9.2. Функції і діяльність ФАТФ

магниевый скраб beletage

На сьогоднішній день провідною міжнародною ор-ганізацією, яка бореться з відмиванням грошей та іншого май-на, набутого кримінальним шляхом, є Група з розробки фінан-сових заходів боротьби з відмиванням грошей - ФАТФ(Financial Action Task Force on Money - FATF) або Спеціаль-на фінансова комісія (СФК). Цей орган був створений у 1989р. на Паризькій зустрічі держав "Великої сімки"; він об'єднує31 країну і 2 міжнародні організації. Штаб-квартира ор-ганізації знаходиться в Парижі.

На першому етапі пріоритетом ФАТФ була боротьба звідмиванням доходів, отриманих від торгівлі наркотиками.Діяльність ФАТФ має три головних напрями:

поширення дії прийнятих рекомендацій на всі конти-ненти і регіони земної кулі;

перевірка того, як виконуються в державах-членах і яквпроваджуються в інших державах заходи для бороть-би з відмиванням грошей;

♦ відстеження загальносвітових методів і схем відмиван-ня злочинно нажитих капіталів і розробка контрза-ходів.

Діяльність ФАТФ дуже багатогранна, що дуже важливодля боротьби з таким міжнародним явищем, як відмивання до-ходів, отриманих злочинним шляхом. Група поєднує екс-пертів, які визначають політику в законодавчій, економічній іправоохоронній галузях, а також володіє великими технічни-ми можливостями, а її співробітники мають дуже цінніспеціальні знання і досвід прийняття рішень у сфері фінансів,юстиції, іноземних справ та інших галузях.

Отже, ФАТФ - це міжурядовий орган, метою діяльностіякого є розвиток і впровадження на міжнародному рівні за-ходів і стандартів боротьби з відмиванням грошей. ФАТФвідстежує процеси імплементації таких заходів, вивчає спосо-би і техніку відмивання грошей, розробляє превентивні і за-побіжні заходи, сприяє загальносвітовому впровадженнюстандартів боротьби з відмиванням грошей. Виконуючиназвані функції, ФАТФ співробітничає з багатьма міжнарод-ними організаціями, чия діяльність також спрямована на про-тидію відмиванню "брудних грошей".

ФАТФ не має чітко визначеного статусу. Рішення щодопродовження терміну її діяльності ухвалюються кожні п'ятьроків. ФАТФ буде продовжувати роботу, якщо уряди країн-членів вважатимуть це необхідним.

Результатом зусиль країн - членів ФАТФ стала До-повідь, опублікована в 1990 р. Вона містила докладний аналізрізних аспектів явища відмивання грошей, а також оглядзадіяних на той час міжнародних інструментів і програм в ок-ремих країнах, які протидіють цьому явищу.

Головним стрижнем Доповіді стали 40 рекомендацій,підготовлених ФАТФ. У процесі їхньої підготовки група керу-валася духом і буквою Віденської Конференції. У Доповіді ви-окремлюються три види першочергових заходів, названих ос-новою концепції Рекомендацій, на яку будуть спиратися чи-сельні прийняті надалі конкретні пропозиції:

Кожна держава повинна вжити заходів до ратифікаціїпостанов Віденської Конвенції;

Закон про конфіденціальність даних, який діє у фінан-сових установах, повинен бути змінений таким чином, щоб вінне заважав державі ухвалити дані Рекомендації;

Ефективна програма протидії процедури відмиваннягрошей повинна передбачати посилення багатосторонньогоспівробітництва, а також підвищення результативностівзаємної правової допомоги в пощуковому, слідчому і судово-му процесі, в екстрадиції за справами, які стосуються відми-вання грошей, у будь-яких випадках, коли це можливо.

ФАТФ прийняла Декларацію етичних принципів, яка спо-нукає банківський сектор зайняти загальну солідарну позиціюстосовно спроб відмивання грошей, тобто дати запевнення в то-му, що банки не будуть приховувати і відмивати доходи, якінадходять від злочинної діяльності, особливо від незаконноїторгівлі наркотиками. Турботу про дотримання таких прин-ципів узяв на себе Базельський комітет банківського нагляду,який виступив зі спеціальною заявою по цьому питанню.

Декларація етичних принципів містить цілий перелік пра-вил, обов'язкових для виконання всіма банками планети.

Оцінювання результативності заходів, розробленихФАТФ, включає дві процедури: самооцінювання і взаємо-оцінювання. Перша полягає у відповідях на різні питання,поміщені в запитальнику, розробленому ФАТФ. На підставіотриманої інформації створюється "сітка виконання рекомен-дацій", яка дає можливість зробити узагальнюючий огляд пра-вотвірної діяльності країни в цьому напрямі.

Взаємооцінювання проводиться членами, призначенимиФАТФ, за погодженим способом обстеження, відповідно доприйнятих критеріїв. Після завершення роботи команда готуєпроект звіту, зміст якого після представлення зацікавленійстороні піддається обговоренню під час засідання робочої гру-пи за участю фахівців у галузі фінансів і права.

Згодом діяльність ФАТФ уже не обмежувалася бороть-бою тільки з наркобізнесом, а поширилася й на інші сферизлочинного бізнесу.

Важливою сферою діяльності ФАТФ є моніторинг типо-логії нових методів відмивання грошей, застосовуваних у зло-чинному світі. Щорічні огляди, для підготовки яких залуча-ються всесвітньо відомі експерти, свідчать про все більшрафіновані методи, про зростаючий професіоналізм міжнарод-них злочинних груп. У полі зору експертів ФАТФ постійноперебувають найважливіші інструменти злочинної дільності:підставні корпорації, електронні трансферти, небанківськіфінансові установи, експортно-імпортні фірми, холдінговікомпанії.

ФАТФ визначає, що дуже важливим є введення принципупрозорості в діяльності підприємств, оскільки не тільки хол-дингова компанія, а практично кожен легально діючий госпо-дарчий суб'єкт може бути використаний для відмивання гро-шей.

Кілька разів на рік ФАТФ видає "чорний список" країн,які не співробітничають з іншими в протидії відмиванню гро-шей, що в подальшому погрожує введенням санкцій з бокуфінансових установ країн - членів ФАТФ.

Україна також була внесена до "чорного списку" ще в 2001р. За минулий час, практично до кінця 2002 р. ніяких змін у за-конодавсті прийнято не було. В жовтні того ж року в Парижіпроходила чергова пленарна сесія ФАТФ, на якій, зокрема,розглядалося й українське питання. Україні був наданийтермін до кінця 2002 р. для приведення свого законодавства увідповідність з міжнародними стандартами. У випадку неви-конання вимог ФАТФ мала намір застосувати "контрзаходи".І, хоча з деяким запізненням, Верховна Рада України прийня-ла необхідний закон, експертів Групи він не задовольнив, томущо в ньому не були враховані вимоги, висунуті ними раніше.Тому ФАТФ рекомендувала країнам-членам ввести контрза-ходи стосовно України, що відразу позначилося науповільнені швидкості і підвищені вартості банківських опе-рацій за участю кредитно-фінансових установ нашої країни.

Відразу після введення контрзаходів були ухвалені не-обхідні зміни до Закону України "Про запобігання та про-тидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-ним шляхом", а також до Кримінального і Кримінально-про-цесуального кодексів України. Тому на наступному пленарно-му засіданні, яке проходило в лютому 2003 р. в Парижі, санкціїбуло скасовано. Однак "чорний список" ФАТФ Україна зали-шила тільки на початку 2004 р. Це стало можливим після того,як експерти переконалися, що ухвалене в Україні законодав-ство успішно застосовується і лазівок для "відмивателів" гро-шей більше немає.

Україна залишила "чорний список", але протягом ще од-ного року експерти пильно стежили за втіленням на практиціпроголошених заходів.

Після виходу з "чорного списку" Україна твердо стала нашлях боротьби з відмиванням грошей. Значно активізувалосясвіробітництво Державного департаменту фінансовогомоніторингу України з іноземними колегами щодо співпраці всправі боротьби з відмиванням грошей, що знайшло прояв упідписанні двосторонніх міжнародних угод, зокрема Мемо-рандумів про взаємодію з іноземними колегами.

Питання для самоконтролю

У чому полягає зміст поняття "незаконний бізнес"?

Що таке "брудні гроші"?

Які заходи здійснюються світовою спільнотою в бо-ротьбі з незаконним бізнесом?

Що таке Віденська конвенція?

Яку роль відіграє ООН у боротьбі з незаконним бізне-сом?

Який орган ООН є головним координатором в еко-номічній протидії злочинному бізнесу?

Які документи прийнято Радою Європи відносно бо-ротьби з корупцією?

У чому полягає основна мета ФАТФ?

Якими є основні напрями діяльності ФАТФ?

10. Яку підтримку здійснює ФАТФ щодо України?