7.5. Міжнародні організації з урегулювання світовихтоварних ринків

Міжнародні організації з урегулювання світових товарнихринків мають за мету нормалізацію ситуації на ринках товарів,в основному ринків сировини й сільськогосподарської про-дукції. Основні цілі таких організацій:

регулювання цін на товари з тим, щоб уникнути їхрізких коливань;

запобігання затворюванню на ринках відповідних то-варів;

встановлення справедливого співвідношення між ціна-ми на сировинні та промислові товари;

усунення надмірної конкуренції між товаровиробника-ми за рахунок розподілу ринків учасниками організації;

забезпечення стабільних поставок товару на світовіринки.

Форми міжнародного регулювання товарних ринків до-сить різноманітні. Це - міжурядові угоди, що діють під егідоюЮНКТАД; міжурядові угоди, що об'єднують країни-експорте-ри та країни-імпортери товару; організації країн-експортерів.Міжурядові угоди, розроблені в системі ЮНКТАД, реалізу-ються на основі Міжнародних товарних угод (МТУ) і діяль-ності Міжнародних дослідних груп (МДГ).

Міжнародні товарні угоди спрямовані на стабілізацію цінна світових товарних ринках шляхом встановлення раціональ-ного співвідношення між попитом і пропозицією. Для цьогоЮНКТАД прийняла Інтеграційну програму для сировиннихтоварів (1976) і заснувала Спільний фонд для сировиних то-варів. МТУ - це угоди в системі ЮНКТАД, і вони, по суті, неє організаціями. Щодо міжнародних організацій, то вониподіляються на такі групи:

багатосторонні товарні організації;

міждержавні організації виробників та експортерів си-ровини.

Багатосторонні організації складаються з експортерів си-ровиних і сільськогосподарських товарів та їх найважливішихімпортерів. Вони також поділяються на окремі групи: міжна-родні організації; міжнародні ради; міжнародні консульта-тивні комітети; міжнародні дослідні групи. Багатосторонні ор-ганізації діють в системі ООН.

Міжнародні організації головною метою вважають за-побігання різних коливань цін на товар - як у бік підвищення,так і в бік падіння. Вони регулюють такі ринки:

какао;

кава;

натуральний каучук;

цукор;

зерно;

тропічна деревина;

джут.

Міжнародні ради складаються в рамках міжнародних то-варних угод. їх метою є урегулювання відносин між учасника-ми угод шляхом надання інформації про стан і розвиток пев-них товарних ринків і узгодження світових цін. Міжнародніради контролюють ринки маслинової олії, олова й зерна.

Міжнародні консультативні комітети також надають учас-никам угод інформацію про кон'юнктуру ринку, обговорюютьпроблеми співвідношення виробництва й експорту товарів,сприяють врегулюванню цін. Відомі два комітети: Міжнарод-ний комітет з бавовни й Комітет ЮНКТАД з вольфраму.

Міжнародні дослідні групи з сировинних товарів працю-ють під егідою ЮНКТАД. Вони здійснюють аналіз тенденційна сировинних ринках і надають відповідні рекомендаціїкраїнам-учасникам. Комітети аналізують ринки: натуральногокаучуку, свинцю й цинку, нікелю, міді.

Міждержавні організації країн - виробників і експортерівсировини складаються тільки з виробників та експортерів і невключають нетто-споживачів сировини. Вони представленіоб'єднаннями країн, що розвиваються (за незначними винят-ками). Утворення організацій цього типу стало спробою про-тистояти диктату споживачів, якими є переважно високороз-винуті країни. Значною мірою цієї мети вдалося досягти. Ча-стка товарних асоціацій у поставках на світовий ринок сиро-вини й продовольства сягає 55%, а по деяких товарах - навіть80-90%1 Так, організація ОПЕК постачає 80% нафти,Асоціація країн-виробників олова - 90% цього металу,Асоціація країн-виробників натурального каучуку - 95% кау-чуку від всього обсягу відповідного ринку.

Міжнародні організації експортерів сировини нарахову-ють майже три десятки. Найбільш відомі й впливові:

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК);

Асоціація країн-експортерів залізної руди (АІЕК);

Арабський союз чавуну і сталі (АСЧС);

Асоціація країн-виробників олова (АТПК);

Асоціація країн-виробників натурального каучуку(АНРПК);

Рада виробників какао-бобів;

Організація з кави;

Міжафриканська організація з кави (ІАКО);

Федерація кави Америки;

Міжнародна асоціація країн-виробників і експортерів чаю;

Союз країн-експортерів бананів (УПЕБ);

Група країн-експортерів цукру Латинської Америки й Ка-рибського басейну (ГЕПЛАСЕА);

Організація країн-експортерів джуту.

Найвпливовішою й дієвішою з цих організацій є ОПЕК.Розглянемо її докладніше.

Ця організація утворена в 1960 р. Її

Організаціякраін- агаували країни, що переважно на-експортерів нафти - ОПЕК J       1 .        ґ ..

(Organization of the лежать до регіону Перської затоки,