7.4. Комісія Організації Об'єднаних Націй з правміжнародної торгівлі — ЮНСІТРАЛ (United NationsCommission on International Trade Law — UNCITRAL)

магниевый скраб beletage

ЮНСІТРАЛ заснована в 1966 р. Вона є головним право-вим органом ООН у галузі прав міжнародної торгівлі.

Функції ЮНСІТРАЛ:

уніфікація права міжнародної торгівлі;

координація роботи міжнародних організацій в сферіправа міжнародної торгівлі;

сприяння широкої участі держав в існуючих міжнарод-них конвенціях і розробці нових міжнародних кон-венцій з права міжнародної торгівлі;

підготовка кадрів у галузі права міжнародної торгівлі,особливо для країн, що розвиваються.

Законодавство, яке розробляє Комісія, поширюється натакі галузі: купівля-продаж товарів, арбітраж, електроннаторгівля, обігові документи, фінансування проектів, банкрут-ство, гарантії, будівельні контракти, акредитиви, морські пере-везення.

Діяльність ЮНСІТРАЛ знаходить головне вираження врозробці й прийнятті конвенцій - документів, у яких містять-ся узгодженні норми, принципи й стандарти в галузі міжна-родного торговельного права. Найвідоміші конвенції:

Конвенція про позову давність у міжнародній купівлі-продажу товарів (1974); вона встановила уніфікованінорми щодо строків, у які має розпочинатися розглядспорів, що виникли на підставі контрактів, а такожстроки позовної давності;

Конвенція ООН про морське перевезення вантажів("Гамбурзьке право", 1978); вона затвердила уніфікова-ний правовий режим, який регулює права і обов'язкивідправників вантажів, агентів, що здійснюють переве-зення, мореплавських компаній, отримувачів, якийвиникає згідно з угодою про морське перевезення ван-тажів;

Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденська конвенція, 1980);

Конвенція ООН про міжнародні перевідні векселі йміжнародні прості векселі (1988);

Типовий закон про міжнародні кредитові трансферти(1992);

Типовий закон про електронну комерцію (1996);

Типовий закон про транскордонну неплатоспро-можність (1997).

Найбільш змістовною була Віденська конвенція про дого-вори міжнародної купівлі-продажу товарів1.Вона встановилаєдині норми регулювання купівлі-продажу, що багато де в чо-му усунуло розходження в національних законодавствах.Єдині норми створюють передумови для повного порозумінняміж торговими партнерами, визначають обов'язки продавця йпокупця. Конвенція встановила перелік об'єктів купівлі-про-дажу, на які поширюються її ідеї, а також визначила ознаки до-говору, до яких Конвенція не застосовується. Конвенція надаєпартнерам широкі можливості для укладення взаємовигідноїторговельної угоди; якщо ж взаємовідносини партнерів неурегульовані контрактом, застосовуються положення Кон-венції.

Положення Конвенції є нормами права; вони застосову-ються тільки в угодах міжнародного характеру і не є обов'яз-ковими для внутрішніх національних торговельних систем.Але ЮНСІТРАЛ здійснює постійну роботу щодо уніфікаціїнаціональних законодавств, що регулюють купівлю-продажтоварів.

Склад ЮНСІТРАЛ обмежується 60-ма країнами-члена-ми, які обираються за принципом ротації від регіонів: Африка,Азія, Східна Європа, Західна Європа та Північна Америка, Ла-тинська Америка. Наразі від Східної Європи в організаціїфункціонують такі держави: Білорусь (термін до 2010), Литва(2007), Польща (2010), Росія (2007), Македонія (2007),Сербія (2010), Туреччина (2007), Ховатія (2007), Чехія(2010). Члени ЮНСІТРАЛ обираються строком на 6 років.

Секретаріат ЮНСІТРАЛ розташований у Відні; він нара-ховує 19 службовців, 11 з яких належать до професійного пер-соналу, а 8 є допоміжними адміністративними працівниками.

До складу Комісії належать шість робочих груп, які вико-нують підготовчу роботу, передбачену програмоюЮНСІТРАЛ. До складу кожної з робочих груп входять всікраїни - члени Комісії. За допомогою Секретаріату вони скла-дають проекти законів, які потім виносяться на розглядКомісії.