8.5. Банк міжнародних розрахунків — БМР(Bank for International Settlements — BIS)

магниевый скраб beletage

БМР- один з найстаріших міжнародних банків. Його бу-ло засновано в 1930 р. на підставі міжурядової угоди шістьмадержавами - Великою Британією, Бельгією, Німеччиною,Італією, Францією та Японією. Членом Банку стала такожШвейцарія, на території якої він функціонує (м. Базель).Первісним призначенням Банку було врегулювання виплатнімецьких репарацій за результатами Першої світової війни. В30-ті роки склад БМР поповнився ще низкою європейськихкраїн, а в повоєнний період - і неєвропейськими країнами, втому числі США, Австралією, ПАР та ін. Зараз кількістьчленів - 34 країни.

Суттєва особливість БМР полягає в тому, що його голо-вними передплатниками є центральні банки країн-членів. Зцієї причини БМР часто називають "банком центральнихбанків". Крім того, учасниками БМР є й деякі приватні ко-мерційні банки, зокрема великі американські банки групиМоргана.

Банк міжнародних розрахунків - акціонерне товариство.Грошовою одиницею, яку він використовує, є золотий швей-царський франк із вмістом 0,29 г. чистого золота.

Організаційна структура БМР:

Генеральні збори;

Рада директорів;

Керівництво.

Генеральні збори - вищий орган БМР. Вони складаютьсяз голів (президентів) центральних банків країн-членів і визна-чають основні напрями політики банка.

Рада директорів керує поточною політикою БМР. Вонаскладається з голів центральних банків Бельгії, Франції,Німеччини, Великої Британії та США, кожний з яких призна-чає ще одного члена Ради зі своєї країни. Крім того, до Радивходять також голови ЦБ Канади, Японії, Нідерландів, Швеціїта Швейцарії.

Керівництво - обраний Радою директорів голова (прези-дент).

Формування ресурсів. Основне джерело - позичкові ко-шти (вклади) центральних банків країн-членів в іноземній ва-люті або золоті. Вклади короткострокові, до трьох місяців. Цікошти БМР розміщує на ринкових умовах в інших централь-них банках, міжнародних організаціях і банках-кореспонден-тах для одержання прибутку і виплати проценту по вкладах.

Основні цілі і функції БМР:

сприяння центральним банкам в управлінні їх валют-ними резервами;

обговорення стратегічних питань валютної політикикраїн-членів;

виконання функцій агента по виконанню міжнароднихфінансових угод країн-членів;

дослідження в галузі валютної і грошової політики вінтересах центральних банків.

Відповідно з основними функціями БМР здійснює:купівлю-продаж і зберігання золота; депозитно-позичкові опе-рації з центральними банками; операції з валютою й ціннимипаперами на міжнародних ринках.

Одна з найважливіших функцій БМР - регулюванняміжнародних розрахунків і розроблення нормативних доку-ментів з банківського нагляду. З цією метою при БМР утворе-но три комітети: Базельський комітет з банківського нагляду,Базельський комітет по системах платежів і розрахунків,Постійний комітет по євровалютах.

Завданням Базельського комітету з банківського наглядує розроблення принципів ефективного банківського наглядудля попередження банківських криз. Комітет розробив низкудокументів, якими керуються практично всі країни світу. Крімтого, розроблено норми й нормативи міжнародної діяльності врізних галузях.

З 90-х років у сфері уваги Комітету опинилися країниЦентральної і Східної Європи. Органи нагляду великої групикраїн цього регіону (серед них - Україна) утворили регіональ-ну Групу банківського нагляду країн ЦСЄ. Комітет підтримуєГрупу, надає їй експертну й інформаційну допомогу, допомогув підготовці фахівців. Служба банківського наглядуНаціонального банку України підтримує тісні контакти з чле-нами Групи, бере активну участь у роботі її органів.

БМР підтримує тісні контакти з міжнародними інститута-ми валютно-кредитного ринку, насамперед з МВФ і ГрупоюВсесвітнього банку. Особливі відносини БМР має з ГрупоюДесяти (Г-10), чиїм фактичним валютно-фінансовим центромвін є.

З 80-х років БМР здійснює новий вид діяльності. Він на-дає проміжний кредит країнам, які очікують кредит від МВФі знаходяться в складному фінансовому становищі. Робитьсяце для того, щоб підтримати економіку цих країн до одержан-ня кредитів МВФ.

Питання для самоконтролю

Як формувалася система валютно-кредитних ор-ганізацій?

Що являють собою клуби кредиторів?

У чому різниця між Паризьким і Лондонським клуба-ми?

Що являють собою консультативні групи країн?

У чому полягають основні цілі міжнародних фінансо-вих інститутів?

У чому полягають цілі МВФ?

У чому полягають функції МВФ?

Як формуються ресурси МВФ?

Як здійснюється кредитно-фінансова діяльність МВФ?

Що таке СДР?

З чого складається Всесвітній банк?

У чому полягають основні цілі МБРР?

Як формуються ресурси МБРР?

Як здійснюється кредитна політика МБРР?

У чому полягає специфіка кредитної діяльності МФК?

На які країни, насамперед спрямована діяльністьМАР?

У чому полягає різниця між регіональними банками ігрупою Всесвітнього банку за цілями?

З якою метою було засновано ЄБРР?

Як формуються ресурси регіональних банків розвитку?

В чому полягають основні функції БМР?

Тести

Система золотомонетного стандарту була зафіксованаконференцією:

а) Паризькою;б) Генуезькою;в) Бреттон-Вудською;г) Ямайською.

Головними партнерами Банку міжнародних розрахунків є:

а) комерційні банки;

б)         національні банки

в)         приватні особи.

Спеціальні права запозичення запроваджені організацією:

а) МВФ;б) МБРР;в) БМР;г) ЄБРР.

Всесвітній банк складається з таких організацій:

а)         МБРР, МВФ, МАР, ЄБРР, МЦУІС;

б)         МБРР, МВФ, МАР, БАГІ, МЦУІС;

в)         МБРР, ЄБРР, БАГІ, МФК, МЦУІС;

г)         МБРР, МАР, БАГІ, МФК, МЦУІС;

д)         МБРР, МВФ, БАГІ, ЄБРР, МЦУІС.

Чи є Україна членом МБРР:

а) так;б) ні?

Як називається дія, коли країна бере позику в МВФ шля-хом купівлі іноземної валюти за національну:

а) операція;     б) трансакція; в) кредитування?

До якої форми фінансування МВФ належить "стенд-бай":

а) регулярне; б) концесійне; в) спеціальне?

Що таке "транш" у функціональній структурі МВФ:

а)         квота країни;

б)         частка квоти країни;

в)         міжнародний резервний актив;

г)         запозичені МВФ кошти?

Кредити МБРР надаються країнам через:

а)         комерційні банки;

б)         національні центральні банки;

в)         приватні фірми.

Голоси в Раді керуючих МБРР розподіляються:

а)         порівну між представниками усіх країн-членів;

б)         залежно від квоти країни.

Яка з організацій, вказаних нижче, не вимагає урядовихгарантій при наданні позик:

а) МБРР;б) МФК;в) МАР;г) БАГІ?

В якій організації її члени розподіляються на "донорів" і"позичальників":

а) МБРР;б) МФК;в) МАР;г) БАГІ?

Яка організація страхує інвесторів від некомерційних ри-зиків:

а) МФК;б) МАР;в) БАГІ;г) МЦУІС?

Яка з організацій спрямовує свою діяльність переважно надопомогу країнам, що розвиваються:

а) ЄІБ;б) ЄФР;в) ЄБРР;г) ЄЦБ?

Яка з організацій спрямовує свою діяльність на підтримкуекономічних реформ в країнах з перехідною економікою:

а) ЄІБ;б) ЄФР;в) ЄБРР;г) ЄЦБ?

Чи є Україна членом ЄБРР:

а) так; б) ні?

У статутному капіталі ЄБРР переважаючою є частка:

а)         країн ЄС;

б)         інших європейських країн;

в)         неєвропейських країн.

Який з клубів є неурядовою організацією кредиторів:

а)         Паризький клуб;

б)         Лондонський клуб?

Яка консультативна група є організацією провіднихбанкірів:

а) Група семи;б) Група десяти;

в)         Група двадцяти;г) Група тридцяти?

Який регіональний банк не стягує процентів за наданийкредит:

а)         Європейський банк реконструкції та розвитку;

б)         Міжамериканський банк розвитку;

в)         Африканський банк розвитку;

г)         Азіатський банк розвитку;

д)         Ісламський банк розвитку?