8.3. Група Всесвітнього банку(The World Bank Group)

Вона складається з чотирьох основних інститутів -Міжнародного банку реконструкції й розвитку (МБРР),Міжнародної фінансової корпорації (МФК), Міжнародноїасоціації розвитку (МАР), Багатосторонньої агенції з гарантійінвестицій (БАГІ); до цієї групи належить також Міжнарод-ний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС),який має специфічні функції, але організаційно пов'язаний ізВсесвітнім банком.

Формування Групи Всесвітнього банку було розпочаторішенням Бреттон-Вудської Конференції про заснуванняМБРР водночас з МВФ. Ці два інститути тісно пов'язані міжсобою за основними цілями, а також організаційно. Так, чле-ном МБРР може стати тільки учасник МВФ. Структурнообидва вони входять до системи ООН.

Спочатку діяльність МБРР була пов'язана з кредитуван-ням розвинутих країн, насамперед європейських, що постраж-дали під час Другої світової війни. Після відбудови їх еко-номіки, а також внаслідок появи великої групи нових держав,що звільнилися від колоніальної залежності, цілі й функціїМБРР змінюються. Постає необхідність створити інститут,структурно пов'язаний з банком, який би зосередився на допо-мозі країнам, що розвиваються. З цією метою в 1956 р. була ут-ворена Міжнародна фінансова корпорація. Для сприяння еко-номічним перебудовам в найменш розвинутих країнах у 1960р. розпочала діяльність Міжнародна асоціація розвитку.

Однією з цілей Всесвітнього банку є заохочення до інвес-тування з країн-членів в інші країни, особливо в такі, що роз-виваються. Проте соціально-політична нестабільність в дея-ких регіонах робить інвестування там ризикованим. Щоб за-безпечити своїх учасників від фінансових втрат, Світовийбанк формує в 1988 р. організацію, яка гарантувала б відшко-дування можливих втрат від некомерційних ризиків, - Багато-сторонню агенцію з гарантій інвестицій. З проблемами інвес-тування пов'язано утворення в 1966 р. Міжнародного центру зурегулювання інвестиційних спорів. Таким чином, сформува-лася група Всесвітнього банку із п'яти організацій (табл. 8.3).

Незважаючи на певну різницю у функціях, всі організаціїВсесвітнього банку тісно пов'язані, насамперед єдністю цілей:сприяння стабільному економічному зростанню країн-членів,допомога в реконструкції господарства країн, що розвивають-ся, заохочення розвитку приватного сектора, заохочення іно-земного інвестування. Група єдина й організаційно: практично

Організаційно-функціональна структураВсесвітнього банку

Таблиця 8.3

Організація

Основні цілі

Джерела форму-вання ресурсів

Основні функції

МБРР

Сприяння еконо-мічному розвиткукраїн-членів.Заохочення іно-земних інвести-цій.

Підтримка збала-нсованості платі-жних балансівкраїн-членів

Внески країн-членів в уставнийкапітал.

Позикові кошти іззовнішніх джерел.Платежі в раху-нок погашенняборгу

Кредитування країн-членів під урядовігарантії.

Технічна допомогакраїнам, що розви-ваються

МФК

Сприяння еконо-мічному зростан-ню країн, що роз-виваються, шля-хом заохоченняприватного під-приємництва

Внески в устав-ний капітал.Кредити МБРР.Відрахування відприбутків.Платежі в раху-нок погашенняборгу.

Позикові кошти іззовнішніх джерел

Кредитування висо-корентабельнихоб'єктів без урядо-вих гарантій.Інвестування в акці-онерний капіталоб'єктів з наступ-ним перепродажемакцій приватнимпідприємцям.Технічна допомога

МАР

Сприяння еконо-мічному зростан-ню країн, що роз-виваються

Прибутки відМБРР.

Внески країн-донорів.Платежі в раху-нок погашенняборгу

Безпроцентні пози-ки найменш розви-нутим країнам підурядові гарантії.Надання урядамкредиту під певнийпроцент

БАГІ

Сприяння прито-ку інвестицій вкраїни, що розви-ваються

Внески в устав-ний капітал