8.3. Група Всесвітнього банку(The World Bank Group)

магниевый скраб beletage

Вона складається з чотирьох основних інститутів -Міжнародного банку реконструкції й розвитку (МБРР),Міжнародної фінансової корпорації (МФК), Міжнародноїасоціації розвитку (МАР), Багатосторонньої агенції з гарантійінвестицій (БАГІ); до цієї групи належить також Міжнарод-ний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС),який має специфічні функції, але організаційно пов'язаний ізВсесвітнім банком.

Формування Групи Всесвітнього банку було розпочаторішенням Бреттон-Вудської Конференції про заснуванняМБРР водночас з МВФ. Ці два інститути тісно пов'язані міжсобою за основними цілями, а також організаційно. Так, чле-ном МБРР може стати тільки учасник МВФ. Структурнообидва вони входять до системи ООН.

Спочатку діяльність МБРР була пов'язана з кредитуван-ням розвинутих країн, насамперед європейських, що постраж-дали під час Другої світової війни. Після відбудови їх еко-номіки, а також внаслідок появи великої групи нових держав,що звільнилися від колоніальної залежності, цілі й функціїМБРР змінюються. Постає необхідність створити інститут,структурно пов'язаний з банком, який би зосередився на допо-мозі країнам, що розвиваються. З цією метою в 1956 р. була ут-ворена Міжнародна фінансова корпорація. Для сприяння еко-номічним перебудовам в найменш розвинутих країнах у 1960р. розпочала діяльність Міжнародна асоціація розвитку.

Однією з цілей Всесвітнього банку є заохочення до інвес-тування з країн-членів в інші країни, особливо в такі, що роз-виваються. Проте соціально-політична нестабільність в дея-ких регіонах робить інвестування там ризикованим. Щоб за-безпечити своїх учасників від фінансових втрат, Світовийбанк формує в 1988 р. організацію, яка гарантувала б відшко-дування можливих втрат від некомерційних ризиків, - Багато-сторонню агенцію з гарантій інвестицій. З проблемами інвес-тування пов'язано утворення в 1966 р. Міжнародного центру зурегулювання інвестиційних спорів. Таким чином, сформува-лася група Всесвітнього банку із п'яти організацій (табл. 8.3).

Незважаючи на певну різницю у функціях, всі організаціїВсесвітнього банку тісно пов'язані, насамперед єдністю цілей:сприяння стабільному економічному зростанню країн-членів,допомога в реконструкції господарства країн, що розвивають-ся, заохочення розвитку приватного сектора, заохочення іно-земного інвестування. Група єдина й організаційно: практично

Організаційно-функціональна структураВсесвітнього банку

Таблиця 8.3

Організація

Основні цілі

Джерела форму-вання ресурсів

Основні функції

МБРР

Сприяння еконо-мічному розвиткукраїн-членів.Заохочення іно-земних інвести-цій.

Підтримка збала-нсованості платі-жних балансівкраїн-членів

Внески країн-членів в уставнийкапітал.

Позикові кошти іззовнішніх джерел.Платежі в раху-нок погашенняборгу

Кредитування країн-членів під урядовігарантії.

Технічна допомогакраїнам, що розви-ваються

МФК

Сприяння еконо-мічному зростан-ню країн, що роз-виваються, шля-хом заохоченняприватного під-приємництва

Внески в устав-ний капітал.Кредити МБРР.Відрахування відприбутків.Платежі в раху-нок погашенняборгу.

Позикові кошти іззовнішніх джерел

Кредитування висо-корентабельнихоб'єктів без урядо-вих гарантій.Інвестування в акці-онерний капіталоб'єктів з наступ-ним перепродажемакцій приватнимпідприємцям.Технічна допомога

МАР

Сприяння еконо-мічному зростан-ню країн, що роз-виваються

Прибутки відМБРР.

Внески країн-донорів.Платежі в раху-нок погашенняборгу

Безпроцентні пози-ки найменш розви-нутим країнам підурядові гарантії.Надання урядамкредиту під певнийпроцент

БАГІ

Сприяння прито-ку інвестицій вкраїни, що розви-ваються

Внески в устав-ний капітал

Страхування неко-мерційних ризиків.Консультативні по-слуги.

МЦУІС

Урегулюванняінвестиційнихспорів

 

Примирення.Арбітраж

всі структури підпорядковані єдиному керівникові - прези-денту Всесвітнього банку, мають спільну адміністративну сис-тему. Водночас за функціями інститути Всесвітнього банкумають специфічні розбіжності. Розглянемо їх.

Міжнародний банк реконструкції й

Міжнародний банк розвитку заснований у 1945 р.реконструкції й розвитку     ^          „           „

МБРР (International Bank Місцеперебування його - м.Ва-for Reconstruction and шингтон. До числа учасників банкуDevelopment - IBRD) входить 182 країни, в тому числі і

Україна (увійшла в 1992 р.).

Основні цілі МБРР:

сприяння країнам-членам в розвитку економіки шля-хом надання їм довгострокових позик і кредитів;

заохочення іноземного інвестування через надання га-рантій або участі в позиках та інших інвестиціях при-ватних кредиторів;

стимулювання тривалого збалансованого зростанняміжнародної торгівлі, підтримка збалансованостіплатіжних балансів країн-членів.

Організаційна структура МБРР:

Рада керуючих;

Директорат;

Комітет з розвитку;

Президент.

Рада керуючих - вищий орган МБРР. Вона складається зпризначених країнами-членами управлінців. Звичайно цеміністри фінансів або президенти центральних банків країн.Строк повноважень керуючого - 5 років, але можливе повтор-не призначення. Рада збирається один раз на рік для обгово-рення кардинальних питань політики банку. При голосуваннів Раді всі голоси країни залежать від її частки в капіталі банку.Понад 40% голосів належать державам "Великої сімки".

Директорат складається з 24 директорів-виконавців, якіобираються на два роки. З них 5 призначаються п'ятьма члена-ми МБРР - США, Японією, Німеччиною, Великою Бри-танією, Францією; решта обирається з урахуванням належ-ності до певної групи країн. Директори здійснюють поточнудіяльність банку.

Комітет з розвитку - спільний орган Всесвітнього банку йМВФ. Він складається з 24 членів і являє собою політичнийфорум для завчасного обговорення найважливіших проблем усфері економічного розвитку. Здійснює дослідження й скла-дає аналіз середньострокових і довгострокових перспективрозвитку економіки країн, що розвиваються, розробляєвідповідні рекомендації щодо розподілу ресурсів банку.

Президент - обирається строком на 5 років. Він не можебути ні керуючим, ні директором. Президент здійснюєадміністративні функції й контролює поточні справи банку.

Формування ресурсів. Джерелами їх формування є ус-тавний капітал, що складається підпискою країн-членів; пози-кові кошти; платежі в рахунок погашення боргу.

Уставний капітал банку на середину 1998 р. складав 191млрд доларів[19]. Він формується нетрадиційно. Уряди країн-членів купують акції, але сплачують лише невелику частину їхвартості (6%). Решта капіталу є "недоторканою" і може бутизатребувана банком лише в разі відсутності в нього ресурсівдля термінового погашення своїх зобов'язань. Поки що такихвипадків не траплялося. Цей гарантійний капітал не можнавикористовувати для надання кредитів.

Підписка країн-членів на акції банку здійснюється увідповідності з їх економічною потужністю. Кожна країна маєсвою квоту в уставному капіталі. Квота України становить0,8% капіталу банку, США - 17, Японії - 6, 24. Росії, Канади,Саудівської Аравії, Індії та Італії - по 2,99%[20].

Зовнішні джерела фінансування. МБРР є значним пози-чальником на світовому фінансовому ринку. Він випускаєоблігації під 7% щорічних, що дуже вигідно приватним інвес-торам. їх інтерес підігрівається ще й тим, що банк дає гарантіїпід ці облігації. Крім того, приватні банки й інші кредитніінститути вкладають також свої капітали в облігації МБРР. Зарахунок емісії облігацій МБРР формує 94% своїх ресурсів.

Кредитна політика МБРР. Основне призначення кре-дитів - стимулювати розвиток приватного сектора в країнах-членах. До прийняття рішення про надання кредиту в країнупрямує місія МБРР, яка вивчає економічну ситуацію, оцінюєдоцільність здійснення проектів, під які плануються кредити.Місія складає свій висновок і рекомендації, які країна муситьприйняти, інакше може й не одержати кредиту.

Кредити надаються тільки урядам, відповідно їх централь-ним банкам для фінансування великих проектів під гарантіїурядів. На початок 1998 р. сума позик МБРР досягла 107 млрддоларів[21].

Кредити надаються на строк 15-20 років. Ставка кредитув середньому перевищує на 0,5% ставку по позиковим коштамбанку. Оскільки МБРР залучає позики з розрахунку 7%щорічних, то кредитна ставка складає в середньому 7,5%.

Для країн, що розвиваються, ставка дещо нижча.Найбіднішим країнам МБРР може надати безвідсотковийкредит.

Однією з особливостей діяльності МБРР є відмова від ре-структуризації заборгованості клієнтів: випадків неповернен-ня кредитів ще не було. Хоч прибуток не є головною метоюМБРР, він працює прибутково. В середині 90-х років пе-ресічно за рік прибуток становив понад 1 млрд доларів; він ви-користовується для поповнення ресурсів МБРР. Дивідендівсвоїм членам банк не сплачує.

МБРР спочатку кредитував конкретні об'єкти, переважноінфраструктури, ретельно їх відбираючи. Це обмежувало по-зичальникам можливість маневру, що викликало їх невдово-лення. З 80-х років кредити стали менше прив'язуватись доконкретних об'єктів. Крім підприємств приватного секторабанк став кредитувати й державні підприємства, але під га-рантії уряду. Банк кредитує й галузі, куди приватний капіталйде неохоче через їх високу капіталоємність або низьку рента-бельність (енергетика, транспорт, сільське господарство).

За цільовим призначенням кредити МБРР поділяютьсяна дві групи - інвестиційні й системні. Перші надаються підконкретні проекти та програми підприємствам, установам, нанавчання та новації. Другі призначені на подолання труднощівмакроекономічного характеру. Якщо раніше перевага надава-лася інвестиційним проектам, то згодом МБРР змінив стра-тегію на користь системних проектів (у 1999 р. їх частка стано-вила вже 63%). Нова стратегія полягає в переході від фінансу-вання окремих проектів до співпраці з державними і громадсь-кими організаціями, а також приватним сектором.

Системні кредити поділяються на такі види:

структурного регулювання - на фінансову підтримкутрансформації економічної політики і здійсненняінституційних реформ у країнах, що отримують креди-ти;

структурної перебудови сектора - на підтримку змін уполітиці й інституційних реформ у найважливішихсекторах;

кредити на відбудову - на підтримку урядової політи-ки реформ, спрямованих на розвиток приватного сек-тора;

кредити на скорочення заборгованості - на допомогукраїнам з високим рівнем заборгованості[22].

Особлива увага з боку Всесвітнього банку надається най-менш розвинутим країнам. їх сукупний зовнішній борг у 2002р. становив 523 млрд дол. Всесвітній банк надав їм кредит усумі 104 млрд дол., в тому числі МБРР - 22 млрд, МАР - 82млрд дол.

Зовнішній борг середньорозвинутих країн становить 1817млрд. дол. У кредит від Всесвітнього банка ці країни одержали107 млрд дол, в тому числі від МБРР - 89 млрд, від МАР - 18млрд дол.

Для найменш розвинутих країн Всесвітній банк задіявПрограму ХІПС (Heavity Indebted Poor Countries - HIPC) -допомога бідним країнам з найбільшою заборгованістю. Про-грама охопляє 38 найменш розвинутих країн. Вона спрямова-на на стимулювання економічних реформ, удосконалення си-стеми освіти, розвиток сільського господарства, охорони здо-ров'я, боротьби зі СНІДом та ін.[23]

Надання кредитів Всесвітнім банком має демонст-раційний ефект: його авторитет стимулює приватних інвес-торів та інші банки спрямовувати капітали в країни, що одер-жали кредити від МБРР. Таким чином, Всесвітній банк дужесильно впливає на весь валютно-кредитний ринок.

Міжнародна фінансова корпораціяМіжнародна фінансова заснована в 1956 р. Штаб-квартира її

корпорація - МфК знаходиться в м.Вашингтон. Нара-(International Finance         ....        ,,

Corporation - IFC) ховує 174 члени, сєрєд них - Ук-раїна (з 1993).

Головна мета МФК - сприяння економічному зростаннюкраїн, що розвиваються, через заохочення приватногопідприємництва у виробничому секторі.

Організаційна структура МФК:

Рада керуючих;

Директорат;

Президент;

Банківська консультативна комісія;

Діловий консультативний комітет.

Рада керуючих - вищий орган МФК. Кожний керуючийМБРР автоматично стає й керуючим МФК, якщо його країнає членом МФК. Рада проводить щороку збори водночас зі збо-рами МБРР, на яких обговорюються найважливіші проблемиполітики банку й МФК.

Директорат здійснює поточну роботу. Він складається з24 директорів, які водночас є директорами МБРР.

Президент МФК за посадою є головою директоратуМФК. Він називається також виконавчим президентом.

Банківська консультативна комісія складається з восьмипредставників провідних міжнародних інститутів. Разом зкерівництвом МФК вони обговорюють ділові й політичні про-блеми й стратегію корпорації.

Діловий консультативний комітет об'єднує провіднихпромисловиків, банкірів, державних діячів, які обмінюютьсядумками з керівництвом МФК з економічних та фінансовихпроблем.

Джерелами фінансування є: внески країн-членів в устав-ний капітал; кредити від МБРР; відрахування від прибутків;кошти від повернення кредитів; кошти, залучені на зовнішніхринках.

Кредитна діяльність. МФК, як правило, кредитує тількивисокорентабельні підприємства в нових індустріальнихкраїнах. Менш розвинутим країнам важче одержати кредитчерез високу кредитну ставку, яка вища від пересічних ставокна основних ринках позичкових капіталів. Привабливою жстороною цих кредитів є те, що вони спрямовані на реалізаціютаких проектів, які не одержали б коштів з інших джерел. Зви-чайно МФК фінансує не більше як 25% загальної вартостіпроекту. Решта коштів відшукується за рахунок приватнихкомпаній і комерційних банків.

На відміну від МБРР, для інвестування коштів МФК невимагає урядових гарантій. Це позбавляє приватні компаніївід державного контролю. Іншою відмінністю є те, що МФКне тільки надає кредити, а й здійснює інвестиції в акціонернийкапітал підприємств, що створюються, з наступним перепро-дажем акцій приватним інвесторам. З моменту утворення й досередини 1998 р. МФК здійснила інвестицій на суму 24 млрддол.[24]

Попри своєї головної функції - заохочення приватнихінвестицій - МФК надає країнам-членам також і технічну до-помогу. В 1986 р. вона заснувала Консультативну службу зіноземних інвестицій для надання допомоги урядам країн, щорозвиваються, щодо ефективного використання інвестицій.Сфера консультування - капітали, технологія, менеджмент.Видається регулярний довідник "База даних" по нових рин-ках.

Міжнародна асоціація Асоціація утворена в 1960 р. Місце

розвитку - МАР знаходження - Вашингтон. Нарахо-

(Internationa| Deve|opment вує 160 країн-учасниць, які поділя-Association - IDA)   тт

ються на дві групи. До першої групи

входить 22 високорозвинуті країни, а також Кувейт іОб'єднані Арабські Емірати. Другу групу складають країни,що розвиваються, і країни з перехідною економікою.Основні цілі МАР:

сприяння економічному розвитку країн-членів;

підвищення продуктивності праці;

зростання рівня життя в державах-членах, насампередтаких, що розвиваються.

Діяльність МАР спрямована, головним чином, на допомо-гу країнам, що розвиваються, через заохочення розвитку при-ватного сектора, мобілізації внутрішніх і зовнішніх джерелкапіталу.

Організаційна структура МАР:

Рада керуючих;

Виконавчий директорат;

Президент.

До Ради керуючих і Виконавчого директорату входять тісамі представники, що й до МБРР, тобто ті самі особи. Вико-нують вони аналогічні функції.

Президент МАР займається організаційною діяльністю.Штаб співробітництва МАР поділяється на чотири сектори:операції, фінансування, політика, планування.

Джерела фінансування: прибутки МБРР, внески країн-членів першої і частково другої груп; повернення кредитів, щобули надані раніше. В основному ресурси МАР формуються зарахунок "донорів" - країн першої групи. Частка "Великоїсімки" становить 80% загальної суми внесків.

Розподіл ресурсів. МАР надає безпроцентні позикинайбіднішим країнам. Критерієм "бідності" є рівень ВНП надушу населення, що не перевищує 925 доларів. Позики МАРмають 10-річний пільговий період й погашуються протягом35-40 років. Решті країн кредит надається за ставкою 5%щорічних.

Кредити надаються в основному в розвиток інфраструкту-ри і в сільське господарство. Так, у 1998 р. на кредитуваннясільського господарства пішло 18% виділених коштів МАР,освіту - 16, охорону здоров'я - 14, транспорт - 13, енергетику- 12%[25].Іноді МАР і МБРР спільно кредитують один і той жеоб'єкт, якщо на нього необхідні великі кошти. Кредити МАРнадаються тільки урядам під їх гарантії. МАР сформувалаФонд для скорочення боргів у 100 млн. доларів; його призна-чено для найбідніших країн. Кредити надаються внаціональній валюті держав.

Агенція заснована в 1988 р. Місцез-

Багатостороння агенція 3 находження її - м.Вашингтон. До їїгарантії інвестицій - БАГІ           . ,г        , ,

(Multilateral Investment складу входить 145 членів. УкраїнаGuarantee Agency - MIGA) стала членом БАГІ з 1995 р.

Основні цілі БАГІ:

сприяння збільшенню притоку інвестицій у країни, щорозвиваються, через надання гарантій, включно страху-вання, по некомерційним ризикам;

здійснення досліджень, збір і поширення інформаціїдля сприяння інвестуванню;

надання технічної допомоги країнам, проведення кон-сультацій з інвестиційних питань.

Організаційна структура БАГІ:

Рада керуючих;

Директорат;

Комітет з розвитку;

Президент.

Рада керуючих складається з тих самих осіб, що й Радакеруючих МБРР й виконує такі ж функції щодо до цілейБАГІ.

Директорат складається з 24 виконавчих директорів та їхзаступників. Президент МБРР за посадою є головою Директо-рату БАГІ. Директорат займається поточними справами.

Комітет з розвитку являє собою групу міністрів великихкраїн; вони здійснюють моніторинг з проблем розвитку всфері економіки й фінансів.

Президент БАГІ призначається Директоратом за пропо-зицією президента МБРР. Займається організаційною робо-тою.

Основні напрями діяльності БАГІ. Вона була утворена зтим, щоб залучити потенційних інвесторів до країн, що розви-ваються, убезпечити їх від некомерційних ризиків і таким чи-ном стимулювати туди потоки інвестицій. До некомерційнихризиків належать: війни, соціальні вибухи, експропріаціявкладеного капіталу, неможливість переводу прибутку за кор-дон і т. ін.

Гарантії надаються тільки інвесторам із кран-членів БАГІ.Строк гарантій - 15-20 років за прямими інвестиціями, за по-зиками - понад три роки. Основна вимога надання гарантій:інвестор повинен бути резидентом країни - члена БАГІ; інве-стиція ж може призначатися для будь-якої країни, навіть та-кої, що не входить до БАГІ.

Гарантії БАГІ, по суті, є страховкою, за одержання якоїтреба сплатити від 0,25% до 1,25% за кожні 100 доларів вар-тості гарантії.

БАГІ надає консультативні й рекламні послуги черезспеціальний Департамент політичних і консультативних по-слуг.

Міжнародний центр з урегулюванняінвестиційних спорів заснований у1966 р. Місцезнаходження його -м.Вашингтон. До складу Центрувходить 139 членів.

Головна мета - сприяти прито-ку іноземних капіталів шляхом ство-рення умов для примирення й урегулювання спорів між уря-дами й іноземними інвесторами. МЦУІС не є кредитною ор-ганізацією в прямому розумінні слова; через це його незавждивключають до Групи Всесвітнього банку, хоча за цілями й ор-ганізаційно він з нею пов'язаний.

Організаційна структура МЦУІС:

Адміністративна рада;

Технічний секретаріат;

Президент.

Адміністративна рада складається з керуючих від кожноїкраїни-члена й займається обговоренням найважливіших про-блем Центру.

Технічний секретаріат виконує поточну роботу. Його очо-лює Генеральний секретар, який є віце-президентомВсесвітнього банку.

Президентом Центру є президент Всесвітнього Банку.

Міжнародний центр з

урегулюванняінвестиційних спорів -

МЦУІС (InternationalCenter for Settlement ofInvestment Disputes -ICSID)

Діяльність МЦУІС. Центр виступає в ролі арбітра міжінвестором й урядом країни в разі виникнення конфлікту.Процес урегулювання інвестиційних спорів має дві форми:примирення й арбітраж. Примирення досягається в тому ви-падку, якщо вдається переконати обидві сторони у можливостівирішення конфлікт узгоджено, через взаємні поступки. Якщож примирення неможливе, то МЦУІС виносить аргументова-не рішення на користь однієї із сторін; така процедура має на-зву арбітражу.