний зміст

Генеральна угода з тари-фів і торгівлі 1994 р.

Визначає основи режиму торгівлі товарами,права та обов'язки членів СОТ у цій сфері

Угода про сільське госпо-дарство

Визначає особливості регулювання торгівлісільськогосподарськими товарами та меха-нізм застосування заходів державної під-тримки сільськогосподарського виробницт-ва і субсидування експорту