ВСТУП

магниевый скраб beletage

Курс "Міжнародні організації" є важливою складовою час-тиною комплексу дисциплін, знання яких необхідні фахівцеві зіспеціальності "міжнародна економіка". Міжнародні організаціїє дієвим регулятором міжнародних відносин, зокрема в еко-номічній сфері. їх значення як інституційних одиниць міжна-родної економіки дедалі зростає. Практично всі держави світу -від найпотужніших до невеликих і таких, економічний рівеньяких ще невисокий, об'єднуються у світовій мережі міжнарод-них організацій. Процес глобалізації, що невпинно поши-рюється й охоплює практично всі сфери економічної діяльності,створює умови для формування наднаціональних структур ре-гулювання економічних відносин, і міжнародні організації єнайактивнішим інструментом такого регулювання.

Актуальність вивчення дисципліни визначається такожсучасною практичною діяльністю України в міжнародних ор-ганізаціях і перспективами її залучення до широкого коласпівтовариств. Співробітництво з такими організаціями, якМіжнародний валютний фонд, Всесвітній банк, Світова ор-ганізація торгівлі, Європейський Союз має для нашої країнипершочергове значення, оскільки від їх позицій багато в чомузалежать сучасний стан і перспективи розвитку економіки вУкраїні.

Україна є членом багатьох міждержавних організацій,причому вона входить до більшості найавторитетніших гло-бальних організацій. Назавжди в історії України залишитьсятой факт, що вона була серед засновників Організації Об'єдна-них Націй. Свої взаємовідносини з міжнародними ор-ганізаціями наша країна прагне будувати на принципах рівно-правності, справедливості, демократичності та дотриманнянаціональних інтересів.

Метою дисципліни "Міжнародні організації" є набуттястудентами знань щодо цілей, принципів і функцій міжнарод-них організацій, їх ролі в системі міжнародних економічнихвідносин, уміння шляхом аналізу визначити вигоди й можливівтрати від участі країни в тих або інших організаціях.

У своїй діловій практиці економісти-міжнародники по-винні обов'язково враховувати вплив міжнародних ор-ганізацій на розвиток національної економіки і прагнути доякомога ефективнішого використання позитивних наслідківспівпраці з ними. їм необхідно вміти відстоювати інтереси якУкраїни в цілому, так і своїх фірм і закладів у стосунках зміжнародними інституціями. Для цього важливо знати прин-ципи і цілі діяльності міжнародних організацій, механізм їхфункціонування, організаційну структуру, політику. Особли-во це стосується валютно-кредитних, торговельних ор-ганізацій. Знання особливостей діяльності міжнародних ор-ганізацій корисні також і іншим фахівцям економічногопрофілю, зокрема спеціалістам з економіки й права.

Навчальний посібник призначено для студентів еко-номічних вузів і спеціальностей, тому природно, що основнаувага в ньому приділяється міжнародним економічним ор-ганізаціям. Неекономічні організації розглядаються настільки,наскільки вони впливають на міжнародні соціально-еко-номічні відносини.

У посібнику спочатку розглядаються загальні зако-номірності діяльності й історія виникнення міжнародних ор-ганізацій. Далі дається характеристика глобальних організаційза галузевою ознакою, потім - регіональних і неурядових еко-номічних організацій. Завершується виклад оглядом особливо-стей діяльності України в міжнародних організаціях. У книзімістяться таблиці, схеми, список абревіатур міжнародних ор-ганізацій, список рекомендованої літератури. Для перевіркизнань студентів та самостійної роботи вміщено питання длясамоконтролю, тести і теми рефератів.

У підготовці навчального посібника брали участь аспіран-ти та пошукачі І.О. Уханова, Л.В. Ричкова, Л.П. Апостолюк,О.В. Локатарьова, В.В. Сазонов, П.М. Вінник, К.О. Щербіна,О.О. Потюх, О.А. Єрмакова, Ю.С. Романенкова.