7.3. Міжнародний торговельний центрЮНКТАД/СОТ - МТЦ (International Trade CenterUNCTAD/WTO - ITC)

магниевый скраб beletage

МТЦ є спільним допоміжним органом СОТ та ООН. Бувутворений у 1964 р. в рамках ГАТТ, а з 1968 р. увійшов такождо структури ЮНКТАД. Членами МТЦ є члени СОТ таЮНКТАД. Штаб-квартира знаходиться в Женеві.

Головна мета МТЦ - усунення дублювання й паралелізмув діяльності СОТ і ЮНКТАД зі сприяння розвитку торгівлі вкраїнах, що розвиваються.

Основні функції МТЦ:

надання країнам, що розвиваються, технічної допомогив розвитку торгівлі, насамперед, у стимулюванні екс-порту;

забезпечення країн-членів інформацією про ринковіможливості для традиційних і нетрадиційних товарів;

удосконалення техніки імпортних операцій з метоюраціонального використання валютних ресурсів;

навчання урядових службовців, підприємців і викла-дачів технології експортно-імпортних операцій;

здійснення наукових дослідів з питань зовнішньоїторгівлі.

Цілі й функції МТЦ відповідають змісту основних сфердіяльності Центру1:

Розвиток ринку продуктів.

Розвиток ринку послуг.

Торговельна інформація.

Підготовка кадрів.

Міжнародне управління попитом і пропозицією.

6. Планування заходів, спрямованих на стимулюванняторгівлі.

Ці напрями діяльності МТЦ були визначені резолюцієюЕКОСОР в 1973 р.

Розвиток ринку продуктів передбачається здійснити зарахунок підвищення якості товарів, підтримки експорту(особливо приватного сектору), його диверсифікації. Наданняпослуг з техніки торгівлі також спрямовано, насамперед, наприватний сектор.

Значна увага приділяється утворенню національної систе-ми інформації щодо товарів, послуг, ринків і торговельноїдіяльності підприємств та організацій; кожна країна повиннамати таку систему. Для успішного прориву на міжнародніринки країна, що розвивається, має потребу в кадрах фахівців.Для цього МТЦ сприяє їх підготовці в національних навчаль-них закладах (надання стипендій тощо), організує практичненавчання на торговельних підприємствах.

МТЦ розробляє і втілює національні й регіональні програ-ми розвитку торгівлі, надає консультації з розробкинаціональної зовнішньоторговельної політики.

Особлива увага в діяльності МТЦ приділяється найменшрозвинутим країнам. В 1995 р. була прийнята програматехнічної допомоги під назвою "Технічне співробітництво дляАфрики в рамках багатосторонньої торговельної системи набазі "Уругвайського раунду""; вона спрямована на посиленняконкурентоспроможності найменш розвинутих африканськихкраїн.

Організаційна структура:

Генеральна рада СОТ, Рада з торгівлі й розвиткуЮНКТАД;

Об'єднана консультативна група (ОКГ) у справахМТЦ;

Наради заступника генерального секретаря ЮНКТАД,заступника генерального директора СОТ й директора-виконавця МТЦ;

Секретаріат.

Генеральна рада СОТ і Рада з торгівлі й розвиткуЮНКТАД визначають керівні принципи діяльності МТЦ, во-ни є його вищим органом.

Об'єднана консультативна група (ОКГ) є виконавчиморганом. Вона надає рекомендації з розробки програм вищомуоргану, розробляє план роботи Центру. Цей план є частиноюзагального Середньострокового плану ООН. В 1991 р. ОКГвизначила такі пріоритети діяльності МТЦ:

сприяння торгівлі з метою скорочення злиденності(особливо через стимулювання експорту із сільськихрайонів);

технічна допомога найменш розвинутим країнам;

торговельне й економічне співробітництво по напряму"Південь-Південь" між країнами, що розвиваються;

участь жінок в розвитку торгівлі;

розвиток підприємництва в галузі експорту;

врахування екологічного фактора в процесі розвиткуекспорту (наприклад, слід уникати культивування мо-нокультури, щоб запобігти виснаженню земель);

розвиток людських ресурсів.

Секретаріат очолює директор-виконавецьм; він виконуєадміністративну роботу, узгоджує діяльність усіх органівМТЦ, організує роботу консультантів по проектах.

Фінансування МТЦ здійснюється однаковими коштамивід СОТ і ООН. Діяльність МТЦ з технічної допомогикраїнам, що розвиваються, й країнам з перехідною економікоюфінансується за рахунок внесків ПРООН, міжнародних ор-ганізацій і добровільних внесків. Робочі програми фінансуєГлобальний трастовий фонд.

МТЦ має розвинуту інформаційну структуру з питаньміжнародної торгівлі. Регулярно публікуються книги,довідники, огляди ринків, навчальні матеріали. Центр маєбібліотеку, яка містить широку інформацію, призначену пере-важно для організацій. Служба новин Центру публікує збірку"International Trade Forum".